สินค้ารวม : 0 บาท ไปที่ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น : ยอด 10,000 บาท ลด 7%

ติดตาม tracking

ติดตามสถานะสินค้า

ซองไปรษณีย์พลาสติก/กล่องไปรษณีย์/ถุงแก้ว

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. Issnee B.
 2. คุณรัตติยา บุญปั้น
 3. คุณอุทัย คำแหง
 4. คุณชรินรัตน์ ศรีคำผึ้ง
 5. คุณสุฒิชัย ขจรวรกาญจน์
 6. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์
 7. ร้านเบบี้เฟิร์สเซ็นเตอร์
 8. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 9. K.Pongsawad Kamyen
 10. K.Pat
 11. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 1
 12. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 2
 13. คุณจุฑารัตน์ สมบูรณ์เจริญยิ่ง
 14. คุณอิทธิ คะเสนีย์
 15. คุณกาญจน์สิตา บุญพาสน์ปิยกุล
 16. SCC SPORTS
 17. คุณวาทินี
 18. คุณศศิวรีณ
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณศุภิญญา แสงแก้ว
 21. บริษัท เอบีซี บิลเดอร์ จำกัด
 22. คุณธนากร(เสื้อ)
 23. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 24. คุณพิมผกา จตุรสุวรรณ Tracking ID : BMOD000316046
 25. คุณแวน Tracking ID : BMOD000316045
 26. คุณณัฐชนา สุรดินทร์ Tracking ID : BMOD000316044
 27. คุณอุมาพร อ่อนศรี Tracking ID : BMOD000316047
 28. คุณนฤภร Tracking ID : BMOD000316043
 29. คุณธัญญาวัช แก่นจันทร์ Tracking ID : BMOD000316042
 30. DHL (1-3 วัน)

 31. คุณณัฐฐิญา ชุมภูฮอด
 32. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 33. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 34. ห้างสปอร์ตคลับ 1
 35. ห้างสปอร์ตคลับ 2
 36. ห้างสปอร์ตคลับ 3
 37. ห้างสปอร์ตคลับ 4
 38. คุณวันดี อ้วนพรมมา
 39. K.Ongard piphoppinyo 1
 40. K.Ongard piphoppinyo 2
 41. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 42. คุณเสาวลักษณ์ ศาสคุณ 1
 43. คุณเสาวลักษณ์ ศาสคุณ 2
 44. DHL /SP (1-3 วัน)

 45. คุณจิราลักษณ์ น้อยมะลิวัลย์
 46. คุณนรินทร์ทิพย์ จันทร์สิงห์
 47. คุณจริญา เจริญจิต
 48. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 49. คุณขวัญหทัย กันหา
 50. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 51. คุณน้องมายด์ Tracking ID : TH006509194989
 52. คุณมนัสวี พุทธรรม Tracking ID : TH004794532039
 53. Pretty Chubby Clothes เสื้อผ้าสาวอวบ Tracking ID : TH004139360819
 54. คุณมนัสชนก เชียงทอง Tracking ID : TH005336177639
 55. คุณศรีพร อัศวนิเวศน์ Tracking ID : TH009874524779
 56. คุณมิน แผนกบัญชี Tracking ID : TH000001702749
 57. Big Post Tracking ID : TH008151724919
 58. คุณแมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : TH004785775889
 59. คุณนุชรีย์ เดชกัญญ์ภัคญา Tracking ID : TH002530205699
 60. คุณพิณ พัดสมร Tracking ID : TH002974909719
 61. คุณสุชาดา ประทุม Tracking ID : TH002161214149
 62. คุณคมสัน คำบุญเรือง Tracking ID : TH001274107099
 63. คุณไอลดา วงศ์รัตน์กตัญญู Tracking ID : TH000607046379
 64. คุณอนุรักษ์ ฉันทานุรักษ์ Tracking ID : TH009918862179
 65. คุณดวงแก้ว​ สัสดี Tracking ID : TH004497604229
 66. คุณสมบุญ Tracking ID : TH003434277609
 67. คุณจักร์พรรดิ์ จันดาห์ Tracking ID : TH001149458759
 68. คุณนนทลี ทองเครือ Tracking ID : TH009148718569
 69. คุณกนกวรรณ จุลอำพันธ์ Tracking ID : TH005441997389
 70. คุณเกษราพร ปัญศิริ Tracking ID : TH000686260699
 71. คุณเยาวลักษณ์ วสุเนตรกุล Tracking ID : TH009348984679
 72. คุณอภิรักษ์ วงษ์ซีวะสกุล Tracking ID : SHP5032769787
 73. คุณธนากฤต สุประเสริฐ Tracking ID : TH004515768359
 74. คุณกฤติชัย ศรีสวย Tracking ID : SHP5032771271
 75. คุณธนพล รุ่งเรือง Tracking ID : TH008160857689
 76. ULOVE-SHOP Tracking ID : TH002953163749
 77. คุณมยุรา Tracking ID : TH007076621499
 78. คุณอนันต์ คำเชื้อ Tracking ID : SHP5032768227
 79. คุณนุ่น Tracking ID : TH000424372549
 80. คุณนิตยา ยุทธแสน Tracking ID : SHP5032772157
 81. คุณมนัสศิณี วัฒนบุตร Tracking ID : TH001658390029
 82. คุณสุรดา โมฆรัตน์ Tracking ID : SHP5032772017
 83. Supapun77-double.s.shop Tracking ID : TH001842233049
 84. คุณอรรถพล เลิศวาณิชดิลก Tracking ID : TH007433473569
 85. คุณพรนิภา สามี Tracking ID : TH000034898609
 86. คุณสมฤดี สีลาพัฒน์ Tracking ID : TH002766591899
 87. คุณศศิธร หงษ์สา Tracking ID : TH000264161029
 88. คุณธนากร ปานเกิด Tracking ID : TH004510113549
 89. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 90. คุณสุพัตรา งาเฉลา Tracking ID : 614665891965
 91. คุณรักติยา ขามธาตุ Tracking ID : 611713950960
 92. คุณนภาพรรณ รัตนเพ็ชร Tracking ID : 617255979045
 93. คุณคอลีเยาะ Tracking ID : 616649916713
 94. คุณตัรบียะห์ โต๊ะเล๊าะ Tracking ID : 617936318915
 95. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 614636888224
 96. BBam Tracking ID : 611641283315
 97. คุณปุ๋ย Tracking ID : 619981418873
 98. คุณเกศกมล อนธนารักษ์ Tracking ID : 619287967992
 99. คุณน้ำค้าง จิณแพทย์ Tracking ID : 619968420164
 100. คุณศศิธร บุญมาวงษ์ Tracking ID : 611214231891
 101. คุณคัทยวรรณ บุพลับ Tracking ID : 616280356720
 102. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณจักรีภรณ์ คุ้มบ้าน (บี)
 2. คุณกานต์​พิชชา​ ตระกูล​สาขจร​สิริ
 3. คุณฝ้าย
 4. คุณชมพูนุท
 5. คุณสุวิชา 1
 6. คุณสุวิชา 2
 7. คุณสุวิชา 3
 8. คุณอธิปพงศ์ กิตติอัครานนท์
 9. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 10. โกดังบ้านแพรวชุดราตรีสกลนคร Tracking ID : PTTK000165885
 11. คุณณัฐพิชญ์ Tracking ID : PTTK000165887
 12. คณธนลัทธ์ Tracking ID : PTTK000165888
 13. DHL (1-3 วัน)

 14. Bright Innovation (ภาสกร ทองหนูนุ้ย) 1
 15. Bright Innovation (ภาสกร ทองหนูนุ้ย) 2
 16. คุณภัทชราพร ผาสม 1
 17. คุณภัทชราพร ผาสม 2
 18. คุณรัตติกาล คิดร่วม
 19. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 20. คุณภัทชราพร ผาสม 1
 21. คุณภัทชราพร ผาสม 2
 22. คุณภัทชราพร ผาสม 3
 23. คุณศรีสุดา ประสพฤกษ์
 24. DHL /SP (1-3 วัน)

 25. คุณเกษราภรณ์ ผิวนวล
 26. คุณพรนภา รอยประดิษฐ
 27. คุณหลาดแลดี
 28. คุณปรารถนา มั่นหมาย
 29. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 30. คุณน้องมายด์ Tracking ID : TH006509194989
 31. คุณมนัสวี พุทธรรม Tracking ID : TH004794532039
 32. คุณอ่อนหวาน สาเรศ Tracking ID : SHP5032582463
 33. Pretty Chubby Clothes เสื้อผ้าสาวอวบ Tracking ID : TH004139360819
 34. คุณมนัสชนก เชียงทอง Tracking ID : TH005336177639
 35. คุณศรีพร อัศวนิเวศน์ Tracking ID : TH009874524779
 36. คุณมิน แผนกบัญชี Tracking ID : TH000001702749
 37. คุณวรธนัท โพจันทร์ Tracking ID : SHP5032601022
 38. Big Post Tracking ID : TH008151724919
 39. คุณแมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : TH004785775889
 40. คุณนุชรีย์ เดชกัญญ์ภัคญา Tracking ID : TH002530205699
 41. คุณพิณ พัดสมร Tracking ID : TH002974909719
 42. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 43. คุณชัยณรงค์ ฮับซัน Tracking ID : 610862430006
 44. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 18/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. บ.เจแอนด์เค(ประเทศไทย)จก.
 2. คุณวริศรา คูณเมือง
 3. คุณพวงผกา กำเนิดเมือง
 4. คุณรติรัตน์ บุญสมจินต์
 5. คุณจักรพันธุ์ สุทธิบุตร
 6. K.troy เสื้อ
 7. คุณสุดาพร -งานสกีน
 8. คุณอานนท์ บุญนำ
 9. Alphafast (1วัน)

 10. คุณอุไรพร ชูรอดภัย
 11. คุณศิริวรรณ รัตนเพิ่มพร เสื้อ
 12. คุณจิระวรรณ เนตรนัย เสื้อ
 13. คุณชนากานต์ เลอไกรสิทธิ์ เสื้อ
 14. คุณศุราภรณ์ ทองเชิด เสื้อ
 15. คุณวันวิสา
 16. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 17. คุณณัฐกุล จารุศิลาวงศ์ Tracking ID : PTTK000165748
 18. คุณรสริน สุขโกมล Tracking ID : PTTK000165738
 19. คุณจุฑามาศ​ ศรี​จันทร์​มะดัน​ Tracking ID : PTTK000165736
 20. คุณรัชวัณย์ ฮวง Tracking ID : PTTK000165747
 21. Deva's Brightmoon Ltd. Tracking ID : PTTK000165743
 22. คุณสิวาพร ปัญโญแก้ว Tracking ID : PTTK000165745
 23. คุณดนิตา แก้วเสนีย์ Tracking ID : PTTK000165741
 24. คุณผกามาศ พะชะ Tracking ID : PTTK000165746
 25. คุณวรรณพร ธรรมนิธา Tracking ID : PTTK000165739
 26. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 27. K.Thanikan Phiriyavanich 1
 28. K.Thanikan Phiriyavanich 2
 29. K.Thanikan Phiriyavanich 3
 30. K.Thanikan Phiriyavanich 4
 31. K.Thanikan Phiriyavanich 5
 32. K.Thanikan Phiriyavanich 6
 33. K.Thanikan Phiriyavanich 7
 34. K.Thanikan Phiriyavanich 8
 35. K.Thanikan Phiriyavanich 9
 36. K.Thanikan Phiriyavanich 10
 37. คุณมณีรัช รัตนเรือง
 38. JDO Global Co., Ltd.
 39. DHL /SP (1-3 วัน)

 40. คุณพงศกร แสงฉวาง
 41. K.Amanee Jehlong
 42. คุณพริมรตา
 43. คุณอามานี เจ๊ะหลง
 44. คุณชไมพร เคนคำ
 45. K.Amanee Jehlong
 46. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 47. คุณศวิตา มานะเกษม Tracking ID : SHP5032458663
 48. คุณประชวน สุศิลา Tracking ID : TH004521506769
 49. คุณธัญญารัตน์ Tracking ID : TH008624230219
 50. คุณภูวดล อับดุลราฮิม Tracking ID : TH005472694809
 51. คุณพุฒิธร จตุรภัทรกุล Tracking ID : TH006138741129
 52. คุณสิริลักษณ์ สุกกล่ำ Tracking ID : TH009116056519
 53. คุณธัญญารัตน์ วัฒนายุ Tracking ID : TH000969692779
 54. K.Dararat Khiewprachum Tracking ID : TH003088431149
 55. Mumi shop Tracking ID : SHP5032478553
 56. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 57. คุณโซเฟียวาแมดีซา Tracking ID : 615182934656
 58. คุณศตพร จงแต่งกลาง Tracking ID : 618478284620
 59. คุณแพรวพรรณ เรือนปา Tracking ID : 616110755455
 60. คุณเบญจวรรณ ธุงศรี Tracking ID : 614750829291
 61. คุณพิมพ์นิภา อินแสง Tracking ID : 611255597223
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณยุทธชัย วัฒนพานิช
 2. คุณเกรียงไกร ศรีสุขดี
 3. คุณมัทนา พรมสะอาด
 4. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 5. คุณพิมพิลัย ปัญญา
 6. คุณรัฐกานต์
 7. คุณพิรัลพัชร วัฒนมณี
 8. พ.อ.ต.หญิง สุพรรษา วงษ์ยะลา
 9. K.Laksika Pisetnithichot
 10. คุณขนิษฐา สกุลรัตน์วัฒนา 1
 11. คุณขนิษฐา สกุลรัตน์วัฒนา 2
 12. คุณชลธิชา(เสื้อ)
 13. คุณปัณฑารีย์(เสื้อ)
 14. คุณกุ๋ยอัง(เสื้อ)
 15. คุณณัฐกุล จารุศิลาวงศ์ 1
 16. คุณณัฐกุล จารุศิลาวงศ์ 2
 17. คุณณัฐกุล จารุศิลาวงศ์ 3
 18. คุณณัฐกุล จารุศิลาวงศ์ 4
 19. Rabbitplus 1
 20. Rabbitplus 2
 21. Rabbitplus 3
 22. Rabbitplus 4
 23. K.KANNA 1
 24. K.KANNA 2
 25. K.KANNA 3
 26. K.KANNA 4
 27. K.KANNA 5
 28. K.KANNA 6
 29. K.KANNA 7
 30. K.KANNA 8
 31. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 32. คุณอธิปพงศ์ กิตติ์อัครานนท์ Tracking ID : PTTK000165415
 33. คุณอัสรี ดาโอะ Tracking ID : PTTK000165411
 34. PHRAEPLOY P.(เสื้อ) Tracking ID : PTTK000165418
 35. DHL (1-3 วัน)

 36. K.Nattaphat
 37. คุณวรรณวิภากร แว่นแก้ว
 38. คุณอ๋อม 1
 39. คุณอ๋อม 2
 40. คุณริรินดา ชโลธร 1
 41. คุณริรินดา ชโลธร 2
 42. DHL /SP (1-3 วัน)

 43. คุณยัสมี ดอเลาะ
 44. คุณศิวกร บุนนาค
 45. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 46. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 47. คุณสุภาวรรณ เจิดสิริพันธ์พงศ์ Tracking ID : TH009803566049
 48. คุณภัทราพร สุภากริตร์ Tracking ID : TH002564485469
 49. คุณเพ็ญนภา พิลึก Tracking ID : TH001185548499
 50. K.warunee paojantawong Tracking ID : TH000282526869
 51. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : TH006357678939
 52. คุณสุวนันท์ บรรจงแจ่ม Tracking ID : TH009765649229
 53. คุณเปรม Tracking ID : TH000572164879
 54. คุณดลนภา พัวพันธ์งาม Tracking ID : TH007476633019
 55. คุณนรินทรา บุษราคัม Tracking ID : TH001530513249
 56. คุณรัฐธีร์ Tracking ID : TH005841278029
 57. คุณธนัญญา ดวงศรี Tracking ID : TH009928256429
 58. คุณทวิชญ์ธีร์ ติยอภิสิทธิ์ Tracking ID : TH002688378589
 59. คุณพิมพ์พิไล ใจมุข Tracking ID : TH009811657109
 60. คุณศริญญา สอนสุภาพ Tracking ID : TH006692535469
 61. คุณศุภณัฐ สุขสมบัติ Tracking ID : TH007930145039
 62. คุณกนกพร อิฐรัตน์ Tracking ID : TH005943025409
 63. HN.SHOPS **store Tracking ID : SHP5032332757
 64. คุณจันทภา เปียแก้ว Tracking ID : SHP5032332906
 65. คุณจุฬาลักษณ์ จันทร์ช่วย Tracking ID : TH004562612699
 66. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : TH004205005269
 67. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 68. คุณศิริวรรณ ป้องกัน Tracking ID : 619969665416
 69. คุณทิพวัลย์ ลำบอง Tracking ID : 611699554826
 70. คุณพิมพ์พิชาญ ใจวงค์ Tracking ID : 618349877246
 71. คุณนิษฐกานต์ ธีรกัลยาโรจน์ Tracking ID : 612241671790
 72. คุณจิรัชญา ชัยกิจ Tracking ID : 616559446215
 73. คุณกิริยา ศรีสุวรรณ Tracking ID : 618748634125
 74. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณณัฐธิยา โกสกุล
 2. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 3. คุณนลินี บุญมา
 4. บริษัท โกลเด้นสตีล จำกัด
 5. คุณสายชล บุตรทะยัก
 6. คุณธนพงศ์
 7. คุณชณันภัสร์ จิระชาตรีโรจน์
 8. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 9. บริษัท ธันเดอร์บอร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่) Tracking ID : PTTK000165123
 10. คุณเจษฎา วัชระดิษฐ Tracking ID : PTTK000165118
 11. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด Tracking ID : PTTK000165119
 12. คุณภัททิยา ศรีพูล Tracking ID : PTTKN00011050
 13. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล Tracking ID : PTTK000165120
 14. คุณฝน Tracking ID : PTTKN00011047
 15. คุณปัญญาวัฒน์ Tracking ID : PTTKN00011048
 16. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล Tracking ID : PTTKN00011049
 17. คุณปัณฑารีย์ Tracking ID : PTTK000165122
 18. DHL (1-3 วัน)

 19. คุณณัฏฐ์ กันนาง 1
 20. คุณณัฏฐ์ กันนาง 2
 21. คุณณัฏฐ์ กันนาง 3
 22. คุณสิริวิมล ชื่นทองหลาง
 23. ร้านพัชรี
 24. คุณอาทิตย์ ตระกูลธงชัย 1
 25. คุณอาทิตย์ ตระกูลธงชัย 2
 26. คุณวรัญญู​ ควร​สวัสดิ์
 27. DHL /SP (1-3 วัน)

 28. คุณพีรพล พรพนมเวศน์
 29. คุณธนิดา คำมีแก่น
 30. คุณฤทัยรัตน์​ นิยมวงษ์
 31. คุณพรพงษ์ ชลธารเกรียงไกร
 32. คุณโนรซีลา ปาเนาะ
 33. คุณศิริพร ทองศรี
 34. คุณสุธีรา สุวรรณวิสิทธิ์
 35. คุณณัฐพล ขุลีหวาย
 36. คุณณัฐพล ขุลีหวาย
 37. คุณญานิกา หินคำ
 38. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 39. คุณปุณิกา หมูดจันทร์ Tracking ID : TH000181328089
 40. Sportwear Sale Tracking ID : TH002167605809
 41. คุณพรพงษ์ ชลธารเกรียงไกร Tracking ID : TH001039582659
 42. คุณจุติพร ศิริเพ็ง Tracking ID : TH000366623729
 43. คุณกวินทัต สุรำไพ Tracking ID : TH000949107399
 44. คุณศศิธร คุณากรรังสิมันต์ Tracking ID : TH008626502389
 45. คุณวรรณกร Tracking ID : SHP5032195468
 46. คุณชยานันท์ ชัยธรรม Tracking ID : TH004906584509
 47. คุณอมรรัตน์ คำแป้น Tracking ID : SHP5032195320
 48. K.PEERASIT SONGRIENCHAI Tracking ID : TH002767531959
 49. คุณนฤมล มุ่งหาเงิน (ฟ้ารุ่ง) Tracking ID : TH001451966999
 50. ยาทิพย์เวชภัณฑ์ (จุฑาทิพย์ ไตรวุฒิ) Tracking ID : TH005401486229
 51. คุณเพ็ญพิชชา ทัดภู่ Tracking ID : TH006862414129
 52. คุณอภิภาดา ก๋าเครื่อง Tracking ID : TH000138776819
 53. คุณปานชนก สิริวุฒิวิวัฒน์ Tracking ID : SHP5032194917
 54. คุณชุติมณฑน์ สุขจิต Tracking ID : TH005762093359
 55. คุณสุภัทรีย์ เพิ่มคำ Tracking ID : TH002730379309
 56. คุณณัฐฐานนันท์ เตชะพัฒนพานิช Tracking ID : TH004474552769
 57. K.Metawaj face Tracking ID : TH008360808379
 58. คุณสุพัตรา คำสาว Tracking ID : SHP5032218638
 59. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 60. คุณสุภารัตน์ จินดาชื่น Tracking ID : 617716789745
 61. คุณปาริชาติ โพธิ์อ่อน Tracking ID : 616732565116
 62. คุณกัลยรัตน์ วรงค์ Tracking ID : 617851365191
 63. คุณชนาธิป คงเพ็ชรศรี Tracking ID : 616010164184
 64. คุณผกาวดี ทับธานี Tracking ID : 617245386306
 65. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณปานทิพย์ ซื่อสัตย์
 2. คุณอภิชาติ บุษบง
 3. คุณปูริดา​ แซ่ฟุ้ง​
 4. คุณปัญจรีย์ อะเนกา (พิม)
 5. คุณกาญจน์จภัทร เลิศเกียรติกุล
 6. บริษัท แคดเบอรี่ จำกัด
 7. Honest Petshop
 8. คุณดรุณี พันพินิจ
 9. Camel.belly
 10. คุณอารีรัตน์ ไตรสุขสันต์
 11. คุณเม
 12. คุณพิชยา อะรี
 13. ร้าน J&T home
 14. คุณพีรพงษ์ สมคิด
 15. คุณณัฐพล
 16. คุณณรงค์ชัย
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณภัทรดิฐ พรหมเจริญ
 19. คุณบุญทะนิกา หงษ์สวัสดิ์ (คุณโบว์)
 20. คุณศุภักษร ไชยโกวิท
 21. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 22. คุณปาริชาต รวยลาภ Tracking ID : PTTK000164728
 23. คุณภาณุมาส เกิดสุข Tracking ID : PTTKN00011001
 24. คุณสราวุฒิ ศรีเพ็ชร์ Tracking ID : PTTKN00011002
 25. คุณนิรมล อรุณวรรณกรณ์ Tracking ID : PTTK000164734
 26. บจก.ลาลามูฟ Tracking ID : PTTK000164739
 27. DHL (1-3 วัน)

 28. คุณปภาวรัตน์ 1
 29. คุณปภาวรัตน์ 2
 30. คุณปภาวรัตน์ 3
 31. คุณปภาวรัตน์ 4
 32. คุณปภาวรัตน์ 5
 33. คุณชิดชญา 1
 34. คุณชิดชญา 2
 35. Traininglab
 36. คุณปภาวรัตน์
 37. Outdoorlife
 38. คุณวรัญญู​ ควร​สวัสดิ์ 1
 39. คุณวรัญญู​ ควร​สวัสดิ์ 2
 40. DHL /SP (1-3 วัน)

 41. คุณบุญตา ถิระเจือบุญ
 42. คุณรมิดา ภิญโญสุจินดา
 43. คุณสุภาวดี มาแสง
 44. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 45. คุณอรทัย พรมคณะ Tracking ID : TH006035795499
 46. คุณศิริพงษ์ อินทรศิริ Tracking ID : TH003434983979
 47. คุณวราทิพย์ Tracking ID : TH001570067499
 48. คุณปกิตติ์ เกล็ดแก้วจินดา Tracking ID : TH007649778359
 49. คุณณัฐกานต์ บุญรอด Tracking ID : TH003764148999
 50. K.Tawanshy Tracking ID : TH001287343529
 51. คุณติ๊ก โสดา Tracking ID : TH009513742529
 52. คุณนิศารัตน์ (508) Tracking ID : TH009277060089
 53. คุณนัฐพร ยะภักดี Tracking ID : TH001724184879
 54. คุณวาทิต อุ่นจิตร Tracking ID : TH004560057959
 55. คุณอวยพร ครุวรรณ Tracking ID : TH008412252919
 56. คุณวัชรเมธ คนบุญ Tracking ID : TH001194654609
 57. คุณอรทัย เหมแดง Tracking ID : TH009143771559
 58. คุณพนิดา สุขแสง Tracking ID : TH004951598739
 59. คุณศิริ ศิริพฤกษ์ Tracking ID : TH003713300919
 60. คุณชลพร สุปัญโญ Tracking ID : TH007013421659
 61. คุณศิริลักษณ์ บุดดีศรี Tracking ID : TH003006652189
 62. คุณปิยะนุช เขียวกุ้ง Tracking ID : SHP5032085233
 63. คุณอรทัย มะปัญญา Tracking ID : TH006397326619
 64. คุณมลธิฌา อุดมดีเลิศ Tracking ID : TH006465055499
 65. คุณคชกร สาระไชย Tracking ID : TH000207057699
 66. คุณณัฐวุฒิ ศรีโยม Tracking ID : SHP5032085730
 67. คุณธัญลักษณ์ ฐิติวัชร์ธนากุล Tracking ID : TH009162946859
 68. คุณณัฐภัทร บุญทอง Tracking ID : TH000975861749
 69. คุณเมธิกา บุญธกานนท์ Tracking ID : TH002270409399
 70. ลิตเติ้ลแรบบิท เอาท์เล็ท (LittleRabbitOutlet) Tracking ID : TH001468821569
 71. คุณชลภัทร์ โพนสุภาพ Tracking ID : TH003479691539
 72. คุณณัฐธิดา ศรีเมือง Tracking ID : TH006447124549
 73. คุณเบนซ์ (ห้องB3) Tracking ID : SHP5032085274
 74. คุณธิติยา ศรีสวัสดิ์ Tracking ID : TH005953214589
 75. คุณชลาลัย ไชยฉลาด Tracking ID : TH007020851519
 76. คุณปนัดดา สินธุสนธิชาติ Tracking ID : SHP5032086458
 77. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 78. คุณอุทุมพร เจริญผล Tracking ID : 616050723212
 79. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล Tracking ID : 614562749426
 80. คุณเสาวลักษณ์ เพชรกาญจนมาลา Tracking ID : 611725425835
 81. คุณจีรนันท์ เกตุวงศ์ษา Tracking ID : 613705544513
 82. คุณวรรณกานต์ สร้อยสุวรรณ Tracking ID : 617643366863
 83. Shopping 24 hrs. Tracking ID : 619670085160
 84. คุณนันนพัฒน์ ผาบจันดา Tracking ID : 615594481143
 85. คุณตติยา บุญเฒ่า Tracking ID : 612460470613
 86. คุณอัสนีย์ แซ่เตีย Tracking ID : 614788400306
 87. K.Mukda Yookittichai Tracking ID : 614221815211
 88. คุณพรวุฒ Tracking ID : 613547610443
 89. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณนารีรัตน์ 1
 2. คุณนารีรัตน์ 2
 3. คุณนารีรัตน์ 3
 4. คุณนารีรัตน์ 4
 5. คุณนารีรัตน์ 5
 6. คุณนารีรัตน์ 6
 7. คุณนารีรัตน์ 7
 8. คุณนารีรัตน์ 8
 9. คุณนารีรัตน์ 9
 10. คุณนารีรัตน์ 10
 11. คุณนารีรัตน์ 11
 12. คุณนารีรัตน์ 12
 13. คุณนารีรัตน์ 13
 14. คุณนิศาวรรณ อิ่นแก้ว
 15. คุณนิชาภา สังเวียน
 16. คุณชานล กอธนาโรจน์
 17. คุณทักษิณา ตั้งตรง
 18. คุณรัตนา ลาภเวที 1
 19. คุณรัตนา ลาภเวที 2
 20. คุณใจทิพย์ แสนสี 1
 21. คุณใจทิพย์ แสนสี 2
 22. คุณใจทิพย์ แสนสี 3
 23. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 1
 24. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 2
 25. คุณ บุษกร
 26. Alphafast (1วัน)

 27. คุณ อรไพลิน(เสื้อ)
 28. คุณอัญมณี หมื่นน้อย
 29. คุณวริศรา คูณเมือง
 30. คุณยุพาพร ศรีสะอาด
 31. คุณกฤติมา ตาดทอง
 32. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 33. คุณศุภานิช พาณิชย์เจริญลาภ Tracking ID : PTTK000164354
 34. คุณภูชิชย์ พัศระ Tracking ID : PTTK000164357
 35. คุณจตุพร พันเพียง Tracking ID : PTTK000164353
 36. คุณวศิน พิพัฒน์อนุสรณ์ Tracking ID : PTTK000164364
 37. K.Pitchanat Ruengchaya Tracking ID : PTTKN00010969
 38. คุณชยุดา อุปนันต์ Tracking ID : PTTK000164355
 39. คุณภรภัทร อดุลยานุโกศล Tracking ID : PTTKN00010968
 40. Megan opal Tracking ID : PTTK000164365
 41. DHL (1-3 วัน)

 42. คุณมินทร์ธีมา
 43. คุณพัชรี 1
 44. คุณพัชรี 2
 45. TP LOGISTICS (1-3 วัน)

 46. คุณสิวยิน
 47. DHL /SP (1-3 วัน)

 48. คุณหนึ่งฤดี สงชัย
 49. คุณวิภารัตน์ จรัสวิโรจน์
 50. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 51. คุณอารยา ศรีกลัด
 52. คุณจินตหรา อร่ามหนุน
 53. คุณสิริลักษณ์
 54. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 55. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : TH006958896839
 56. คุณจักรภัทร ดีรัญเพ็ชร์(หารโป๊ะหมอ) Tracking ID : TH009246042419
 57. ร้าน everything จิงกะเบล by อันนา Tracking ID : TH006330661269
 58. คุณตรีรัตน์ เพ็งภักดี (อิ๋ว) Tracking ID : SHP5031924778
 59. คุณสุภาวดี เจ๊กรักษ์ Tracking ID : TH003138363859
 60. คุณธีรเจต อาจหาญ Tracking ID : SHP5031924863
 61. คุณวันเพ็ญ Tracking ID : TH004015713539
 62. คุณวิภาทรงศิริ. สารพงษ์ Tracking ID : TH007729528229
 63. คุณศิริพร บุญวรกิจ Tracking ID : TH001806091079
 64. คุณสุดาวดี คำร้อย Tracking ID : TH001069921609
 65. คุณณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี Tracking ID : SHP5031924144
 66. คุณภัทริกานต์ ใจมาลา Tracking ID : TH009367602559
 67. K.Elle Warita Tracking ID : TH000756843659
 68. คุณสิริมาศ ยาโน Tracking ID : TH003089334589
 69. คุณวชิราภรณ์ พวงมณี Tracking ID : TH002054293759
 70. คุณศุภกร จันทร์พฤกษา Tracking ID : TH000239041809
 71. คุณทองทิพย์ โคตุนันท์ Tracking ID : TH009646274279
 72. คุณชนัฐปภา แดงน้อย Tracking ID : TH007072283789
 73. คุณพัทธ์จรรย์ธร Tracking ID : TH001979513859
 74. คุณรัชนีพร สุพร Tracking ID : TH001626109219
 75. คุณณัฐศักดิ์ ดิษอ่ำ Tracking ID : TH004914832189
 76. คุณธิติมา เลิศศักดิ์ศรีสุข Tracking ID : SHP5031925765
 77. คุณจิรวรรณ บุญสนอง Tracking ID : TH003318631149
 78. คุณชิดชญา คุณาธิปสิริเมธ Tracking ID : TH004649080269
 79. คุณกิตติคุณ นิทัศน์สันติคุณ Tracking ID : TH000665535139
 80. คุณสุนทรี วงศ์อะคะ Tracking ID : TH006069609449
 81. คุณณัฐธิดา ติ๊บบุญศรี Tracking ID : TH004212599079
 82. คุณสุชาดา นิยะกิจ Tracking ID : TH004654737969
 83. คุณสุภาวดี บุญเหม Tracking ID : TH000466552609
 84. คุณกานต์รวี ทองเสน Tracking ID : TH000517694629
 85. คุณศุภกานต์ โพธิปิน Tracking ID : TH000984315129
 86. คุณอรวรรณ คงทอง Tracking ID : TH002515800829
 87. คุณธนาภา อนันต์เศรษฐศิริ Tracking ID : TH004001567289
 88. คุณชำนาญ โฉมศรี Tracking ID : TH006089651649
 89. คุณธงไชย สกุลไทยสวัสด์ Tracking ID : TH007115709359
 90. คุณชุติมา คุณกะ Tracking ID : TH007906354529
 91. คุณอารีรัตน์ พ่อเกตุ Tracking ID : TH002437817629
 92. คุณหทัยรัตน์ อับดุลเลาะห์ (แนน) Tracking ID : TH002068791109
 93. คุณณปภัช กฤษสนอง Tracking ID : SHP5031924243
 94. Weekender.bkk Tracking ID : TH009220081239
 95. คุณอรอุมา แก้วงาม Tracking ID : SHP5031924080
 96. คุณมิว วีระวัฒน์ Tracking ID : TH000024996399
 97. คุณจิราพร นิวโบ๊ด Tracking ID : SHP5031925414
 98. คุณกมลชนก มงคล Tracking ID : TH005072536219
 99. คุณสุจิตรา มีแก้ว Tracking ID : SHP5031925071
 100. คุณราชสุดา แสนสี Tracking ID : TH001136017809
 101. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 102. คุณไฟซอล ฮะสะนิ Tracking ID : 610570433911
 103. คุณธิดารัตน์ Tracking ID : 614940909660
 104. คุณแอนจีล่าร์ เมย์ คอลเบิรท์สัน Tracking ID : 616035578130
 105. คุณสุพรรณี โฉมแดง Tracking ID : 610936709331
 106. คุณนภสินธุ์ ทุมสิทธิ์ Tracking ID : 612199526105
 107. คุณนันธนา บุญโส Tracking ID : 616727972431
 108. CORDIA PANTS Tracking ID : 619847925093
 109. คุณมนฑิกาญติ์ วงค์แก้ว Tracking ID : 616213052755
 110. คุณปิยพร พาหนองแวง Tracking ID : 611827019952
 111. คุณเกศินี ศรีสุข Tracking ID : 614689419050
 112. คุณศุภิสรา ประธาน Tracking ID : 618920781356
 113. คุณเกศกมล อนธนารักษ์ Tracking ID : 617651536202
 114. คุณนพวรรณ Tracking ID : 616008097596
 115. คุณวิลาสินี พลหาราช Tracking ID : 618993567463
 116. K.Twisak. Morda Tracking ID : 614894016936
 117. K.Patteera P.(fluke) Tracking ID : 613586954536
 118. คุณธนาภรณ์ สังขรณ์ Tracking ID : 613185231046
 119. คุณอารยา ยอดชมภู Tracking ID : 613691512991
 120. คุณพรนิภา สามี Tracking ID : 612419940952
 121. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 12/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 2. คุณวิภาพร พัฒโท
 3. คุณ นนธนัศ (เสื้อ)
 4. คุณ สายปาน (เสื้อ)
 5. คุณญาณวัฒน์ พรหมแก้ว
 6. คุณนภัสวรรณ รุ่งเรือง
 7. บจก.ลาบราดอร์
 8. คุณ สิวยิน
 9. คุณเนรมิตร แสนนาม
 10. คุณ ซาย
 11. Khun.Job
 12. Khun.Job
 13. Khun.Job
 14. Khun.Job
 15. Khun.Job
 16. Alphafast (1วัน)

 17. พัฒนอาภา
 18. คุณอนุชา ใจกล้า
 19. K.BOOM (เสื้อ)
 20. คุณ ชมพูนุท (เสื้อ)
 21. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 22. คุณพิมพ์นิเกตุ ศิริโสภโณ Tracking ID : PTTK000163735
 23. คุณเอมอร ธีรวิชญกุล Tracking ID : PTTK000163739
 24. คุณวีระเทพ คำพญา Tracking ID : PTTK000163737
 25. คุณอำภา นามวงษ์ Tracking ID : PTTK000163733
 26. บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด (ออย) Tracking ID : PTTKN00010928
 27. คุณชาคริยา ศิริกังวาล Tracking ID : PTTK000163738
 28. คุณลัคจานันท์ พรกลิ่นหอม Tracking ID : PTTKN00010927
 29. DHL (1-3 วัน)

 30. คุณรัตติกาล คิดร่วม 1
 31. คุณรัตติกาล คิดร่วม 2
 32. Bright Innovation (คุณภาสกร ทองหนูนุ้ย) 1
 33. Bright Innovation (คุณภาสกร ทองหนูนุ้ย) 2
 34. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 1
 35. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 2
 36. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 3
 37. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 4
 38. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 5
 39. คุณพรวิษา ลิ้มอิ่ม
 40. DHL /SP (1-3 วัน)

 41. ณัชธรเซอร์วิส
 42. คุณกชพร กรรเชียง
 43. คุณกรรณิการ์ ถากระโทก
 44. คุณปวีสุดา​ สุ​ฤทธิ์​
 45. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 46. คุณสุวรรณี เนียมมาลัย Tracking ID : TH007515251659
 47. คุณปรารถนา วิชชุมณี Tracking ID : TH007690795539
 48. JJ คุณณัชชารีย์ นิยมรัตน์ Tracking ID : TH008559018059
 49. คุณคมสัน คำบุญเรือง Tracking ID : TH000152603129
 50. คุณดวงรัตน์คำแสน Tracking ID : TH006867157219
 51. คุณอ้อยทิพย์ สถิรกุล Tracking ID : TH002474572709
 52. คุณธันวาพร หงษ์แก้ว Tracking ID : SHP5031638564
 53. คุณพรนภัส โบดขุนทด Tracking ID : TH006576151099
 54. คุณอริษา ภาบุตร Tracking ID : TH001442910489
 55. K.Sarocha phantamitr Tracking ID : SHP5031638761
 56. คุณมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา Tracking ID : TH002060636679
 57. คุณกิตติ ตระการสุดเลิศ Tracking ID : TH008638780079
 58. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 59. คุณวิไลวรรณ ธงกระโทก Tracking ID : 610172465291
 60. คุณพิยดา พรเอี่ยม Tracking ID : 619704834324
 61. คุณจันทร์จิรา. ไพยกาล Tracking ID : 612139350664
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณเกศสุดา วิรัตน์
 2. คุณอิทธิพล เอกไพศาลกุล
 3. K.poppy
 4. คุณคมศักดิ์ อรศรี
 5. คุณสวิตต์ สังวาลย์พานิช 1
 6. คุณสวิตต์ สังวาลย์พานิช 2
 7. คุณนภารัตน์ แก่นไร่
 8. คุณจันทร์นิภา ทิพย์คำมี
 9. คุณชนิดาภา พัฒนธำรงรชต
 10. คุณณัฐพงษ์ ธีระเดชธนะพงศ์
 11. คุณนิตยา นิลสนธิ
 12. คุณ โชษิตา เลิศวิบูลย์งาม
 13. คุณรัตนากร 1
 14. คุณรัตนากร 2
 15. คุณ จินดามณี
 16. Alphafast (1วัน)

 17. คุณวาสนา วงค์เจียงคำ
 18. วรัตน์ฐา กาญจนะกรไพสิฐ
 19. คุณณัฏฐากร
 20. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 21. คุณรัตนา จรัสกุล Tracking ID : PTTKN00010912
 22. คุณอานุทัศน์ มีเจตนี Tracking ID : PTTKN00010913
 23. คุณเสกสรรค์ กล้าหาญ Tracking ID : PTTK000163476
 24. คุณนิตยา ชูรัตน์ Tracking ID : PTTK000163480
 25. คุณดนิตา แก้วเสนีย์ Tracking ID : PTTK000163487
 26. คุณแหม่ม Tracking ID : PTTK000163485
 27. คุณภูดิส สุขธงไชยกูล Tracking ID : PTTK000163489
 28. คุณพลกฤต สิทธิสาร Tracking ID : PTTK000163490
 29. DHL (1-3 วัน)

 30. คุณวัฒณาภรณ์ รุ่งเรือง
 31. K.Natnicha S 1
 32. K.Natnicha S 2
 33. DHL /SP (1-3 วัน)

 34. คุณธันย์ชนก ปทุมสูติ
 35. คุณทับทิม ชมภูนิช
 36. คุณหทัยทิพย์ คงบุญ
 37. คุณธันยกร น้อยวงษ์
 38. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 39. คุณรัตนา สุขยาแสง Tracking ID : TH006577031799
 40. อ.สมรัก ปริยะวาที Tracking ID : TH001503062729
 41. คุณวาสนา​ ศรีนิล Tracking ID : TH009919259779
 42. คุณนัฐมณ เปลี่ยนแสง Tracking ID : TH000788078299
 43. Megan.opal Tracking ID : TH004135565459
 44. คุณน้ำหอม ปารมี Tracking ID : TH005300126619
 45. คุณกชกร ศรีสุระ Tracking ID : TH008849072569
 46. Supapun77-double.s.shop Tracking ID : TH003261744749
 47. คุณวรินยุพา คงสนุ่น Tracking ID : TH008642629989
 48. คุณเยาวเรส เจียวก๊ก Tracking ID : TH003518966389
 49. คุณณิชาภัทร กองศรี Tracking ID : TH004513011829
 50. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล Tracking ID : TH005663751939
 51. คุณธาวินี ม่วงคำ Tracking ID : SHP5031470944
 52. คุณลลิตดา มาคะสิระ Tracking ID : TH005122837739
 53. คุณทิพยวิมล มณีรัตน์ Tracking ID : SHP5031500281
 54. คุณกชสร อารีเอื้อ Tracking ID : TH000052735479
 55. คุณยุวดี Tracking ID : TH008205044969
 56. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 57. คุณชุติกาญจน์ พลเยี่ยม Tracking ID : 613170111886
 58. คุณศิริกานต์ สิงห์รัตน์ Tracking ID : 613135151613
 59. คุณกาญจนา ทองบุญ Tracking ID : 619796949634
 60. คุณกฤติกา หอมชื่น Tracking ID : 610664801390
 61. จ.ส.อ.ณรงค์ เนินใหม่ Tracking ID : 614980028364
 62. คุณอัจฉรา ศรีไสย Tracking ID : 613089607885
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณธีรกิจ กอบกตัญญู
 2. ร้าน​Linmada​ 1
 3. ร้าน​Linmada​ 2
 4. ร้าน​Linmada​ 3
 5. คุณกัญญาพัชร์ ศรีเสมอ
 6. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด (ฝ่ายจัดซื้อ) 1
 7. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด (ฝ่ายจัดซื้อ) 2
 8. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด (ฝ่ายจัดซื้อ) 3
 9. คุณภูชกร เรืองประทีป
 10. ร้าน Simplevechicle
 11. คุณสุกัญญา จิตอามาต
 12. คุณวิทยา นันทวงษ์
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญานี 88
 14. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 15. คุณธนสร กอวรพันธุ์ 1
 16. คุณธนสร กอวรพันธุ์ 2
 17. คุณพัชรี 1
 18. คุณพัชรี 2
 19. คุณ วัชราพร (เสื้อ)
 20. ทพญ . วิจิตรา (เสื้อ)
 21. คุณ พลอย 1
 22. คุณ พลอย 2
 23. คุณ พลอย 3
 24. คุณ พลอย 4
 25. คุณ พลอย 5
 26. คุณ พลอย 6
 27. คุณ พลอย 7
 28. คุณ พลอย 8
 29. คุณ ซาย 1
 30. คุณ ซาย 2
 31. คุณ ซาย 3
 32. คุณมาลีนา ด่านเท่ง
 33. Alphafast (1วัน)

 34. K.p’Jom(เสื้อ)
 35. คุณอรไพลิน ศิริมณีธรรม(เสื้อ)
 36. คุณปัณฑารีย์ เกษโกทิน(เสื้อ)
 37. คุณธีรชัย
 38. คุณพัชรียา ณีศะนันท์(เสื้อ)
 39. คุณกิตติศักดิ์ สังขปรีชา(เสื้อ)
 40. บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด
 41. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 42. K.NATTIDA Tracking ID : PTTK000163175
 43. คุณน้ำผึ้ง นลินฟ้า Tracking ID : PTTK000163182
 44. คุณพาศร แซ่นิ้ม Tracking ID : PTTK000163171
 45. คุณวรนิชา สายนาค Tracking ID : PTTK000163180
 46. คุณอลิศรา วิชัยวัฒนาพาณิชย์ Tracking ID : PTTK000163178
 47. DHL (1-3 วัน)

 48. บริษัท โยวา เปเปอร์บ๊อกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 1
 49. บริษัท โยวา เปเปอร์บ๊อกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 2
 50. บริษัท โยวา เปเปอร์บ๊อกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3
 51. บริษัท โยวา เปเปอร์บ๊อกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 4
 52. ร้าน [email protected] stamp 1
 53. ร้าน [email protected] stamp 2
 54. ร้าน [email protected] stamp 3
 55. คุณอัครพล อนันตโชติ 1
 56. คุณอัครพล อนันตโชติ 2
 57. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 58. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 59. DHL /SP (1-3 วัน)

 60. คุณนฤมล บุญเชิด
 61. คุณวาร์ฟา ดอเลาะ
 62. คุณกาญจนา สินปรุ
 63. คุณพว.สาวิตรี เกตุเพ็ง
 64. คุณอริยา ชวนศิริกุล
 65. คุณพจมาน รัศมีวิภานนท์
 66. Gee Whiz (โทรแจ้งก่อน10.00น.)
 67. คุณชุติมา ฉิมสา
 68. คุณศิริขวัญ ตติยวงศ์
 69. คุณวรนาฏ บุญทวิโรจน์
 70. น้องมายด์ ตา ไตรยามาส
 71. คุณฐานิศร์ บุญศิริรุ่งเรือง
 72. คุณชุลิดา คงไทยเสรีกุล
 73. คุณศาลิน คงไทยเสรีกุล
 74. K.Jom
 75. คุณชวดล ศรีสุนทรประภา
 76. คุณฤทัยรัตน์​ นิยมวงษ์
 77. คุณชุติกาญจน์ จุลสำอางค์
 78. คุณจุฑาลักษณ์ ทองเมือง
 79. คุณสุพิชญา ทองแก้ว
 80. คุณอันนิกา อภิชัย
 81. คุณนมัทรียา บุญมี
 82. อนุชาลู่สกุลรุ่งโรจน์
 83. คุณณฐมน ถึกนอก
 84. คุณชมพูนุช สิงห์รักษ์
 85. คุณบีบี ฮาวา
 86. คุณพรรษชล สัจจะเวทะ
 87. คุณวรกมล นิพิฐวิทยา
 88. คุณภัทรพงศ์​ ไชยสถาน
 89. คุณวิภารัตน์ จรัสวิโรจน์
 90. คุณนันทัชพร เชิดกร
 91. ร้านนาเบลโฟน
 92. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 93. K.Pawinee Tracking ID : TH005563504579
 94. คุณวรกานต์ อุตสุวรรณ Tracking ID : SHP5031097274
 95. K.Benjawan T. Tracking ID : TH001985491559
 96. คุณศิริกานต์ มั่นธรรม Tracking ID : TH007606149899
 97. คุณสุพิชฌาย์ สุวรรณเครือ Tracking ID : TH000921754999
 98. คุณทิพย์วรรณ นาคคง Tracking ID : TH003743731519
 99. คุณณิชกานต์ สุทธิวรรณ Tracking ID : TH005817975279
 100. คุณยุวนาฏ Tracking ID : TH003190063499
 101. Joy Tracking ID : TH002917062819
 102. คุณมนัญญา ศรีดี Tracking ID : TH005712397469
 103. คุณชุติมา วิลัยวรรณาวงษ์ Tracking ID : TH007644898599
 104. คุณอริยะ ศรีวิทัศน์ Tracking ID : TH004202732679
 105. คุณจรีร์ หมั่นตระกูล Tracking ID : TH009450410859
 106. คุณชลีกร (นาเดียร์จัดซื้อ) Tracking ID : TH003743227599
 107. คุณศุภวิชญ์ (บัณฑิตา) Tracking ID : TH005041212909
 108. คุณอัญชิสา เชิดสัตยานุกูล Tracking ID : TH006895321769
 109. คุณวรรณวิศา กฤตเวทิน Tracking ID : SHP5031099113
 110. MVINTAGE Tracking ID : TH001687949229
 111. คุณจิณณ์ ตั้งกิจเจริญพร Tracking ID : TH006654548169
 112. คุณอัจฉรา ยะติวัฒน์ Tracking ID : TH009092704019
 113. คุณธันวารัตน์ สุริยันต์ Tracking ID : TH005000715219
 114. คุณเกษราพร ปัญศิริ Tracking ID : TH001786252339
 115. คุณนฤเบศร์ นนทะคำจัทร์ Tracking ID : SHP5031098230
 116. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : TH002861179369
 117. คุณทักษพร เหลือพงศ์ (เมย์) Tracking ID : SHP5031098968
 118. คุณลลิลทิพย์ ชุมนาค Tracking ID : TH004104596959
 119. คุณกนกกร ไชยเลิศ Tracking ID : SHP5031099208
 120. คุณคนึงนิจ ทวนดำ Tracking ID : TH005194137879
 121. คุณอนิวัต เนตรทอง (ตีฟ) Tracking ID : TH003304448859
 122. คุณจิราภรณ์ ศรีรอด (เนเน่) Tracking ID : TH001809345729
 123. คุณคนึงนิจ ทวนดำ Tracking ID : TH008946995229
 124. คุณวลัยพร กิจประเสริฐ *โทรแจ้งก่อน10.00 น.* Tracking ID : TH002893906219
 125. คุณเอวดา โชติอรุณรัตน์ Tracking ID : TH000468169209
 126. คุณวัชนา กิจประเสริฐ *โทรแจ้งก่อน10.00 น.* Tracking ID : TH001130601739
 127. คุณชลชนก ขอเหนี่ยวกลาง Tracking ID : TH005089333459
 128. คุณกิตติวรรณ ธีระกุลพิศุทธิ์ Tracking ID : TH006830800999
 129. คุณอภิวรรณ ด้วงสีทอง Tracking ID : TH009608426369
 130. คุณรัตนา บำรุงราษฎร์ Tracking ID : TH009625977519
 131. คุณบุณยานุช Tracking ID : SHP5031097328
 132. คุณธัญชนก ลีเกษม Tracking ID : TH003411908029
 133. คุณกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล Tracking ID : SHP5031099456
 134. คุณเศรษฐา ทรัย์เกิด Tracking ID : TH005310174989
 135. คุณเศรษฐา ทรัย์เกิด Tracking ID : TH004692178029
 136. คุณดุจดาว ฉายสินสอน Tracking ID : SHP5031098720
 137. คุณกีรติกา อุรัสยะนันทน์ Tracking ID : TH005385192589
 138. คุณพันธุ์เทพ ศรีวงษ์ Tracking ID : TH004446310819
 139. คุณรุ่งทิวา ภู่นริศ Tracking ID : TH004642135469
 140. คุณศศิกานต์ อินทมานนท์ Tracking ID : SHP5031086219
 141. MyDear Sub Screen Tracking ID : TH007416046309
 142. คุณนันทนา Tracking ID : TH006447800319
 143. คุณวรรณวลัย น่วมเจริญ Tracking ID : SHP5031098805
 144. คุณชุติมณฑน์ สุขจิต Tracking ID : TH001801793919
 145. คุณนรพล ตันติสุวรรณนา Tracking ID : TH005499625619
 146. ร้านขนมเปี๊ยะทุเรียน Missdurian Tracking ID : SHP5031097225
 147. คุณพนัชกร 1 Tracking ID : SHP5031096812
 148. คุณพนัชกร 2 Tracking ID : SHP5031088628
 149. คุณพนัชกร 3 Tracking ID : SHP5031095784
 150. คุณพนัชกร 4 Tracking ID : SHP5031098620
 151. คุณพนัชกร 5 Tracking ID : SHP5031097926
 152. คุณณัฐฤตกรณ์ จันทนา Tracking ID : TH003198918159
 153. คุณวิราพร พั้วทา Tracking ID : SHP5031098331
 154. คุณนันทศิริ ศิริคุณ Tracking ID : TH005953334279
 155. คุณทินกร บัวยะ(แบงค์) Tracking ID : SHP5031096469
 156. คุณนารีรัตน์ Tracking ID : TH006073130649
 157. คุณภัทธีญา อำไพพิพัฒน์กุล Tracking ID : TH005871150499
 158. คุณสมฤทัย พลายสุวรรณ์ Tracking ID : TH000751767399
 159. คุณปวีณา ชมสวน Tracking ID : TH004539374879
 160. คุณสุรีพร พานิชรัมย์ Tracking ID : TH008474868949
 161. คุณชนิกานต์ แสงอรุณ Tracking ID : TH008191332899
 162. คุณสุพิชญา หมอป่า Tracking ID : SHP5031092190
 163. คุณเกวลิน ทรรศนสฤษดิ์ Tracking ID : TH002452190469
 164. คุณยศวดี แก้วศิริ Tracking ID : SHP5031095229
 165. คุณทิพวรรณ Tracking ID : TH000713376219
 166. คุณฐานพัฒน์ สิริธีรสุนทร Tracking ID : TH003224872349
 167. คุณดา วิริยาทร Tracking ID : TH006497400739
 168. คุณชลิดา ทิพย์เสนา Tracking ID : TH005867094029
 169. คุณอัญญาณี ตั้งศักดิ์ประเสริฐ Tracking ID : TH005628666429
 170. คุณดารารัตน์ อุณหพันธ์ Tracking ID : TH000300081709
 171. คุณณัฐนนท์ จิตต์ในธรรม Tracking ID : SHP5031146443
 172. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 173. คุณนัสรินดา เบนอับดุลเลาะ Tracking ID : 613218505756
 174. คุณอภิญญา มาอินทะ Tracking ID : 611219631352
 175. คุณซอลีหะห์ ดอเล๊าะ Tracking ID : 613772804072
 176. คุณเต็งกูฟาอีซะห์ Tracking ID : 615865251400
 177. คุณสุดาพร แก้วอ่อน Tracking ID : 619333013456
 178. คุณสหัตยา พงศ์ประยูร Tracking ID : 610756675966
 179. คุณสุภนิชผึ้ง Tracking ID : 618511045434
 180. คุณนัฐภรณ์ ภิรมย์จุ้ย Tracking ID : 613985649082
 181. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : 616295697942
 182. คุณพิรียาภรณ์ กิจตรงศิริ Tracking ID : 611572196782
 183. ชาวดินเซรามิค Tracking ID : 610443735366
 184. คุณสุนิลดา Tracking ID : 617522701165
 185. คุณสิริพร ศรีโสภา Tracking ID : 612166347310
 186. คุณสาวิณี พระเสวก Tracking ID : 618268391716
 187. คุณรัตนา อันมา (จ๋า) Tracking ID : 618756487554
 188. คุณบุณยานุช Tracking ID : 612057212406
 189. คุณจูน Tracking ID : 614781650755
 190. คุณเกศกมล อนธนารักษ์ Tracking ID : 615068787782
 191. คุณณัฐฌา​ . Tracking ID : 618591586760
 192. คุณกุณฑลี ใจใหม่ Tracking ID : 613132301261
 193. คุณบุษกร ขอถาวรวงศ์ Tracking ID : 610998126244
 194. คุณสาธิต นุ่มประสิทธิ์ Tracking ID : 614415229750
 195. คุณณัฐฌา (Haruki) Tracking ID : 615417351776
 196. คุณเมธาวี เสารัตน์ Tracking ID : 611936140200
 197. คุณสิรินภา สังข์สุวรรณ Tracking ID : 611191207071
 198. คุณกันต์กวี อาศัย Tracking ID : 613384235844
 199. คุณเฟิร์น จิราพร Tracking ID : 618855659365
 200. คุณปิยวรรณ วงศ์วสุ Tracking ID : 616030239020
 201. คุณอันนา Tracking ID : 613807205712
 202. คุณเพ็ญลดา แก้วลาย Tracking ID : 616688409260
 203. คุณธัญญาภรณ์ เศรษฐีอนันตกาล Tracking ID : 618920222443
 204. คุณภัทรียา เหมพัฒน์ Tracking ID : 610672817731
 205. คุณนนทภัทร ธีระกำจาย Tracking ID : 617024849335
 206. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 9/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณสุริยา นราวงศ์
 2. คุณปนัดดา​ อุต​ตริต​
 3. คุณเบญญาภา กาศสุวรรณ
 4. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก 1
 5. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก 2
 6. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย 1
 7. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย 2
 8. Rabbitplus 1
 9. Rabbitplus 2
 10. Rabbitplus 3
 11. Rabbitplus 4
 12. SCC SPORTS
 13. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่)
 14. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 15. Alphafast (1วัน)

 16. คุณนณัฐนรรณ เรืองฉ่าง
 17. คุณฐาปณี แก่นเฟื่อง
 18. คุณกรรณิการ์ วงษ์เจียมวิวัฒน์
 19. คุณปฐมพร วิเชียรสรรค์
 20. คุณอุไรวรรณ
 21. คุณปะการัง
 22. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 23. คุณพรทิพย์ เพ็ญสมบุญ Tracking ID : PTTK000162737
 24. คุณพิทยา เนียรศิริ (ต่อIT) Tracking ID : PTTK000162730
 25. คุณสุดาวดี ชมตา Tracking ID : PTTK000162733
 26. Khun Pichaporn Prathumsri Tracking ID : PTTKN00010833
 27. คุณณัฐพล พูลทวีป Tracking ID : PTTKN00010830
 28. คุณประมุข จิตจาตุรันต์ Tracking ID : PTTKN00010832
 29. ร้านยักบิ๊กไซส์ Tracking ID : PTTKN00010831
 30. DHL (1-3 วัน)

 31. คุณสมชาย อยู่รัตน์
 32. คุณณัฐฐิญา ชุมภูฮอด 1
 33. คุณณัฐฐิญา ชุมภูฮอด 2
 34. คุณพรวิษา ลิ้มอิ่ม 1
 35. คุณพรวิษา ลิ้มอิ่ม 2
 36. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 1
 37. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 2
 38. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 3
 39. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 4
 40. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 5
 41. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 6
 42. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 7
 43. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 8
 44. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 9
 45. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 10
 46. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 11
 47. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 12
 48. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 13
 49. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 14
 50. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 15
 51. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 16
 52. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 17
 53. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 18
 54. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 19
 55. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 20
 56. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 21
 57. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 22
 58. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 23
 59. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 24
 60. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 25
 61. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 26
 62. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 27
 63. บริษัท กนกไทย จำกัด (ฝ่ายเเฟรนไชส์) 28
 64. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 65. คุณณัชชา นาคะฑีปกรณ์
 66. DHL /SP (1-3 วัน)

 67. คุณบองๆบ้านตึกสีเขียว
 68. คุณรัตติกาล สมศรี
 69. K.jirayut Amphawa
 70. คุณโยธกา ศรีขวัญ
 71. คุณรัชนีกร
 72. คุณสุรีรัตน์ ประจำเรือ
 73. คุณปรียานุช แก้วคำรอด
 74. คุณปิ่นมณี เหม็นชา
 75. คุณซูรียานี อาแวแย๊ะ 1
 76. คุณซูรียานี อาแวแย๊ะ 2
 77. คุณซูรียานี อาแวแย๊ะ 3
 78. คุณดิว
 79. คุณศรายุทธ มีสมชาติ
 80. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ 1
 81. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ 2
 82. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 83. คุณสิรามญชุ์ จันกระหรัด Tracking ID : TH006724279779
 84. คุณชวนชม Tracking ID : TH008258856039
 85. คุณพัณณ์ชิตา ชีชะนะ Tracking ID : SHP5030478038
 86. คุณพัชราวลัย เขื่อนพันธ์ Tracking ID : TH006475634819
 87. คุณรัฐธนภรณ์ สารวงษ์ Tracking ID : TH004588416979
 88. คุณวรพจน์ วณิชวนากร Tracking ID : SHP5030578719
 89. คุณชฎายุ ลีประพันธ์กุล Tracking ID : SHP5030578677
 90. คุณยิ่งยศ เหลืองจริยากุล Tracking ID : TH006693593989
 91. บริษัท ริบบอน เซ็นเตอร์ จำกัด Tracking ID : TH003852256189
 92. คุณปรียาภรณ์ วิชัยกุล Tracking ID : TH007595618669
 93. คุณนริศรา ปลัดศรีช่วย Tracking ID : TH003633981489
 94. คุณเอกพันธ์ จุลพันธ์วัฒนา Tracking ID : SHP5030575979
 95. คุณนิชชวรรณ แดงขาว Tracking ID : TH008650679359
 96. คุณชุมพล โสภางค์ Tracking ID : TH004722620319
 97. คุณชยานันท์ ชัยธรรม Tracking ID : TH000573320859
 98. คุณลัลน์ลลิต ตรีโพลา Tracking ID : TH006815234529
 99. คุณวิภาดา ด้วงปั้น Tracking ID : TH009483618469
 100. คุณเกศกมล อนธนารักษ์ Tracking ID : TH000487978439
 101. คุณรุจิรา เหมือนเพชร Tracking ID : TH004942176319
 102. คุณธนากร อังสนันท์ Tracking ID : TH002603880009
 103. คุณสกาวเดือน แก้วพวง Tracking ID : TH009263346049
 104. คุณนวลอนงค์ ศรีมหานะ Tracking ID : TH001138203349
 105. คุณเขมิกา เอี่ยมแท้ Tracking ID : SHP5030578678
 106. คุณชนัฏดา กุลบุตร Tracking ID : TH007187489239
 107. คุณธัญชนก วงศ์รวิภาสกุล Tracking ID : TH001544739089
 108. คุณฐานิตา สีกล่อม Tracking ID : TH001144656779
 109. คุณนริศรา เพชรฤทธิ์ Tracking ID : TH006764796309
 110. คุณภาวิณี จารุวิวัฒน์วงศ์ Tracking ID : TH007559104319
 111. K.max thai Tracking ID : TH009083385669
 112. คุณสุปรียา สุวรรณภาพ Tracking ID : SHP5030577931
 113. คุณนันทนาวดี. ภู่สุดแสวง Tracking ID : TH006743371789
 114. คุณดรุณรัตน์ หงษา Tracking ID : SHP5030578029
 115. (เฟิร์น)คุณจิรัฐิติกาล แข็งแรง Tracking ID : SHP5030576675
 116. คุณกัญญาพัชร​ ฤทธิ์เต็ม Tracking ID : TH005153505209
 117. K.vviewww Tracking ID : TH005652299769
 118. คุณกายน ขวัญทอง Tracking ID : TH007573631489
 119. คุณศศินิภา บัวเกิด Tracking ID : SHP5030579105
 120. คุณนวลอนงค์ ศรีมหานะ Tracking ID : TH001337230919
 121. คุณภานุมาศ วุฒวัณณ Tracking ID : TH002803204459
 122. คุณศิรินภา วงศ์หาญ Tracking ID : SHP5030577015
 123. คุณสายทิพย์ นิมมานพิภักดิ์ Tracking ID : TH000637269099
 124. คุณตวงทรัพย์ Tracking ID : TH004169513329
 125. คุณจุฬาลักษณ์ เจริญสินสุข Tracking ID : TH006428198639
 126. คุณมิ้นท์ Tracking ID : SHP5030578030
 127. คุณธัญชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร Tracking ID : TH009766128359
 128. คุณอัจฉราพร วิชาพร Tracking ID : TH000377593459
 129. คุณสมพร บุนโดะ Tracking ID : TH005479817689
 130. คุณภรัณยา ตุ้มประสิทธิ์ Tracking ID : SHP5030578568
 131. K.Supaporn Kambai Tracking ID : TH005331943969
 132. คุณศศิวิมล โสสุข Tracking ID : TH008880971939
 133. คุณสมุนไพรบ้านจันทร์วาด Tracking ID : TH005298974209
 134. คุณนันท์ บัวบุศญาณ์ Tracking ID : TH009947216899
 135. คุณวริทธิ์ธระ ทิพยะ Tracking ID : TH006112046859
 136. คุณฐิติพร แจ่มฉาย Tracking ID : TH003723742039
 137. คุณรัญชน์ดนัย เตียประพงษ์ Tracking ID : TH002123240239
 138. คุณธันยชนก เมธาสิทธิ​วัฒน์ Tracking ID : TH006296936589
 139. คุณธันยชนก เมธาสิทธิ​วัฒน์ Tracking ID : TH009233985079
 140. คุณศริตา หลักคำ Tracking ID : TH005526092399
 141. คุณปาริชาต ศิลาขาว Tracking ID : SHP5030577716
 142. คุณพนัชกร Tracking ID : SHP5030578519
 143. คุณพนัชกร Tracking ID : SHP5030577486
 144. คุณอลิสา พิพัฒนกุล Tracking ID : SHP5030578517
 145. คุณพนัชกร Tracking ID : SHP5030578243
 146. คุณพนัชกร Tracking ID : SHP5030572823
 147. K.La la Belle Tracking ID : TH000065756729
 148. คุณรภัส สุพรรณรัตน์ Tracking ID : TH002732166439
 149. คุณอธิฐาน​ ทองบุญเกิด Tracking ID : TH003840853659
 150. คุณสุดาวดี ฉิมสุด Tracking ID : TH007309801869
 151. คุณธนาภรณ์ บ. Tracking ID : TH008893733199
 152. คุณชนกนันท์ เจนกุลนิษฐ์ Tracking ID : TH008371717309
 153. คุณรภัส สุพรรณรัตน์ Tracking ID : TH004004717129
 154. คุณหญิง วิรากานต์ Tracking ID : TH008097811069
 155. คุณณัฏชา ก๊กใหญ่ Tracking ID : SHP5030569833
 156. คุณปิ่นกาญจน์ ยี่สุ่นแก้ว Tracking ID : SHP5030577586
 157. คุณศักดิ์ดา นพรัตน์ Tracking ID : TH007397791469
 158. คุณธัญรดา. ศรีวิทัศน์ Tracking ID : TH007898085289
 159. คุณอัจจิมา พรหมศร Tracking ID : TH002044202179
 160. คุณกาญจนา คันธทรัพย์ Tracking ID : SHP5030578676
 161. คุณสโรชา ปกรณ์มโนกุล Tracking ID : TH008060513679
 162. คุณสุรจักษ์ เศรษฐีอนันตกาล Tracking ID : TH003884444609
 163. คุณชนิกานต์ แสงอรุณ Tracking ID : TH003761668899
 164. คุณธัญญาภรณ์ เศรษฐีอนันตกาล Tracking ID : TH006792725209
 165. คุณธนวรรณ ธุรานุช Tracking ID : TH007483338559
 166. คุณสุพัตรา คงแสง Tracking ID : TH006656027109
 167. คุณ ทัศริน จิกจักร์ Tracking ID : TH002864732999
 168. คุณณิชกานต์ ปันชะนะ Tracking ID : TH003914806099
 169. คุณเบลล์ พูนดี(1) Tracking ID : TH009457399139
 170. คุณณัชชา อโลภะตา​นนท์​ Tracking ID : TH008676198279
 171. คุณสุทิศา รอดแก้ว Tracking ID : SHP5030577390
 172. คุณอภิจาริน มหา Tracking ID : TH007867759409
 173. คุณปนิตา อุ่นจิตร Tracking ID : TH008302025259
 174. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ Tracking ID : TH003791449989
 175. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ Tracking ID : TH005434638649
 176. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ Tracking ID : TH006322634759
 177. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ Tracking ID : TH000205667819
 178. คุณสุรภาพัชรี ด้วงสวัสดิ์ Tracking ID : TH004226977899
 179. คุณวิศรุต โตเกิด Tracking ID : SHP5030578569
 180. คุณชญานิศ​ รักแก้ว Tracking ID : TH007234344899
 181. คุณอดิศักดิ์ Tracking ID : SHP5030577487
 182. คุณอาภาวรรณ สงวนหงษ์ Tracking ID : TH005150907039
 183. คุณนันทิกา จันทร์วิทัน Tracking ID : TH000595943349
 184. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 185. คุณพิงค์ประภา จันทพิมพ์ Tracking ID : 613286088800
 186. คุณภูรีวัลคุ์ เวียนสันเทียะน Tracking ID : 618360254293
 187. คุณนฤบดี แสงจันทร์ Tracking ID : 612076134235
 188. คุณชลวัสสา อาจอ่อนศรี Tracking ID : 616610386173
 189. คุณเจนจิรา สิงหะพันธ์ Tracking ID : 614020090246
 190. คุณกัลยรัตน์ วรงค์ Tracking ID : 612271687403
 191. คุณศิริพร เพชรสุข Tracking ID : 618301673765
 192. คุณอรทัย ภานุรัตน์ Tracking ID : 610483423885
 193. คุณรุ่งทิวา ยวงผ้า Tracking ID : 614394584425
 194. คุณฟารีดา นิยมเดชา Tracking ID : 616300691624
 195. คุณณัฐกาญจน์ พูลยิ้ม Tracking ID : 614917401814
 196. คุณสันชนี วงค์แดง Tracking ID : 618025184582
 197. คุณขวัญเรือน ตติยนันทพร Tracking ID : 616709900236
 198. คุณเจนจิรา คงแสง Tracking ID : 616757784495
 199. คุณขวัญหทัย กันหา Tracking ID : 611318967534
 200. คุณกานต์ ไตรอัมพวงศ์ Tracking ID : 614803464472
 201. คุณสุธากร คำดี Tracking ID : 618887161933
 202. คุณขวัญหทัย กันหา Tracking ID : 618703450960
 203. คุณปรียากร สุริฉาย Tracking ID : 619567208676
 204. คุณอัศวเทพ ตติยนันทพร Tracking ID : 615245463254
 205. คุณจิระวิน อมฤทธิ์ Tracking ID : 615834707040
 206. คุณไฟซอล ดาเก็ง Tracking ID : 610779025452
 207. คุณศิริกุล ปัญญา Tracking ID : 616737637725
 208. คุณณัฐวรรณ สนโต Tracking ID : 617212609064
 209. คุณธิดารัตน์ เเตงร่ม Tracking ID : 610188071673
 210. คุณกาญจนา เป็งเรือน Tracking ID : 612980084636
 211. คุณอชิรญาณ์ เอกทัตร Tracking ID : 617560022085
 212. คุณรุ่งนภา ภู่แสง Tracking ID : 610570462051
 213. คุณณัฐกร นิมาชัยกุล Tracking ID : 612621994014
 214. คุณพัชรินทร์ สารมูล Tracking ID : 610794110382
 215. คุณชลธิชา ยึดเหนี่ยว Tracking ID : 612167212403
 216. คุณภัทรวี ภูธรใจ Tracking ID : 619723460300
 217. K.Chawan Tracking ID : 613519514963
 218. คุณพิชชาภา จันทรปัตย์ (เฟิน) Tracking ID : 618255460443
 219. คุณบุษราคัม คาดหมาย Tracking ID : 614749446264
 220. คุณปรีดาพร ธรรมสกุล Tracking ID : 619706254602
 221. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 8/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณจุฑารัตน์ ปานเอี่ยม
 2. คุณชนกานต์ ตระกูลศรี
 3. คุณจิรารัตน์ เจริญรูป
 4. คุณสุคนธา จิตกรสกุล
 5. K.Sochirat w.
 6. คุณปารวี โมรา
 7. คุณสตาร์
 8. คุณพรรณิภา
 9. คุณธนพล จันทร์พุฒ
 10. คุณดนิตา จังหวัดมนี
 11. คุณสุวดี
 12. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 13. คุณยุ้ย
 14. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 15. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 16. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 1
 17. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 2
 18. คุณอัจฉราภา สุวรรณโชติ
 19. คุณลิน
 20. คุณสิรินาถ เสตกุล
 21. K.Wongtawan
 22. คุณวิภาวี วิสุทธิ์นวรัตน์
 23. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 24. K.Kong Wong-Araya
 25. K.Ongard piphoppinyo 1
 26. K.Ongard piphoppinyo 2
 27. คุณอภิญญา เรืองมาก
 28. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 1
 29. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 2
 30. คุณสิโรชินี นิโรบลวงศ์
 31. คุณมนัสวรรณ สัตยากูล
 32. คุณอุกฤษณ์ โฮ้งจิก 1
 33. คุณอุกฤษณ์ โฮ้งจิก 2
 34. คุณอุกฤษณ์ โฮ้งจิก 3
 35. Alphafast (1วัน)

 36. คุณสิริพร มูสิมูล
 37. คุณภุมริน มานะวัฒนากิจ
 38. คุณต้น
 39. คุณณภัทร พาราภัทร
 40. คุณนัท
 41. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 42. คุณจิน ชัชวรรณ์ (ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ) Tracking ID : PTTK000162268
 43. คุณรพีพร ขอเจริญเกียรติ Tracking ID : PTTK000162266
 44. คุณธงไชย ดำรงพิริยกุล Tracking ID : PTTK000162264
 45. K.Mint supa Tracking ID : PTTK000162261
 46. คุณรพีพงศ์ มาตย์รุ่งเรือง Tracking ID : PTTK000162265
 47. Rabbitplus Tracking ID : PTTK000162278
 48. คุณศุภอร ชวะโนทัย Tracking ID : PTTK000162276
 49. คุณอลิศรา วิชัยวัฒนาพาณิชย์ Tracking ID : PTTK000162274
 50. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด Tracking ID : PTTKN00010806
 51. คุณอติมา จันทร์ดา Tracking ID : PTTK000162275
 52. คุณอมรรัตน์ Tracking ID : PTTK000162272
 53. คุณอรุณี Tracking ID : PTTK000162263
 54. คุณภรภัทร อดุลยานุโกศล Tracking ID : PTTK000162270
 55. DHL (1-3 วัน)

 56. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล 1
 57. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล 2
 58. คุณวัชริศ สุริยาอาภรณ์
 59. คุณเฟิน 1
 60. คุณเฟิน 2
 61. คุณเฟิน 3
 62. คุณเฟิน 4
 63. คุณเฟิน 5
 64. Dap k.
 65. คุณวีรวัฒน์ ขำคม
 66. K. โบว์ 1
 67. K. โบว์ 2
 68. K. โบว์ 3
 69. คุณวราพร เหลืองชนะชัย
 70. DHL /SP (1-3 วัน)

 71. คุณกรวิการ์ จิตต์ลำจวน
 72. คุณมูฮัมมัดตามิมิง มามะ
 73. คุณจงกลนี เกิดผล
 74. คุณรัชภร หวลมานพ
 75. คุณวิภารัตน์ จรัสวิโรจน์
 76. คุณจตุรภุช เหล่ารอด
 77. คุณสุริยา ปานควร
 78. SkySong Shop
 79. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 80. คุณสุรดา โมฆรัตน์ Tracking ID : TH005706669539
 81. คุณพัทธชญา แก้วรักยศ Tracking ID : TH004627314319
 82. คุณจินต์จุฑา​ ภู่จิตสัมพันธ์ Tracking ID : SHP5030317127
 83. คุณชนมน สวัสดิ์ Tracking ID : SHP5030314568
 84. คุณสุภัทรีย์ เพิ่มคำ Tracking ID : TH007572442909
 85. คุณสุธารัตน์ ซอเฮง Tracking ID : TH001225967469
 86. คุณภัทรวดี วัฒโนภาส Tracking ID : SHP5030318002
 87. คุณสุดาพร สงวนวงศ์ Tracking ID : TH001587575449
 88. คุณขวัญจิรา จันทร์เผือก Tracking ID : TH006213956249
 89. คุณแยม Tracking ID : TH000559525799
 90. คุณปิยพร พาหนองแวง Tracking ID : SHP5030318001
 91. คุณศศิธร หงษ์สา Tracking ID : TH007371913759
 92. คุณจอย-ผิง Tracking ID : TH002853161889
 93. คุณเมธิชัย โกสูงเนิน Tracking ID : SHP5030316720
 94. คุณชุติกาญจน์ บัวขาว Tracking ID : TH006736996939
 95. ร้านคุณเดียร์ Tracking ID : TH006630281269
 96. K.YinggY_BerrY Tracking ID : SHP5030315243
 97. คุณสิริลักษณ์ สุกกล่ำ Tracking ID : TH009544799079
 98. คุณงามจิตร พากเพียรธรรม Tracking ID : TH001154991029
 99. คุณขจรยศ ชูชมงาม Tracking ID : TH002847103609
 100. คุณนิว ชิณจักร์ Tracking ID : TH009720930709
 101. คุณสม Tracking ID : TH008548623839
 102. คุณสุภาวดี หันสันเทียะ Tracking ID : TH001920003559
 103. คุณปรารถนา มั่นหมาย Tracking ID : TH009591274549
 104. คุณณัฏฐทิตา พัชรมณีกุล Tracking ID : TH000687312999
 105. คุณวาสนา พูลชาติ Tracking ID : TH005195036459
 106. คุณสวรส นีระวงค์ Tracking ID : TH006452630499
 107. คุณศันสนะ Tracking ID : TH001178917569
 108. คุณพักตร์วิภา สีหะวงศ์ Tracking ID : TH008651296719
 109. คุณปาลิตา รัตน์ชัยศิลป์ Tracking ID : SHP5030315943
 110. คุณธมลวรรณ กันตังกุล Tracking ID : SHP5030317364
 111. คุณสุธิมา กลิ่นกระสันต์ Tracking ID : SHP5030317503
 112. คุณวรรณรักษ์ เศรษฐวิบูลย์ Tracking ID : TH003244413779
 113. คุณธนัญญา เนตรนพ Tracking ID : SHP5030317852
 114. คุณมาลาวรรณ สยามไชย Tracking ID : TH000694914809
 115. คุณปวีสุดา​ สุ​ฤทธิ์​ Tracking ID : TH005038377439
 116. คุณเจนจิรา จุลละสะ Tracking ID : SHP5030315129
 117. คุณสุชาติ ปริยกุล Tracking ID : TH007420897889
 118. คุณอรณิชา มีสมบัติ Tracking ID : SHP5030316837
 119. K.PEERASIT SONGRIENCHAI Tracking ID : TH008161700779
 120. คุณนันท์นภัส จงผิตะ Tracking ID : TH000124715939
 121. คุณพรสันต์ สงวนทรัพย์ Tracking ID : SHP5030317020
 122. ส.อ.รัตนะ สุพรรณภูวงษ์ Tracking ID : SHP5030317363
 123. คุณภารดี กุลสุวรรณ์ Tracking ID : TH007824749629
 124. คุณฐภร อัครดำรงเดช Tracking ID : SHP5030316278
 125. คุณรุจิรา ศรีกระสินธุ์ Tracking ID : TH003988292999
 126. คุณกิตติญาณ กองคำ Tracking ID : TH008845196069
 127. คุณนัทมล ทรงกลิ่น Tracking ID : TH004086545489
 128. คุณอานิก ช่วยจวน Tracking ID : TH000206804689
 129. คุณพัชรี คล่องวาณิชกิจ Tracking ID : TH000436947689
 130. คุณปิยะพักตร์ พรหมประภัศร์ Tracking ID : TH000100904599
 131. คุณอาทิมา สำราญศาตร์ Tracking ID : TH005398594149
 132. คุณเทวิกา ทองโต Tracking ID : TH004712153769
 133. คุณณัชพล จันกา Tracking ID : TH000403514719
 134. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 135. คุณศศินา สวนเกษ Tracking ID : 617253130841
 136. คุณสราวุธ ภู่ชัย Tracking ID : 613146624182
 137. คุณเตียงคำ มากวีไล (ปุ๋ย) Tracking ID : 616074215035
 138. คุณศุภาภรณ์ อินทระสัน Tracking ID : 610059560482
 139. คุณณัฐชญา เสถียรยิ่งสมบัติ Tracking ID : 614932393305
 140. คุณอังคณา คงบางปอ Tracking ID : 610404424361
 141. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ Tracking ID : 618836625875
 142. คุณบุษราคัม คาดหมาย Tracking ID : 616799280554
 143. คุณจีรนันท์ เกตุวงศ์ษา Tracking ID : 610552035925
 144. คุณศศิธร ศรีเสริม Tracking ID : 618089082321
 145. คุณสุรวุฒิ หมั้นทรัพย์ Tracking ID : 617147478006
 146. คุณธัญลักษณ์ กองเกตุใหญ่ Tracking ID : 612269255500
 147. คุณขวัญหทัย กันหา Tracking ID : 616152998053
 148. คุณศณูซีย์ วงษ์อารี Tracking ID : 614296583014
 149. คุณพัชรา ทองคำทวีผล Tracking ID : 615361568474
 150. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 5/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณวโร
 2. บริษัท โลตัสซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 3. คุณดวงกมล ทรงรัมย์
 4. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 5. คุณชัชชม รักขิตกูล Tracking ID : PTTK000161190
 6. K.Jamiie Tracking ID : PTTK000161189
 7. คุณกนิษฐา ศรีนวล (คุณเรย์) Tracking ID : PTTK000161191
 8. คุณยุวรัต (เสื้อ) Tracking ID : PTTK000161266
 9. คุณณภัทร ประเสริฐสม (เสื้อ) Tracking ID : PTTK000161267
 10. คุณจุฑามาศ ปะกาเวสูง (เสื้อ) Tracking ID : PTTK000161269
 11. คุณพัชรียา ณีศะนันท์ (เสื้อ) Tracking ID : PTTK000161271
 12. คุณอังคณา Tracking ID : PTTK000161272
 13. DHL (1-3 วัน)

 14. คุณสกุลตรา สมบัติสถาพร
 15. คุณเอกวัฒน์ เอกจริยาวัฒน์
 16. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 17. บริษัท ซิกม่า สแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1
 18. บริษัท ซิกม่า สแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2
 19. บริษัท ซิกม่า สแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3
 20. DHL /SP (1-3 วัน)

 21. คุณกชพร กรรเชียง
 22. คุณกนกพิชญ์ ปัจฉิมนอก
 23. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 24. คุณอมาวศรี แสงสว่าง
 25. คุณรุ่งทิวา ภู่นริศ
 26. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 27. K.Jariya Thanasunthornsut Tracking ID : TH009454340709
 28. คุณสมหญิง ปักกายันตัง Tracking ID : TH001324457509
 29. คุณอภิรดา จิตตธนพงศ์ Tracking ID : TH004675326199
 30. คุณสุพิน พุทธาสนธิ Tracking ID : TH002598466339
 31. คุณสุพิน Tracking ID : TH006935783969
 32. คุณธนภรณ์ สาลีทำ Tracking ID : TH001656289579
 33. คุณคมสัน คำบุญเรือง Tracking ID : TH003110669869
 34. K.Sarunya Namo Tracking ID : TH009966104359
 35. คุณธันยกร น้อยวงษ์ Tracking ID : TH006574666999
 36. คุณเฟิร์น Tracking ID : TH004937212199
 37. คุณดวงรัตน์คำแสน Tracking ID : TH004289572829
 38. คุณนภัทชนันศ์ ทองคำ Tracking ID : TH004031169289
 39. คุณทิฐิตา โชคเจริญเลิศ Tracking ID : SHP5029923299
 40. คุณเอวดา โชติอรุณรัตน์ Tracking ID : TH004009413779
 41. Take-Care-Shop Tracking ID : TH005134337509
 42. คุณสุนันทา ใจทัศน์กุล Tracking ID : TH004180694549
 43. คุณอมรรัตน์ แผ้วสกุลพันธ์ Tracking ID : TH006176403009
 44. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 45. คุณวิพาพรณ์ เขียวเรืองงาม Tracking ID : 619389217112
 46. คุณอภินุช เพชราภิรัชต์ Tracking ID : 613078514860
 47. คุณจามิกรณ์ ตุ่นคำแดง Tracking ID : 615421446754
 48. คุณปทุมรัตน์ เค้นชัยภูมิ Tracking ID : 611418546071
 49. คุณขนิษฐา วงษ์ชื่น Tracking ID : 611062925152
 50. คุณปรารถนา จรรยา Tracking ID : 619851276553
 51. คุณจิตติกานต์ ภูศรีอ่อน Tracking ID : 614352029266
 52. คุณปุ๋ย Tracking ID : 611617412490
 53. คุณศิริวรรณ เส็งเจริญ Tracking ID : 615486826776
 54. คุณไกรภพ ใจสุกใส Tracking ID : 615197588622
 55. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 4/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 2. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 3. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 4. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 5. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 6. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 7. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 8. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 9. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 10. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 10
 11. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 11
 12. คุณอรอุมา. ทีปกากร
 13. คุณกุลรงศ์รอง ศศิอัยวัฒน์
 14. คุณอนงลักษณ์ บุญเจริญ
 15. คุณณัฐณิชา ฝ้ายเจริญ
 16. คุณกิตติพันธุ์ กันโต
 17. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ​ 1
 18. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ​ 2
 19. คุณปราณี พันธ์พงษ์สานนท์
 20. คุณบอม
 21. DHL /SP (1-3 วัน)

 22. คุณพิมพ์พิชาญ ใจวงค์
 23. คุณมาเรียม โตะเฮง
 24. คุณน้อง
 25. คุณภัทรวดี ข้องหลิม
 26. คุณภัทรวดี ข้องหลิม
 27. คุณกฤษณพงษ์ ฉวีอินทร์
 28. คุณอรวรรณ ระวังชนม์
 29. คุณจุฑาทิพย์ อารมรื่น
 30. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 31. คุณพรทิพย์ ชลธารเกรียงไกร Tracking ID : TH009835618679
 32. คุณอภิสมา ถกลวิโรจน์ Tracking ID : TH008615000759
 33. คุณกนกพร ไกรษร Tracking ID : TH000088780119
 34. คุณศรันย์ ลันสุชีพ Tracking ID : SHP5029820819
 35. คุณเบญจมาภรณ์ ไสยยาสน์ Tracking ID : TH004223912759
 36. คุณสมชาย นามสนธิ Tracking ID : TH001542649099
 37. คุณชณันภัสร์ ศิระอัญญาวัชร์ Tracking ID : TH004109248239
 38. คุณศิริพร ทองศรี Tracking ID : TH008510273499
 39. คุณศิวกานต์ ลาวรรณ Tracking ID : TH007103844469
 40. คุณผดาชไม วรรณสา Tracking ID : TH002305331879
 41. คุณชนิษฐา ดุษฎีวณิชสุข Tracking ID : TH007148765089
 42. คุณอิสรีย์ จงเจริญจิตร Tracking ID : TH001774027879
 43. คุณสลิลทิพย์ ลาภสนาเปรม Tracking ID : TH006306333769
 44. Shopping 24 hrs. Tracking ID : TH002240643779
 45. คุณชยุตม์ ธรรมิกพงษ์ Tracking ID : TH001346473099
 46. คุณหรรษา อรุณวิราม Tracking ID : TH004257057219
 47. คุณชญากานต์ รักษาคม Tracking ID : SHP5029830145
 48. HN.SHOPS **store Tracking ID : SHP5029822948
 49. ร้านคุณเดียร์ Tracking ID : TH001799025159
 50. คุณแพรวนภา จันทาพูน Tracking ID : SHP5029832052
 51. คุณสุรีรัตน์ กะตะโท Tracking ID : TH006412143869
 52. คุณณัฐชา ศรีผึ้ง Tracking ID : TH003871902669
 53. คุณสุดารัตน์ มณีแสง Tracking ID : TH008598564979
 54. คุณกัส Tracking ID : TH008715618169
 55. คุณศศินิภา ช้างพานทอง Tracking ID : SHP5029830864
 56. คุณอนงค์นาถ ศรีลาชัย Tracking ID : TH009039865369
 57. คุณพลอย มาธิดา Tracking ID : TH007876305859
 58. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 59. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 618303970701
 60. คุณปิยนุช ก๋งเล็ก Tracking ID : 614294793265
 61. คุณจุฑามาศ แววตา Tracking ID : 611130189106
 62. คุณหนึ่งฤดี สงชัย Tracking ID : 615193562690
 63. คุณอารยา ฝางแก้ว Tracking ID : 610875005300
 64. คุณพนิดา ธนโชติกูล Tracking ID : 616395324753
 65. คุณศณูซีย์ วงษ์อารี Tracking ID : 614333689292
 66. คุณกัญจนา มาโนนยาง Tracking ID : 612445706541
 67. คุณอามีนา มามุ Tracking ID : 619215170733
 68. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 3/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณพัณณิตา ถวิลอนุสรณ์
 2. คุณหน่อย 1
 3. คุณหน่อย 2
 4. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 1
 5. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 2
 6. คุณไรวินทร์
 7. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่) 1
 8. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่) 2
 9. หจก. ดับเบิ้ล พี แอนด์ เจ เทรดดิ้ง
 10. คุณอภิญญา เรืองมาก
 11. บริษัท สปอร์ต แพสชั่น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
 12. บริษัท สปอร์ต แพสชั่น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2
 13. คุณชลธิชา ตุ่นคำ 1
 14. คุณชลธิชา ตุ่นคำ 2
 15. คุณเต๋า
 16. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์
 17. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 18. คุณศรีแก้ว พวงทิพย์
 19. คุณรัตนากร 1
 20. คุณรัตนากร 2
 21. บจก. บีทูเอ็น เทรดดิ้ง 1
 22. บจก. บีทูเอ็น เทรดดิ้ง 2
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณวิมลศิริ จุ้ยงาม
 25. คุณพิมพ์ลภัส ฉัตรวัฒนานนท์
 26. K.Vidas novikas
 27. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 28. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร Tracking ID : PTTK000160631
 29. คุณนิรมล อรุณวรรณกรณ์ Tracking ID : PTTK000160630
 30. คุณดวงใจ ขาวช่วย Tracking ID : PTTK000160632
 31. คุณโชคชัย ภูวเศรษฐ Tracking ID : PTTKN00010683
 32. คุณลัดดาวัลย์ จำปาทอง Tracking ID : PTTK000160629
 33. DHL (1-3 วัน)

 34. คุณธรรมนูญ แสงมณี
 35. คุณกนกวรรณ จาตุรวาณิช
 36. K.Soulasak Namxok 1
 37. K.Soulasak Namxok 2
 38. K.Soulasak Namxok 3
 39. K.Soulasak Namxok 4
 40. K.Soulasak Namxok 5
 41. K.Soulasak Namxok 6
 42. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 43. คุณเสก
 44. J&T Express สาขา กม.1
 45. DHL /SP (1-3 วัน)

 46. คุณชรินรัตน์ แสงสว่าง
 47. คุณอ่อนหวาน สาเรศ
 48. K.Usamara
 49. คุณรัชดากร
 50. คุณเจนจิรา จุลละสะ
 51. คุณอ้อแอ้
 52. คุณอินซาน รือซะ
 53. คุณกัญณภัทร สุโกศล
 54. คุณรุ่งนภา. จันทรสาขา
 55. คุณกรกต สุนทรกุล
 56. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 57. คุณกัลยา จิรายุสยศธร Tracking ID : TH008007857239
 58. คุณลักษมีกานต์ เขตบ้าน Tracking ID : TH006688034689
 59. คุณปาริวรรณ Tracking ID : TH000536602009
 60. K.Kunanya Chokpreechachai Tracking ID : TH003140771819
 61. คุณอารีย์ ไตรวงศ์ Tracking ID : TH006134867929
 62. At Coffee Capsule Tracking ID : TH006510340719
 63. ร้านนำนำ Tracking ID : SHP5029665639
 64. คุณอนุสรณ์ เรืองพยุงศักดิ์ Tracking ID : TH002733714379
 65. คุณกุลณัฐฐา ธนจุไรทิพย์ Tracking ID : TH005062319509
 66. คุณสุรีพร พานิชรัมย์ Tracking ID : TH008211878209
 67. คุณบัณฑิตา เลิศมงคลนาม Tracking ID : TH002210845449
 68. คุณจุฑามาศ อนุสนธิ์ Tracking ID : SHP5029666472
 69. ร้านน้องออมพรีเมี่ยม Tracking ID : TH002320276659
 70. คุณอภันสิตางศ์ ตาเหย็บ Tracking ID : SHP5029662987
 71. คุณปนัดดา วงศ์สวรรค์ Tracking ID : TH006789234769
 72. คุณโศรัตน์ การวิชา Tracking ID : TH004685230419
 73. คุณณัฐกานต์ ทาเกษม Tracking ID : TH003716869739
 74. คุณธัญมน นะอุดม Tracking ID : TH002313243369
 75. คุณฤทัยชนก ร้อยแสนศึก Tracking ID : TH000699594389
 76. คุณมัณฑนา ศรีสุวรรณ Tracking ID : TH009812816539
 77. คุณเกศกมล อนธนารักษ์ Tracking ID : TH000783091049
 78. คุณดวงใจ แซ่เตีย Tracking ID : TH003283321609
 79. คุณธันยกร น้อยวงษ์ Tracking ID : TH001532992789
 80. คุณวรุณ ตู้ประกาย Tracking ID : TH002384804139
 81. คุณกัณฐณัฎฐ์ วงศ์เจษฎาสกุล Tracking ID : TH004388100719
 82. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 83. คุณวาสนา สุดดี Tracking ID : 618331310796
 84. คุณพีรดนย์ พัตร์สิงห์ Tracking ID : 614504138382
 85. คุณดลยา บุญมาสอน Tracking ID : 615612922400
 86. คุณกิตติโชค ประเสริฐกุล Tracking ID : 614832575954
 87. คุณธัญลักษณ์ กองเกตุใหญ่ Tracking ID : 612784864856
 88. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 2/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณกานต์พิชชา
 2. คุณธนพล บุญรอด
 3. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 4. คุณบี 1
 5. คุณบี 2
 6. คุณวันทนีย์ ศรีสมยา 1
 7. คุณวันทนีย์ ศรีสมยา 2
 8. บริษัท เอ็นพี สแนค เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
 9. บริษัท เอ็นพี สแนค เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2
 10. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 11. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์ 1
 12. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์ 2
 13. จีจี้ Shop
 14. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 15. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด (Office)
 16. Alphafast (1วัน)

 17. คุณจันทรา ภูทองขาว
 18. K.pattarin chulavalaivong
 19. คุณอรอนงค์ ศิรินุพงศ์
 20. คุณวุฒิไกร สร้อยเสนา
 21. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 22. คุณอำพล บุญมา Tracking ID : PTTK000160255
 23. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด Tracking ID : PTTK000160253
 24. คุณศิวกร Tracking ID : PTTK000160249
 25. DHL (1-3 วัน)

 26. คุณเอิร์น
 27. คุณมนพัทธ์ สินสิริพัฒนผล
 28. คุณศรัญญา แก้วคำ
 29. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 1
 30. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 2
 31. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 3
 32. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 4
 33. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 5
 34. คุณนาถฐยา ประดับญาติ 1
 35. คุณนาถฐยา ประดับญาติ 2
 36. คุณเสก หาญเริงรบ 1
 37. คุณเสก หาญเริงรบ 2
 38. บริษัท แอ็บโซลูท กู๊ดส์ จำกัด 1
 39. บริษัท แอ็บโซลูท กู๊ดส์ จำกัด 2
 40. DHL /SP (1-3 วัน)

 41. คุณธิติยา สุขเต็ม
 42. คุณเสาวลักษณ์ แตงแก้ว
 43. คุณสุปราณี ตาแก้ว
 44. คุณชวดล ศรีสุนทรประภา
 45. คุณชาลิสา ปาสาจัง
 46. คุณธัญชินันท์ ธิติโชติปกรณ์ชัย
 47. คุณอภิษฎา ไวดี
 48. ร้านรักจังเลย
 49. คุณจตุพร วรรณลีย์
 50. คุณธิดารัตน์ ชูชาติ
 51. SPY Babyshop เสื้อผ้าเด็กราคาถูก
 52. คุณสุริวิภา สุวรรณ
 53. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 54. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 55. คุณบุษกร สุวรรณศรี Tracking ID : SHP5029542150
 56. คุณมนัสชนก เชียงทอง Tracking ID : TH000817018589
 57. คุณณัฐธิดา แจ่มจันทร์ Tracking ID : SHP5029544917
 58. คุณภัทรธิดา ภูมิคอนสาร Tracking ID : TH008536970499
 59. K.Wanna Nanthamontree Tracking ID : TH007442927899
 60. คุณมลธิณี ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา Tracking ID : TH009124772179
 61. คุณกฤตพล ดวงประทุม Tracking ID : TH008975829449
 62. K.Pirunya Panpromma Tracking ID : TH000722808509
 63. คุณพรพรรณ พรมวิชัย Tracking ID : TH008197164149
 64. คุณชณันภัสร์ ศิระอัญญาวัชร์ Tracking ID : TH003384199899
 65. คุณปนัดดา วงศ์เลขา Tracking ID : TH001740092379
 66. คุณฐิตารีย์ บารมีธรรมชัย Tracking ID : TH004584936069
 67. คุณณิชกมล ปาลวัฒน์ Tracking ID : TH004108235539
 68. คุณโยธกา โพธิบุตร Tracking ID : TH008972775719
 69. คุณธนา เวชากุล Tracking ID : TH007257788449
 70. คุณนฤมล จงกลมณี Tracking ID : TH001010501259
 71. คุณพงษ์พัฒน์ กันธิยะ Tracking ID : TH007603598879
 72. คุณธันยชนก เมธาสิทธิ​วัฒน์ Tracking ID : TH009494776489
 73. คุณเอกชัย จตุรเชิดชัยสกุล Tracking ID : TH001422582189
 74. คุณณัฐธีร์ Tracking ID : TH008247612659
 75. คุณปริญญาภรณ์ คำมรก Tracking ID : TH005448655059
 76. คุณสวิดา แบงค์shopee express Tracking ID : TH005031487719
 77. คุณสิริมา ปติตัง Tracking ID : TH006113062829
 78. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 79. คุณกนกวรรณ นาคแก้ว Tracking ID : 613422068630
 80. คุณเจนจิรา ขอมดำดิน Tracking ID : 612848611222
 81. คุณวินัย ชาวบ้านซ่อง (เต้ย) Tracking ID : 613698662780
 82. คุณเสาวลักษณ์ ศัพท์เสนาะ Tracking ID : 618304404421
 83. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 616780463283
 84. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 1/09/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณญาดา เหมเจริญ
 2. คุณคมคิด วิเศษวิสัย
 3. คุณประชาชน ฝ่ายจำปา
 4. คุณสมปอง เหนี่ยวรั้งใจ
 5. คุณศศิธร ปินใจ
 6. คุณอนุชา แสนสิ่ง
 7. คุณเลิศนภา ทรงพระ
 8. คุณทิพย์สกุล โรจน์ประสิทธิ
 9. คุณพิรัลพัชร วัฒนมณี
 10. คุณติยาภา ชุติโศภน
 11. คุณกิตติชัย จิตรภักดี 1
 12. คุณกิตติชัย จิตรภักดี 2
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณอนันต์ เกตุมงคลฉวี
 15. คุณสุวารีย์ แซ่จึง
 16. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 17. คุณจีรศักดิ์ (คุณต้น) Tracking ID : PTTK000159835
 18. K.Issnee B. Tracking ID : PTTK000159840
 19. คุณสุวิมล บุญทา Tracking ID : PTTK000159837
 20. คุณต้า (ร้าน Sissy Sistery) Tracking ID : PTTK000159842
 21. คุณศิวกร Tracking ID : PTTK000159838
 22. DHL (1-3 วัน)

 23. คุณริรินดา ชโลธร 1
 24. คุณริรินดา ชโลธร 2
 25. คุณริรินดา ชโลธร 3
 26. คุณนฤมล สุมิตรเดช 1
 27. คุณนฤมล สุมิตรเดช 2
 28. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 29. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 30. คุณเด่นใจ บัวทุม 1
 31. คุณเด่นใจ บัวทุม 2
 32. คุณเด่นใจ บัวทุม 3
 33. คุณเด่นใจ บัวทุม 4
 34. Honest Petshop
 35. DHL /SP (1-3 วัน)

 36. คุณบรรพต ชุมบุญรักษ์
 37. คุณจันทร์ดา แสนคุ้ม
 38. คุณมูฮำหมัดเฟาซัน หะยีเจะแว
 39. K.Ashi P.
 40. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 41. คุณชุติกาญจน์ วังสันต์
 42. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 43. คุณรวินท์นิภา วจนวารีรัตน์ Tracking ID : TH005733645669
 44. คุณสุภาวิณี เตชะทิ Tracking ID : SHP5029288669
 45. คุณชนิกานต์ เมธารณรัตน์ Tracking ID : TH004452903079
 46. คุณณัฐนันท์ ภัทรจริยานนท์ Tracking ID : SHP5029293224
 47. คุณสินีนาฏ สร้อยสังหวาน Tracking ID : TH008504812929
 48. คุณภัทรวดี ชาญสุวรรณ Tracking ID : TH003997082949
 49. คุณศศิธร คุณากรรังสิมันต์ Tracking ID : TH003544916159
 50. คุณศิริวรรณ ไชยสุระ Tracking ID : TH001531841489
 51. คุณสุดารัตน์ มูลชมภู Tracking ID : TH002081446949
 52. คุณจารุกิตติ​ โพธิ์​ศรี Tracking ID : TH004738649379
 53. คุณกัญญรัตน์ ลำเจียก Tracking ID : SHP5029291846
 54. คุณพรรณทนา อินกา Tracking ID : TH009750999429
 55. คุณวนัชพร Tracking ID : TH005352382689
 56. คุณศิญารัตน์ ชัยวิเชียรโกมล Tracking ID : TH008138541519
 57. คุณวรดา สุขถาวร Tracking ID : TH002535339459
 58. คุณกนกพร นาคมา Tracking ID : TH001591823969
 59. คุณกิ๊ฟ Tracking ID : TH000820883119
 60. คุณจอย-ผิง Tracking ID : TH000105161769
 61. คุณอมรรัตน์ ธนศรีอนันต์ Tracking ID : TH005415513639
 62. คุณกัญญาลักษณ์ (จิน) Tracking ID : TH008672558889
 63. คุณจอย-ผิง Tracking ID : TH001258129309
 64. คุณสุชาดา วันดี Tracking ID : TH005517046599
 65. คุณศศิกานต์ งามพรวิภา Tracking ID : TH004359832979
 66. คุณเอกชัย จตุรเชิดชัยสกุล Tracking ID : TH002045444389
 67. คุณยุทธพงษ์ สุขรัตน์อมรกุล Tracking ID : TH007052862049
 68. คุณภูริตา บุญมีนุสรณ์ Tracking ID : TH002808601699
 69. คุณดวงใจ แซ่เตีย Tracking ID : TH005561547399
 70. คุณอนุธิดา Tracking ID : TH001416409809
 71. คุณกันต์กนิษฐ์ พุ่มวงษ์ Tracking ID : TH005506308869
 72. คุณฉัตรณพัศวฐ์ เปียวนิช Tracking ID : TH006997053069
 73. เห่อลูก babys shop Tracking ID : TH004125927249
 74. คุณพีระ สุวรรณ Tracking ID : TH003946828429
 75. max thai Tracking ID : TH004068317359
 76. คุณชยานันท์ ชัยธรรม Tracking ID : TH007801224129
 77. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : TH000128332019
 78. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 79. คุณสไบทอง เหนือโชติ Tracking ID : 614378998682
 80. คุณพัฐราภรณ์ สมดี Tracking ID : 611949285124
 81. คุณนริสรา อนุสาสนะนันท์ Tracking ID : 617272929000
 82. คุณบาหยัน เดชจิตต์ Tracking ID : 617608218371
 83. คุณฐิติรัตน์ Tracking ID : 615454664683
 84. คุณไชยวัฒน์ จันทมาส Tracking ID : 618229989241
 85. คุณสรีพร จังพันธุ์ Tracking ID : 615871575314
 86. คุณวิภาวี สุขสอาด Tracking ID : 612581415316
 87. คุณณัฐพล ศรีบุญรอด Tracking ID : 615909771271
 88. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 31/08/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณศศิธร ขันธ์ชัยภูมิ
 2. คุณกัญญนันทน์ จิระกุลหิรัญธวัช
 3. คุณสัญชัย เอี้ยวสุวรรณ
 4. คุณธีรภัทร บุญชู 1
 5. คุณธีรภัทร บุญชู 2
 6. คุณวราพรรณ ถึงกลิ่น
 7. คุณศุภวัจน์ พรมตัน
 8. คุณอาร์ม บัวผุด
 9. คุณอภิวัฒน์ หะยีเดล
 10. คุณวันวิสา กมลคร
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณจีรธาร ปักษาไพร
 13. คุณปิยะพร ธีระภาสกร
 14. คุณอุมาภรณ์ เพียรการค้า
 15. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 16. คุณสิตมณี เจียรบุตร Tracking ID : PTTK000159468
 17. คุณณัฐกานต์ Tracking ID : PTTK000159484
 18. คุณวิสาขะ ศรีวะรมย์ Tracking ID : PTTK000159470
 19. คุณภัทรวุฒิ พัวไพโรจน์ Tracking ID : PTTK000159479
 20. คุณอานันต์ แร่อ่อน Tracking ID : PTTK000159481
 21. คุณวิลาวัณย์ (บัญชี) Tracking ID : PTTK000159464
 22. คุณวิยะดา สมชาติ Tracking ID : PTTKN00010611
 23. คุณวิภา Tracking ID : PTTKN00010609
 24. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด Tracking ID : PTTK000159472
 25. คุณนิสา ยอดอินทร์พรหม Tracking ID : PTTKN00010610
 26. DHL (1-3 วัน)

 27. คุณชัญญณัท ชูวงศ์วรพินิจ 1
 28. คุณชัญญณัท ชูวงศ์วรพินิจ 2
 29. คุณชัญญณัท ชูวงศ์วรพินิจ 3
 30. คุณณัฏฐศรัณยุ์ เอกสะพัง 1
 31. คุณณัฏฐศรัณยุ์ เอกสะพัง 2
 32. DHL /SP (1-3 วัน)

 33. K.Jirawat krongsut
 34. คุณอุลัยกรณ์ สิงห์สุข (เจ้าหน้าที่)
 35. คุณโสภิษฐ ทิพยรัตน์
 36. คุณไตรกานต์ สุหลง
 37. คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ
 38. คุณสนม นุศิษย์ภาพ
 39. คุณอารียา ชายโสย
 40. คุณรัฐธีร์
 41. คุณสุภลักษณ์ แช่ลี
 42. คุณธนัญญา เนตรนพ
 43. คุณซูรียานี อาแวแย๊ะ
 44. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 45. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข Tracking ID : TH000518192678
 46. คุณพลพล ระโยธิน Tracking ID : TH004898860628
 47. คุณจีรนันท์ นาสุทธิ Tracking ID : TH002001428158
 48. คุณธัญญรัตน์ ชุ่มเย็น Tracking ID : TH005088138138
 49. คุณภาวิกา สุฉายา Tracking ID : TH002541318808
 50. คุณภริตพร ฐิตะชนภัค Tracking ID : TH007867183838
 51. คุณสุธีนันท์ ชนะชัยไพบูลย์ Tracking ID : TH003234137588
 52. คุณธัญลักษณ์ สุโนนคุณ Tracking ID : TH007725882868
 53. คุณเดชา ม่านใต้ Tracking ID : TH000081875588
 54. คุณทิวาลักษณ์ ปันยารชุน Tracking ID : TH001768897518
 55. คุณบุญชนะ ว่องประไพ Tracking ID : TH007279727158
 56. คุณมัณฑนา อ่อนสุวรรณ์ Tracking ID : TH004388717308
 57. คุณอังสุมา งามศิลป์ Tracking ID : SHP5029132380
 58. คุณปรัชญ์ ปรีดีดิลก Tracking ID : TH000318415608
 59. คุณรสริน สีน้ำเงิน Tracking ID : TH002592358728
 60. คุณสุชาติ ปริยกุล Tracking ID : TH009544369298
 61. คุณทนิยา เจียมรัมย์ (แผนก HRD) Tracking ID : TH008175755918
 62. คุณกนกพร ทับสุริย์ Tracking ID : TH006724032928
 63. คุณสุมาลี มีโชติ Tracking ID : TH003719072728
 64. คุณจริยา คะเชนรัมย์ Tracking ID : TH003662211088
 65. คุณสุกานดา สวยสม Tracking ID : TH001873130258
 66. คุณชลีลักษณ์ หนูคำสวน Tracking ID : TH006444247778
 67. คุณอภิสรา เพชรจู Tracking ID : TH007059295298
 68. คุณชลกนก Tracking ID : TH006378184668
 69. คุณประกาศ พรหมอยู่ Tracking ID : SHP5029133842
 70. คุณบัวซ้อน ตำมะ Tracking ID : TH006427827188
 71. คุณกัลยรัตน์ ศรีธัญญะโชติ Tracking ID : SHP5029135118
 72. คุณสุจิตรา ทวีศรี Tracking ID : TH005381002288
 73. K.THIRIS Tracking ID : TH008787310548
 74. คุณอรจิรา ศรีไสว Tracking ID : TH007173567308
 75. คุณสิรินัดดา บุญเสริฐ Tracking ID : TH007751345168
 76. คุณยุวดี รอดเรืองคุณ Tracking ID : TH007255089748
 77. คุณกุลนิฐ วิบูลย์ Tracking ID : SHP5029133292
 78. คุณรุ่งนภา ต๊ะนา Tracking ID : TH002729090068
 79. คุณภัทราพร มากทองมณี(โดนัท) Tracking ID : TH003670349628
 80. คุณเดชภูวดล วงศ์ลังกา Tracking ID : SHP5029104630
 81. คุณจิรภิญญา อนุพงศานุกูล Tracking ID : TH004224050038
 82. คุณปิยะธิดา เอี่ยมประภัสสร Tracking ID : TH006872273898
 83. คุณกฤศวรรณ ดาราไตร Tracking ID : TH001875846308
 84. คุณศิริวัชร พรหมจรรย์ Tracking ID : TH002562670548
 85. คุณปุ๋ย Tracking ID : TH008405796638
 86. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 87. คุณจตุรงค์ พร้อมบุญ Tracking ID : 619271992846
 88. คุณก้อง ก้องเกียรติ Tracking ID : 610938325362
 89. คุณภัทรวี ภูธรใจ Tracking ID : 619091598576
 90. คุณกอบกุล พงษ์เขตคาม Tracking ID : 618804670411
 91. คุณกิตติมา ภูหูษา Tracking ID : 611285243376
 92. คุณวรรณี ผานิตย์ Tracking ID : 616088319490
 93. คุณชนากานต์ มาลา Tracking ID : 617196275706
 94. คุณบังอร การนา Tracking ID : 619029009966
 95. คุณวิลาวัณย์ Tracking ID : 613501752382
 96. คุณเกษรา. พรทิพย์ Tracking ID : 613038010476
 97. คุณปัทมาวดี สายแก้ว Tracking ID : 611390772086
 98. คุณอทิตยา จงเจริญ Tracking ID : 610243029410
 99. คุณวัฒชราณุ เสนาะสังข์ Tracking ID : 616017772790
 100. คุณวิไลรัตน์ ใบศรี Tracking ID : 613947339935
 101. คุณปวีณา เข็มเพ็ชร Tracking ID : 614110314436
 102. Coffee Box Tracking ID : 616968430886
 103. คุณขวัญหทัย กันหา Tracking ID : 615583918132
 104. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 29/08/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณ ประภัสสร บัวศรี 1
 2. คุณ ประภัสสร บัวศรี 2
 3. คุณ ประภัสสร บัวศรี 3
 4. คุณ ประภัสสร บัวศรี 4
 5. คุณ ประภัสสร บัวศรี 5
 6. คุณ ประภัสสร บัวศรี 6
 7. คุณ ประภัสสร บัวศรี 7
 8. คุณ ประภัสสร บัวศรี 8
 9. คุณ ประภัสสร บัวศรี 9
 10. คุณ ประภัสสร บัวศรี 10
 11. คุณ ประภัสสร บัวศรี 11
 12. คุณ ประภัสสร บัวศรี 12
 13. คุณ ประภัสสร บัวศรี 13
 14. คุณ ประภัสสร บัวศรี 14
 15. คุณ ประภัสสร บัวศรี 15
 16. คุณ ประภัสสร บัวศรี 16
 17. คุณมุกมิก (ร้านเครื่องเสียงบอยซาวน์)
 18. คุณพิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 19. คุณกฤติกา กิติศรีวรพันธ์ (คุณตูน)
 20. คุณสุนิษา ส่องแสง
 21. คุณ ซาย
 22. คุณทิวาพร บุญภักดี
 23. คุณวรัตถพล สร้อยทอง
 24. Alphafast (1วัน)

 25. คุณลัทธงพงศ์ สีแดง
 26. คุณเอก
 27. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 28. คุณปุณณวรรธน์ ปึงพัฒนาเจริญ Tracking ID : LPUT000458161
 29. คุณศุภเดช ขาวสุวรรณ Tracking ID : LPUT000458160
 30. DHL (1-3 วัน)

 31. คุณนันทิดา ขวานอก
 32. คุณอุกฤษณ์ โฮ้งจิก
 33. DHL /SP (1-3 วัน)

 34. คุณอัญชลี ชูเนียม
 35. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 36. K.Tawanshy Tracking ID : TH008965390988
 37. คุณฐานิดา จองกาญจนา Tracking ID : SHP5028870484
 38. คุณสโรชา ชุมศรี Tracking ID : SHP5028876676
 39. คุณรมิดา ภิญโญสุจินดา Tracking ID : SHP5028877825
 40. Supapun77-double.s.shop Tracking ID : TH009165763268
 41. คุณสุรีพร พานิชรัมย์ Tracking ID : TH002159221178
 42. คุณฐิติรัตน์ บัวงาม Tracking ID : TH005941589898
 43. คุณจันทร์จิรา. ไพยกาล Tracking ID : TH007223255648
 44. คุณสิริวรรณ แก้วขาว Tracking ID : TH006776966898
 45. คุณกานต์พิชชา บุญดี Tracking ID : TH006097960788
 46. คุณจตุพร นุ่นด้วง Tracking ID : TH001765691988
 47. คุณภูธิชย์ วิจิตรธนาสิน Tracking ID : TH003840943588
 48. คุณดรุณศักดิ์ อรุณสิทธิ์ Tracking ID : TH005875833428
 49. คุณเจนจิรา ครุฑน้อย Tracking ID : TH008777632518
 50. K. SUN Tracking ID : TH004386947728
 51. คุณอนุพล จูมพลาศรี Tracking ID : TH005538197988
 52. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 53. K.Nurnisreen Tracking ID : 610436271885
 54. คุณน้ำ Tracking ID : 614428598836
 55. คุณสายบัว สุขสวัสดิ์ Tracking ID : 618060894345
 56. คุณกษมา เรืองเนตร Tracking ID : 614087853595
 57. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 28/08/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณธวัฒน์ชัย คำงาม
 2. คุณปัญจรีย์ อะเนกา (พิม)
 3. คุณสิวาพร ศักดิ์เกษมชัยกุล
 4. คุณอภิชาติ บุษบง
 5. คุณเกวลิน โควหกุล 1
 6. คุณเกวลิน โควหกุล 2
 7. คุณ ผุสชา
 8. คุณ สุวดี
 9. คุณ เขม (เสื้อ)
 10. Alphafast (1วัน)

 11. คุณปิยบุตร คนตรง
 12. คุณวันวิสา สุพรรณทัศน์
 13. คุณ ณภัทร (เสื้อ)
 14. คุณกวาง (เสื้อ)
 15. คุณ ชนัฐญา (กระเป๋า)
 16. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 17. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด Tracking ID : PTTKN00010545
 18. K.Voraphan Tracking ID : PTTK000158474
 19. คุณพาศร แซ่นิ้ม Tracking ID : PTTK000158473
 20. คุณ ทิวาพร (เสื้อ) Tracking ID : PTTK000158475
 21. DHL (1-3 วัน)

 22. คุณอ๋อม 1
 23. คุณอ๋อม 2
 24. คุณมนัสพันธน์ นาคถาวร
 25. DHL /SP (1-3 วัน)

 26. คุณเจริญ จันทะมา
 27. คุณพริมรตา
 28. คุณอับดุลซอรีฟ แดบ๊อก
 29. คุณเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์เขตกิจ
 30. คุณอลงกรณ์
 31. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 32. CORDIA PANTS Tracking ID : TH003554495098
 33. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : TH000864792308
 34. คุณปุณิกา นพฤทธิ์ Tracking ID : TH004126136588
 35. คุณฐิติมา นาคมี Tracking ID : TH003649262688
 36. คุณธัญญาลักษณ์ รังษี Tracking ID : TH005367270268
 37. คุณคชกร สาระไชย Tracking ID : TH009963704918
 38. คุณธัญชนก แจ่มจำรัส Tracking ID : TH009752289988
 39. คุณสราวุธ รัตนวิจิตร Tracking ID : TH006834943278
 40. คุณจิรนันท์ ทองเจริญศิริกุล Tracking ID : TH001960121848
 41. คุณภาวิณี น้อยแสง Tracking ID : TH008381294368
 42. คุณธนวรรณ อินทวงศ์ Tracking ID : TH008969863138
 43. คุณลัยลา อาหมัด Tracking ID : TH000917580478
 44. คุณประวิทย์ ทองเครือ Tracking ID : TH007988341298
 45. K.Tanathip Sukjitr Tracking ID : TH002214027138
 46. คุณนฤมล ศรีโพธิ์ Tracking ID : TH004846490478
 47. คุณพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ Tracking ID : TH009921161218
 48. คุณสาวิตรี ผ่องผิว Tracking ID : SHP5028726254
 49. คุณสาวิตรี จีนชู Tracking ID : TH000144025528
 50. คุณศิริพร เจริญสุข Tracking ID : TH006971117058
 51. คุณศราวุธ บุญประเสริฐ Tracking ID : TH000727653248
 52. คุณลลิตดา มาคะสิระ Tracking ID : TH004342052838
 53. คุณสุรีพร พานิชรัมย์ Tracking ID : TH006583245938
 54. คุณสุรีพร พานิชรัมย์ Tracking ID : TH007132373988
 55. คุณธัญญภัสร์ พุทธรักษา Tracking ID : TH006465545748
 56. คุณบัณฑิต บุญเล่ห์ Tracking ID : TH002325294718
 57. คุณวัชราภรณ์ พรมภักดี Tracking ID : TH003708715528
 58. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : TH008433252818
 59. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 60. คุณธิติมา บัวแหร่ม Tracking ID : 611195382932
 61. คุณวิสุนัยณา แสงสว่าง Tracking ID : 614027758750
 62. คุณนิรดา ไทยสุริยะ Tracking ID : 613398347376
 63. คุณซูลกิฟลี มะแซ Tracking ID : 613534365021
 64. คุณศิริรัตน์ มุ่งดี Tracking ID : 614454086422
 65. คุณจุฑามาศ ฉายารัตนศิลป์ Tracking ID : 615850966220
 66. คุณพุทธรัตน์ พลวารีย์ Tracking ID : 612516897392
 67. คุณวทันยา จันทรัตน์ Tracking ID : 616045389245
 68. คุณอรัญญา อินตะรินทร์ Tracking ID : 611602008802
 69. คุณกันตนา สิงห์ทองห้าว Tracking ID : 618462321105
 70. คุณปรารถนา มั่นหมาย Tracking ID : 614911053293
 71. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 27/08/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณจิ๊บ
 2. คุณศุภนิดา แสนดี
 3. คุณณิชา ชี้แก้ว
 4. คุณนิลาวัลย์ เนียมแก้ว
 5. คุณแสงดาว
 6. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง 1
 7. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง 2
 8. คุณวีระศักดิ์
 9. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 10. คุณนิศาวรรณ อิ่นแก้ว
 11. บริษัท ดิลกคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 12. คุณสุริยา นราวงศ์
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณฟ้า
 15. K.Ae
 16. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 17. คุณณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร Tracking ID : PTTK000158089
 18. คุณศรีแก้ว พวงทิพย์ Tracking ID : PTTK000158099
 19. K.Han Narihan Tracking ID : PTTK000158094
 20. บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด Tracking ID : PTTKN00010505
 21. คุณซาย Tracking ID : PTTK000158100
 22. DHL (1-3 วัน)

 23. คุณศิริลักษณ์ ทองหล่อ (คุณอุ้ย)
 24. CJ LOGISTICS สินค้าบับเบิ้ล (1-3 วัน)

 25. คุณภูมิ หาญผดุงกิจ
 26. DHL /SP (1-3 วัน)

 27. คุณพรทิพย์ ชลธารเกรียงไกร
 28. K.Wanna Nanthamontree
 29. คุณนิชญา โชคดี
 30. คุณอัฟฎ็อล เง๊าะ
 31. คุณสุจิตรา. คนงสูงเนิน
 32. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 33. คุณอนุรักษ์ ด้วงทองอยู่ Tracking ID : TH008710687648
 34. คุณปสุตา​ หอมขจร​ Tracking ID : TH003858731198
 35. คุณดารารัตน์ อุณหพันธ์ Tracking ID : TH005942914658
 36. คุณพรทิพย์ จงอุตส่าห์ Tracking ID : TH002749566498
 37. ร้านวิไลอาภรณ์ 3 สุราษฎร์ธานี Tracking ID : TH009623314688
 38. คุณธนวัฒน์ แก้วแสงทอง Tracking ID : TH004134170758
 39. คุณธนวัฒน์ แก้วแสงทอง Tracking ID : TH005289832328
 40. คุณธนวัฒน์ แก้วแสงทอง Tracking ID : TH006394790058
 41. คุณสิรีพร ชินธรรม Tracking ID : TH002470272938
 42. Sportwear Sale Tracking ID : TH009888062028
 43. คุณกานต์พงศ์ มงคลนาม Tracking ID : TH008514297048
 44. K.Satreerat Jaiton Tracking ID : TH006913783848
 45. คุณเฉลิมชัย เสือเปรียว Tracking ID : TH009806803688
 46. คุณทศพล โสภาคย์มงคล Tracking ID : TH006977482378
 47. คุณสุภัทรีย์ เพิ่มคำ Tracking ID : TH004535617608
 48. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 49. คุณสิรภพ จันคง Tracking ID : 615367472926
 50. คุณพยอม กงภูเวท Tracking ID : 617839916654
 51. คุณทวีกร นมแก้ว Tracking ID : 614797721941
 52. คุณวลัญช์รัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Tracking ID : 619775858236
 53. คุณสุดารัตน์ ศาลางาม Tracking ID : 619714717311
 54. Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 614604023191
 55. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 26/08/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณณริดา จันมานิจ
 2. บจก.ฟีนิกซ์ อโกรเทค
 3. บ.เจแอนด์เค(ประเทศไทย)จก. 1
 4. คุณ อรยา ตุไยรัมย์
 5. บ.เจแอนด์เค(ประเทศไทย)จก. 2
 6. คุณกฤษณา 1
 7. คุณกฤษณา 2
 8. คุณนภสร นวกิจบำรุง 1
 9. คุณนภสร นวกิจบำรุง 2
 10. คุณสุชาดา สังขพันธุ์
 11. คุณรินรดา
 12. บริษัท บิ๊กแบร์พลัส จำกัด
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณวันเรขา
 15. คุณรัตนาพร
 16. KERRY Express (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 17. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล Tracking ID : PTTK000157746
 18. คุณปุนนดา ชวาลคุณ Tracking ID : PTTK000157731
 19. คุณอัษฎาวุธ ตาแล Tracking ID : PTTK000157754
 20. คุณวลัยพร แซ่จันทร์ Tracking ID : PTTK000157729
 21. คุณบุญตา พันธุ์เสน Tracking ID : PTTKN00010478
 22. K.Yeounju Jung Tracking ID : PTTKN00010479
 23. คุณรัตติยา บุญปั้น Tracking ID : PTTK000157750
 24. คุณอนุรักษ์ เอี่ยมปคุณ Tracking ID : PTTK000157739
 25. DHL (1-3 วัน)

 26. คุณวสุวัตน์ มนตรี 1
 27. คุณวสุวัตน์ มนตรี 2
 28. คุณวสุวัตน์ มนตรี 3
 29. คุณวสุวัตน์ มนตรี 4
 30. คุณวสุวัตน์ มนตรี 5
 31. คุณวิทยา กฤษวิเชียร 1
 32. คุณวิทยา กฤษวิเชียร 2
 33. ร้านใจดี ช๊อป
 34. คุณอาทิตย์ ตระกูลธงชัย 1
 35. คุณอาทิตย์ ตระกูลธงชัย 2
 36. คุณอาทิตย์ ตระกูลธงชัย 3
 37. คุณอุเทน ศรีนาคเรือง
 38. คุณเอกอนันต์ ฤทธิ์ไชยนิตย์
 39. K.Soulasak Namxok 1
 40. K.Soulasak Namxok 2
 41. K.Soulasak Namxok 3
 42. K.Soulasak Namxok 4
 43. K.Soulasak Namxok 5
 44. K.Soulasak Namxok 6
 45. คุณพัณณิตา ถวิลอนุสรณ์
 46. DHL /SP (1-3 วัน)

 47. คุณชานนท์ หมวดน้อย
 48. คุณวิภารัตน์ จรัสวิโรจน์
 49. คุณณัฐพงษ์ ไชยเชษฐ
 50. คุณนงนภัส ออมชมภู
 51. คุณศศิธร หงษ์สา
 52. คุณอนาวิน เปรมอนันต์
 53. คุณสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษ
 54. คุณทวิชญ์ธีร์ ติยอภิสิทธิ์
 55. คุณสิทธิกร อ่อนเกิด
 56. คุณจอมธีรวัต วรากูรภูมิพัฒน์
 57. HN.SHOPS **store
 58. K.Chalita
 59. คุณปัทมพร หนูจันทร์
 60. KERRY Express/SP (1-3วัน) เช็คสถานะพัสดุ ได้ที่นี่

 61. คุณศศิธร ศรีพลายงาม Tracking ID : SHP5028436504
 62. คุณอรุณวิชญ์ ขวัญชัยสิริสุข Tracking ID : SHP5028435728
 63. คุณธนาทิตย์ Tracking ID : SHP5028428479
 64. คุณจรรยา หอมชื่น Tracking ID : SHP5028456636
 65. คุณพงศธร ตรีเมฆ Tracking ID : SHP5028435091
 66. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 67. คุณสราวุธ คำปล้อง Tracking ID : 617229936816
 68. คุณธนวัน โม่งประณิตร์ Tracking ID : 611964669746
 69. คุณณัฐณิชา สาริกานนท์ Tracking ID : 613088306773
 70. คุณธีรดา เลิศวรรณิศา Tracking ID : 616523398400
 71. คุณศรสวรรค์ เขตรภูเขียว Tracking ID : 614275498141
 72. คุณจุฑามาศ ใจอินต๊ะ Tracking ID : 616758046833
 73. คุณนิชนันท์ ปรื้มใจ Tracking ID : 618288823773
 74. คุณวรัทยา กลิ่นสังข์ Tracking ID : 614384341373
 75. คุณสิบโทวรวุฒิ หมวกสังข์ Tracking ID : 617116167161
 76. คุณวิสิทธิ กิ่งมะนาว Tracking ID : 619035028301
 77. คุณกมลลักษณ์ เวียงผดุง Tracking ID : 615190842674
 78. คุณกนกพร ไกรษร Tracking ID : 610389757073
 79. คุณวรรณวิชญ์ ขุมเพ็ชร Tracking ID : 611312249015
 80. คุณทิพวรรณ มาอยู่ Tracking ID : 614008478031
 81. คุณชินวรรณ์ สุขสวัสดิ์ Tracking ID : 610123662606
 82. K.Khanate chitchob Tracking ID : 611317328064
 83. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องพัสดุ ถุงแก้วพลาสติก และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ ในราคาส่ง

ซองไปรษณีย์พลาสติก A

ซองไปรษณีย์พลาสติก เกรด Premium ที่เรามั่นใจนำเสนอที่สุด ด้วยวัสดุพลาสติกคุณภาพที่เราผลิตมาให้มีความทึบแสง ที่มีความหนาถึง 60 ไมครอน

ซองไปรษณีย์เกรดประหยัด

ซองไปรษณีย์พลาสติก เกรดประหยัด ที่มีให้คุณเลือกซื้อกันอย่างคับคั่ง ทั้งซองพลาสติกแบบสีขาว และ สีพาสเทล ตอนนี้เรามีให้เลือกมากถึง 6 สีเน้นๆเลย

กล่องพัสดุ ไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ เกรด KA 125แท้ ที่ผลิตมาให้ได้มาตรฐาน ใช้งานได้ไม่มีปัญหา ทนทานทุกการแพ็คสินค้า กล่องแข็งฝาชน ปิดซีลแน่นสนิท ของไม่หลุดไปไหน

ถุงใสแก้ว OPP/PPA

ถุงแก้วใส คุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ Food Grade อย่าง OPP พร้อมแถบกาว ปิดซีลแน่นหนา ไม่มีของหลุดลอด ใส่พร้อมซองไปรษณีย์พลาสติก ยิ่งไม่มีใครแตะต้องสินค้าของคุณได้เลย

อุปกรณ์เสริมแพ็ค

อุปกรณ์การแพ็คสินค้า สินค้าสำนักงาน ที่ต้องมีติดมือไว้เสมอ จะแพ็คสินค้ากี่ สิบ กี่ร้อยชิ้นก็ไม่กลัว สั่งมาได้ไม่อั้นเลย เพราะสินค้าของเรามีจัดเตรียมให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ต้องกลัวของหมด มีเติมตลอดไม่มีขาดมือแน่นอน

Paperang

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซองและกล่องที่เราอยากจะนำเสนอ ตัวเครื่องมีความเล็กกระทัดรัด ใช้งานผ่านมือถือ พิมพ์ผ่านมือถือ ปริ้นออกจากเครื่อง ไม่ต้องเติมหมึก เติมแค่กระดาษสติ้กเกอร์เท่านั้น

ถุงแก้ว หรือ ถุงพลาสติกใสกับความสามารถที่ถูกซ่อนไว้

ถุงแก้วของเรานั้นมีการผลิตด้วยวัสดพลาสติก 2 ชนิด นั้นก็คือ OPP (oriented polypropylene) และ PPA (Polyphthalamide) ซึ่งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกัน โดย OPP จะเป็นเกรดในเชิงของ Food Grade ซึ่งคุณสมบัติของมันนอกเหนือจากการบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ แล้ว ยังสามารถใส่อาหารที่ผ่านความร้อน หรือ กรรมวิธีการของอาหารที่ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อได้ แถมยังป้องกันความชื้นได้ดีอีกด้วยครับ

หลายท่านอาจยังไม่เคยใช้ถุงแก้วเหล่านี้ในการใส่สินค้า ประเภท อาหาร หรือ ขนมขบเคี้ยว แต่มันทำได้จริงๆ สามารถเก็บอาหารไว้ได้ ทั้งการแพ็คอาหารขาย หรือ การถนอมอาหารก็สามารถทำได้เช่นกัน และ ยังรวมไปถึงการแพ็คสินค้าประเภทเสื้อผ้า ของใช้ ได้แบบไม่มีปัญหาใดใดเลย โดยสินค้าของเราจะเป็น ถุงแก้วแถบกาว และ ถุงแก้วแบบปรุข้าง นั้นเอง ส่วน PPA นั้นเป็นพลาสติกชีวภาพ ที่นำมาผลิตเป็นสินค้าถุงแก้ว แบบลิ้นสอดของเรา ในส่วนของพลาสติกชีวภาพ อาจไม่ค่อยดีนักกับสินค้าประเภทอาหาร แต่จะทำปฏิกิริยา กับ สินค้าประเภทเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี พลาสติก PPA จะช่วยถนอมเสื้อผ้าให้คงสภาพสมบูรณ์จนถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน