สินค้ารวม : 0 บาท ไปที่ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น : ยอด 650 บาท ฟรีค่าจัดส่ง (ยกเว้นกล่อง)

สรุปนายกฯประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 26 มีนาคม 2563

บทความนี้เกี่ยวกับ : สรุปเนื้อหานายกฯประกาศบังคับใช้ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 26 มีนาคม 2563

    ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2563 นายกฯได้ประกาศใช้ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาจำนวน 16 ข้อโดยทางผมจะสรุปให้ทุกท่านได้อ่านกันสั้นๆดังนี้

16 ข้อมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อที่ 1 ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

ข้อที่ 2 ให้ปิดสถานที่เสี่ยง

ข้อที่ 3 ปิดช่องทางเข้าประเทศ

ข้อที่ 4 ห้ามกักตุนสินค้า

ข้อที่ 5 ห้ามชุมนุม

ข้อที่ 6 การเสนอข่าว

ข้อที่ 7 มาตรการเตรียมรับสถาณการณ์

ข้อที่ 8 มาตรการปฏิบัติสำหรับบุคคลต่อไปนี้

ข้อที่ 9 มาตรการออกนอกประเทศ

ข้อที่ 10 มาตรการดูแลความสงบ

ข้อที่ 11 มาตรการป้องกันโรค

ข้อที่ 12 มาตรการยังคงให้เปิดที่ทำการ

ข้อที่ 13 คำแนะนำการเดินทางข้ามจังหวัด

ข้อที่ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรมี

ข้อที่ 15 โทษ

ข้อที่ 16 การบังคับใช้


ข้อที่ 1 ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

สรุป : ห้ามเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงตามที่ราชการหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครกำหนด


ข้อที่ 2 ให้ปิดสถานที่เสี่ยง

สรุป : ให้ปิดสถานที่เสี่ยงดังนี้ชั่วคราว 


- สนามมวย สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้าทั่วไทย


- สถานบริการต่างๆ ผับ อาบอบนวด สปา ฟิตเนส ในกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร และปิดสถาที่อื่นๆดังนี้


- สถานที่เที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศาสนสถาน


- สถานีขนส่ง


- ตลาดและห้าง


ข้อที่ 3 ปิดช่องทางเข้าประเทศ

สรุป : ไม่ว่าจะทางน้ำ ทางบก หรืออากาศ เว้นแต่ !


1. ได้รับอนุญาตจากนายก


2. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น


3. เจ้าหน้าที่ ที่ทำตามภารกิจ


4. บุคคลในองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาล และครอบครัว (ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงต่างประเทศ)


5. ชาวต่างชาติที่มีเอกสารอนุญาตจากทางราชการไทย


6. คนไทยที่มีใบรับรองแพทย์และได้ติดต่ออำนวยการโดยสถานทูตไทยหมายเหตุ : บุคคลตามข้อยกเว้น 4 , 5 และ 6 ต้องมีใบรับรองแพทย์แบบ Fit to fly Certificate ระยะไม่เกิด 72 ชม.


ข้อที่ 4 ห้ามกักตุนสินค้า

สรุป : ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม สินค้าในชีวิตประจำวัน และสินค้าควบคุมอื่นๆ


ข้อที่ 5 ห้ามชุมนุม

สรุป : ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัด


ข้อที่ 6 การเสนอข่าว

สรุป : ห้ามเสนอข่าวเท็จเกี่ยวกับ COVID-19 ที่อาจจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวและเข้าใจผิด จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย


ข้อที่ 7 มาตรการเตรียมรับสถาณการณ์

สรุป :

1. ให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเป็นผู้กำกับการและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย

2. ให้หน่วยงานของรัฐประชาสัมพันธ์มาตรการ

3. ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานป้องกันที่เกี่ยวข้อง จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอตามกระทรวงสาธารณสุข

4. สามารถขอความร่วมมือจากอาสาสมัครในการตรวจสอบการผู้คนที่ผู้ให้คำแนะนำในการกักตัว


ข้อที่ 8 มาตรการปฏิบัติสำหรับบุคคลต่อไปนี้

สรุป : ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปนี้กักตัวอยู่ในที่พำนักของตัวเอง

1. ผู้คนที่อายุ 70 ปีขึ้นไป

2. กลุ่มคนที่มีโรคเบาหวาน ความดันสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้

3. เด็กอายุต่ำกว่า 5ปี

หมายเหตุ : ยกเว้นบุคคลที่จะต้องพบแพทย์


ข้อที่ 9 มาตรการออกนอกประเทศ

สรุป :

ให้เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจคนเข้ามา เข้มงวดในการออกวีซ่าหรืออนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในไทย ยังคงอยู่ในไทย

อนุโลมให้ชาวต่างชาติผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทยที่ประสงค์เดินทางออกนอกประเทศได้รับ
การอนุโลมออกนอกประเทศไทยได้ โดยปฎิบัติตามข้อ 11


ข้อที่ 10 มาตรการดูแลความสงบ

สรุป :

ในกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเวรยาม หรือ ตั้งจุดตรวจ ตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่ง หรือ โดยสาร

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องมีมาตรการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัด


ข้อที่ 11 มาตรการป้องกันโรค

สรุป :

1. ให้ทำความสะอาด โดยการเช็ดสถานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มทำกิจกรรม และกำจัดขยะทุกวัน

2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า

3. ให้บุคคลตาม (2.) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4. ให้บุคคลตาม (2.) เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร

5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกกรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

6. เจ้าหน้าที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์ มาใช้กับมาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน บางคนได้ตามความจำเป็น


ข้อที่ 12 มาตรการยังคงให้เปิดที่ทำการ

สรุป :

• รัฐบาลมีนโยบายให้ องค์กร หรือ ร้านค้า ที่ดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน สามารถดำเนินต่อไปได้ เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้าน สะดวกซื้อ แก๊สหุงต้ม ขนส่ง เป็นต้น โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 11.

• สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นๆของรัฐ เปิดดำเนินการตามวันเวลาปกติ ยกเว้นที่มีประกาศให้ปิดไปก่อนแล้ว เช่นโรงเรียน

• ให้ภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ คัดกรองผู้มาปฏิบัตงานและผู้เข้ามาติดต่อ ตาม ข้อ 11.


ข้อที่ 13 คำแนะนำการเดินทางข้ามจังหวัด

สรุป : กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามพื้นที่ ต้องรับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจ หรือกักตัว


ข้อที่ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรม

สรุป : การจัดกิจกรรมทางสังคม หรือ พิธีการตามประเพณี 
โดยต้องปฏิบัติติตาม ข้อ.11 เช่น งานแต่งงาน พิธีศพ สงกรานต์ หรือ กิจกรรมภายในครอบครับ


ข้อที่ 15 โทษ

สรุป : โทษ ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติติตาม ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามข้อกำหนดนี้ ต้องรับโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ มาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 หรือ มาตรา 51 แห่งพ.ร.บ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 แล้วแต่กรณี


ข้อที่ 16 การบังคับใช้

สรุป : ข้อกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


    LINK อ่านฉบับเต็ม:

ข่าวสด

คูปองส่วนลด 6% ช่วย COVID-19

COVID19


• ประชาสัมพันธ์ : ปรับราคากล่องไปรษณีย์ลงแล้ว ลดค่าจัดส่งด้วย (รายละเอียดราคา)

• LINE @ : "@dearcowboy" กดเพื่อ Add Line

• ฝากร้าน :ซองไปรษณีย์คุณภาพดี ซื้อแล้วใช้งาน สบายใจ

March 25, 2020, 8:22 p.m.
Share : Facebook Google

ซองไปรษณีย์ พลาสติก กล่องพัสดุ ไปรษณีย์ ถุงแก้วพลาสติก และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ ในราคาส่ง

ซองไปรษณีย์พลาสติก A

ไม่ต้องตกใจในคุณภาพ เพราะเราอัดแน่นให้เพียบ ด้วยความหนาแน่นระดับ 60 ไมครอน ที่ให้ความทึบแสงที่ลงตัว ผิวสัมผัสเรียบหรูน่าสัมผัส ซองเหนียวแน่น

ซองไปรษณีย์เกรดประหยัด

ต้องลองแล้วคุณจะรู้ ซองพลาสติกไปรษณีย์เกรดประหยัด สุดคุ้มค่า ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนไซส์ใหญ่ ใส่ของพอดีไม่มีเกินแน่นอน

กล่องพัสดุ ไปรษณีย์

กล่องพัสดุไปรษณีย์ คุณภาพแน่นคับกล่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องการรับน้ำหนัก กล่องลอนใหญ่ ทนทาน ไม่มียวบแตก พร้อมเคือบสารกันละอองน้ำละอองฝนได้ด้วย

ถุงใสแก้ว OPP/PPA

ถุงแก้วใส ตัวช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการแพ็คสินค้าของคุณได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะแพ็คสินค้าอะไร ก็ปกป้องได้หายห่วงไม่ต้องกังวลว่าถุงจะแตกแน่นอน เราผลิตเน้นขอบด้านข้างอย่างดี

อุปกรณ์เสริมแพ็ค

อุปกรณ์การแพ็ค เราจัดมาให้เพียบ ทั้งเทปกาวใส เทปกาวสีชา 1ม้วน จนถึง 1ลัง ตัวตัดเทปกาวแบบมีด้ามจับ และ แบบแกน 2 นิ้ว ปากกาเขียนซองพลาสติก/กล่องไปรษณีย์ ซองพลาสติกใสหลังกาว พลาสติกกันกระแทก Airbubble

Paperang

ไม่ลองไม่รู้แน่นอน เครื่องพิมพ์จ่าหน้า Paperang P1 ไร้หมึกพิมพ์ ไม่ต้องเติมหมึก ใช้เพียงกระดาษสติ้กเกอร์ม้วน ประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคา ปลอดภัย ใช้งานง่ายไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน