แจ้ง tracking

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 25/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณจิตตวีร์ ศรีปฐมสวัสดิ์
 2. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 3. คุณจันทร์จุรีย์ พยัควัลย์
 4. คุณเนตรวิภา ปวีณธิติอนันต์
 5. คุณดวงใจ นามวงศ์
 6. คุณบัญชา ศิริมงคลสันต์
 7. คุณปุญญพัฒน์ ศรีชัยวิทย์
 8. คุณศราวุฒิ ภวสุริยกุล*
 9. คุณกมลนัทธ์ กิตติขจร
 10. คุณวิชัย 1
 11. คุณวิชัย 2
 12. คุณวีรพงษ์ 1
 13. คุณวีรพงษ์ 2
 14. คุณวีรพงษ์ 3
 15. คุณวีรพงษ์ 4
 16. คุณวีรพงษ์ 5
 17. คุณวีรพงษ์ 6
 18. คุณวีรพงษ์ 7
 19. คุณวีรพงษ์ 8
 20. คุณวีรพงษ์ 9
 21. คุณวีรพงษ์ 10
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณศิริพร ธนสำ*
 24. คุณปรียานุช นันสวาท*
 25. คุณวรา ลิมปวัฒนกุลชัย
 26. Kerry Express (1 วัน)

 27. คุณดำรงค์เกียรติ แช่มชื่น
 28. คุณคงสิน คละวงษฺ์
 29. คุณอุษณีย์ ศรีวิมล
 30. คุณจิรศักดิ์
 31. คุณสุกัญญา บุญธูป
 32. คุณคุณกันน์
 33. คุณคุณวิศารัตน์ มั่นสุข*
 34. คุณอภิชาติ บุษบง
 35. คุณนลิตา
 36. คุณฐิติณรัตน์
 37. คุณเค
 38. คุณอติมา จันทร์ดา
 39. DHL (1-3 วัน)

 40. คุณกัญญาภัค 1
 41. คุณกัญญาภัค 2
 42. คุณนิษฐกานต์ ธีรสิทธิ์ธนโชค
 43. คุณพลอย บุญประการ
 44. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 45. คุณมนกานต์ โรจน์วิรุฬห์
 46. ร้าน Amfaishop
 47. คุณนงนุช ใหญ่เจริญ
 48. คุณกวินนา เอี่ยมบำรุง
 49. คุณทรรศพร ดำรงวิวัฒน์
 50. คุณณัฏฐณิชา โพธิ์พืช
 51. ร้าน แม่หลิงน้องสายหมอก
 52. คุณจิราภรณ์ รัศมีงาม
 53. คุณพลอย บุญแนบ
 54. Khun Nida Panichewa
 55. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 24/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณมิ้งค์ 1
 2. คุณมิ้งค์ 2
 3. คุณชิดชนก
 4. บ.เอส เจ แอล เทรดดิ้ง จำกัด
 5. คุณอัจฉรา ไกรษี
 6. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร
 7. ร้านผึ้งน้อยสันกำแพง
 8. บริษัท อินเทอร์ แลคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ 0115559003033
 9. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล
 10. คุณนที ตั้งทองทวี
 11. คุณนิสรา เลเดอเรอร์
 12. คุณรุ่งกัลยา คำแก่น*
 13. คุณรุจิรา​ สัยเกตุ
 14. คุณนริศรา โสภณ*
 15. คุณชุติมันต์ ยาวะระ*
 16. คุณธนู ชูรัตน์
 17. ส.ต.ท.ประณต แกมขุนทด
 18. คุณดุลธนิต อ้นวงษา
 19. คุณพัชริน เถกิงรังสฤษดิ์
 20. คุณสุทธิดา กาลมงคล*
 21. ส.ต.ท.กตัญญู เขตคีรี*
 22. คุณพัชราพร ชะเอม*
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณพัชรี โวกสูงเนิน
 25. คุณญาณิน ภาราทอง
 26. คุณวราลี
 27. คุณณิชชา ลาภเจริญวุฒิ
 28. คุณวรัญญา พยันตา
 29. คุณอรนุช แกล้วกล้าคชาชาญ
 30. คุณธนกร ก๊อต
 31. คุณพรกมนวัฒน์ เมฆสิริพัทร์
 32. คุณธนาตย์ เอี่ยมสุรีย์
 33. คุณออยล์
 34. Khun Whan*
 35. คุณรวิวรรณ​ โยธาจันทร์*
 36. คุณศรัณย์พร นนตะแสน*
 37. คุณสุฐินันท์ ทานา
 38. Kerry Express (1 วัน)

 39. คุณวศินี เชยกลิ่นเทศ
 40. คุณเปิ้ล Kantana
 41. คุณฟัรฮานา สาหะ
 42. คุณอภิญญา เรืองมาก
 43. คุณภัควลัญญ์ ผลทวี
 44. คุณนลินี บุญมา
 45. Khun Ammy
 46. คุณกัญญาภัค หวาวันจาน
 47. คุณพิสิฐ คงชนะ
 48. คุณนูรีดา อาแซ
 49. คุณพณะสิกาญจน์ วงศ์จันทร์
 50. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 51. คุณกฤติกา พิมโพธิ์สะคาม
 52. คุณธนานนท์ วิทยากูล
 53. หจก.อักษรศึกษา พี.เอส
 54. บริษัท โลตัส ซีทแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 55. คุณสุวจี วงศ์อนันต์
 56. คุณดวงฤทัย ศัตรูลี้
 57. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 58. คุณนปภัสร์ ชูสุวรรณ
 59. คุณเอกราช (ตัวอย่าง)
 60. DHL (1-3 วัน)

 61. คุณนุสรา หาฤทธิ์
 62. คุณวิภาดา เฉื่อยฉ่ำ
 63. คุณสัมพันธ์ แซ่หว่าง
 64. คุณทุเรียน กาญจนการี
 65. คุณณัฐดนัย มังกะลัง
 66. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 67. Khun Nittaya
 68. คุณกรัณฑรัตน์ เตชะมาถาวร
 69. คุณสุธารินี จักษุคำ
 70. คุณเป้
 71. คุณสุนิสา พิพรพงษ์
 72. คุณนริศรา น้อยเสนา
 73. คุณปาริฉัตร ยอดทอง
 74. คุณศิริลักษณ์ บุญสาย
 75. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 22/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณโอภาส เครือแปง
 2. คุณสมายล์ กนกวรรณ
 3. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 4. คุณสิรินาถ แสงแก้ว
 5. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 6. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 7. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 8. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 9. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 10. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 11. คุณสถาปัตย์ ปี่เงิน
 12. คุณณุชชนา นิธิปุณยาภิรมย์*
 13. คุณสายธาร (ตัวแทน)
 14. Kerry Express (1 วัน)

 15. คุณภัทราพร มันนา
 16. คุณบุญยง มหาพฤกษ์พงศ์
 17. คุณวรัตถ์ระพี นวลวิลัย
 18. คุณวรัญญา ลิมปิวัฒกี *
 19. คุณชญาน์นัทช์ โพธิ์จันทร์
 20. คุณอารีรัตน์ ไตรสุขสันต์
 21. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเมียเบิ้ล เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)
 23. คุณสมภพ อินทปัต
 24. คุณสรพจน์ เลิศไตรรักษ์
 25. คุณภาวนา ชมเชย
 26. DHL (1-3 วัน)

 27. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร
 28. คุณไอลดา มะหะหมัด
 29. คุณกัณฐมณี ฤทธิ์เดช
 30. K. โบว์ 1
 31. K. โบว์ 2
 32. คุณมทาธร ไทยดำรงค์
 33. คุณผักกาด
 34. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 35. คุณอนัญญาภรณ์ นิ่มวิญญา
 36. คุณณิชกานต์ นันตะกูล
 37. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณมิลิน วินทะไชย
 2. คุณเดือนเพ็ญ อุ้มเพชร (0805715735)
 3. คุณบุษบา พามา*
 4. คุณภาวิณี สายทอง
 5. คุณทิวา อ้อยมนัสพร*
 6. คุณลลิตา ชูเกต*
 7. คุณวิมลมาศ สุวรรณ*
 8. คุณสมพร แก้วกล้า *
 9. คุณภัทราวดี จันทร์แจ้ง*
 10. คุณอนุธิดา ก่องดวง *
 11. คุณณัชธนันญ์ หิรันญวิวัฒน์*
 12. คุณณัฐรินีย์ โพธิ์รักษา*
 13. คุณกัญญา กาลีมี *
 14. คุณเตชินี สิทธิจันทร์
 15. คุณอาริศา ฝ่ายกระโทก*
 16. คุณกฤติกา กิติศรีวรพันธุ์
 17. คุณวรรณิสา สากูต
 18. คุณอนัญญาเวสา*
 19. คุณสมหญิง
 20. Khun Pongsawad Kamyen
 21. คุณวรรณา (ชดเชย)
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณณัฐรชา วิริยะสัทธา
 24. คุณพัทธมน เพรียวพานิช*
 25. คุณวันทนี กสิรักษ์*
 26. คุณอัจฉราพรรณ มีรัตน์ (ถ้าไม่อยู่ รบกวนฝากไว้กับ รปภ.)
 27. คุณธัญชนก ศรีหริ่ง*
 28. คุณจิณิน แทนบุญช่วย*
 29. คุณพรรณพร ประสพ*
 30. คุณอาลิตา พงษ์สกัด*
 31. คุณพรนภัส รามัญจิตร*
 32. คุณวรรณดี ดอนคำไพร*
 33. คุณณาตฏิกา กุมารสิทธิ์*
 34. คุณยุคันต์ สันโดษ*
 35. คุณณัฐวดี ทับจันทร์*
 36. Kerry Express (1 วัน)

 37. คุณประภามาศ
 38. คุณชญานิศ หายทุกข์
 39. คุณอรุณี คีรีสัตยกุล
 40. หจก.เบบี้ สตัฟ
 41. คุณอาซีเยาะห์ มาหะ
 42. คุณวันชัย บุญดี
 43. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล
 44. คุณสิริกร เตชะไตรภพ
 45. คุณอมรรัตน์ คำชุ่ม*
 46. คุณพีรพงษ์ สมคิด
 47. คุณทวิชญ์ธีร์ ติยอภิสิทธิ์ (ใบ Logo)
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณณิชาภา พานสูงเนิน 1
 50. คุณณิชาภา พานสูงเนิน 2
 51. คุณณิชาภา พานสูงเนิน 3
 52. คุณแคทรียา วินาดอน
 53. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 54. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 55. คุณภัคจิรา เมาะราษี
 56. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 57. คุณกิตติศักดิ์ ใจยา
 58. คุณชิษณุพงศ์ บุญแย้ม
 59. คุณอิศราภรณ์ คำหล้า
 60. คุณปวีณา พรมเมือง
 61. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา
 2. คุณธมลวรรณ
 3. คุณมนรำไพ. พุกบ้านยาง*
 4. คุณปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์
 5. คุณอธิชา ชูสุทธิ์
 6. คุณนภัทรกร จตุมานนท์*
 7. คุณสุวงศ์ษา ขุนมนเทียน*
 8. คุณอัญรินทร์ อนุศักดิ์โยธิน
 9. คุณกนกลักษณ์ กันณติยะ*
 10. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (ไข่มุก)
 11. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 1
 12. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 2
 13. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 3
 14. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 4
 15. คุณภัทรพร ปิติวิโรจน์ (bebe de mars)
 16. คุณศศิธร ชินสงคราม
 17. Khun Pat
 18. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 1
 19. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 2
 20. Alphafast (1วัน)

 21. Khun Nasikarn warisarachotinun
 22. คุณวรญาดา สุโชควรรณพงศ์*
 23. คุณวาปรีญา มณีงาม
 24. คุณปัญชลี วัฒนวิกย์การ*
 25. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 26. Khun Toon
 27. คุณอรพิมพ์ จิระศรีปัญญา*
 28. คุณกิรตา แม้นเลขา
 29. คุณกนกวรรณ ตาปงศักดิ์*
 30. Khun PETCHSIRIN​ KONGKERD
 31. คุณณัชชา มณีเนตร
 32. คุณหทัยรัตน์ ใจคง*
 33. คุณปติมา หล่อกันภัย
 34. Kerry Express (1 วัน)

 35. The Northstar Logistic (2015) ติดต่อคุณกานต์
 36. คุณนงคราญ พรมป้อ
 37. คุณศศิธร โมอ่อน
 38. คุณรัตนา แพงศรี
 39. คุณอาดีลัน เจ๊ะแต
 40. คุณยุ้ย
 41. คุณอภิชาติ บุษบง
 42. คุณนิศาวรรณ อิ่นแก้ว
 43. คุณโสภิตา โสพิลา
 44. Khun Pimnatchaya sungsuwan
 45. ร้าน Alist Shop (โทร 02-942-117)
 46. คุณปาณณัชชา มหิวรรณ
 47. คุณกุลนรา สาขามุละ
 48. บริษัท เอสเเอล โฮมโปรดักส์ จำกัด
 49. DHL (1-3 วัน)

 50. คุณสุวลี เทพภักดี
 51. คุณรตนัล จรัลนภา
 52. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 53. คุณหัสยา โป๊ะประทีป
 54. คุณอรจิรา รัตนพันธ์
 55. คุณสนธยา อังกรัรมย์
 56. คุณรวิวรรณ พลอยขาว
 57. คุณวรญาดา สุโชควรรณพงศ์
 58. คุณวริษฐา
 59. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนิตยา เซพงษ์*
 2. คุณปิยมาศ สุขแสง*
 3. คุณสุชาติ สมนึก*
 4. Khun NUT *
 5. คุณมักซุด เซ็นวานี
 6. คุณพิชญาณัฏฐ์ หมื่นจำนงค์*
 7. คุณอภิญญา บุญเรือง*
 8. คุณวรรณา*
 9. คุณอำนาจ ปานสุวรรณ*
 10. คุณธฤษณุ วิชญวงศกร*
 11. คุณสุวนันท์ ปู่กัน*
 12. คุณสุนิสา ปรีดาวัฒนากูล
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณบีเชีย หม้า*
 15. คุณวริษฐา จันทะพันธ์*
 16. คุณสุนิศา วงค์ชัย*
 17. คุณจิรนุช รัตนกิจ
 18. คุณลัดดาวัลย์ ตั้งรุ่งเรืองกิจ *
 19. คุณปณิตา งาเจือ*
 20. คุณสิโรธร วงษ์หุ่น
 21. คุณสรายุทธ ขาวสวี*
 22. คุณนฤมล ยะคำป้อ
 23. Khun Porntip Rungtikumpornchai*
 24. คุณอรธิดา สถิน*
 25. คุณมธุรส สวัสดิ์เวช *
 26. คุณคงรัก แสงปราณี*
 27. Kerry Express (1 วัน)

 28. คุณเกศรา​ พูล​สวัสดิ์​
 29. คุณสิปปวิชญ์ สาริโน*
 30. คุณสุมาลี สุมาลี*
 31. คุณทศนันท์ เลาวเลิศ
 32. คุณจรินทร์ ชูเชษฐ
 33. คุณเสาวลักษณ์ โตจริง*
 34. คุณสุชาติ กระฉอดนอก
 35. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล
 36. คุณชวมินทร์ อินช้อย
 37. คุณปารณีย์ ผาทอง
 38. คุณทัณฑิกา จันทวี*
 39. Khun Yuwacha
 40. Khun Nat SB (เอกสาร Shopee)
 41. DHL (1-3 วัน)

 42. คุณชลัน​ภรณ์​ หมัด​ห​ลำ 1
 43. คุณชลัน​ภรณ์​ หมัด​ห​ลำ 2
 44. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 45. คุณอารยา ลบแย้ม
 46. คุณจิรสิน ติ๊บนวล
 47. คุณกรกนก วุฒิชัย
 48. คุณเพลินพานิช
 49. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 18/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณอุไร พรมเสาร์
 2. คุณไรวินทร์
 3. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 4. คุณชนัญชิดา ปัญจรักษ์ภักดี*
 5. คุณขวัญฤดี พีรพรธรรม
 6. คุณละอองฟ้า อรศรี
 7. คุณณหทัย ศรนารายณ์
 8. คุณวริศรา อรุณกิตติพร*
 9. คุณรัฐพล พรรณเชษฐ์
 10. คุณภูมิภัทร ทองมา
 11. คุณโสพิศสิตา กันธา
 12. คุณสุทาธาร สืบศรี*
 13. คุณพิมพ์พิชชา วรรณสมบูรณ์*
 14. คุณณฐกร จันธัมมา*
 15. คุณวีระพงษ์ 1
 16. คุณวีระพงษ์ 2
 17. คุณสีวยิน 1
 18. คุณสีวยิน 2
 19. คุณสีวยิน 3
 20. คุณสีวยิน 4
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณอรอุษา กายบริบูรณ์
 23. คุณชญานิศ ศรีสมาน (บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิว จำกัด)*
 24. คุณนุชนาถ
 25. คุณชาติ เบญจมาศ*
 26. คุณภัทรานิษฐ์*
 27. คุณนันทวดี น่วมศรีนวล*
 28. คุณพีรัมภา ฤกษ์ฉายี*
 29. คุณอสมา เพชรชนะ
 30. คุณปณิดา อนุรักษ์อโนชา *
 31. Khun Nithas *
 32. คุณอมรรัตน์ บางศุข *
 33. คุณภคพล นวลใย
 34. คุณมุกดา สวนนคร*
 35. คุณธนันโชตน์ โชติศิริภิรมย์
 36. คุณสลินทิพย์ แก้วเขียว*
 37. คุณมยุรี จันทรวงศ์ไพศาล
 38. คุณพิชญา พิชญ์ชัยประเสริฐ
 39. Kerry Express (1 วัน)

 40. คุณอาภรณ์ ใจเขียว
 41. คุณสุคนธา จิตกรสกุล
 42. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 43. คุณปนัดดา อุตตริต
 44. Khun Pichaporn prathumsri
 45. คุณเยาวลักษณ์
 46. คุณวารุณี วงษ์เพ็ชรเขียว
 47. คุณสมบัติ จันทนา*
 48. คุณพิชญ์สินี พัฒนนิวาสน์
 49. คุณชัชฎาภรณ์ สว่างบุก
 50. คุณสยาม สมฤทธิ์
 51. คุณมด - ฝ่ายบัญชี บจ.บาย อิชชู่
 52. Khun Voraphan
 53. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 54. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 55. คุณวันทนีย์ ศรีสุวรรณ*
 56. บริษัท มาเจสทิค ไนน์ จำกัด
 57. คุณอัครวินท์ จันทวี
 58. คุณนิพันธ์ คีตวัชรานันท์
 59. คุณนันทวดี น่วมศรีนวล*
 60. คุณภัทรมน ฤทธิ์เพ็ชร
 61. DHL (1-3 วัน)

 62. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 1
 63. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 2
 64. คุณตูน วันวิสา
 65. คุณจุฑามาส แสนราช
 66. คุณพนิดา ม่วงอ่อน
 67. คุณไพลิน หนูหน่าย
 68. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 69. คุณตวงพร มนัสปิยะเลิศ
 70. คุณชัยวัตร สมชัย
 71. คุณศุภิสรา สมสีทำ
 72. คุณเริงชัย ป้องพาล
 73. คุณศิริพรรณ ภูมิผิว
 74. คุณธันย์ชนก นิธิเจริญเศรษฐ์
 75. Khun Ploypinit Sodsee
 76. คุณนฤมล ทองอินทร์
 77. Khun Jiitradee Srisawat
 78. คุณอรัญญา ทาริยา
 79. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณศรสวรรค์ ช่วยสุวรรณ*
 2. คุณพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว*
 3. Khun Siriphen
 4. พิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 5. คุณเจียรนัย โชติประยูร*
 6. คุณนีรภัย จิตรซื่อ*
 7. คุณเมทินี มหาศักดิ์ศิริ*
 8. คุณกานต์พงศ์ มงคลนาม*
 9. คุณศิริศักดิ์ วิวัฎฎ์กุลธร*
 10. คุณเดือนเพ็ญ บูรณะกิติ
 11. คุณชัญญา เพชรรักษ์
 12. คุณธนาภา เจริญจิตต์
 13. คุณวิรากานต์ ชิวรรังสี*
 14. คุณสุดารัตน์ โอบอ้อม*
 15. คุณสมฤทัย ดิ่งรัมย์
 16. คุณกชกร โมฮำหมัด*
 17. คุณสุดาทิพย์ ขันแก้ว
 18. คุณพิมพ์ชนก บุญมาก*
 19. คุณส.อ ณัฐดนัย ลำใย
 20. คุณ นวรัตน์ ลิมป์วรอมร*
 21. คุณสุกัญญา สุวรรณใจ*
 22. คุณพงษ์ศิริ ศิริเต็มกุล
 23. คุณจีระศักดิ์ At133.shop
 24. คุณสิรภพ เนตรสว่าง 1
 25. คุณสิรภพ เนตรสว่าง 2
 26. คุณประพันธ์
 27. ร้าน Style by signature 1
 28. ร้าน Style by signature 2
 29. คุณสมศักดิ์ วลัยลักษณาภรณ์
 30. คุณสิวาพร ศักดิ์เกษมชัยกุล
 31. คุณธีระพงษ์ พวงประดิษฐ์
 32. คุณพรทิพย์ จินดา
 33. คุณทวิชญ์ธีร์ 1
 34. คุณทวิชญ์ธีร์ 2
 35. คุณทวิชญ์ธีร์ 3
 36. คุณทวิชญ์ธีร์ 4
 37. คุณทวิชญ์ธีร์ 5
 38. คุณทวิชญ์ธีร์ 6
 39. คุณทวิชญ์ธีร์ 7
 40. คุณทวิชญ์ธีร์ 8
 41. คุณทวิชญ์ธีร์ 9
 42. คุณทวิชญ์ธีร์ 10
 43. คุณทวิชญ์ธีร์ 11
 44. คุณทวิชญ์ธีร์ 12
 45. Alphafast (1วัน)

 46. คุณสมฤทัย สุขเทียม*
 47. คุณอรญา พิชิตวรกูล
 48. คุณจตุพล สุภิสิงห์
 49. คุณวนันยา พนิตวงศ์*
 50. คุณณัฐาสินี จิรพงษ์ศักดิ์*
 51. คุณวรรณิสา บุญยอด (คุณน้ำ)
 52. คุณฐิติวัฒน์ แน่นหนา*
 53. คุณสิริมาส พันธ์สังข์* (ฝากของไว้ป้อมยาม)
 54. คุณพัชราภรณ์ แซ่ลิ้ม
 55. คุณณัชชา
 56. คุณเสาวเนตร ทองนิมิตร*
 57. คุณสิริวรรณ แก้วขาว*
 58. คุณอาภาพร พันธุมณิ
 59. คุณธัญญ์ฐิตา ใจสุวรรณ์*
 60. คุณวารุณี ทองประดับ*
 61. คุณเกียรติรัตน์ ปาลิไลยก์*
 62. คุณเบญจรงค์​ สินธุ​ยะ​*
 63. คุณกิตติพันธ์ นาคสมบูรณ์
 64. คุณดวงกมล อังควัฒนวิทย์*
 65. Kerry Express (1 วัน)

 66. คุณริรินดา ชโลธร
 67. คุณณัฐพล พูลทวีป
 68. คุณสุภาพร มีธรรม
 69. คุณชัชชม รักขิตกูล
 70. คุณฐิตาพร ยืนยาว
 71. คุณต่วนไพซอล กูมะ*
 72. คุณน้ำตาล
 73. คุณวุฒิชัย ทองแดง
 74. คุณจีรศักดิ์ (คุณต้น)
 75. คุณปุณยาพร*
 76. คุณวิธิตา ทวีศานต์
 77. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ*
 78. คุณอชิตะ พิจารณ์
 79. คุณจรรยา พรมเสนา
 80. คุณวรัญญา แก่นสา
 81. Khun Name_J
 82. คุณการิตา ตีประเคน
 83. คุณพลอยชมพู ชื่นดี
 84. คุณบุณยานุช สุงสุวรรณ
 85. Khun NATTIYA
 86. คุณบุญยง​ มหา​พฤกษ์​พงศ์​
 87. คุณสุชัญญา เปรมฤทัย
 88. DHL (1-3 วัน)

 89. คุณณัฐรพีมาศ พรเกตุคณากาญจน์
 90. คุณมนัสนันท์​ ซิคโคทอสโต
 91. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 92. คุณพจนา สมบูรณ์
 93. คุณญาธิดา เทียนมณี
 94. คุณศตวรรษ คุณปัญญา
 95. คุณศุภิสรา จันทร์อินทร์
 96. คุณธนาภา เถื่อนวรรณา
 97. คุณพิมพ์ลดาพร เกริงกำจรกืจ
 98. คุณเปมิกา อัชชพรหม
 99. คุณธนกฤต. พหันธงชัย
 100. คุณชุติมน ชาวดง
 101. คุณกัลยา สมพงษ์
 102. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณวีระวุฒิ ชัยชาญวัฒนา
 2. คุณสกาวรัตน์
 3. คุณปรียาภรณ์ บูรพา*
 4. คุณกันยารัตน์ อาทนิตย์
 5. คุณนวพล​ สะทองราง​
 6. คุณณัฐวุฒิ หวังคณานุรักษ์ 1
 7. คุณณัฐวุฒิ หวังคณานุรักษ์ 2
 8. K. Ongard piphoppinyo 1
 9. K. Ongard piphoppinyo 2
 10. K. Ongard piphoppinyo 3
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณศิวิมล ดียิ่ง*
 13. คุณไอลดา มะหะหมัด
 14. คุณกวิตา วุฒิจำนงค์
 15. นนร.วีรากร. ผลมาตย์
 16. คุณพรพรรณ ทองเอก*
 17. คุณกนกวรรณ เชิดเกียรติพล*
 18. คุณรินทร์ลภัส (ปิ๊ง)
 19. คุณวริศรา วันภักดี
 20. คุณเบญญาภา ธนาศักดิวัต*
 21. คุณดวงหทัย บุญผสม
 22. คุณรัชนีกร พละศรี (ตัวอย่างสินค้า)
 23. Kerry Express (1 วัน)

 24. คุณอธินันท์
 25. คุณกมลวัฒน์ กุณหลวง*
 26. คุณอุไรวรรณ หาวัน
 27. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 28. คุณวิกานดา โรจน์เจริญศักดิ์
 29. คุณสุพัตรา โต๊ะมุดบำรุง*
 30. คุณอนัญญา เชื้อทอง*
 31. คุณเจนจิรา อาจสามารถ
 32. คุณธีระงศ์ ภูรักษา
 33. คุณปัณฑารีย์ อัครไตรเวช
 34. คุณณัฐวุฒิ ขัติรัตน์
 35. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 36. คุณพิชชาภา สุวรรณวิสารท
 37. คุณศศิธร อ่อนยืนยง
 38. คุณอนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์(จากBunnyShop)
 39. K. Yutthakarn Kruasarn
 40. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 2. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 3. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 3
 4. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 4
 5. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 6. คุณสุวิมล บุตรราช*
 7. คุณศุภกร อาษานาม 1
 8. คุณศุภกร อาษานาม 2
 9. คุณนัชนันท์ มุขแจ้ง
 10. คุณเสาวยา บุญเพ็ง (แก้ม)
 11. คุณสุดาทิพย์ ขันแก้ว
 12. คุณปภัสสรช์ ผาตูม
 13. คุณอรวรรณ เทียมทัศน์
 14. คุณอรพรรณ ณรงค์ธุวพันธ์
 15. คุณอนุทิน น้อยศิริ
 16. คุณกลวัชร จินตนเสฐียร
 17. คุณพิทยา เนียรศิริ
 18. คุณสาริน วงศ์สถาพรชัย
 19. คุณณัชชา แก้วศิริบัณฑิต
 20. คุณแสงเดือน อินประสิทธิ์
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณพิรัลพัชร วัฒนมณี
 23. คุณเสรณี สุขอ่อน*
 24. คุณจิณิน แทนบุญช่วย*
 25. คุณณัฐพล อิ่มเจริญ
 26. คุณชีวา ดวงสา
 27. คุณวราภร ใจทาน
 28. คุณสุนทรีย์ อาจลุน
 29. คุณชยาภรณ์ ต่างวิวัฒน์*
 30. คุณเอกราช อรรคนิมาตย์
 31. คุณสุพัตรา บำเพ็ญกลึง
 32. คุณแอม*
 33. คุณวรินทร ปุณยโรจนรัชต์
 34. Kerry Express (1 วัน)

 35. คุณภัทรฐิดา ฤกษ์สอาด
 36. คุณบังอร ทองอินทร์
 37. คุณจีราพร โคตพงษ์
 38. คุณฉลวย ผ้าไทย
 39. คุณอุ๋ย
 40. คุณภัทรมน ฤทธิ์เพ็ชร
 41. คุณเจนจิรา ซาฟีอี
 42. คุณจันทิมา ชนาวงศ์
 43. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 44. คุณกัญญารัตน์ ประวัง
 45. คุณชญาดา แสงสุวรรณ
 46. คุณสุพัตรา เทพจันทา
 47. คุณปาลิตา แก้วละออ
 48. คุณลวย ศิลประกอบ
 49. คุณอรวรรณ ระวังชนม์
 50. คุณณพิชร์ยดา โชติกวินวณิชย์
 51. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 2. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 3. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 1
 4. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 2
 5. ร้าน SCC SPORTS
 6. คุณเค
 7. คุณฟ้า
 8. คุณณัฏฐณิชา บวรจิตติกุล*
 9. คุณกิตติยากร ป้อมปริยานนท์*
 10. คุณรัตติกาล เผื่อแผ่
 11. คุณแนน ร้านlittlekids11
 12. คุณอรทัย เข็มพันธ์ (เม)
 13. คุณวีระพงษ์ 1
 14. คุณวีระพงษ์ 2
 15. คุณวีระพงษ์ 3
 16. คุณวีระพงษ์ 4
 17. คุณวีระพงษ์ 5
 18. คุณวีระพงษ์ 6
 19. คุณวีระพงษ์ 7
 20. คุณวีระพงษ์ 8
 21. คุณวีระพงษ์ 9
 22. คุณวีระพงษ์ 10
 23. คุณวีระพงษ์ 11
 24. คุณวีระพงษ์ 12
 25. คุณวีระพงษ์ 13
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณพิชญธัญญา คำภา
 28. คุณเจนจิต สารินวรรณ
 29. คุณอภิญญา ทองคลอด*
 30. คุณศิริณัฐกานต์ เพิ่มพูนยิ่ง
 31. คุณรพีพรรณ โคตรชมภู (จอย)*
 32. คุณกนกวรรณ ปิยวงศ์
 33. คุณปนัดดา แซ่ตั้ง*
 34. คุณธวัชชัย บัวผันไหม*
 35. คุณสุภาภัค โนรีราช*
 36. คุณวิกานดา สร้อยวิทยา*
 37. คุณณิชนันท์ แซ่ตั้ง*
 38. Kerry Express (1 วัน)

 39. คุณปนัดดา กันหาแก้ง
 40. คุณอภิญญา เรืองมาก
 41. คุณเจ ฮิลล์
 42. คุณณัฐกาณร์ ปิติแสงชัย
 43. คุณวราพร อนันตเวชกุล
 44. คุณอัจฉริยะ สุนารักษ์
 45. ร้านเบบี้บอร์น
 46. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 47. คุณสารีนา อาดมะเระ
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณณัฐธีรวัจน์ ณ หนองคาย 1
 50. คุณณัฐธีรวัจน์ ณ หนองคาย 2
 51. คุณนฤมล สุมิตรเดช 1
 52. คุณนฤมล สุมิตรเดช 2
 53. คุณนฤมล สุมิตรเดช 3
 54. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 55. คุณณัฐธิดา ทองเลิศ
 56. คุณณัฏฐณิชา บวรจิตติกุล
 57. คุณเจนจิรา สุริพัฒน์
 58. คุณศิริลักษณ์ สิทธิศักดิ์
 59. คุณสานันท์ ฤกษสโมสร
 60. คุณวรรณรัตน์ บุญมา
 61. คุณปรารถนา ผดุงโภชน์
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 12/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณศุภกร อาษานาม 1
 2. คุณศุภกร อาษานาม 2
 3. คุณอรุณี ศิริพิทยกุล 1
 4. คุณอรุณี ศิริพิทยกุล 2
 5. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 6. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 7. คุณตา
 8. คุณเพ็ญนภา ราชธิเสน*
 9. คุณบุษดี อุตราศรี*
 10. คุณสุภัคจิรา รักษาพล*
 11. คุณอภิณห์พร อสัตถสนธิ
 12. คุณนารีรัตน์*
 13. คุณชัชพล ดุลบดี*
 14. คุณทิพวัลย์ ทับทัน *
 15. คุณอุมาพร อ่อนศรี
 16. คุณอรณัฐ จรียะธนา
 17. คุณประภาภรณ์ พฤกษมหาศาล ฝ่าย Project แผนก Trader
 18. คุณอภิญญา สิทธานนท์*
 19. คุณฐิติพร ชอบธรรม*
 20. คุณพรเทพ ยวงสุวรรณ
 21. คุณทศนันท์ เลาวเลิศ
 22. คุณอภิษฎา ไวดี*
 23. Khun [email protected]
 24. คุณรัชฎา วิทวุฒิศักดิ์
 25. คุณวีระเทพ คำพญา
 26. คุณรัตนา ลาภเวที
 27. Alphafast (1วัน)

 28. คุณนันทมน-เจริญมิน*
 29. คุณปิยะพร *
 30. ว่าที่ ร.ต. หญิง สาวินี ยอนประเสริฐ
 31. คุณอรนุช ภูโทถ้ำ*
 32. Khun Wallop Sangapai *
 33. คุณปาลิดา กรุณานุวัตร*
 34. คุณกัณฐณัฎฐ์ วงศ์เจษฎาสกุล*
 35. Khun pichaporn prathumsri
 36. คุณวรรณภา จำนงค์พัน*
 37. คุณมิว*
 38. คุณอาภาพร มียิ่ง*
 39. คุณแพรวา เปรมศรี*
 40. คุณจิราวรรณ บุดดีทน*
 41. คุณปริญดา วิโชติกรุงไกร*
 42. Kerry Express (1 วัน)

 43. คุณชูศักดิ์ กองเนียม (ร้านไปรณีย์ , Flash Express)
 44. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 45. คุณนภัสรพี วิระคำ
 46. Khun Araya Lee
 47. คุณสุรัตน์วดี สายทอง
 48. คุณกามัล บาเหะ
 49. คุณสุกัญญา บุญธูป
 50. คุณณิษา พรหมรักษา
 51. คุณอรอุมา. ทีปกากร
 52. คุณกิตติกานต์ ซอหะซัน
 53. คุณริรินดา ชโลธร
 54. คุณภัทรประภา แสนงาม
 55. คุณอมลรดา นิลวัฒน์*
 56. คุณสุชิน ทวีพงศ์
 57. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 58. คุณพัสญา วนะชีวิน
 59. DHL (1-3 วัน)

 60. คุณอ๋อม 1
 61. คุณอ๋อม 2
 62. คุณอ๋อม 3
 63. ร้าน Joy shop
 64. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 65. คุณธัญรัศม์ วันสี
 66. บริษัท หกดาวเหนือ จำกัด
 67. คุณกุลธิดา สุวรรณไตร
 68. คุณสุนิดา สีจันทร์โท
 69. คุณกวิสรา สรสรรเสริญ
 70. Khun Warongchanok-Hanrin
 71. คุณอรัญญา ทาริยา
 72. คุณขวัญฤทัย โพธิ์ศรีรัตน์
 73. Khun Pattharat
 74. คุณวิไลรัตน์ บางยี่ขัน
 75. คุณบุญช่วย วิบูลย์อรรถ
 76. คุณศิรินุช โพธิกัน
 77. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณรัตนากร 1
 2. คุณรัตนากร 2
 3. คุณแชมป์
 4. คุณวลัยพร แรกคำนวน*
 5. ปัทมา จงรักษ์
 6. คุณปณิตา เจริญพรหมพงศ์ *
 7. คุณอมิตดา ลีกิจอัครบวร*
 8. คุณศุภกฤต ราชวงค์*
 9. คุณชมชิตา เตยพรมทอง* เบอร์สำรอง 0661128655
 10. คุณณัฏฐ์ธนัน เพ็งสระเกษ*
 11. คุณขนิษฐา บุตรสนม*
 12. คุณวรัตม์ โตโพธิ์ไทย
 13. คุณบานเย็น พลนารายน์
 14. คุณเมริกา สารศิริโสภากุล
 15. คุณโสภาพรรณ แสนศรี*
 16. คุณชวันรัตน์ ทองเวียงจันทร์*
 17. คุณฉัตรสุดา โสภิพงค์*
 18. คุณวาสนา แก้วมาลี
 19. คุณรณยุทธ แยกสันเทียะ
 20. คุณศิรินภา ลครศรี*
 21. ร้านนุชคาวาอิ โดย นาง ลดาวัลย์ นันทวิสูตร์
 22. คุณทวีชัย
 23. คุณโยษิตา ธรรมสาร
 24. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 25. คุณสิริวิมล ชื่นทองหลาง
 26. คุณวีรญา ฉัตรวิจิตร
 27. คุณอภิชาติ บุษบง
 28. ร้าน Outdoor​ Life
 29. คุณชณัฏฐพร กมลสาร
 30. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 31. Alphafast (1วัน)

 32. คุณโกมลปาณ จันทร*
 33. คุณรดีภัส ทองแย้ม *
 34. อทิตยา กล่อมขุนทด
 35. K. Niteevara *
 36. คุณวรรณทิตย์ กองฮอม*
 37. คุณอาริสรา*
 38. คุณณัฐภัทร ตรีธนโชติ
 39. คุณวรรณวิสา ภูมิภาค
 40. K. Nattaporn Nouwachai*
 41. คุณกนกวรรณ คำปิว
 42. คุณรัชวรรณ บุญเศรษฐ*
 43. คุณเบญญาพัตร์ จงราช*
 44. คุณณปภัสสร ปลื้มใจ*
 45. คุณฉวีวรรณ จอนค้าง*
 46. คุณธภรัท เวโรจน์ฤดี*
 47. คุณสกุลเกศ
 48. Kerry Express (1 วัน)

 49. คุณปวิตรา ดวงเดือน
 50. คุณพรเพ็ญ
 51. คุณอาอีฉ๊ะ เบ็ญอะดรัม *
 52. คุณอธิชา สุขสุวรรณ
 53. คุณพรทิพย์ พุฒเสือ
 54. คุณอาณยา แซ่เอีย
 55. คุณอามีรา มูดอ
 56. คุณพีรภัทร อุไรเวศ
 57. บริษัท ยูนิ-ท้อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 58. คุณสุรินทร์ ขวัญปาก
 59. คุณสุภาวดี บุญบางเก็ง
 60. ร้าน PIXIE SHOP
 61. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร
 62. คุณปิยวรรณ ไสยวรรณ
 63. คุณมด - ฝ่ายบัญชี บจ.บาย อิชชู่
 64. คุณกฤษฎาพร กันทะวัง
 65. คุณการย์สิริ เศรษฐหิรัญสิน*
 66. คุณวศิน พิพัฒน์อนุสรณ์
 67. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 68. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ (แก้ใบกำกับภาษี)
 69. คุณน้ำ จัดซื้อ สาขาโพธ์แจ้ (มีเอกสารวางบิล)
 70. DHL (1-3 วัน)

 71. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 72. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 73. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 3
 74. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 75. คุณนริสา คำเกิด
 76. คุณมะลิ นันทะทอง
 77. คุณพรพรหม วังเย็น
 78. คุณวรรณรัตน์ บุญมา
 79. คุณสิริมา มานะพรสำเร็จ
 80. คุณปลีณา เลาะเงิน
 81. คุณหทัยรัตน์ พิทักษ์พงษ์
 82. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณเอมอร ดวงจินดา(ณัฐธการ)
 2. คุณณัฐพรรณ แช่ทอง*
 3. คุณนันทิศา*
 4. คุณนลินี สุทินรัมย์*
 5. คุณกัลยา สงค์ประเสริฐ*
 6. คุณศิริพร เจริญแก้ว*
 7. คุณสุดารัตน์ กิตินันท์*
 8. คุณศศิดาภร สาธุชาติ [S]
 9. คุณเฉลิมพงศ์ แซ่เตียว
 10. คุณศิริรัตน์ นามพรม [S]
 11. คุณชุติมา หย่ำวิลัย*
 12. คุณนวพร ลัคนทินพร*
 13. คุณกนกกาญจน์ งิมขุนทด*
 14. คุณธีริศรา ศรีสูงเนิน*
 15. คุณเบญจวรรณ ตันตราวัฒน์ [S]
 16. คุณพงศธร แก้วแกมเสือ*
 17. คุณศิริพร นาคเรืองศรี
 18. คุณกนิษฐา ชมภูศรี *
 19. คุณนันทนา สุขใจ [S]
 20. คุณปาณิสรา วงศ์อรัญ [S]
 21. คุณนภัสพร ติวราภรณ์ศานติ์
 22. คุณอรวี สโมสร [S]
 23. คุณภัทรวี วงค์กาศ [S]
 24. คุณภควัฒน์ อินนันชัย [S]
 25. คุณพรทิพย์ เหง้าโอสา*
 26. คุณไพวรรณ์ ชิณบุตร [S]
 27. คุณนัฐวุฒิ วงษาเคน
 28. คุณภคพร ไชยเดือน [S]
 29. คุณผกากรอง สร้างนอก
 30. คุณอธิษฐาน อินวงศ์วรรณ
 31. คุณอริสรา ฮุยเป้า
 32. คุณอรชพร ขวัญคม
 33. คุณสุภร ตันติวงศ์สถาพร
 34. คุณสิโรชินี นิโรบลวงศ์
 35. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย
 36. คุณอภิญญา นิลคง
 37. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์ 1
 38. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์ 2
 39. ร้านม่อฮ่อมแพร.com 1
 40. ร้านม่อฮ่อมแพร.com 2
 41. ร้านม่อฮ่อมแพร.com 3
 42. ร้านม่อฮ่อมแพร.com 4
 43. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 1
 44. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 2
 45. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 1
 46. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 2
 47. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 3
 48. Alphafast (1วัน)

 49. คุณพรพรรณ จิตบรรจง
 50. คุณวรรณรดา สมคิด*
 51. คุณสุมลฤดี อ่อนสาคร(แผนกการตลาด)*
 52. คุณฉัตรทิพย์ แซ่ตั้ง*
 53. คุณนิษา พวงร้อย
 54. คุณชญาณี เมธาพิพัฒน์
 55. Khun Kanpapha Usadee
 56. คุณวิไลวรรณ แสนพันธ์ *
 57. คุณภาษวรรณ วะสิโน*
 58. คุณกรานต์วดี ต้นศิริไพบูลย์
 59. Khun Sasi
 60. คุณสุชาดา*
 61. คุณโชติกา อัมพรพงษ์*
 62. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ*
 63. คุณณิชาภัทร ปานุวงศ์ (คุณแนน)*
 64. คุณณัฐวิภา วรกิตติ์ไพศาล*
 65. คุณปภาดา ศิริ
 66. คุณพรรณธร พินิจเจริญรัตน์ [S]
 67. คุณพงษ์ศกร ศรีรงค์
 68. คุณการันตี [S]
 69. คุณบุญญรัตน์ แซ่อึ๊ง [S]
 70. คุณภาณุมาส พุ่มทับทิม [S]
 71. คุณพลอย นุภักดิ์ [S]
 72. คุณณัฏฐนันท์ ชัยวัฒนาวิริยะกิจ [S]
 73. คุณชไมพร อุดมเกษมสกุล [S]
 74. คุณวินิตา เรืองแป้น [s]
 75. คุณสุภาภรณ์ เลื่อมอรุณรัตน์ [S]
 76. Khun Pawee
 77. ว่าที่ ร.ต. หญิง สาวินี ยอนประเสริฐ
 78. คุณปวีณา เสวะโก [S]
 79. คุณสิริอร สมชัย
 80. คุณวิมลรัตน์ จิรธรรมนิติกุล [S]
 81. คุณเพ็ญจันทร์ บุญยุทธสกุล [S]
 82. คุณนันทวดี น่วมศรีนวล [S]
 83. คุณภิญญาพัชญ์ จองเฉลิมชัย [S]
 84. Kerry Express (1 วัน)

 85. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์ดีดี เอ็กซเพรส (สำนักงานใหญ่)
 86. คุณสุนิษา นิลพันธ์
 87. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก
 88. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา
 89. คุณพันณภัสสร อุชชิน
 90. คุณภาณุมาส
 91. คุณสุทธิลักษณ์ ชัชวาลย์
 92. คุณกฤติกา. พิมโพธิ์สะคาม
 93. คุณสิรินทร์ภัค วรรณวาณิชย์
 94. คุณเด่นพงษ์ สักพุ่ม
 95. คุณพิชญา
 96. Khun Boonyavee Plangsiri
 97. คุณสิรภพ เนตรสว่าง
 98. คุณธารารัตน์ โต๊ะหมาด
 99. คุณกฤตพร พฤกษาศรี
 100. ร้านผ้าปูที่นอน Sweetdream
 101. คุณชัชฎา พรติยากุล
 102. คุณสินี คูหามุข [S]
 103. คุณกิติการณ์ บินเซ็น
 104. คุณรัชพร คำปินใจ
 105. คุณพรวิษา ลิ้มอิ่ม
 106. คุณภัทรธีรา
 107. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 108. คุณสุกัญญา
 109. คุณธิดารัตน์ จารุกิจ
 110. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก
 111. คุณกฤษณะ เพชรรักษ์
 112. PL Packaging (ใบกำกับภาษี)
 113. DHL (1-3 วัน)

 114. คุณรัศมี ฤทธิ์เดชขจร
 115. คุณณัฐกมล แสนอิทร์
 116. คุณประสิตา หมั่นสลุง
 117. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 118. คุณรัชนี แก้วปุ๋ย
 119. คุณหมู สิทธินนท์
 120. คุณพิมพ์ลดาพร เกริงกำจรกืจ
 121. คุณชุติณัชชา บุญญสุขเจริญ
 122. คุณญาธิดา เทียนมณี
 123. คุณเต็มตา อิ่มบุบผา
 124. Thailand Post (1-3 วัน)

 125. คุณเต็มตา อิ่มบุบผา
 126. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 08/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 2. คุณประภัสสร บัวศรี
 3. คุณสมภพ ทัวทิม
 4. คุณกรภัทร์ กิจวัชรากรกุล*
 5. คุณสุกัญญา*
 6. Khun Mookkarin mornsawat
 7. คุณประภาภรณ์ พฤกษมหาศาล
 8. คุณศุภนันท์ วระภร*
 9. คุณศันสนีย์ กิจนิที*
 10. คุณชาติชาย เชิดเพชรรัตน์*
 11. คุณจิราภรณ์ ชมไชยรัตน์*
 12. คุณป้อมอารีย์ นิธิวัฒนพงษ์
 13. คุณแชมป์ 1
 14. คุณแชมป์ 2
 15. Alphafast (1วัน)

 16. คุณปภาณิน ศรีเปารยะ
 17. คุณมานิตา บุญภาณุวิจิตร
 18. คุณขวัญศิริ [S]
 19. คุณพีรดา ภูมิพงษ์
 20. คุณพัชยา มาไกล
 21. คุณเขมจิรา ก้อนแหวน*
 22. คุณปิยาภัสร์ ภูมิรักษ์*
 23. คุณหมู สิทธินนท์*
 24. คุณเพชรรัตน์ ตาฮอง*
 25. คุณยสินทร ใบไม้*
 26. Kerry Express (1 วัน)

 27. คุณกนกวรรณ ปัญญาฟู
 28. คุณกัญญาภัค หวาวันจาน
 29. คุณปุญญพัฒน์ ศรีชัยวิทย์
 30. TP Logistic (3-5 วัน)

 31. คุณสิวยิน 11 กล่อง
 32. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนำพล 1
 2. คุณนำพล 2
 3. คุณกัลย์​กมล​ สินทรัพย์
 4. Khun Pongsawad Kamyen
 5. คุณอำไพ อินช้อย
 6. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 7. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 8. คุณชยุดา อุปนันต์ 1
 9. คุณชยุดา อุปนันต์ 2
 10. คุณสุประวัติ ปัญหา*
 11. คุณรมิดา เปรื่องวิชาธร*
 12. คุณวิญรัตน์. แสงคำ*
 13. คุณณิณทิรา ศรีเมือง*
 14. คุณมติพร ลี้ตระกูล
 15. คุณ สาวิตรี สุนทร*
 16. คูณอริยา พุทธิวงศ์*
 17. คุณกรกนก ไชยคราม*
 18. คุณธีระศักดิ์ จุมปาหลวง (บริษัท จีเอสอี)
 19. คุณวีรยา แซ่ส้อ
 20. คุณจิรโรจน์ สุนทโร
 21. คุณสีวยิน (ด่วน)
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณพิจิตรา ศรีสุนา*
 24. คุณรชาดา บุรณศิริ*
 25. คุณสุภา​ว​รรณ์​
 26. คุณกันยารัตน์ นาคขำ*
 27. คุณศรัณย์ภัทร จาดเสม*
 28. คุณณภาภัช ไชยบุดดี
 29. คุณอาทิชา น้อมบุญลือ*
 30. คุณสิราวรรณ ศักสิประภา*
 31. คุณศุภรดา (แพร) *
 32. Khun Wara
 33. คุณเปรม*
 34. คุณบีเชีย หม้า*
 35. Kerry Express (1 วัน)

 36. คุณรุ่งรัตน์ แซ่เตีย
 37. คุณรัศมี ฤทธิ์เดชขจร
 38. คุณณรงค์ อึ่งกูล
 39. คุณภัธสรร วรารัตนกุล
 40. คุณภิญญดา กรินชัย
 41. คุณอาทร ชวลิตธนานนท์
 42. คุณธัญลักษณ์
 43. คุณเปมิกา ใจบุญทา
 44. คุณเลี่ยมใจ สาดา
 45. คุณศรุตา แก้วกาหลง
 46. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 47. คุณละออง แป้นรักษา*
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณรำไพ ศรีสง่า 1
 50. คุณรำไพ ศรีสง่า 2
 51. คุณนุสรา หาฤทธิ์
 52. ร้านน้องขวัญ
 53. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 54. คุณภัทราพร วัชรสุชัย
 55. คุณปิยธิดา พรมนอก
 56. คุณพิมชนก พิพิธรัตน์
 57. คุณจิรวัฒน์ ทองล้วน
 58. คุณศิริสุข คีรีวรรณ
 59. คุณปุณญวีย์ ปิติกมลสวัสดิ์
 60. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 06/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 2. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 3. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 4. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 5. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 6. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 7. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 8. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 9. K. Ongard piphoppinyo 1
 10. K. Ongard piphoppinyo 2
 11. ร้าน Joy shop
 12. คุณวาสนา ว่องไวพาณิชย์
 13. คุณอภิชาติ บุษบง
 14. คุณอินทิรา จันทร์สด*
 15. คุณปภาดา แก้วมณี
 16. คุณวรรณธมล ชื่นรัมย์
 17. คุณจิตราภา(เจ)
 18. คุณเนตรไกรวี แพร์*
 19. คุณปนัดดา เปี่ยมมอญ
 20. คุณรติรัตน์ บุญสมจินต์
 21. คุณดลกนก สิงห์สกุล*
 22. คุณสมบัติ จันทนา*
 23. คุณปุญพรรธน์ รัตนพิมจุฬา*
 24. คุณขวัญสุรางค์ ขวัญเซ่ง*
 25. คุณมยุรี​ กลางบุญเรือง*
 26. คุณมณธากาญจน์ กิตติสุภาพัฒน์
 27. คุณประติภา ระเด่น*
 28. คุณนรากร เฮงสิ
 29. คุณวิภาวีร์ เวศย์วิจักษณ์
 30. คุณสุคนธา จิตกรสกุล
 31. คมสิทธิ์ อรุณเมือง (สนามฟุตบอลวิคตอรี่)
 32. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 1
 33. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 2
 34. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 3
 35. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 36. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 37. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 3
 38. คุณกวี ชายเนตร
 39. คุณวีระพงษ์ 1
 40. คุณวีระพงษ์ 2
 41. Alphafast (1วัน)

 42. คุณเกวลิน พลวัชรินทร์
 43. คุณปาริชาติ ธนะเพิ่ม
 44. คุณพิมพ์นารา อัครมณีบุศยา*
 45. คุณกุลลดา สาหร่าย
 46. คุณมนสิชา เสมแย้ม*
 47. คุณกัลยาณี ชำนาญแก้ว
 48. คุณสุขุมาลย์ มนัสปรีเปรม*
 49. คุณชีวาพร วิวรณ์รัตนชัย*
 50. คุณคมกฤษณ คำใหญ่*
 51. คุณอารยา จันทรานิเวศน์*
 52. คุณชนันพร ชัยมัธยมผล*
 53. คุณสุดารัตน์ (ส่งสินค้าชิ้นใหม่)
 54. คุณมณิภา (ส่งสินค้าชิ้นใหม่)
 55. คุณวันวิสาข์ เหรียญหิรัญ (ใบกำกับภาษี)
 56. Kerry Express (1 วัน)

 57. คุณจิตตวีร์ ศรีปฐมสวัสดิ์
 58. คุณจิรกาล เต็งผักแว่น
 59. บริษัท คลังสปา จำกัด
 60. คุณชัชฎาภรณ์ สว่างบุก
 61. คุณศศิธร
 62. คุณรัตติยา พ่วงทรัพย์
 63. คุณกมลวรรณ เสียงใหญ่
 64. คุณฐณาณัฏฐ์ โพธิ์ไพจิตร
 65. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 66. คุณชัชวาลย์ ชุมศรี
 67. คุณพิมพิดา โรจนนันทเศรษฐ์
 68. คุณณัฐกานต์ บุญรอด
 69. คุณมิว
 70. คุณวิไลหงษ์ ส่งเสริม
 71. DHL (1-3 วัน)

 72. คุณนภสินธุ์ เพทายประเสริฐกุล 1
 73. คุณนภสินธุ์ เพทายประเสริฐกุล 2
 74. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 75. คุณภัคจิรา สมศรี
 76. คุณณภัชชา ไทยนิคม
 77. K. Malisa.bousuk
 78. คุณหัสยา โป๊ะประทีป
 79. คุณภูริพัทร์ โกดี
 80. คุณรัตนาภรณ์
 81. K. Ploypinit Sodsee
 82. คุณพจนพร แก้วเนตร
 83. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 05/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณมนพัทธ์ สินสิริพัฒนผล
 2. คุณฐิตินันท์ อุตมะ
 3. ร้านญานี
 4. คุณนริศรา ศรีราช
 5. คุณเมทินี ถาบุตระ
 6. คุณชาลิสา วิเชษฐ์คม (รบกวนโทรก่อนเข้าส่งค่ะ)
 7. คุณมาริษา พราหมณ์ชื่น (ตะวัน)
 8. คุณปารีรัตน์ ถาวรรัตน์*
 9. คุณพิชญธิดา มานะตระกูล (น้องพลอยขวัญ)*
 10. คุณณัฐมน แสงศรีจันทร์*
 11. คุณวรรณกานต์ นิยมพัฒนาพาณิชย์
 12. คุณสุชาวดี แบกไธสง*
 13. คุณสุดารัตน์ เสาวคนธ์
 14. คุณเอมมี่ เวสเบิร์ก
 15. คุณสิริกัลยา แก้วลือ*
 16. คุณกนกพร แก้วหล้า*
 17. คุณราณี สิรีวราพงศ์ *
 18. คุณธิดาทิพย์ แสนชาติ (ไม่มีคนอยู่ให้วางไว้หน้าบ้าน)
 19. คุณมณฑารัตน์ ทรงเผ่า
 20. คุณวีระพงษ์ 1
 21. คุณวีระพงษ์ 2
 22. คุณวีระพงษ์ 3
 23. คุณวีระพงษ์ 4
 24. คุณวีระพงษ์ 5
 25. คุณวีระพงษ์ 6
 26. คุณวีระพงษ์ 7
 27. คุณวีระพงษ์ 8
 28. คุณวีระพงษ์ 9
 29. Alphafast (1วัน)

 30. คุณชุลีพร บุญยืน*
 31. K.Janjira Mabangkru*
 32. คุณ​อรรถวุฒิ​ วิจินธนสาร
 33. คุณเมษยา คุ้มวงษา
 34. คุณสุชาวดี บุญโยม
 35. คุณฉัตรนิดา เทียนคล้าย
 36. คุณจุฑามาศ เดชพ่อค้า*
 37. คุณวิญญู รุ่งไกรศรี
 38. คุณพลอยไพลิน ยุรชาติ*
 39. คุณอิทธิพล เอกไพศาลกุล
 40. คุณณาตฏิกา กุมารสิทธิ์*
 41. คุณจารุวรรณ ทองคำ*
 42. Kerry Express (1 วัน)

 43. ร้าน Crazy dolly shop
 44. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 45. คุณดนิตา แก้วเสนีย์
 46. คุณนิตยา เข็มเพชร
 47. คุณวันเพ็ญ เตชะพลี(บ้านครูเพ็ญ)
 48. คุณจิราพร พิศเพียร
 49. คุณอัญชลี ประเสริฐบดินทร์
 50. คุณณัฐวุฒิ ขัติรัตน์
 51. คุณพรรษมณฑ์ พรฉัตรธนพงศ์
 52. คุณณัฏฐ์ กันนาง
 53. DHL (1-3 วัน)

 54. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 55. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 56. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 57. คุณสาว
 58. คุณวิรัญญา มีนชัยนันท์
 59. คุณอรสา โอภาสวัฒนา
 60. คุณณัฏศิญาพร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 61. คุณดาหวัน บ้านคร้อ
 62. คุณทิศตะวัน ไอยศูรย์
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 04/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. Khun Phithiphong kuion
 2. คุณนำพล
 3. คุณจุฬาลักษณ์
 4. คุณสุภชาดา ภักสุวรรณ
 5. คุณวิภาพร พัฒโท
 6. คุณวัฒนา รุจิโมระ
 7. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 1
 8. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 2
 9. คุณริรินดา ชโลธร 1
 10. คุณริรินดา ชโลธร 2
 11. คุณประภัสสร บัวศรี
 12. คุณสุกานดา;
 13. คุณจุฑามาศ พึ่งสาย
 14. คุณนำพล
 15. คุณสมใจ เกตุไหม
 16. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 17. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 18. คุณวาทินี วิเชียรนุกูล
 19. คุณประภัสสร บัวศรี
 20. คุณวิสสุตา ศรทอง [S]
 21. คุณรจเรจ คันธรัตน์ [S]
 22. คุณฐนิตา แก่นโชติกุ [S]
 23. คุณพิมลวรรณ ขุนชัย
 24. Khun Phutthithon Suktawee [S]
 25. คุณธิรดา พนมพิทักษ์ [S]
 26. คุณเบญจวรรณ พะยามะหนี่ [S]
 27. คุณวีรชัย [S]
 28. คุณพรนิชชา สิงหราช [S]
 29. คุณธนพล สุขประเสริฐ
 30. คุณประภาภรณ์ พฤกษมหาศาล [S]
 31. คุณปัญชิกา หมีมงคล [S]
 32. คุณอนุธิดา ชาญหิรัญประเสริฐ [S]
 33. คุณปาริชาต แสงศิริไพศาล [S]
 34. คุณวรกมล ลมมูลตรี
 35. คุณสิตานัน กัลชาญพันธุ์ [S]
 36. คุณสุวิวรรณ. บุตรเจริญ [S]
 37. คุณสุวรรณ์ บำรุงศรี [S]
 38. คุณน็อต*
 39. คุณณัฐภรณ์ สุชาติพงค์ [S]
 40. คุณดาราณี ใจตาเสาร์ (ออย)
 41. คุณยุภาวดี สมพะเนาว์
 42. Khun Ammy
 43. คุณธรรมรัฐ ศรีปทุมภรณ์
 44. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 45. คุณพิทย์ธนนท์ เจริญวงษ์ตระกูล
 46. คุณพจนพร แก้วเนตร (เพิ่มเติม)
 47. คุณแชมป์ (เปลี่ยนของ)
 48. Alphafast (1วัน)

 49. หจก.โอฮาร่
 50. คุณอภิชญา พรหมดี [S]
 51. คุณแอม [S]
 52. คุณพัชรี แซ่ลิ้ม [S]
 53. คุณชื่นนภา ฉ่ำจิตร [S]
 54. คุณจันดี ผันผ่อน
 55. คุณอัญธิกา อุปพงษ์
 56. คุณคุณชัยวัฒน์ กู๋คำ
 57. คุณฉัตรทิพย์ แซ่ตั้ง [S]
 58. คุณกฤตพร กิจติเจริญ [S]
 59. คุณมณิภา ศรีวิสรณ์*
 60. คุณศิรส มหาวัฒนอังกูร [S]
 61. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข [S]
 62. คุณวิมลักษณ์ เรืองรัตน์
 63. คุณพาขวัญ พันธุ์อายุวัฒนะ
 64. คุณสุดารัตน นุชาสาย (คุณฟิวส์)
 65. คุณอรพิมพ์ จิระศรีปัญญา [S]
 66. คุณ ปริสนา ดอกแก้ว*
 67. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ [s]
 68. คุณสาธิ [S]
 69. คุณนภเกตน์ ฤกษปาน [S]
 70. คุณปภาวี สุขสุวรรณ [S]
 71. คุณสกาวรัตน์ ศุภารัตน์ [S]
 72. คุณรวิวรรณ​ โยธาจันทร์ [S]
 73. คุณธวัลรัตน์ สุบินศุภมงคล [S]
 74. คุณณัฐธนวันต์ ชัยสุวรรณ [S]
 75. คุณเพ็ญนภา สวนคำกอง [S]
 76. คุณมรกต จิตอารีเสถียร
 77. คุณศจี จำปาเทศ [S]
 78. คุณภาวรรณธิญา แสงสุวรรณ [S]
 79. คุณเยาวรัตน์ ผาแก้ว [S]
 80. คุณอัญวีณ์ อิสระชัยนันท์ [S]
 81. คุณเฉลิมวิทย์ สุทธานินทร์
 82. คุณจุฑามณี พลค้อ [S]
 83. Kerry Express (1 วัน)

 84. คุณเฉลิมพันธ์ แก้วโบราณ
 85. คุณประมุข จิตจาตุรันต์
 86. คุณปานทิพย์ ซื่อสัตย์
 87. คุณบุษญา
 88. คุณเกศสุดา กุลบุตร
 89. คุณปิยะฉัตร วัฒนพานิช
 90. คุณสิริลักษณ์ พิศาลสาคร
 91. คุณศุภวัจน์ พรมตัน
 92. Khun Ball G-Shock
 93. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 94. คุณอภิญญา เรืองมาก
 95. คุณปาริฉัตร ชาติพจน์
 96. คุณพุฒิพงษ์(ออฟ)
 97. คุณจุฑามาศ วรรณเศษ [S]
 98. คุณอัจฉรา เขาชุมทอง
 99. คุณชุติมา กิจที่พึ่ง
 100. คุณวสันต์ วงศ์ฤกษ์งาม
 101. คุณสรธัญ เพียมา
 102. คุณนภสร นวกิจบำรุง
 103. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 104. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 105. คุณอภิชาติ บุษบง
 106. คุณศศิธร ปินใจ
 107. คุณอธิชา สุขสุวรรณ
 108. คุณธันยพัฒน์ เทพไพฑูรย์
 109. คุณศิริรัตน์ ระศรี
 110. คุณลำดวน บุญชิต
 111. คุณน้ำตาล
 112. คุณเฟื่องฟ้า ขันเงิน
 113. คุณพรรณสวลี ณ มณี
 114. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 115. คุณวันทนา​ อรุณวรรณ.
 116. คุณเปิ้ล
 117. คุณวรรณา ทับล้อม
 118. คุณกันนิภัฒน์ พรมจา.
 119. คุณจิราพรรณ อินทร์กันหา (แพรว)
 120. คุณชวพร รุ่งน้อย
 121. คุณจา
 122. DHL (1-3 วัน)

 123. คุณนวลจันทร์​ พงศ์ศศิธร
 124. คุณนาถดนัย โรจนะหัสดิน
 125. คุณศรุต ทองขวัญใจ
 126. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 127. คุณนันทิยา บริบูรณ์
 128. คุณทยากร แซ่จึง
 129. Khun Bixia Ma
 130. คุณสิมรัน ปาวา
 131. คุณจินดาพร สิทธิวัง
 132. คุณสกานต์
 133. คุณนิชา ชนัฐกานต์
 134. Khun Tidarat Pailomwong
 135. คุณภาวัต อากาศโสภา
 136. คุณฐิตารีย์ ธีระพงศ์ภูเบศ
 137. คุณมยุรี สงสุวรรณ์
 138. คุณลักษมณ ภูผา
 139. Khun Thayinee chaphirom
 140. คุณปลีณา เลาะเงิน
 141. คุณจันทราภา พุฒิมานิตพงศ์
 142. คุณชนาภา บุตรกินรี
 143. คุณธิดารัตน พรมจันทร์
 144. คุณณัฐติภรณ์ สุขสวัสดิ์
 145. คุณสมนึก จาดทอง
 146. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 01/06/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณศศิธร รับผล
 2. คุณวันวิสาข์ เหรียญหิรัญ
 3. คุณสมเกียรติ กองข้าวเรียบ [s]
 4. คุณหนึ่งฤทัย สฤษดิชัยนันทา [S]
 5. คุณศิริขวัญ.กาญจนวงศ์ [S]
 6. คุณสิรินภา วิมล [S]
 7. คุณวัชรีย์ ศรีแสง [S]
 8. คุณจิราวรรณ ชินรัตน์ [S]
 9. คุณศิริลักษณ์ อรัญโสด [S]
 10. คุณเบญจมาศ นิ่มมา [S]
 11. คุณสุวดี เขียวทอง [S]
 12. คุณศิวพร เจริญพร้อม [S]
 13. คุณพัชรี พรหมเสน*
 14. คุณคุณานนต์ บัวพัน
 15. คุณนีรนุช ไชยธงยศ [s]
 16. คุณสุดารัตน์ เสาวคนธ์*
 17. คุณวิภาวดี ลินลิโก
 18. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 19. คุณสโรชา ชัชวาลย์
 20. Alphafast (1วัน)

 21. คุณธีระชัย พรสินศิริรักษ์ [S]
 22. คุณสุนิษา ชนะ [S]
 23. คุณจารุทัศน์ ตั้งพานิชดี [S]
 24. คุณกมลขนก ธงชัยรัตน [S]
 25. คุณกาญจนา เฟื่องชูนุช
 26. คุณเปรมรัศมี ณ ถลาง
 27. คุณเมธาวี
 28. Kerry Express (1 วัน)

 29. บ้านน้องแฝด
 30. คุณนงนภัส นิติอมร
 31. คุณวิภาวดี เสมเถื่อน
 32. คุณภัณฐิรา เจริญมี
 33. คุณประภามาศ
 34. คุณทรงวุฒิ รัตนมูล [S]
 35. คุณอภิชัย เจนเจริญพันธ์
 36. DHL /Shopee (1-3 วัน)

 37. คุณศิริลักษณ์ สิทธิศักดิ์
 38. คุณทิพวรรณ เกตุประยูร
 39. คุณณัฐธิดา
 40. คุณวรรณพร สมจันทร์
 41. คุณนี
 42. คุณเบญจวรรณ สุขวณิชนันท์
 43. คุณชณัฐพล กาญจนโพธิ์
 44. คุณธรณ์อักษร อริยแพรพิไล
 45. คุณจุฑามาศ พิมพ์สนิท
 46. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 31/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณอำพล บุญมา
 2. คุณธรรมนูญ แสงมณี 1
 3. คุณธรรมนูญ แสงมณี 2
 4. คุณทัศพร ลิ่วเสริมสิน 1
 5. คุณทัศพร ลิ่วเสริมสิน 2
 6. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 7. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 8. ร้านหนึ่ง โมดิฟาย
 9. คุณอัจฉรา ไกรษี
 10. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 11. คุณโยษิตา ธรรมสาร 1
 12. คุณโยษิตา ธรรมสาร 2
 13. คุณสมภพ อินทปัต
 14. คุณชิดกมล พวงภู่ [S]
 15. คุณกรวลี พงษ์แตง [S]
 16. คุณปทุมมา เรียงแหลม [S]
 17. คุณปริศนา มาลัย [S]
 18. คุณเสาวลักษณ์ โตจริง [S]
 19. คุณส.อ ณัฐดนัย ลำใย
 20. คุณชาตรี ภูคลัง [S]
 21. คุณกิตติศักดิ์ โตสุขเจริญ [S]
 22. คุณศิริพร ว่าวสูงเนิน
 23. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด 1
 24. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด 2
 25. คุณสตรีรัตน์ ศิริพิพัฒนมงคล
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณสรศักดิ์ วงศ์อินทร์ (แผนกขาเข้า)
 28. คุณกชชณาพัณณ์ ศรีพักตร์ [S]
 29. คุณอธิตยา สุพรศิลป์ชัย [s]
 30. คุณรัชมาภรณ์ สุวัฑฒนะ [S]
 31. คุณกิตติญา
 32. คุณเมทิกา ศรวรวงศ์ [S]
 33. คุณกิติยา ทองรัตน์ [s]
 34. คุณจิดาภา ธาราโรจนโอภา [S]
 35. คุณภาสินี บุญชุ่ม [S]
 36. คุณศิริลักษณ์ น้อยปลา [S]
 37. คุณศิราวรรณ เอกขระ [S]
 38. Khun Dada [S]
 39. คุณพัชรีพร นวมนาคะ [S]
 40. คุณสุชาดา จงสุข [S]
 41. คุณธันย์ชนก พัฒนพนิชธำรงค์ [s]
 42. Kerry Express (1 วัน)

 43. คุณณัฐชนันท์ ปะระวัง
 44. ร้าน Joy shop
 45. คุณวิทยา​ จันทร์​เอี่ยม​ผ่อง [S]
 46. คุณรัตนา แพงศรี
 47. คุณจีระศักดิ์ At133.shop
 48. คุณภูดิส สุขธงไชยกูล
 49. คุณสรารัตน์ สุวรรณขำ
 50. คุณสุปราณี พงษ์วัน
 51. Khun Thitiyaphan kiattang
 52. คุณชานนท์ วงศ์ป้อม
 53. คุณจิดาภา ติวะสุระเดช
 54. DHL (1-3 วัน)

 55. Khun Wongtawan euateerasarun 1
 56. Khun Wongtawan euateerasarun 2
 57. Khun Wongtawan euateerasarun 3
 58. คุณศรณ์ศักย์ จันทกูล
 59. บริษัท โปร แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 60. คุณเค
 61. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 62. คุณจารุทัศน์ ตั้งพานิชดี
 63. คุณญาธิดา เทียนมณี
 64. คุณขิม
 65. คุณธนัตถ์ทยา ทีปต์ธนกร
 66. คุณอธิชา เมตตา
 67. คุณกมลาภา พงษ์ภมร
 68. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 30/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณวนิดา นามเดช*
 2. คุณครูปลา*
 3. คุณคณิตา ภูมิมา*
 4. คุณดารินทร์ จำปารัตน์*
 5. คุณณานนต์ บัวพัน*
 6. คุณกนกนาฏร์ เขียวคำ*
 7. คุณกานติมา กุลวิทย์
 8. คุณชนานาถ มาหลี
 9. คุณรัฐพล พรรณเชษฐ์
 10. บริษัทดิเอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สนามบินภูเก็ต ) คุณนวลจันทร์ วัฒนเดช
 11. คุณกมณณัฏฐ์ ศรีนุรจน์*
 12. คุณวารินทร์ ขันแก้ว*
 13. คุณดุจนภา จรดรัมย์*
 14. คุณนันทรัตน์ พรหมทอง *
 15. คุณชฎาพร ลีไพศาลสกุล
 16. คุณปาณิสรา เฮี้ยะหลง*
 17. คุณปอม
 18. Khun Yeounju Jung
 19. คุณเจนจิรา​ สอน​ศรี*
 20. คุณจุฑารัตน์ อาศัย
 21. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 22. คุณอาดีลัน เจ๊ะแต
 23. คุณชยกร โรจน์ทนง
 24. คุณโชคชัย ภูวเศรษฐ
 25. คุณวัชริศ
 26. คุณทาริกา มั่นกลัด
 27. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 28. คุณวีระศักดิ์
 29. คุณนิสรา เลเดอเรอร์
 30. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 31. คุณเอกภพ 1
 32. คุณเอกภพ 2
 33. คุณวีระพงษ์ 1
 34. คุณวีระพงษ์ 2
 35. คุณวีระพงษ์ 3
 36. คุณวีระพงษ์ 4
 37. คุณวีระพงษ์ 5
 38. คุณวีระพงษ์ 6
 39. คุณวีระพงษ์ 7
 40. คุณวีระพงษ์ 8
 41. คุณวีระพงษ์ 9
 42. คุณวีระพงษ์ 10
 43. Alphafast (1วัน)

 44. คุณนายิกา โชติช่วง
 45. คุณรัตนา เกษสุพรรณ
 46. คุณชิษณุชา สรรค์วนิชพัฒนา
 47. คุณปภัชญา อารีพิทักษ์*
 48. คุณสมศักดิ์ ศิริประภัสสร
 49. คุณณัฏฐนันท์ ประเสริฐศรี*
 50. คุณมนัสวรรณ ศรีชัย*
 51. คุณอุไรวรรณ จับบัง
 52. คุณณัฐฐาพร อัครส*
 53. คุณใบตอง พัทธนินทร์*
 54. คุณนัฐลดา ศรีหิรัญ*
 55. คุณถมยา.ทองประเสริฐ (ส่งเพิ่มเติม)
 56. Kerry Express (1 วัน)

 57. คุณก้อง วงศ์อารยา
 58. บ.เอส เจ แอล เทรดดิ้ง จำกัด
 59. คุณโสภิตา โสพิลา
 60. คุณสมใจ อ่อนอารี
 61. คุณสุวจี วงศ์อนันต์
 62. คุณมณีวรรณ
 63. คุณอรุณวงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
 64. คุณสุกัญญา บุญธูป
 65. คุณศรัณยู อุนการุณวงษ์
 66. คุณวิชชุดา จันทวี
 67. คุณศิราณี เชื่อกลาง (ใบกำกับษี)
 68. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 69. คุณนพรัตน์ อังฉกรรจ์
 70. คุณจุฑามาศ นาคคงคำ
 71. คุณกนกพร ประทาน
 72. คุณนวพรรษ สุมาลัย
 73. คุณธัญรดา
 74. คุณวิชุดาพร. นามเวช
 75. คุณนันท์นภัส
 76. คุณพิชญา วรรณะพาหุณ
 77. Khun Bank
 78. ร้าน Hana'a Shop
 79. คุณกฤติยา สำราญบำรุง
 80. คุณวิการดา วัตณโสพล
 81. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 29/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณละออง ลอยเลิศ (บอล)
 2. คุณอุมาพร อ่อนศรี
 3. คุณเบญจรักษ์ อาจวิชัย*
 4. คุณลัดดา(มิ้น) *
 5. คุณปิยะ ดอนโอภาศ*
 6. คุณอังคณา ทิพย์ศรี*
 7. คุณโซลัยดา กลิ่นมาลัย*
 8. คุณขนิษฐา ไทยวิวัน 1
 9. คุณขนิษฐา ไทยวิวัน 2
 10. คุณขนิษฐา ไทยวิวัน 3
 11. คุณธิดารัตน์ โนวังหาร
 12. Deva's Brightmoon Ltd.
 13. คุณชวนชัย อัมพุชินทร์
 14. คุณชวนชัย อัมพุชินทร์
 15. คุณอาภาฎา 1
 16. คุณอาภาฎา 2
 17. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 18. คุณสิทธิศักดิ์ เอกอุดมทรัพย์
 19. คุณอัจฉริยา ท่าวัง
 20. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 21. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 1 (ส่งเพิ่มเติม)
 22. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 2 (ส่งเพิ่มเติม)
 23. คุณสีวยิน (ส่งเพิ่มเติม)
 24. คุณจิราธรณ์ คำโม้ (ส่งเพิ่มเติม)
 25. Alphafast (1วัน)

 26. คุณอัครภา เกตุศูนย์*
 27. คุณวรรณวิสา ภูมิภาค
 28. คุณอรวิภา วันทา*
 29. คุณธนัญญา รามด้วง*
 30. คุณไปรยา อัครชัชชญากุล*
 31. คุณอภัสนันท์ ประทีปไชยนันท์ *
 32. คุณจริยา โกมินทร์*
 33. คุณลฎาภา วนาภิรักษา*
 34. คุณอริยะ พรหมพิทักษ์กุล*
 35. คุณรัตติยา เพ็ชรอินทร์
 36. Kerry Express (1 วัน)

 37. บริษัท โลตัสซีท แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
 38. คุณสุธินี มั่นปาน
 39. คุณวรรณภา ประเสริฐสุข
 40. คุณวิลาวัณย์ (บัญชี)
 41. คุณอุไร พรมเสาร์
 42. คุณจิตวัฒน์​ รุ่งเรือง
 43. คุณสุฒิชัย ขจรวรกาญจน์
 44. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 45. คุณภัสธนมนท์ ระวีกุลอนันท์ (ร้าน D2kids )
 46. คุณจูน
 47. บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด (ใบเสร็จรับเงิน)
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 1
 50. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 2
 51. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 52. คุณนภัสสร เพชราวุธ
 53. Khun Saijit Bunthongphaeng
 54. ร้านอาคุง
 55. คุณศตวรรษ สิทธิ์รัมย์
 56. คุณประสิทธิ์ เจริญรัมย์
 57. คุณชัยชนะ แซ่โล้ว
 58. คุณชนิดา รัตนพิภพ
 59. คุณณัฐวุฒิ ขาวพัฒนวรรณ
 60. คุณวรเวทย์ ศิวประภากร
 61. Khun Mint Kanokporn
 62. Khun Kanwara
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 28/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 2. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 3. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 4. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 5. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 6. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 7. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 8. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 9. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 10. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 11. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 12. คุณรุ่งนภา อุ่นเรือง
 13. คุณศุภลักษณ์ คำคูณเมือง
 14. คุณศันศนีย์ อรรถรัฐเสถียร
 15. คุณรุ่งกัลยา คำแก่น*
 16. คุณอุ้มฤดี ลาฝอย*
 17. คุณกิตติศักดิ์ โตสุขเจริญ*
 18. คุณสุนิสา กี่โหง**
 19. คุณทิพวัลย์ คตสุข
 20. คุณอาริศา ฝ่ายกระโทก**
 21. คุณวีรวิทย์ พรหมาลิขิต
 22. คุณบังอร สุรกิจชัย
 23. คุณกิ่งกาญจน์. ศรีน้ำคำ*
 24. คุณอินทิรา ม่วงเทพรส**
 25. คุณชนกชญา สละรักษ์ (เต็นหนุ่ม)*
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณอริยาภรณ์ จรเด็จ*
 28. คุณธิดารัตน์ จันทนาสกุล
 29. คุณจุฑาภรณ์ ลี้ตระกูล*
 30. คุณณัฐวดี สุขตน15
 31. คุณมณฑล ดิลกโสภณ*
 32. คุณปูริตา ทะเลน้อย
 33. คุณขนิษฐา แสนเทพ*
 34. คุณวริศรา ผุยพรหม*
 35. Khun Nicha Phibharnsuk**
 36. คุณด้วยเกล้าธาดา เศรษฐสิริฤวาณิช**
 37. คุณพิมพ์ชนก รุ่งเรือง*
 38. คุณพนารัตน์ แก้วจินดา (พิเศษ)
 39. คุณวัสยนรรณ (พิเศษ)
 40. คุณอมรา (พิเศษ)
 41. Kerry Express (1 วัน)

 42. คุณแชมป์
 43. ร้านเบบี้บอร์น
 44. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล
 45. คุณปนัดดา อุตตริต
 46. คุณอาภัสนันท์ ฤกษ์สมสุนัย
 47. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 48. คุณมณฑารัตน์ ทรงเผ่า**
 49. คุณพงศกร จุลนวล
 50. คุณนัจวา เจ๊ะเต๊ะ
 51. คุณรพีพร ขอเจริญเกียรติ
 52. คุณจีรศักดิ์ (ต้น)
 53. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 54. คุณชัญญาภัค มณีนิล
 55. คุณสุทธิกานต์ คงพันธ์
 56. Khun Jintarat
 57. คุณวิภาวนี เอกวณิชสกุล
 58. คุณณัฐธยาน์ มงคลวีระขจร
 59. คุณปกรณ์ ไตรปาน
 60. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 27/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณปาริฉัตร ไชยสุริยานุฑิต [s]
 2. คุณณัฏฐธิดา กุลเสือ [S
 3. Khun Carolina
 4. คุณชลธิชา สงคราม
 5. คุณไอรดา ชัยวงศ์ [S]
 6. คุณสาธิต เพ็ชร์รุ่ง
 7. คุณชื่นจิตร โคตะบิน
 8. Khun Ladavan
 9. คุณทัศนีย์ สุธารส [S]
 10. คุณครองศรณ์ [S]
 11. คุณพิยดา ชูรัศมี
 12. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 13. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 14. คุณสุกานดา;
 15. คุณศิราณี เชื้อกลาง;
 16. Khun Pongsawad Kamyen
 17. คุณสมบัติ จันทนา*
 18. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 19. คุณพิมพ์ประภัสสร์ พิมพ์สุวรรณ*
 20. คุณสุนิสา ปินใจ*
 21. คุณสุธิตา หลิวเชิงกุล*
 22. คุณรัตติกาล พลนารายน์;
 23. คุณปัณฑารีย์ อัครไตรเวช
 24. ร้านแพรวมาเชอรี่
 25. ร้าน Apple Jeans (น้ำ)
 26. คุณถมยา ทองประเสริฐ
 27. คุณธนพล บุญรอด;
 28. Alphafast (1วัน)

 29. คุณนพรัตน์ เผือกสวัสดิ์ (เมย์);
 30. คุณทิพวัลย์ ไชยพรหม*
 31. คุณอัญญาวีร์ นันทพงศ์โภคิน;
 32. คุณหทัยภัทร กิจปกรณ์สันติ*
 33. คุณนีร รินทร์ธราศรี *
 34. คุณศิริพร ตั้งชนะ*
 35. คุณปาวิณี ยืนยงวนานนท์(บิ๋ม)*
 36. คุณธารารัตน์ แสงสุวรรณ*
 37. K. PESS SKIN*
 38. คุณพรพิชชา
 39. คุณฏยาภรณ์ ศรีศุภวัฒนะ
 40. คุณศุภารัตน์ ลูกเสือ
 41. คุณจิราพร สัจจานุกูล [S]
 42. คุณอาภรณ์ลักษณ์ สุทธิคณะ [S]
 43. Autcharawadee [S]
 44. คุณกันธิชา สุขเพ็งพะเนา [S]
 45. คุณพิชญาภา วีระคำ [S]
 46. คุณเจนจิรา ศรีตะนาค [S]
 47. คุณชลพร ชื่นเจริญ [S]
 48. Kerry Express (1 วัน)

 49. คุณเนรมิตร แสนนาม
 50. คุณชัชฎาภรณ์ สว่างบุก
 51. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 52. คุณศิริวัลย์ อิมินา
 53. คุณอ้อม อาภรณ์
 54. คุณอภิญญา เรืองมาก
 55. คุณอนุสรา เดชอูป
 56. คุณศรินรัตน์ ปาน
 57. คุณอติมา จันทร์ดา
 58. คุณวิไล ดำรงชาติ
 59. คุณสุรัสวดี มีลา;
 60. คุณชิโนรส รวบรัตน์
 61. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 62. Wealthy Thailand
 63. คุณณภษร คูเศวตรัตน์
 64. คุณนริสรา สิทธิวง
 65. คุณอารีจิต ไชยวงศ์
 66. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 67. คุณธิดารัตน์ ไกรฤกษ์
 68. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 69. คุณสุชารัตน์. การะเกษ;
 70. คุณกิติการณ์ บินเซ็น
 71. คุณพลอยรุ้ง ศรีภูธร
 72. DHL (1-3 วัน)

 73. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 74. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 75. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 3
 76. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 77. คุณณภัชชา ไทยนิคม
 78. คุณลัดดาวัลย์ ดาวงษ์
 79. คุณปุญญชิตา บุญมี
 80. คุณสาวิตรี จารุวงศ์ไพบูลย์
 81. Khun Kamonvan Rajsirisongsri
 82. คุณสมคิด จตุรศิล
 83. คุณศิริรุ่ง แสงทอง
 84. คุณพิมพ์ลดาพร เกริงกำจรกืจ
 85. คุณเอกชัย ณ ถลาง
 86. คุณปฏิภาณ พึ่งเกษม
 87. คุณบุษบา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 88. คุณอภิญญา บุ้งทอง
 89. คุณกมลชนก อยู่หัตถ์
 90. Khun FURANO
 91. คุณมธุรส พุ่มพรรณ
 92. คุณกุสุมา บุษราคัม
 93. คุณศุภกานต์ โพธิปิน
 94. คุณวทัญญู จาอาบาล
 95. คุณณภัชชา ไทยนิคม
 96. Khun Jutaporn Nunwattana
 97. คุณณัฐกฤตา ชิงเฉื่อง
 98. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 25/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณสุภาวดี ไชยวงษา
 2. คุณอิทธิพล มะหะหมัดจินดา
 3. ร้านขนิษฐาดีไซน์ 1
 4. ร้านขนิษฐาดีไซน์ 2
 5. ร้านขนิษฐาดีไซน์ 3
 6. คุณไอซ์
 7. คุณจิราธรณ์ คำโม้
 8. K. Patraporn sukawat
 9. คุณจิราธรณ์ คำโม้
 10. คุณณัฐวุฒิ หวังคณานุรักษ์
 11. คุณวิชุดา แก้วพะโอะ+
 12. คุณพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล
 13. คุณอริสรา วิเชียรรัตนพงษ์+
 14. คุณวรัชยา สหะวิริยะ
 15. คุณมนูญ คำนวนศิลป์+
 16. คุณธัญลักษณ์ รักพร้า
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณมิ้งค์ กนกวรรณ*
 19. คุณวรัญญา พูนวิสิฐกุล+
 20. คุณวาทินี วิเชียรนุกูล
 21. k. อมรา มารัตน์
 22. คุณเกวลี เพ็ชรแก้ว+
 23. คุณศิรดา ฉุนโต+
 24. Kerry Express (1 วัน)

 25. คุณสิทธิกานต์ ปิยะวฒินันท์
 26. บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด (อุทัย คำแหง)
 27. คุณสุรีย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ
 28. คุณภัททิยา ศรีพูล
 29. คุณมนัสชนก เจริญลาภลอย+
 30. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 31. คุณรังสรรค์ สุขสมบุตร
 32. คุณกุมุทนาถ จันทร
 33. คุณพะริก.พริก
 34. คุณดารัตน์ ฝูงชมเชย
 35. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 24/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 2. คุณริรินดา ชโลธร 1
 3. คุณริรินดา ชโลธร 2
 4. คุณริรินดา ชโลธร 3
 5. คุณนำพล 1
 6. คุณนำพล 2
 7. คุณญาดา เหมเจริญ
 8. คุณนิพันธ์ คีตวัชรานันท์
 9. คุณอัจฉราภา สุวรรณโชติ
 10. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 11. คุณพัชรพร ยิ้มเเย้ม
 12. คุณปฐมภะ ใจบุญ [s]
 13. คุณปัทมา จงใจ
 14. คุณณัฐภัทร์ ดงอุทิศ (บริษัทลี้กิจเจริญแสง) *
 15. คูณเสาวลักษณ์ มณีรัตน์*
 16. คุณหทัยรัตน์ โพโสลี*
 17. คุณชฎาทิพย์ วงค์ษาอินทร์ (แผนกบัญชี)
 18. คุณศิริรัตน์ สีวิลาศ [s]
 19. คุณเกษราภรณ์ สนมศรี [s]
 20. คุณกชพร พิชนรัมย์*
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณกัญสพัฒน์ อินทร*
 23. คุณสมศักดิ์ สืบสาย
 24. คุณจตุพันธ์ ชาญยุทธกูล
 25. คุณวัชรพงศ์ โพธิ์เสือ**
 26. คุณพรรณนารา พานิชกุล*
 27. คุณกัญญาวีร์ พักโพธิ์เย็น
 28. คุณกรรณิการ์ ปลายเนตร*
 29. K.Saknarin Khunthammarak
 30. คุณนฤมล ยะคำป้อ
 31. คุณกัญญาภัค หวาวันจาน
 32. คุณฤทัยหงษ์ พราหมณ์คณาจารย์ [S]
 33. คุณปานฉัตร เจริญพูล [s]
 34. คุณชัยธร ตันติกุลวิจิตร [s]
 35. คุณปนัดดา ต่อมคำ [s]
 36. คุณนัฐลดา ศรีหิรัญ [s]
 37. คุณพนารัตน์ แก้วจินดา [s]
 38. คุณอรุณรัตน์ พัชรินทร์วิทยา [s]
 39. คุณเยาวมาลย์ แคนติ**
 40. คุณเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ [s]
 41. คุณNattaya K [s]
 42. คุณจารุวรรณ เกนทะนะศิล [S]
 43. Kerry Express (1 วัน)

 44. คุณชัชฎา พรติยากุล
 45. คุณอภิสิทธิ์ สุขยะฤกษ์*
 46. คุณนพเก้า คำศรี [S]
 47. คุณธันวา โขนภูเขียว
 48. คุณสิรภพ เนตรสว่าง
 49. คุณคมสิทธิ์ อรุณเมือง (สนามฟุตบอลวิคตอรี่)
 50. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 51. คุณจิราวรรณ ชินสุทธิประภา
 52. คุณวันทนี กสิรักษ์
 53. คุณอรยา เกษรสมบัติ
 54. คุณภัทรินทร์ ปานนิล
 55. คุณกีรติ เตชะทวีกุล
 56. คุณชนัญชิดา มุ่งอุ่นกลาง
 57. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 23/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณสิรินารถ พรมชี
 2. Khun Ongard piphoppinyo 1
 3. Khun Ongard piphoppinyo 2
 4. คุณศิริรัตน์ ฉัตรจินตนาการ
 5. คุณชาตรี เชิดชูบุพการี
 6. คุณรุ่งฤดี โลเกตุ*
 7. คุณนภารัตน์ แก่นไร่
 8. คุณชาลิสา ศิลปกุล
 9. คุณสกุณา แก้วแหร้
 10. คุณกรุณา จารุทัศน์*
 11. คุณมานิตา รัศมี*
 12. คุณศุภณัฐ พนาปวุฒิกุล
 13. คุณปฏิเวธ อักกะวิเนต
 14. คุณหทัยชนก*
 15. คุณอนงค์รัตน์ เกิดกุล
 16. คุณเพ็ญพิสุทธิ์ เภาทอง*
 17. คุณอิทธิพล มะหะหมัดจินดา (เพิ่มเติม)
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณกนกภรณ์ บุญจันทร์เชย*
 20. คุณจิดาภา หม่อนสงคราม
 21. คุณดวงกมล ทองแก้ว*
 22. คุณรัตนาพร เล็กรัตนะ*
 23. คุณตมิสา ภูมิศรีจันทร์*
 24. คุณธิดารัตน์ เวชประสิทธิ์*
 25. คุณนลินี ปรีชานันท์*
 26. คุณอัครพัฒน์ เจริญทัพ
 27. คุณณัฐวัฒน์ สัจธรรม ร้านThe one shop *
 28. คุณศุภักษร ไชยโกวิท
 29. Kerry Express (1 วัน)

 30. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก
 31. คุณชลธิชา ตั้งใวบูลย์ (Bearhouse)
 32. คุณอภิชาติ บุษบง
 33. บริษัท จีเอส เท็กซ์ไทล์ แอนด์ แอพพาเรล จำกัด
 34. คุณเสาวลักษณ์ ทวีบรรจงสิน
 35. Khun Thitinard A.
 36. คุณปาณีต บุญเหลือง
 37. คุณทิพย์สุดา แก้วแสน 1
 38. คุณทิพย์สุดา แก้วแสน 2
 39. คุณปิยนุช แก้วสว่าง
 40. คุณกิรณา
 41. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 42. Khun Pichaporn prathumsri
 43. คุณฉลวย ผ้าไทยนาข่าอุดร
 44. คุณสุกัญญา
 45. คุณพราวพิมล เธียรพีรภัทร์*
 46. DHL (1-3 วัน)

 47. คุณวชิรภัสร์ สนธิ์เปี่ยม
 48. คุณรัตนาพร เจียงคำ
 49. คุณรัตนาพร เจียงคำ
 50. คุณกชพรรณ สมควรการ
 51. คุณสกุลตรา สมบัติสถาพร
 52. คุณณัฐอร ปิ่นสุวรรณ
 53. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 54. คุณกัญญารัตน์ ตุลาทอง
 55. คุณชัยวัฒน์ แท่นจินดารัตน์
 56. คุณศุภากร อ่อนหวาน
 57. คุณอริยะ พรชัยอรรถกุล
 58. คุณวริศรา ยิ้มแย้ม
 59. คุณศิริสุข
 60. คุณสุภาวดี มณีวิหก
 61. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 22/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณผ่องพรรณ มูลภิชัย+
 2. คุณสุรารักษ์ สมบัติ [S]
 3. Khun Araya Lee
 4. คุณธันชิตา โคตรชมภู [s]
 5. คุณคนึง ชิตพันธุ์ [s]
 6. คุณอรนภา อารีย์กิจ [s]
 7. คุณธิดารัตน์ เกษมศิลป์ 1
 8. คุณธิดารัตน์ เกษมศิลป์ 2
 9. คุณธิดารัตน์ เกษมศิลป์ 3
 10. คุณธิดารัตน์ เกษมศิลป์ 4
 11. คุณตา
 12. คุณธรรมนูญ แสงมณี 1
 13. คุณธรรมนูญ แสงมณี 2
 14. คุณสาวิตร เผดิมอรรถกิจ
 15. คุณศักดิ์รวี บุญญานันต์ [S]
 16. คุณประพันธ์
 17. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 1
 18. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 2
 19. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 1
 20. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ 2
 21. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์
 22. คุณโอภาส เครือแปง
 23. คุณวันชัย บุญดี
 24. คุณจอม การดี [s]
 25. คุณชลธิชา สิงห์พลงาม [s]
 26. คุณวิศัลยา สุภาโม
 27. คุณถุงเงิน เรืองสมุทร [s]
 28. คุณประพันธ์
 29. คุณสิรินิรันดร์ อินทรกำแหง
 30. คุณธิดารัตน์ เกษมศิลป์
 31. คุณดวงใจ โคตรบรรเทา(ไข่) [S]
 32. Alphafast (1วัน)

 33. บริษัท ทริปเปิลเอ็น มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด [s]
 34. คุณอุมาพร กิ่งปลัด [S]
 35. คุณปุณยนุช ร่มโพธิ์ [s]
 36. คุณวาสนา หวังพิทักษ์ [s]
 37. คุณจิรภัทร สุวรรณวิสิทธิ์ [s]
 38. คุณนิอร ธูปแก้ว
 39. คุณอธิริช เตชะจงรักษ์ [S]
 40. คุณนัตตา ลีลาจริยาธรรม [S]
 41. คุณณภัค ยะติวัฒน์ [S]
 42. คุณรัมภ์รดา หลิว [S]
 43. คุณศุภนิดา สิงหาไชย [S]
 44. คุณรัชนีวรรณ แก้วจ่าง (ร้าน Cookiexu’s fashion 4u) [S]
 45. คุณกชนันท์ เพชรรัตน์
 46. คุณกมลภัทร์ เเพรนาค [S]
 47. คุณเจริญขวัญ แก้วจินดา [s]
 48. คุณณัฐิกา หัตอัจฉรากุล [S]
 49. คุณศริญญา คำประเสริฐ [s]
 50. คุณศุภสิทธิ์ ศรีอนุสรณ์วงษ์
 51. คุณธนากร ถาวรนิละ [s]
 52. คุณจารุวรรณ เกนทะนะศิล [S]
 53. คุณจรัญญา ชอบค้า [S]
 54. คุณบลู
 55. คุณพงษ์ทิพย์. แตงเจริญ [s]
 56. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์
 57. คุณสุวิภา แก้ววารี [s]
 58. คุณปัญจพร พงษ์สุวรรณ [s]
 59. คุณโสภณ​ พจน์สิทธิ์ (รบกวนฝากที่นิติของคอนโด)
 60. Kerry Express (1 วัน)

 61. คุณวีระวุฒิ ชัยชาญวัฒนา
 62. คุณสุนิสา ปรีดาวัฒนากูล
 63. Khun Thanijchayapha Sirirajchatanuphap
 64. คุณเสาวณีย์ ปันทนา
 65. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด
 66. คุณแนน กัญญารัตน์
 67. คุณวัชรพล สงภักดี
 68. คุณนรีกานต์ โสภณ
 69. คุณเมทินี ลี่เส็ง
 70. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ
 71. คุณตะวัน เต็มทอง
 72. คุณอามีรา มูดอ
 73. คุณฤชากร ธีรภาพธนสาร
 74. คุณปาริฉัตร นิระราช
 75. DHL (1-3 วัน)

 76. คุณสมจิตร งันขุนทด
 77. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร
 78. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 79. คุณมัญช์สรัล พฤทธิ์พรชนัน
 80. คุณจารุวรรณ์ ศรีวังราช
 81. คุณอัชฌา นราธสวัสดิกุล
 82. คุณชญานิษฐ์ สิริวัฒนาพาท
 83. คุณกฤตานน สินทรัพย์
 84. คุณกมลาภา พงษ์ภมร
 85. คุณณิชารี อินต๊ะ
 86. คุณรุ่งนภา กงวงษ์
 87. คุณธนภร ปัญจวรญาณ
 88. คุณสุธิดารัตน ์ เนื้อนิล
 89. คุณศิริสุข คีรีวรรณ
 90. TP Logistic (3-5 วัน)

 91. คุณสิวยิน 13 กล่อง
 92. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณมิ้งค์ 1
 2. คุณมิ้งค์ 2
 3. คุณจิราพร พลังอุสาห์
 4. คุณมิ้งค์
 5. บริษัท โจลี สนอป จำกัด (ออนไลน์)
 6. คุณธนพนธ์ ขันติกมลกุล
 7. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล
 8. คุณอภิญญา นิลคง
 9. คุณรภัสวรางค์ ปิยะตระกูลเลิศ
 10. คุณปาริฉัตร ค้าขาย (QC)*
 11. คุณดวงใจ นามวงศ์
 12. คุณสาวิตรี.บุญพลอย*
 13. คุณภานุวัฒน์ เข็มเพชร
 14. คุณรวีภัทร์ กลางสาทร
 15. คุณวิศารัตน์ มั่นสุข*
 16. คุณโศรยา หลวงสุภา
 17. คุณจันทนา อายุพงศ์ (คุณน้ำ)
 18. คุณอาริฟ หมานระเด็น
 19. ร้านคุณส้มอุปกรณ์ 1 (สินค้าค้างส่ง)
 20. ร้านคุณส้มอุปกรณ์ 2 (สินค้าค้างส่ง)
 21. คุณธัญพร เหลามี (ส่งปากกาชดเชย)
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณเอกนรินทร์ หิรัญโรจน์บุตร*
 24. คุณนิรมล ศรีโชติ
 25. คุณศศิธร สาเกตุ*
 26. คุณชมพูนิกข์ ฉั่วริยะกุลเลขที่*
 27. คุณมุจรินทร์ น้อยนงเยาว์*
 28. คุณณาตฏิกา กุมารสิทธิ์*
 29. คุณญาณภัค จงแจ่มฟ้า
 30. คุณอินทุภา กันทวี
 31. คุณสุชาดา พืชพันธุ์
 32. คุณอนันต์ เกตุมงคลฉวี
 33. คุณจาตุรนต์ แก้วฉิมพลี*
 34. คุณจักรพันธ์ แจ้งมาก*
 35. คุณฐานวดี ธีระเพ็ญแสง
 36. คุณพลอย บุญประการ (แยกชิ้น)
 37. คุณนุสรา รัตนวัติ*
 38. Kerry Express (1 วัน)

 39. คุณกันติชา หงษ์ลักษณ์
 40. คุณอุษณีย์ พวงสุวรรณ
 41. คุณมิลิน วินทะไชย
 42. ร้าน Hit_street
 43. คุณวรวุฒิ ปราณี
 44. คุณนัทธมน สกุลกาญจนดล (บ้านเหลือง)
 45. คุณจรรยา พรมเสนา
 46. คุณประเทือง ผาทอง*
 47. คุณลำดวน บุญชิต
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณหญิง
 50. คุณพลอย บุญประการ
 51. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 1
 52. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 2
 53. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 3
 54. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 4
 55. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 5
 56. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 57. คุณธนวัฒน์ บุญคง
 58. คุณอดิภา ศรียศ
 59. คุณดำเนินพิชญ์ พุทธรักษา
 60. คุณลัดดาวรรณ โทชาติ
 61. คุณฟ้าใส สุวพงษ์
 62. Khun Sartta Charmason
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณพจนพร แก้วเนตร*
 2. คุณลัดดาวัลย์​ ประโลม(ฝ้าย)**
 3. คุณณัฐชา ไพเราะ*
 4. คุณแพรวดาว ภูธง [s]
 5. คุณธีรพงศ์ คงกวิน[s]
 6. คุณสถิตย์ โคตรสาขา [s]
 7. คุณดาราพรรณ สอดส่องกฤษ [s]
 8. คุณอารีรัตน์ เพ็งศรี
 9. คุณชนัญชิดา แสงดิษฐ์ [s]
 10. คุณสรณ์สิริ กล่ำกลัด [s]
 11. คุณจิรภัทร ตันแขมรัตน์ [s]
 12. คุณกิตติภูมิ [s]
 13. คุณสโรชา [s]
 14. คุณธารทิพย์ เจริญสุข [s]
 15. คุณรัติการ์ ตรงสกุล [s]
 16. คุณเสาวลักษณ์ โตจริง[s]
 17. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 18. คุณดุจเดือน ชื่นสมบัติ [s]
 19. คุณรตินันท์ พันธนียะ [s]
 20. หจก. ดับเบิ้ล พี แอนด์ เจ เทรดดิ้ง (TAX ID : 0-5735-60006-40-1)
 21. คุณพรทิพย์ จินดา
 22. คุณกิตติยา ชุ่มชื่น [s]
 23. คุณกฤษฎาพร กันทะวัง
 24. คุณภัณฐิรา เจริญมี
 25. คุณพรทิพย์ จินดา
 26. คุณนันฐนัฏ เกียรติเทพขจร
 27. คุณจิรพัชร เพชรทวี
 28. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 29. คุณเบิ้ม
 30. คุณมณฑิรา ฟักโสภา*
 31. คุณธัญพร เหลามี*
 32. คุณกณิการ์ นันตะรัตน์
 33. คุณภัทรานิษฐ์ อมตะสินธุ์
 34. Khun Phithiphong kuion
 35. คูณทรัยพ์ดา วงษ์อนันต์เก้า
 36. คุณนรีนุช
 37. Alphafast (1วัน)

 38. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ [s]
 39. คุณรวิพร (คุณส้ม) ** รบกวนฝากของไว้ที่นิติค่ะ
 40. คุณธมลวรรณ เตชะศรีอมรรัตน์ [s]
 41. คุณสุเนตร ไกรพิมาย[s]
 42. คุณชนันฏา ทิพย์สมบัติ [s]
 43. คุณอารยา ยศมูรธา [s]
 44. คุณอนุพร พานแก้ว [s]
 45. คุณศิริลักษณ์ มุทระพัฒน์ [s]
 46. คุณคเชนทร์ ไชยแว่น [s]
 47. คุณเมธาวี ศรีประทุมรักษ์*
 48. คุณนัสรีนี ซอตีเมาะ
 49. คุณสุดารัตน นุชาสาย (คุณฟิวส์)
 50. คุณเลอพงศ์
 51. คุณปิยะภรณ์ พัฒนเกียรติกุล*
 52. คุณวรรณวิภา น้อยตำแย**
 53. คุณแก่นจันทร์ ทองมาเลิศ
 54. คุณอวัสดา เพ็งคุ้ม [s]
 55. Kerry Express (1 วัน)

 56. คุณณฐกร ลาภมาครอง
 57. คุณวริยา วิริยะกุล
 58. คุณอธิษฐาน อินวงศ์วรรณ
 59. คุณนริสา อุตถิน
 60. คุณณัฐกานต์ บุญรอด
 61. คุณอภิญญา เรืองมาก
 62. คุณจันทิมา ภักดี
 63. คุณณิชาภา ไชยสงคราม
 64. คุณวิชัย อัศวศรีวงศ์
 65. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 66. คุณสุกัญญา บุญธูป
 67. Khun Chanchai manoman
 68. คุณนิรันดร์พร สงครามภักดี
 69. ร้าน The State
 70. The Northstar Logistic (2015)
 71. คุณสุกานดา
 72. คุณฐาปณีย์ นากชื่น
 73. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 74. คุณพรทิพย์ เพ็ญสมบุญ
 75. คุณละอองดาว ธรรมจักร์
 76. คุณสมพงษ์ รักคิด
 77. คุณดวงกมล สายลาม
 78. คุณจิตรฤทัย ศรีประยงค์
 79. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 80. คุณณิชกานต์ นันตะกุล
 81. คุณปภัสกร กุลจรัสโรจน์
 82. คุณชัญญา สุนันต๊ะ
 83. คุณณัฏฐา พุฒิโชติ
 84. Khun Sodagamepad
 85. คุณดรินญา
 86. คุณณัฐชัย มานะบุตร
 87. คุณนวลถนอม โต๊ะยา
 88. คุณนางสาวธนณัฐ อาจชมภู
 89. คุณภัทรพงศ์ โชติช่วง
 90. คุณจุฬาลักษณ์ ชอบอารมณ์
 91. คุณอดุลย์ เครือทอง
 92. คุณอรณิช วังเย็น
 93. คุณณภัชชา ไทยนิคม
 94. บริษัท พูลมาร์ท จำกัด สาขา 2
 95. คุณหัตถพล สะอาด
 96. DHL (1-3 วัน)

 97. ร้านชัยสินเครื่องพระ​ คุณ​พรรณทิพย์​ สักกะพลางกูร
 98. คุณกนกวรรณ จาตุรวาณิช
 99. ร้านกล่องของขวัญ 1
 100. ร้านกล่องของขวัญ 2
 101. ร้านกล่องของขวัญ 3
 102. คุณอริสสา อภิวไพศาล(น้องแอร์รี่)
 103. TP Logistic (3-5 วัน)

 104. คุณหนึ่ง ฉายสุขศรี 11 กล่อง
 105. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณภัทรปภา อินทะจันทร์
 2. คุณณภัสรัตน์ ชูทอง
 3. คุณฐาณียา ชัยวงค์บุตร
 4. คุณธนพร ตันเทอดทิตย์
 5. คุณธนภรณ์ ลือขุนทด
 6. คุณศิรินาฏ จงรักษ์
 7. คุณวนิดา อ่องเจริญ
 8. คุณวราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
 9. คุณจักรพันธ์ หงษ์ยะประนันท์
 10. คุณศุภรัตน์ ดวงพันพล
 11. คุณญาณิศา โภชนา
 12. คุณสรัญญา จังหวะ
 13. คุณชวมินทร์ อินช้อย. ​ เบอร์สำรอง 0858139095
 14. ร้าน Rudedoghappy
 15. คุณปวันกนก วงศ์เกษม
 16. คุณอนุศิษฏ์
 17. คุณนีรนุช ม้าทอง
 18. คุณศศิธร ปินใจ
 19. Khun Pongsawad Kamyen
 20. คุณลัลนา ศรีทรัพย์
 21. คุณไรวินทร์
 22. คุณก้อง วงศ์อารยา
 23. คุณจรรยา พรมเสนา
 24. คุณวรรณวิสา มีนนท์
 25. คุณพรทิพย์-มาตยประพันธ์
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณธิษะนา วงษ์แก้ว
 28. คุณเยาวพา ถือสัตย์
 29. คุณไชยโกมล (ของไออุ่น)
 30. คุณวิมลรัตน์ โชติกุลนันทน์
 31. คุณณัฐนิชา สุดโต
 32. คุณอานันท์ เวธน์ภาคิน
 33. คุณวัลฤดี ใจเอื้อ
 34. Kerry Express (1 วัน)

 35. คุณโสภิตา สาครินทร์
 36. คุณวลัยรัตน์ ศรีมนัส
 37. Khun Amornrat Chuaysatit
 38. คุณพิมพกานต์
 39. คุณทวีชัย
 40. คุณชวนพิศ มณี
 41. คุณธิดารัตน์ จารุกิจ
 42. คุณชัชชม รักขิตกูล
 43. คุณชัชฎาภรณ์
 44. คุณนภัสรพี วิระคำ
 45. คุณสุภาวิณี อับดุลเลาะห์
 46. คุณเขมิกา วาระวงศ์
 47. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 48. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 49. Khun Sartta Charmason
 50. Khun Bixia Ma
 51. คุณสโรชา นุชวัฒนา
 52. คุณจารุทัศน์ตั้งพานิชดี
 53. คุณธนพรรณ พิทักษ์กุล
 54. TP Logistic (3-5 วัน)

 55. ร้านส้มอุปกรณ์ 7 กล่อง
 56. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณสุวรรณา เจนจิรวงศ์
 2. คุณมนัสพันธน์ นาคถาวร
 3. คุณกฤษณะ. โสภา*
 4. คุณสไบแพร ยนชื่นชม*
 5. คุณพิชญ์สิณี. สิริศุภมงคล*
 6. คุณพัชรฉัตร วันชัย*
 7. คุณสรพจน์ เลิศไตรรักษ์
 8. คุณวิภาดา ลาทอง*
 9. คุณกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
 10. คุณจิรนุช รัตนกิจ
 11. คุณริรินดา ชโลธร
 12. Khun Nattida
 13. คุณดาริกา ศักดิ์ประทาน*
 14. คุณริรินดา ชโลธร
 15. Khun Ongard piphoppinyo 1
 16. Khun Ongard piphoppinyo 2
 17. Khun Ongard piphoppinyo 3
 18. Khun Ongard piphoppinyo 4
 19. คุณณัฐพิมล อุดหนุน (02-8445903)
 20. Alphafast (1วัน)

 21. คุณศุภวัฒน์ อมรพงศ์
 22. คุณวัชร อุบลแย้ม*
 23. คุณไอยรินทร์ วิรุฬพันธ์*
 24. คุณจุฑารัตน์ อ่อนแช่ม*
 25. คุณจุลาวรรณ กะตะศิลา*
 26. คุณดารัณ ปภาพัฒนวิช
 27. คุณพลอยพิม ศรีใส*
 28. คุณสิบเอกสันติ สายสืบ*
 29. คุณดวงกมล อังควัฒนวิทย์*
 30. Khun Samita Anans*
 31. ร้านอะคะจัง อารีย์ ประภัสสโร (เก๋เก๋)
 32. คุณธัญญรัตน์ อยู่ดี*
 33. คุณเพ็ญพร นันทนรุ่งเรือง
 34. คุณน้ำอ้อย มัณฑนาจารุ
 35. คุณณาตฎิกา กุมารสิทธิ์ (ชดเชย)
 36. Kerry Express (1 วัน)

 37. คุณเปมิกา ใจบุญทา
 38. คุณซัมซูดิน ดอแนเลาะ
 39. คุณวนิษฐา วัฒนวินิน
 40. บริษัท วีอาร์ บิลเลียนแนร์ จำกัด
 41. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 42. จิร์ยาภัค ชูเชิด
 43. Khun Voraphan
 44. คุณอิทธิพล มะหะหมัดจินดา
 45. คุณแนน ร้านlittlekids
 46. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 47. คุณสุณิสา ซูมา
 48. คุณสรธัญ เพียมา
 49. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 50. คุณณัฐพร ภิญโญทรัพย์
 51. คุณสุวรรณษา เกิดโภคา
 52. คุณรัตติยา เทียมทัศน์
 53. คุณจุฑามาศ พิมพ์สนิท
 54. คุณสุนารี ชีเอี่ยม
 55. คุณณัฐภัทร ศรีประทุมรักษ์
 56. คุณนิชา ชนัฐกานต์
 57. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณพรเทพ ยวงสุวรรณ
 2. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 3. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 4. คุณเรียวไผ่ จันทรชิต 1
 5. คุณเรียวไผ่ จันทรชิต 2
 6. คุณพรปรียา เจริญพิทยารักษ์
 7. คุณปฏิภาณ จันทะกลาง
 8. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 9. คุณภัทราภา ธุระหาญ
 10. คุณพรทิพย์ ชูกันหอม
 11. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด (Office)
 12. คุณพรทิพย์ ชูกันหอม
 13. คุณเบญญาภา แจ่มใส
 14. คุณสุจิราพร​ อังสุมาลี
 15. คุณณัฐดนัย ลำใย
 16. คุณฐิตินันท์​ ประพฤติ​ตรง​ (ฝากให้หมู) *
 17. คุณชลธิชา เกตุโสภณ*
 18. ร้านญานี
 19. คุณรพีภัทร พุ่มสวัสดิ์*
 20. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 21. khun Suchaya
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณปอม
 24. คุณนัชนันท์ มุขแจ้ง
 25. คุณหนึ่งฤทัย ไชยพูล*
 26. คุณณัฐพิมล อุดหนุน*
 27. คุณกฤษณา แนน
 28. คุณภัสสร บุญสม
 29. คุณตติยะ สาระบรรณ*
 30. คุณจิดาภา จันทร์จำปา*
 31. คุณอริสรา สุขสมัย*
 32. คุณขวัญจิรา ฉางแก้ว*
 33. คุณประภัสสร ภารนันท์*
 34. คุณบริพัตร บุษยคันธพงศ์
 35. คุณภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์*
 36. คุณโสภิดา จิโรจจาตุรนต์*
 37. คุณวราภรณ์ โชติรุ่งเรืองทอง*
 38. Kerry Express (1 วัน)

 39. คุณทิวาพร หนูเนตร
 40. คุณสุนันทา กันทาคำ
 41. ศิรวิทย์ บุณบวีร์วงศ์
 42. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 43. คุณลัคนา หะยะมิน
 44. คุณบุษบา โกมลรัศมีโรจน์*
 45. บริษัท เมอร์รี่ไทม จำกัด
 46. คุณนลิตา
 47. คุณโอภาส เครือแปง
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 50. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 51. คุณศุภกร อาษานาม 1
 52. คุณศุภกร อาษานาม 2
 53. คุณศุภกร อาษานาม 3
 54. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 55. คุณปุยฝ้าย ชนิชมา ทรัพย์สุนทร
 56. คุณปาริฉัตร เจริญสูงเนิน*
 57. คุณเค
 58. คุณพรรณทิพา รัศมี*
 59. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 60. คุณภานุวรรณ อารีรมย์
 61. คุณสุวธิดา เหล่าชุมพล
 62. คุณสมลักษณ์ เนาวราช
 63. คุณนวมินทร์ พุมรินทร์
 64. คุณพรพิมล เสือแป้น
 65. คุณรวิสรา แซ่เล่า
 66. คุณจาริณี
 67. คุณเจนจิรา ประทุมมา
 68. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณบุษรินทร์ ครชาตรี
 2. K. Santos
 3. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (ไข่มุก)
 4. คุณนิชาภา สังเวียน
 5. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 6. คุณบุษกร วงศ์ศรีวิวัฒน์*
 7. คุณวิภาดา เสียมไพรี
 8. K. Ammy
 9. คุณมนัสชนก เขยกลาง*
 10. คุณพลอยพรรณ. วัฒนากาล*
 11. K. Warisara*
 12. คุณเทียนขวัญ แก้วเรือง*
 13. คุณสุปรีดา​ ใจมั่น*
 14. คุณละอองดาว ธรรมจักร์
 15. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 16. คุณสุนทรีย์ เชิดรัมย์*
 17. คุณภริมา ประกอบไวทยกิจ
 18. คุณวิภาดา พิทักษ์ธีร์วราแมนชั่น*
 19. คุณอารียา กัดโกนา*
 20. Alphafast (1วัน)

 21. คุณกาญจนา แซ่เล้า*
 22. คุณวรัญญา นาคเนื้อดี*
 23. คุณระวิวรรณ*
 24. คุณณาตฏิกา กุมารสิทธิ์*
 25. คุณณกัญญา วัฒนะ
 26. คุณฐิติวรดา นาสินสร้อย
 27. คุณณิชาภา ธนศุทธวงศ์
 28. คุณศรสวรรค์ เนตรรังษี*
 29. คุณธันยา ภิรมย์โยธี*
 30. Kerry Express (1 วัน)

 31. คุณปาริฉัตร ชาติพจน์
 32. บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด
 33. คุณอภิญญา เรืองมาก
 34. คุณพลอยชมพู ชื่นดี
 35. K. NATTIYA
 36. คุณพรชัย อึ๊งแสงภากรณ์
 37. คุณธนะรัตน์ เเสงรัตนชัยกุล
 38. คุณปภัสรา (เอ)
 39. คุณอรยา อาจมุณี
 40. คุณจา
 41. คุณนุชรัตน์ สุขประเสริฐ
 42. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 43. DHL (1-3 วัน)

 44. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 1
 45. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 2
 46. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 47. K. Pipatchai
 48. คุณธนพร แก้วเต่า
 49. คุณณัฐวัฒน์ พุฒิฤทธิ์
 50. คุณพีรดา ยะน้อย
 51. TP Logistic (3-5 วัน)

 52. คุณไปรยา อารีย์ 10 กล่อง
 53. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณพรเทพ คชลักษณ์
 2. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 3. คุณอัจฉรา ไกรษี
 4. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 5. คุณชญานิศ หายทุกข์
 6. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด
 7. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล
 8. คุณพรทิพย์ เพ็ญสมบุญ
 9. คุณชนิดา ภูมิสถาน
 10. คุณสมบัติ จันทนา
 11. คุณพรรัศมี สิทธิสุข
 12. สุภาพร แก้วกาศ
 13. คุณอรุโณทัย ขำดี
 14. คุณปวีณา หอมสาย
 15. คุณสิริอนันต์ (คุณ เอ๋)
 16. คุณสุรัสวดี บูรณ์กลาง
 17. คุณวิชชุดา บุญมาก
 18. คุณปริมอักษร บุญแสง
 19. คุณอริยา พุทธิวงศ์
 20. ดวงกมล เเสงธีรกิจ
 21. คุณศิริลักษณ์ จันทร์น้ำอ่าง
 22. Khun Darapas Sangdao
 23. คุณ ธัญลักษณ์ ผาุตะ
 24. คุณปิยวรรณ สุวรรณฐิตปัญโญ
 25. คุณสุธิดา เกลี้ยงกลิบ
 26. คุณพรรณพรรษ
 27. คุณศุภณัฏฐ์ ภักดีเศวตโชติ
 28. คุณสิริกัลยา แก้วลือ
 29. คุณอรชพร ขวัญคม
 30. Khun Nicolas Gagne
 31. คุณสุกัญญา ศรีปุริ
 32. คุณภรภาดา มินต๊ะขัติ
 33. คุณสุทธิชัย เพชรนาใหญ่ (พี่เอ็ม)
 34. คุณกัลยาณี สุขขะนิวาสน์
 35. Alphafast (1วัน)

 36. คุณสุชาวดี บุญโยม
 37. คุณธัญชนก บุญมาเลิศ
 38. คุณนิดา ไทยประสานทรัพย์
 39. Khun Nninun
 40. คุณศักดิ์รวี บุญญานันต์
 41. คุณนัดดาวรรณ รูปเจริญ
 42. คุณพัชรินทร์ สุยะใหญ่(พลอย)
 43. คุณภูริตา ฉวีนวล
 44. คุณพวงประภา ชาวโพนทอง
 45. ร้าน The Doozy Doozie Studio
 46. คุณจิตตะวัน บุญเยี่ยม
 47. คุณรินรตา ศิริโยธา (ครูส้มแก้ว)
 48. คุณสถาพร ปุ่นยิ้ม
 49. คุณมงคล จินดารัตน์
 50. คุณณัฐกิตติ์ เล่งระบำ
 51. คุณปนัดดา แสนคำ
 52. คุณพรรณนิภา แข็งธัญกิจ
 53. คุณนันทิภา ขาวสอาด
 54. คุณอารียา กั้วพงษ์
 55. คุณกชกร​ แก้วแกมคง
 56. Khun Suchaya
 57. คุณอรปรียา ชิณกะธรรม
 58. คุณหทัยภัทร กิจปกรณ์สันติ
 59. คุณลลิตา พหลยุทธ
 60. Kerry Express (1 วัน)

 61. คุณวัชรี แสกวาง
 62. คุณกิติการณ์ บินเซ็น
 63. คุณณรงค์ศักดิ์ แซ่เฮ้ง
 64. คุณวรัญญา สังข์สรี
 65. คุณวิโรจน์ ทรงเหม็น
 66. คุณวิสา วัฒนมนตรี
 67. คุณปภาวรินท์ เลิศอัมพรพิทักษ์
 68. คุณจันทิมา ชนาวงศ์
 69. Khun Sarunrat Phurijun
 70. คุณน้ำตาล
 71. คุณอ้อม อาภรณ์
 72. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 73. คุณชูศักดิ์ กองเนียม
 74. คุณชญานันท์ พลยูง
 75. คุณนิรมล วัฒนาเสรีพล
 76. คุณรดา นามรัก
 77. คุณชลิตา ลาภผล
 78. คุณทิพย์สกุล โรจน์ประสิทธิ
 79. คุณถุงเงิน เรืองสมุทร
 80. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 81. คุณธันย์ชนก นิธิเจริญเศรษฐ์
 82. คุณกฤตยา อกกว้าง
 83. คุณธันยธรณ์ พินิจพรประภา
 84. คุณกรกฎ แก้วเรือน
 85. คุณชุติมน ชาวดง
 86. คุณจารุทัศน์ ตั้งพานิชดี
 87. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณพิมพานันท์ สมอนาค
 2. คุณประภัสสร สีบู
 3. คุณศรสวรรค์ แจ้งอุบล
 4. คุณรุจิรา บุญแก้ว*
 5. คุณอมรพรรณ พลเจริญชัย
 6. คุณชนัลฎา สุวรรณกาญจน์
 7. คุณณิษา พรหมรักษา
 8. คุณอรินญาพร น้อยยะ
 9. คุณพัทธนันท์ วงษ์กุ้ย
 10. คุณวิสสุตา
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณพัณณ์วรา ไพโรจน์ธนากุล
 13. คุณกานต์ธิดา วงษ์ทรัพย์ทวี*
 14. คุณจิรวรรณ พึ่งยา
 15. คุณกมลฐิยา รักเพ็ง
 16. คุณเหวียน สอนทิพย์
 17. คุณตุ๊ก จรีนันท์ (สินค้าตัวอย่าง)
 18. คุณกุลลิตา ศิริสุนทรลักษณ์
 19. คุณภริมา (สินค้าตัวอย่าง)
 20. Kerry Express (1 วัน)

 21. คุณอภิชาติ บุษบง
 22. คุณพิชชาภรณ์ ประทุมศรี
 23. คุณพิมพ์นิเกตุ ศิริโสภโณ
 24. คุณภาวินี อินทวิวัฒน์
 25. คุณชลธิชา ตั้งใวบูลย์
 26. คุณณัฐวุฒิ ขัติรัตน์
 27. คุณสยาม สมฤทธิ์
 28. คุณปนัดดา อุตตริต
 29. DHL (1-3 วัน)

 30. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 1
 31. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 2
 32. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 3
 33. คุณจิดาภา หม่อนสงคราม
 34. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 35. คุณเบญจมาศ เยวรัมย์
 36. คุณอาภาภัทร ไทยถนอม
 37. คุณพิมพ์ลดาพร เกริงกำจรกืจ
 38. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณเมริกา
 2. คุณปิยะวรรณ
 3. คุณศิริพร พิพัฒน์กิตติกร**
 4. คุณศิริวัลย์ อิมินา
 5. คุณอิทธิพล เอกไพศาลกุล
 6. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล 1
 7. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล 2
 8. คุณประพันธ์
 9. คุณประจวบ นิตย์กระโทก
 10. คุณผึ้ง
 11. คุณสุกานดา
 12. คุณเมธา ศุภนาม
 13. คุณสรัญรักษ์ ไทยงามศิลป์**
 14. คุณวรรณพร จันทรศร
 15. คุณปฏิภาณ แย้มเพียร**
 16. คุณวีระพงษ์ 1
 17. คุณวีระพงษ์ 2
 18. คุณวีระพงษ์ 3
 19. คุณวีระพงษ์ 4
 20. คุณวีระพงษ์ 5
 21. คุณวีระพงษ์ 6
 22. คุณวีระพงษ์ 7
 23. คุณวีระพงษ์ 8
 24. คุณวีระพงษ์ 9
 25. คุณวีระพงษ์ 10
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณธนเสฏฐ์ จงอุดมทรัพย์
 28. คุณเอกพจน์ บัวอ่อน
 29. คุณอุมาพร อ่อนศรี
 30. Khun Tanakit Intaraksame
 31. คุณกุลธิดา ใจเย็น**
 32. คุณนภาพร สังขสุดประเสริฐ
 33. คุณชุตินันท์ สถาปวิศณุชัย**
 34. คุณรัตนาพร เล็กรัตนะ**
 35. Kerry Express (1 วัน)

 36. คุณธารารัตน์ โต๊ะหมาด
 37. คุณอามีรา มูดอ
 38. คุณคริสติน (มิ้้้น)
 39. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 40. คุณศิริเพ็ญ บัวผัน
 41. คุณปาลิดา ฉิมรักษ์
 42. คุณพนาพร คางดวง
 43. คุณศรศิรินทร์ ศรทอง (คุณอ๋อ ห้อง103)
 44. คุณปัณณรุจน์ เนติพีระพงศ์
 45. คุณลำดวน บุญชิต
 46. คุณสลิตา ล่องชุม
 47. คุณเจ ฮิลล์
 48. คุณจรรยา พรมเสนา
 49. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 50. คุณรุ่งรัตน์ แซ่เตีย
 51. คุณจีราพร โคตพงษ์
 52. DHL (1-3 วัน)

 53. คุณปิยเกียรติ โพธิ์กลิ่น
 54. คุณพักตร์พิมล ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
 55. คุณพักตร์พิมล ปั้นเหน่งเพ็ชร 2
 56. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 57. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 58. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 3
 59. คุณธันยรัศมิ์ คุ้มทรัพย์
 60. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 61. คุณสุพัชรา ชุมเสนา
 62. คุณศุภชีพ ชัยรัตนทรงพร
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 09/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณฝันดาว แบ้สกุล
 2. คุณวันเพ็ญ กรอบกระโทก
 3. คุณวันเพ็ญ กรอบกระโทก
 4. คุณบุณยานุช สุงสุวรรณ
 5. คุณชาลิดา
 6. คุณจรรยา โปลิศ**
 7. คุณธันวลี มโนวรกุล**
 8. คุณชนิตา สิมิวณิชย์**
 9. คุณธิติสุดา ประทุมทอง**
 10. คุณถุงเงิน เรืองสมุทร**
 11. คุณชนิดา กุนนา
 12. คุณสิริลักษณ์ พิศาลสาคร
 13. คุณอรณัฐ จรียะธนา
 14. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 15. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 16. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 17. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 18. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 19. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 20. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 21. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 22. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 23. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 10
 24. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 11
 25. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 12
 26. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 13
 27. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 14
 28. Alphafast (1วัน)

 29. คุณยศวดี มุธุวรรณ**
 30. คุณมานิสา สุขเกษม**
 31. คุณรัตนา แก้วอักษร
 32. คุุณวรรษมน โตวัฒนานุกูล
 33. คุณสุดารัตน์ นวลกลาง**
 34. คุณรัตน์จิภรณ์ทรงคุณนันทิกร
 35. คุณผกากรอง ชื่นอร่าม**
 36. คุณกัลยภรณ์ บุญเพิ่มธนา**
 37. คุณวารุณี ฐิตะสัจจา
 38. คุณชวัลภา ไกรเวช**
 39. คุณนวลถนอม โต๊ะยา**
 40. คุณเบญจพร**
 41. คุณวิไลพร เกิดสนอง**
 42. คุณสุธิชา เจนสัญญายุทธ
 43. คุณพรรณิสา
 44. Kerry Express (1 วัน)

 45. คุณวัลลีย์ ศรีสุนทร**
 46. คุณน้ำฝน ใจสะอาด
 47. K.Pimchanok S. **
 48. คุณกิรณา
 49. คุณวินัย กงทอง**
 50. คุณชนิสรา ลวดไธสง**
 51. คุณนนทพรรณ์ ทุวงค์
 52. คุณจิราพร เปี่ยมทองวงษ์
 53. คุณสุจารี บุษย์ศรี**
 54. คุณวิกานดา โรจน์เจริญศักดิ์
 55. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร
 56. คุณเค
 57. คุณดวงกมล ทองมาอิ่ม
 58. คุณณัฐพล วรรณพึก
 59. DHL (1-3 วัน)

 60. คุณรุ่งนภา เก่งกล้า (ห้อง88/307)
 61. คุณกรองกาญจน์ สุขสม
 62. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 63. คุณพรนภสร สิงหะคเชนทร์
 64. Khun Chadaporn
 65. คุณสำเริง สีม่วง
 66. คุณจันทร์เพ็ญ มงคล
 67. คุณนาย สิรวิชญ์ อักษรสิงห์ชัย
 68. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 08/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณธรรมนูญ แสงมณี 1
 2. คุณธรรมนูญ แสงมณี 2
 3. คุณธรรมนูญ แสงมณี 3
 4. คุณพรทิพย์ จินดา
 5. คุณอลงกรณ์ ไชยวิเศษ
 6. คุณปุณฑริกา จันทร์วรรณ์
 7. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 8. คุณพ.จ.อ.วัชรินทร์ สุขบัวใหญ่
 9. คุณภรภัทร อดุลยานุโกศล
 10. คุณยุทธ​พงษ์​ เหล่า​เศรษฐ​า​นันท์​
 11. คุณสุดคนึง คงแสง
 12. คุณธัญชนก ณ นคร
 13. คุณณัฐธิดา ศรีเมือง
 14. คุณสุคนธา จิตกรสกุล
 15. Alphafast (1วัน)

 16. คุณรตนชนก หล้าสมบูรณ์
 17. คุณรตนชนก หล้าสมบูรณ์
 18. คุณวศินี เชยกลิ่นเทศ
 19. คุณสุรางคณา ห่วงทรัพย์*
 20. คุณเพ็ญพิชชา อินทรคุปต์
 21. คุณศักดิ์สิทธิ์​​ ใจช่วง
 22. คุณสมศิริ พรมศรี
 23. คุณวัชรินทร์ ใจศิลป์
 24. คุณเชิดศักดิ์ แก้วอุทัย
 25. คุณณัฐดนัย เนียมแตง
 26. คุณปริญดา วิโชติกรุงไกร
 27. คุณสุรีภรณ์ มาลาล้ำ
 28. Kerry Express (1 วัน)

 29. คุณเปิ้ล
 30. บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด
 31. คุณชลิตา ลาภผล
 32. คุณญาศุมณฑน์ ถิ่นการ์
 33. คุณอธิษฐาน ชาญณรงค์
 34. คุณอาริสสรา
 35. คุณประภาส เพชรแสง
 36. คุณชัชฎาภรณ์
 37. คุณธารารัตน์ โต๊ะหมาด
 38. บริษัท ดีกัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 39. คุณภัสธนมนท์ ระวีกุลอนันท์ (ร้าน D2kids )
 40. คุณศิริพร แซ่เล้า
 41. คุณอังคณาภรณ์ ปงกันมูล
 42. คุณฮุไซนา ดำดี
 43. คุณสุกัญญา บุญธูป
 44. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 45. Khun Punarttha preechayahirun
 46. คุณอิริยพร ธนานุภาพพันธุ์
 47. DHL (1-3 วัน)

 48. คุณพิษณุ อาจสาลี
 49. คุณวลัยกร อยู่ภิรมย์
 50. คุณนันท์นภัส เตชเศรษฐพงศ์
 51. คุณนริสาคำเกิด
 52. Khun R. Phitchayarom
 53. คุณสุพิชญา ธนิตย์ธีรพันธ์
 54. คุณวัชริศ เพ็ชรทอง
 55. คุณภูวรินทร์ ห่วงโกมล
 56. คุณชนิกา เมืองหนองจอก
 57. คุณวริศรา บุญสิทธิ์
 58. คุณอภิษฎา สุวรรณ
 59. คุณวิภัชพร มณีกานนท์
 60. คุณพิชญา เพ็ชรสวัสดิ์
 61. คุณณัฐวุฒิ ลายใน
 62. คุณกุศลิน
 63. คุณวรวรรณ วรภาพ
 64. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณศุภาวรรณ แก้วบุญช่วย [19050515399G4RR]
 2. คุณมินตรา อุนาสิงห์ [19050415559H92C]
 3. คุณน็อต [19050423309J0XC]
 4. คุณพนม​ กาฬภักดี/
 5. คุณรังสิมา นิ่มทอง [19050422019BK17]
 6. คุณสุภัทสา อินทรสนธิ [19050512099RHW0]
 7. คุณจรรฤดี ชั่งสัจจา
 8. คุณจียอน
 9. คุณนิภาวรรณ ยืนยงกุล
 10. คุณฌาณาฑ์ สุทธินาค [190505133593T40]
 11. คุณลักษณา เชยชมศรี [190505045992YKT]
 12. คุณปัญจมาภรณ์ สิทธิดำรงค์.
 13. คุณวิภาดา ศรประสิทธิ์ [19050423309J2CE]
 14. คุณยุวดี สีหะวงษ์/
 15. คุณภักดี ชุมภู
 16. คุณชินดนัย ฉิมมณี
 17. คุณสุนิสา อาษานอก
 18. คุณชณัฐธิดา ศรีประไหม/
 19. คุณเปลว
 20. คุณสุนทร เลิศพนมวรรณ
 21. คุณวีรญา ฉัตรวิจิตร
 22. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล
 23. คุณโยษิตา ธรรมสาร
 24. คุณภัทรพร ปิติวิโรจน์
 25. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 26. คุณสุกานดา (ห้อง A709)
 27. คุณแสงดาว
 28. คุณปิลันธสุทธิ์ เฉลิมชัยสิริกุล
 29. คุณพรพิศ สินประเสริฐ
 30. คุณธนัชสรัญช์ ศิริกุล/
 31. คุณเบญจพร จันครา.
 32. คุณอรวรรณ จันเทพา/
 33. คุณยวิษฐา ฤทธิเดช.
 34. คุณศิรินาถ เกษทองมา
 35. คุณวิภาพร สุขสง่า
 36. คุณสุพัตรา วัฒนาประชากุล
 37. คุณดรุณี พันพินิจ
 38. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 39. คุณโยษิตา ธรรมสาร
 40. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล 1
 41. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล 2
 42. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล 3
 43. คุณเมธา ศุภนาม
 44. คุณแนน
 45. คุณประชิด ทิณบุตร
 46. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 47. คุณกรองมณี แคล้วโยธา
 48. คุณโสภิตา โสพิลา
 49. คุณศิริเพ็ญ บัวผัน
 50. คุณภัธสรร วรารัตนกุล
 51. คุณนาฤชุดา กาญจนสารธนา 1
 52. คุณนาฤชุดา กาญจนสารธนา 2
 53. คุณนาฤชุดา กาญจนสารธนา 3
 54. Alphafast (1วัน)

 55. คุณปัทมาพร สีโยธา
 56. คุณภัทริน สาตราภัย
 57. คุณมนัสขนก เพ็งขาเม
 58. คุณศิวนาภ วงศ์ภูธรเดชา /
 59. คุณวนิดา สนาคินิตร(แอร์)
 60. คุณพาขวัญ ตรีเลิศบวร /
 61. คุณพรพิมล ชราศักดิ์
 62. คุณภัทรวรรณ ร่มแสง/
 63. น.อ.ปุณณรัตน์ ศรีหาราช [19050421449AB52]
 64. คุณศิริรัตน์ ประยูรพงศ์
 65. คุณเขมจิรา ก้อนแหวน [190505183090PUH]
 66. คุณทรรศิกา แซ่เบ๊ [1905041343970RR]
 67. คุณสุนิสา จรูญพร [190505191093W27]
 68. K.NATTIYA
 69. คุณภัทราพร พุทธพงค์ [190504192190907]
 70. คุณอมรา โทนสูงเนิน/
 71. คุณวริยา วิริยะกุล
 72. คุณพิริยา เตมีย์/
 73. คุณอรพิมพ์ จิระศรีปัญญา/
 74. คุณพันธกานต์ ชุมไชย.
 75. คุณวรุณรัตน์ ธนบูลย์ศรีกูล
 76. คุณอารยา ยอดชมพู/,
 77. คุณเทียนชัย ดอกบัว/
 78. คุณกอบพร แก้วมณี
 79. คุณกานชนิต ประสมศรี/
 80. คุณจริยา​ ปราบชนะ
 81. คุณวนัสนันท์ กิตติชานัน์
 82. คุณยศธิดา ขันแก้ว
 83. คุณพรรณิสา กสิบุตร/
 84. Kerry Express (1 วัน)

 85. คุณฤทัยวรรณ มุลหา [190505130890E10]
 86. คุณสุฤดี ฉินทกานันท์ [19050417559SBQ7]
 87. คุณราณี สิรีวราพงศ์ [190504131594PR5]
 88. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 89. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 90. คุณสรธัญ เพียมา
 91. ส.ต.อ.ธีระยุทธ นิลวิสุทธิ์
 92. K.Amina
 93. K.Yeounju Jung
 94. คุณNatchathat
 95. คุณลำดวน ทองลิ่มสุด
 96. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 97. คุณอภิญญา เรืองมาก
 98. คุณพิทยา เนียรศิริ(ต่อIT)
 99. คุณพรทิพย์ จินดา
 100. คุณพงศกร จุลนวล
 101. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก
 102. คุณอธิชา สุขสุวรรณ
 103. คุณอามีรา มูดอ
 104. คุณววรรณา ทับล้อม
 105. คุณจีระศักดิ์ At133.shop
 106. คุณนันท์นภัส พัชรไตรลักษณ์
 107. คุณมลฤดี ชาวดร
 108. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 109. คุณกำลูนเทพ เทียนเงิน
 110. คุณสุนิษา นิลพันธ์
 111. คุณประภาพรรณ สังข์โสด
 112. คุณนิษฐ์นิภา บุญวัฒน์เรืองกุล
 113. คุณกิจติยาภรณ์ สอนการ
 114. คุณแม่ต่าย Supermom Shop
 115. คุณอำไพ อินช้อย
 116. คุณชัชวรรณ์ / ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ
 117. คุณรัชพร คำปินใจ
 118. คุณเมย์
 119. คุณณรินดา
 120. คุณศิริพร
 121. DHL (1-3 วัน)

 122. คุณธรินทร์ภรณ์ ฉลองเนตรสดใส
 123. ร้าน99silver 1
 124. ร้าน99silver 2
 125. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 04/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณฐิติวัฒน์ จรวิเศษ [190503175496SVF]
 2. Khun Ongard piphoppinyo 1
 3. Khun Ongard piphoppinyo 2
 4. คุณศุภาวรรณ [190504003593WD4]
 5. คุณอินทิรา ศักดิ์เจริญ [190504010595F2V]
 6. คุณธันวา โขนภูเขียว
 7. คุณอัญชลีญา (แนน) [1905031621903T2]
 8. คุณอรวรรณ นาคโสม [190503173395A92]
 9. คุณแพรวพราว อุตส่าห์ [190504122390C2D]
 10. คุณบุษราพร โชคดีสิริกุล
 11. คุณวัชรินทร์ การะเกษ
 12. Alphafast (1วัน)

 13. คุณศรุต ทองขวัญใจ
 14. คุณกรรณิการ์ [19050315459US9C]
 15. คุณทิชากร สวัสดี [19050323309XC29]
 16. คุณเกศสินี ศรีทิพย์วงศ์ [19050410419PS9V]
 17. คุณปิยะพร ธีระภาสกร
 18. คุณจันทร์จิรา บุรี [19050410169MXDC]
 19. คุณเธียร สุทธิวัฒนาการ [19050319249CQ1C]
 20. คุณธนภร โตวายุวัฒน์ม [19050314429PQE9]
 21. Kerry Express (1 วัน) รออัพเดท

 22. คุณมิ่งสมร บุญมา
 23. คุณธนัญชัย คณารมย์ [190503165792QMW]
 24. คุณนิธิตา ครามโกมุท
 25. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล
 26. คุณกัญญาภัค หวาวันจาน
 27. คุณจารุณี ทรัพย์สมบูรณ์ (ปลา)
 28. คุณชญานี ทองคำ [19050314519QDD9]
 29. คุณจันทิรา ไกรสิทธิ์อุดมสุข
 30. คุณชลพินทุ์ วรพลวัฒนา [19050410509QF94]
 31. คุณพิมพา วงค์ผัด
 32. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก
 33. DHL / 1shopee (1-3 วัน)

 34. คุณศุภชีพ ชัยรัตนทรงพร
 35. คุณหมี่
 36. Khun Bixia Ma
 37. คุณรวินันท์ จันปุย
 38. คุณสายฝน สิทธิกัน
 39. คุณณัชศิตางค์ ประเสริฐสิทธิกุล
 40. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 03/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณกิ่งกาญจน์ ทองภู
 2. คุณร้านเดมฟอร์จูน
 3. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 4. คุณเกษรินพร เจริญรัตน์ประทุม
 5. คุณอมรรัตน์ วิสุทธิรัตน์
 6. คุณอัมรา ประทีปสถาพรกุล
 7. คุณสุวรรณิการ์ จันทะสิน
 8. คุณวัชราภรณ์ แสนดวง
 9. คุณสุพรรณี ยวงใย
 10. คุณ อภิชญาฏ์
 11. คุณณัฐธีรวัจน์ ณ หนองคาย
 12. คุณอมรฉวี ประภัทรพงศ์
 13. คุณณัฐ​สิทธิ์​ เงิน​ประยูร​ยศ
 14. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 15. คุณรัตนากร ราชนคร
 16. คุณรัตนากร ราชนคร
 17. คุณวีระพงษ์ 1
 18. คุณวีระพงษ์ 2
 19. คุณวีระพงษ์ 3
 20. คุณวีระพงษ์ 4
 21. คุณวีระพงษ์ 5
 22. คุณวีระพงษ์ 6
 23. คุณวีระพงษ์ 7
 24. คุณวีระพงษ์ 8
 25. คุณวีระพงษ์ 9
 26. Alphafast (1วัน)

 27. khun Milk (ตัวอย่างสินค้าผลิต)
 28. คุณวรัญญา มณีจันทร์
 29. คุณสุพรรณิกา ณ อุบล
 30. คุณวาทินี วิเชียรนุกูล
 31. คุณกรรณิการ์ เบียดกลาง
 32. คุณกุลยานันท์ โชติช่วง
 33. คุณนันทิกานต์ วรนาม
 34. คุณวภาวิณี โฉมงาม
 35. คุณสวียา หวังอับดุลเลาะ
 36. คุณภา
 37. คุณนิลนรี วิลัยกุล
 38. คุณฐิติรัตน์ มาสวัสดิ์
 39. คุณนันท์นิชา ฐานุเมธีวัชร์
 40. คุณจันจิรา วัฒนพงษ์ [19050313199F7PQ]
 41. Kerry Express (1 วัน)

 42. คุณต้น
 43. คุณธีระพงษ์ พวงประดิษฐ
 44. คุณพิชญ์ภัสสร์ บุญท้วมมี
 45. คุณธิดารัตน์ โนวังหาร
 46. คุณจูน
 47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์ดีดี เอ็กซเพรส
 48. ร.ต.หญิง กุณฑลี บำรุงกิจ
 49. คุณตั๊ก กัลยาณี
 50. คุณภูวดล สุดชา [19050312239A98E]
 51. คุณสุวรรณ์ บำรุงศรี
 52. คุณนันทิฌา เขียวสอาด [1905022318977P1]
 53. คุณบิว
 54. คุณสุรเดช มีที
 55. คุณรชต พลเยี่ยม
 56. คุณปาลิดา ฉิมรักษ์
 57. คุณกนกวรรณ
 58. คุณวิรัส
 59. DHL (1-3 วัน)

 60. คุณสมชาย วชิระจงกล
 61. คุณธัญลักษณ์ รักพร้า
 62. คุณพนิดา ม่วงอ่อน 1
 63. คุณพนิดา ม่วงอ่อน 2
 64. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 65. คุณกริชศิญา บัวสระ
 66. คุณอัจฉราวรรณ วัฒนะบุญมา
 67. คุณฐปนนท์ เพชรรัตน์
 68. คุณชมพูนุท อภิรักษ์อดุลย์
 69. คุณหทัยชนก. ชุมกระโทก
 70. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 02/05/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณสุจิตรัตน์ เพียสีนุย
 2. คุณกนกวรรณ สังขมณี
 3. คุณอินทิรา ศรีพนาสณ
 4. คุณลัทธวรรณ ชุมคง
 5. คุณชลิตา ลาภผล
 6. คุณมณฑารัตน์ เชิดชูเกียรติกุล
 7. คุณชญาณิศา ขวัญสุข
 8. คุณสินีนาฎ จันทะกูด
 9. คุณอศิราพร ศิริอวยชัย
 10. คุณอังศุมาลิน เลื่อมประไพ
 11. Khun Putarate Nupraphan
 12. คุณจันทิมา อุ่นแก้
 13. ร.ต.ณรงค์ หายทุกข์
 14. คุณปรัชญา ศิริโสดา
 15. คุณเพชรชรินทร์ พงษ์ด้ว
 16. คุณสันติพงษ์ สรรเสริญ
 17. บริษัท ซีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง
 18. ร้านนุชคาวาอิ โดย นาง ลดาวัลย์ นันทวิสูตร์ 1
 19. ร้านนุชคาวาอิ โดย นาง ลดาวัลย์ นันทวิสูตร์ 2
 20. คุณสุประวีป์ สุพันธนันท์
 21. คุณแสงดาว
 22. คุณสุจิตตรา พรพิทยากุ
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณนิอร ธูปแก้ว
 25. คุณอาริสา เสือดี
 26. คุณเบญจา อภิสนทสมบัติ
 27. คุณณรงค์วิทย์ ปานจร
 28. คุณปกรณ์พรรษ อัศวิศราภรณ์
 29. คุณวนิดา เตมินันท์
 30. คุณณภัทร ใจสวัสดิ์
 31. คุณกันยารัตน์ สุทธิมนัส
 32. คุณมณธิดา มั่งมีคุณธรรม
 33. คุณอัมไพวรรณ พวงกำหยาด
 34. คุณบุษราพร โชคดีสิริกุล
 35. คุณพิมพ์นารา อัครมณีบุศยา
 36. คุณธนดล ใจปลื้ม (โอม)
 37. คุณศุภมงคล แฟงสุวรรณ
 38. คุณมัลลิกา จินา
 39. ร้านEverest
 40. คุณศิริชัย​ ม่วงกรุง
 41. คุณเปรม
 42. คุณพรปวีณ์ สีสลับ
 43. คุณรัสรินทร์ วัฒน์ธนะปิติคุณ
 44. Kerry Express (1 วัน)

 45. คุณสิริกาญจน์ ฐิตธนทรัพย์
 46. คุณอภิสิทธิ์ สุขยะฤกษ์
 47. คุณจีรศักดิ์ (ต้น)
 48. คุณพิมพ์ฤดี ใยแก้ว
 49. คุณสาวิตรี ทันถาจิตร
 50. คุณพัชรพฤกษ์ ป้อมใหญ่
 51. คุณวาริส หริณโรจน์โสภณ
 52. คุณเบญจมาศ วงศ์สว่างศิริ
 53. คุณลฎาภา ดวงแก้ว
 54. คุณสมลักษณ์ เนาวราช
 55. คุณวัชริศ
 56. ร้านญานี
 57. คุณกัญญนันทน์ จิระกุลหิรัญธวัช
 58. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 59. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 60. คุณกัญญา บุญเรือง
 61. คุณภานิตา ธีรเวชญาณ
 62. ร้านกระเป๋าโยโย่
 63. คุณสิปปวิชญ์ สาริโน
 64. คุณชลธิชา ตั้งใวบูลย์
 65. ร้านเบบี้บอร์น
 66. คุณหยาดฝน (ใบกำกับภาษี)
 67. DHL (1-3 วัน)

 68. Khun Nattida luechapattanaporn 1
 69. Khun Nattida luechapattanaporn 2
 70. คุณตติยา ศรีวรรณะ
 71. คุณพรทิพย์ จินดา
 72. คุณสรพงษ์ วังแก้ว
 73. คุณนริสรา เคลียร์ 1
 74. คุณนริสรา เคลียร์ 2
 75. คุณนริสรา เคลียร์ 3
 76. คุณศุภกร อาษานาม
 77. คุณณัฏฐ์ กันนาง
 78. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 79. คุณรุ่งขวัญ พันธ์บุบผา
 80. คุณพรรณทิพย์ สมมิตร
 81. คุณพิยดา พรมเมือง
 82. คุณภูษณิศา เขาหนองบัว
 83. คุณพิมพ์กุล อธิโชคธนพันธ์
 84. คุณสินีนาฎ จันทะกูด
 85. Khun Siwakorn Longsomboon
 86. คุณธนาธิษณ์ นุชมาก
 87. คุณอศิราพร ศิริอวยชัย
 88. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 30/04/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 1
 2. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 2
 3. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 4. คุณเกียรติมา (แนน)
 5. คุณมิลิน วินทะไชย
 6. คุณวรัญญา ตันติวงศ์เจริญ
 7. คุณภัสสร​คงสมบัติ
 8. คุณแนน ร้านlittlekids11 (ไม่มีคนอยู่ฝากป้อมยาม)
 9. คุณศศิกาญจน์. ธาตุดี
 10. Khun Tatchakom Mammothshop
 11. คุณปิ่นมุข ชัยวงศ์เวช
 12. คุณภัทราวรรณ แนบกลาง
 13. คุณปิ่นแก้ว แสงวิโรจน์
 14. คุณพจนา ผดุงเศรษฐกิจ
 15. ร้าน Yasumin K(ทาม)
 16. คุณเจนณรงค์ วิสุเวส
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณอริสา เฉลยสารน์
 19. คุณสุชีวัน วิชาพร
 20. คุณธีระศ​ักดิ์ อินทพันธ์​
 21. คุณแอน นงนุช
 22. คุณธนภรณ์ มากบ้านดอน
 23. คุณธนิสร กลิ่นวรากร
 24. คุณกมลวรรณ มีเสม
 25. คุณณัฏฐณิชชา อินทรศรี [19043011199KVWS]
 26. คุณอนัญญา
 27. คุณจรรยา อธิคมสวัสดิ์
 28. คุณกนกวรรณ อบเชย
 29. คุณธนกร สายทอง
 30. บริษัท ชีบีออร์กาไนเซอร์ (ใบกำกับภาษี)
 31. Kerry Express (1 วัน)

 32. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
 33. คุณพิทักษ์ พิมพ์ทอง
 34. คุณอโณทัย หนูคำสิงห์
 35. คุณเพ็ญนิภา คำประชม
 36. คุณสุทธิจิตร เที่ยงลาย
 37. คุณเฟื่องฟ้า ขันเงิน
 38. คุณศรัญญู (คุณวิน)
 39. คุณกำลูนเทพ เทียนเงิน
 40. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล
 41. คุณอิสราภรณ์ เดชทิพย์ประภาพ
 42. ร้าน Meiyok_closet
 43. คุณสมปอง เหนี่ยวรั้งใจ
 44. คุณศิริพร
 45. Khun Amornrat Chuaysatit
 46. DHL (1-3 วัน)

 47. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย
 48. คุณชัชชัย บุญพงษ์
 49. คุณสุกานดา (ห้อง A709)
 50. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 1
 51. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 2
 52. คุณริรินดา ชโลธร 1
 53. คุณริรินดา ชโลธร 2
 54. คุณเอกภพ
 55. คุณณัฐธีรวัจน์ ณ หนองคาย 1
 56. คุณณัฐธีรวัจน์ ณ หนองคาย 2
 57. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 58. คุณนภัสนันท์ รบศรี
 59. Khun Bixia Ma
 60. คุณธนพร แก้วเต่า
 61. คุณภัสสรา สุขพลี
 62. คุณสุทัศ สินตะมะ
 63. คุณอชิรญา ทองเพชร
 64. คุณอรินยา งานจัน
 65. คุณสุจิตตรา โอละลึก
 66. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 29/04/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณวิชัย 1
 2. คุณวิชัย 2
 3. คุณธรรมนูญ แสงมณี 1
 4. คุณธรรมนูญ แสงมณี 2
 5. คุณฐิติกัญญ์ สานไพสิษฐ์
 6. คุณณภัทธิรา อัครธนวดี
 7. ช่างอ้วนสเตอร์ซิ่ง (0829801026)
 8. Khun Boonwarit natruethai
 9. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 10. คุณนรวิชญ์
 11. คุณยงยศ ติยะพรไชย (มิตรสัมพันธ์ซักแห้ง)
 12. คุณปัทมาภรณ์ วงษ์งาม
 13. คุณนลินี สุทินรัมย์
 14. คุณฉัตรติยา ลังการัตน์
 15. คุณละม่อม ดิวิถี
 16. คุณมิเชลล์ ชันสิน
 17. คุณอัยย์รฎา พลพิทักษ์
 18. คุณสุกัญญา คุณเจริญ
 19. คุณมนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
 20. คุณณฐมลวรรณ อาสน์สถิตย์ (เนิส)
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณณัฐปภัสร์
 23. คุณนวพร มา
 24. คุณนิพันธ์ คีตวัชรานันท์
 25. คุณรัชนก
 26. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 27. คุณกฤษณา ขำมณี
 28. คุณภัทรพงศ์ ชุมแวงวาปี
 29. คุณประภาส เพชรแสง
 30. คุณแวว อรรคนิมาตย์
 31. คุณกฤษณ์ ประเสริฐเชี่ยวชาญ
 32. คุณวิทยา โชติไชยชาญ
 33. คุณกัณฐณัฎฐ์ วงศ์เจษฎาสกุล
 34. คุณภัทรานิษฐ์ วิลาสรัตน์
 35. คุณพราวพิมล เธียรพีรภัทร์
 36. คุณวรารัตน์ จันสร้างทรัพย์
 37. คุณพันตรี อนุรักษ์
 38. คุณนรพนธ์ พิทักษ์ (บิ๊กวิภา)
 39. คุณรัฐกานต์
 40. คุณอิงขวัญ (ชดเชยปากกา)
 41. Kerry Express (1 วัน)

 42. ร้าน Outdoor​ Life
 43. คุณยุพาพรรณ มณีกรรณ์
 44. Khun NICHAWI
 45. The Northstar Logistic (2015)
 46. คุณลลิตา ชูเกต
 47. คุณเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์เขตกิจ
 48. คุณปรีญาภรณ์ คำสอน
 49. คุณเจนจิรา ซาฟีอี
 50. คุณเสาวลักษณ์ คันธะคง
 51. Khun HAMA SAKARIN
 52. คุณอัจฉรา ไกรษี
 53. คุณปิยนุช แก้วสว่าง
 54. คุณสิรภพ เนตรสว่าง
 55. คุณนิชานาถ ไพสินสมบูรณ์
 56. คุณสมบัติ จันทนา
 57. คุณสุกัญญา
 58. คุณกิรณา
 59. คุณศศิธร ปินใจ
 60. คุณกมลนัทธ์ กิตติขจร
 61. คุณลำดวน บุญชิต
 62. คุณอภิชัย เจนเจริญพันธ์
 63. คุณสาวิตรี
 64. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 65. คุณจุฑารัตน์ ศรีสุข
 66. คุณอภิชาติ บุษบง
 67. คุณนิสรา เลเดอเรอร์
 68. คุณศศิวิมล สุขเจริญพงษ์กุล
 69. DHL (1-3 วัน)

 70. คุณอามีรา มูดอ
 71. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 72. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 73. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 3
 74. คุณพักตร์พิมล ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
 75. คุณพักตร์พิมล ปั้นเหน่งเพ็ชร 2
 76. คุณประสิตา หมั่นสลุง
 77. Khun Pongsawad Kamyen
 78. คุณกวี ชายเนตร
 79. คุณณัฐวุฒิ หวังคณานุรักษ์
 80. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 81. คุณชลธิดา หนองปิงคำ
 82. คุณณัฐปภัสร์
 83. คุณณัฐวัชร์ จันทรสถาพร
 84. คุณวรวรรณ ช่างสุวรรณ
 85. คุณทิพาพันธ์ พิมพ์สมาน
 86. คุณคณิศร ใจสุทธิ
 87. คุณณัฐณิชา สามชัยเจริญสุข
 88. คุณจักรกริช วงศ์ชารี
 89. คุณศรายุทธ อินทราวุธ
 90. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 27/04/2562

  SCG Express (1วัน)

 1. คุณปุณิกา สังข์โกมล
 2. คุณปรียาภรณ์ ใจเนตร์ [19042702499U2SU]
 3. คุณปุ๋ย
 4. คุณอรนิดา ประสิทธิ์ธรรม [190426193490WNK]
 5. คุณปิยธิดา กันทะปิง [19042701009QRDF]
 6. คุณชนาธิป บุญรอด [19042701089R5XS]
 7. คุณอลิชา แก้วจงประสิทธิ์ [19042615269F1NV]
 8. คุณบังอร คานะมี
 9. คุณกิจอนันต์นิธิกุล
 10. คุณทองทิพย์ รัชนา
 11. คุณกนกวรรณ เกษมสวัสดิ์ 1
 12. คุณกนกวรรณ เกษมสวัสดิ์ 2
 13. คุณกนกวรรณ เกษมสวัสดิ์ 3
 14. คุณกนกวรรณ เกษมสวัสดิ์ 4
 15. คุณกนกวรรณ เกษมสวัสดิ์ 5
 16. คุณติว
 17. Alphafast (1วัน)

 18. Khun Kiatrawee Kunakornangkool
 19. คุณลิซ่า รีเดิล
 20. คุณพิณ เจนวัฒนวิทย์
 21. Kerry Express (1 วัน)

 22. คุณอาดีลัน เจ๊ะแต
 23. คุณน้ำฝน คำประเทือง
 24. Khun Siriporn Wawsungnoen
 25. คุณวิทยา​ จันทร์​เอี่ยม​ผ่อง [1904262106977HG]
 26. คุณสุกัญญา บุญธูป
 27. Khun Sumet Kanjanapornsin
 28. คุณธนกร ศุภเดโชชัย
 29. คุณอมิรัตตี เมตตาธรรมโรจน์
 30. คุณอัมมัร [19042623129GTPS]
 31. คุณสุกัญญา ขำหวาน
 32. คุณสิริน นันทศรี [19042623299J0WH]
 33. คุณนริศรา คำลือ [19042623489KBUN]
 34. คุณมนนิภา สีต้น
 35. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว
 36. คุณเวฬุวัน เลียงสุนทรสิทธิ์
 37. คุณกัลยรัตน์ จิรกาลนุกุล
 38. คุณนิตยา สุขแยง
 39. DHL / Shopee (1-3 วัน)

 40. คุณนภัสสร เพชราวุธ
 41. คุณมัตติกา จิตต์รักษ์
 42. คุณมนัญชยา กำรัส
 43. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ