ติดตาม tracking

ติดตามสถานะสินค้า

ซองไปรษณีย์พลาสติก/กล่องไปรษณีย์/ถุงแก้ว

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณนที ตั้งทองทวี
 2. คุณชาญชัย ศรจันทึก
 3. คุณรัตติยา จันทร์บำรุง
 4. คุณภัทรวดี พิมสุตตะ
 5. คุณธารทิพย์ เดวีเลาะ
 6. คุณณัฏ์ฐภรณ์ วัชรจันทร์
 7. คุณอรพิน นามะวงค์
 8. คุณสุภัทรา ร่มฉัตรเงิน
 9. คุณขนิษฐา นาวารี
 10. คุณจินตรัตน์ ชัยนิมิตวัฒนา 1
 11. คุณจินตรัตน์ ชัยนิมิตวัฒนา 2
 12. คุณสองชัย แซ่เจีย
 13. คุณนัชนันท์(ชดเชยเทป)
 14. Kerry Express (1 วัน)

 15. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 16. คุณวรกัญญ์ สูตะบุตร
 17. คุณสุกัญญา บุญธูป
 18. คุณอาริสสรา
 19. บริษัท เอควิป จำกัด
 20. คุณพัฒฒ์นรี สวัสดิ์กุล
 21. คุณธัญมน คำสุขศรี
 22. บริษัทโลตัส ซีทแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 23. คุณกชชกานต์ ไชยนาน
 24. คุณรินรดา เกรียงวัฒนศิริ
 25. คุณยลณัท ฉิมหิรัญ
 26. คุณคุณเบนซ์
 27. ร้านแพรวมาเชอรี่
 28. DHL /SP (1-3 วัน)

 29. คุณทิพวรรณ มีรอสอ
 30. คุณเลม่อน
 31. คุณสรายุทธ ขาวสวี
 32. คุณอุราภรณ์ มณีอินทร์
 33. คุณแพรวนภา มะปัญญา
 34. คุณประติมา สิทธิคุณ
 35. ช่างรถ ร้านรถบิ๊กไบค์
 36. คุณสมสมร ประเสริฐพรศักดิ์
 37. คุณเฟิร์น
 38. คุณธนภัทร อักษรจินดารัตน์
 39. คุณหัทยา โยธา
 40. คุณสุนิสา ชูวิชัย
 41. คุณวิรัลยุพา วงษ์ชีรี
 42. คุณวราภรณ์ กรสกุลภัสร์
 43. คุณเพียงใจ ศรีษา
 44. คุณชนาธิป เสียงเพราะ
 45. เคุณบญญาภา มณีคง
 46. คุณหนึ่งหนึ่ง
 47. Khun Ya Sufear
 48. คุณวรารัตน์ เรืองอ่อน
 49. คุณภัทรสุดา ยมนา
 50. คุณณัฐสุดา ทรัพย์พ่วง
 51. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจารุวรรณ น้อยถนอม
 2. Khun Pongsawad Kamyen
 3. คุณชนะชัย ทับทิม
 4. คุณศศิธร พันธุ์ชนะ
 5. Khun Tatchakom Mammothshop
 6. คุณพรพิชญา แจ่มใส
 7. คุณปรียดา พิมพ์ภูลาด
 8. คุณนฤพร ประสาทพร
 9. คุณกชนุช กาฬภักดี
 10. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (ไข่มุก)
 11. คุณอาภาฎา
 12. คุณยุทธนา ลักษณะวารี
 13. คุณรัตนา ลาภเวที
 14. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 1
 15. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 2
 16. คุณอัยยา(ตัวอย่างถุง)
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณกัญญารัตน์ อุ่นแก้ว
 19. คุณศรสวรรค์ อินถา
 20. ร้าน D-box (ตัวอย่างถุง)
 21. คุณอ้อ (ตัวอย่างถุง)
 22. Kerry Express (1 วัน)

 23. คุณนัชนันท์ มุขแจ้ง
 24. คุณมัญชุพันธ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล
 25. คุณวัลนิภา แสนราชา
 26. คุณชัชฎา พรติยากุล
 27. คุณศศิธร ชินสงคราม
 28. คุณอนุสรา มณีขัติย์
 29. Khun Mint supa
 30. คุณธนวัฒน์ ศรีโรจนันท์
 31. คุณแนน ร้าน littlekids11
 32. คุณพลอยชมพู ชื่นดี
 33. คุณจีระศักดิ์
 34. คุณณัฐณิชา แก้วฮ่อน (คุณรุ่งอรุณ)
 35. คุณจิราวรรณ ดำแดงดี
 36. คุณสิตมณี เจียรบุตร
 37. DHL (1-3 วัน)

 38. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 1
 39. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 2
 40. DHL /SP (1-3 วัน)

 41. คุณสุนิจศยา ไชยสาร
 42. คุณธัชกร อานุภาพบุญ
 43. คุณทวีนันทน์ กิจชัชวาลย์กุล
 44. คุณแต้ม เกสรา
 45. คุณสุรนาถ เชื้อมั่น
 46. คุณทิพปภา โอดมั่น
 47. คุณหัทยา วัลยา
 48. คุณศิริวัฒน์ สุขศิริสถาพร
 49. คุณอังคณา พรหมราช
 50. คุณวรินดา ตามศรี
 51. คุณสุมาลี มณีโชติ
 52. คุณอมรา ช่องทุมมินทร์
 53. คุณกรพินธุ์ เกิดพา
 54. คุณสุลักขณา ธาริน
 55. คุณจรินทร์ ดวงประทุม
 56. Khun Game
 57. คุณชนันท์วรรณ ธนวรรธน์สิริ
 58. ร้าน PARTYPROPS (พรรณพิสุทธิ์)
 59. คุณหยก แลเชอ
 60. คุณยุพารัตน์ วระชินา
 61. คุณสาริน
 62. คุณรสิตา พุทธา (แผนก PPD)
 63. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณกันทิมา นุชน้อมบุญ
 2. จ.อ.หญิงสุพรรษา วงษ์ยะลา
 3. คุณพีรพัฒน์ เสือกระจ่าง
 4. คุณวราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
 5. คุณทุเรียน กาญจนการี
 6. คุณนลินรัตน์ อินทร์จันทร์
 7. คุณกรวิภา ขวัญทอง
 8. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 1
 9. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 2
 10. บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด 3
 11. คุณสุภาวดี ไชยวงษา
 12. คุณณัฏฐ์ กันนาง
 13. คุณดารณี พลเหิม
 14. K.Wongtawan
 15. คุณ ทิพย์ธิดา จันดาว้น
 16. K.Ongard piphoppinyo 1
 17. K.Ongard piphoppinyo 2
 18. K.Ongard piphoppinyo 3
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณวรรณยุพน ปั้นสุข
 21. คุณวา
 22. คุณสุรีรัตน์ มณีเนียม
 23. คุณเบญญาภา
 24. คุณปวเรศ ศรีทุมมา
 25. คุณสุลักขณา รัตนะโสภณ
 26. ร้านควิกเซอร์วิส (สาขาศุภาลัย 085-908-9002)
 27. คุณประหยัด ธรรมสมบัติ
 28. Kerry Express (1 วัน)

 29. คุณภัคภร จินตพัฒนะ
 30. คุณอติมา จันทร์ดา
 31. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 32. คุณอานันต์ แร่อ่อน
 33. คุณฉัตรสุดา อารัศมี (คุณแนน)
 34. คุณธรรมรัฐ ศรีปทุมภรณ์
 35. คุณนาตยา อุ่นเหมือน
 36. คุณกามัล บาเหะ
 37. คุณปณิชา พิชยดนย์
 38. คุณกฤษดา วิมล
 39. คุณพรเพ็ญ แสงขาว
 40. คุณ Ammy
 41. คุณอนุสรณ์ ทองคำชุม
 42. คุณหยก (ร้านเชียงใหม่บ๊อกซ์)
 43. DHL (1-3 วัน)

 44. K.Pinn Janvatanavit
 45. คุณจันทนา คำผัด
 46. คุณปฏิเวธ อักกะวิเนต
 47. คุณเศรษฐิสิทธิ์ ไหลนำเจริญ
 48. คุณปรัชญา ศิริโสดา
 49. คุณรณกฤต เพชรโคตร 1
 50. คุณรณกฤต เพชรโคตร 2
 51. คุณชุดาพร บุญเย็น 1
 52. คุณชุดาพร บุญเย็น 2
 53. DHL /SP (1-3 วัน)

 54. คุณปุ๋ย
 55. คุณศุภธิดา แคว้นคอนฉิม
 56. คุณอาบพร เอกอรรถพร
 57. คุณภวิศฎาร์ ซูกิทานิ
 58. คุณยุทธศักดิ์ ชูชีพ
 59. คุณศุลีพร โรจน์อักษรศรี
 60. คุณปอย
 61. คุณผ่องพรรณ สนธิพร
 62. คุณนัสรียา เย็นอังกูร
 63. คุณศิริลักษณ์ โถคำนาม
 64. คุณญาณิศา ซุ่นศรี
 65. คุณสุพัฒน์ เพชรบดี
 66. คุณสุทธิกานต์ คงพันธ์
 67. คุณกาญจนา หล้าวงศ์
 68. คุณบังอร จักรสาน
 69. คุณทิพวัลย์ ภารพบ
 70. คุณเมธินี อาทิตย์เที่ยง
 71. K.Sally Biniahan
 72. BPN-PATTANI​
 73. คุณจุดารัตน์ พิมพิศาล
 74. คุณสุภาภรณ์ ปากสงคราม
 75. คุณพัชรี บิลเดช
 76. K.Usedbywosu
 77. คุณวิจิตรา เจริญผิว
 78. คุณกัญญ์ธีรา ยศภา
 79. คุณวิไลวรรณ วรวงค์
 80. คุณนันทนัช ทวีรัตน์
 81. คุณศุภรดา (แพร)
 82. คุณศุจีราภรณ์ รังทน
 83. คุณวิภาพร. พรมศร
 84. คุณสินน์ฟ้า มาลมอร์เกร็น
 85. คุณรติมากร พรหมชาติ
 86. K.MATTAKAN BOONRUANG
 87. คุณกันต์ฤทัย ศรีเมือง
 88. TP Logistic (3-5 วัน)

 89. คุณอดิเทพ 20 กล่อง
 90. คุณสิวยิน 15 กล่อง
 91. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/08/2562

  Kerry Express (1 วัน)

 1. คุณวราพร อนันตเวชกุล
 2. คุณจันทนา คำผัด
 3. คุณนภัสรวี วิมลธร
 4. คุณอัปสรรัชย์ แสวงสุขวิรัชต์
 5. คุณดวงใจ นามวงศ์
 6. คุณจุฑามาส แสนราช
 7. จินตหรา เคลือมั่น
 8. คุณอุเทน ศรีนาคเรือง
 9. คุณยุ้ย
 10. คุณศันสนีย์ เบ้าลี
 11. คุณภาณุมาส เกิดสุข
 12. คุณสิวยิน
 13. คุณละอองดาว(เปลี่ยนสินค้า)
 14. DHL (1-3 วัน)

 15. Khun Nantasinee Prasertpornpong
 16. คุณแชมป์
 17. DHL /SP (1-3 วัน)

 18. คุณธนกฤษ สายสิทธิ
 19. คุณพุฒิพงษ์ กระจ่างพุ่ม
 20. คุณนวลสิริ
 21. คุณอับดุลฮาลีม สามะแอ
 22. คุณคณิน อ. สุทธมนัสวงษ์
 23. คุณพิเชษฐ แสงสิน
 24. คุณณปภัทร​ มุ่งหมาย​
 25. คุณธัญพร ทับบุรี
 26. คุณกันต์ฤทัย ศรีเมือง
 27. คุณสุภาพร ชูสาย
 28. Khun Jintana Bunchaisri
 29. คุณพิมพ์ชนก. วรรณสด
 30. คุณธนัท บูรพาเจริญ
 31. คุณเกสินี
 32. ร้าน CN Kids shop
 33. คุณวรดนู ภักดี
 34. คุณภูษิต จรัสพันธ์กุล
 35. Khun Rachata Chaemchamrat
 36. คุณณัฐภรณ์ ใจกระเสน
 37. Khun SAKSIAM CHANGMAI
 38. คุณพิมผกา ตู้เพชร
 39. คุณกชพร เมฆบัณฑูรย์
 40. ร้าน Modelbshop
 41. คุณศรัณญา มิ่งเมือง
 42. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง
 43. คุณปุณณดา เปลวทอง
 44. คุณสายธารา เวียงใต้
 45. คุณพรพิมล พันธ์ผาสุข
 46. คุณกานต์สินี (ซูกัส)
 47. คุณกนกกร กมลวิศวกร
 48. คุณอนัญญา เชื้อทอง
 49. Khun Ying sasilak
 50. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณปรัชญา สิงห์โต
 2. คุณธันยพัฒน์ เทพไพฑูรย์
 3. คุณณรินทร์ธร บุญจันทร์
 4. คุณอาภาฎา 1
 5. คุณอาภาฎา 2
 6. คุณวัชริศ
 7. บจก.ฟีนิกซ์ อโกรเทค
 8. ร้านหนึ่ง โมดิฟาย
 9. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 10. บจก.ตาโต (เอกสารใบกำกับภาษี)
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณวาริส หริณโรจน์โสภณ
 15. คุณพรเทพ
 16. คุณภรณภัทร เตชกุลพงศ์กร
 17. คุณปิยเกียรติ โพธิ์กลิ่น (ไม่มีคนรับ ฝากป้อมยามได้เลย)
 18. คุณศิริรัตน์ ฮวดสุวรรณ
 19. คุณอภิพร เดชกุญชร
 20. คุณสุธี แซ่จึง
 21. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 22. DHL (1-3 วัน)

 23. คุณสมพงษ์ รักคิด (คุณบอย) 1
 24. คุณสมพงษ์ รักคิด (คุณบอย) 2
 25. คุณกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์
 26. คุณจิราธรณ์ คำโม้
 27. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 1
 28. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 2
 29. คุณสรพงษ์ วังแก้ว 3
 30. คุณธันวา โขนภูเขียว 1
 31. คุณธันวา โขนภูเขียว 2
 32. DHL /SP (1-3 วัน)

 33. คุณพีรพงษ์ เรืองอุดม
 34. คุณภัทรวรรณ กองณรงค์
 35. คุณสุดารัตน์ หงษ์ใจ
 36. คุณนันทนิษฐ์
 37. คุณอชิรญา อัดโดดดร
 38. คุณกฤษณวัฒน์ เพ็งกระจ่าง
 39. คุณพศุตม์ ณ ลำปาง
 40. คุณนาตาชา อ่ำเพ็ชร
 41. คุณธนลักษณ์ ฟักอ่อน
 42. คุณกัญญารัตน์ แซ่เล้า
 43. คุณสุนทร ใจกล้า
 44. คุณสิริพร ชมทะเล
 45. คุณธนพงษ์ ทวนดำ
 46. คุณดวงใจ รัตนเจริญธรรม
 47. คุณปุ๋ย
 48. คุณอารยา ชมสูง
 49. คุณฐิติพร บุตรศิริ
 50. คุณกนิษฐา แดนกระโทก
 51. คุณขนิษฐา พรมกล่ำ
 52. คุณศิวาพัชร์ วิรุฒอรรคพงษ์
 53. คุณนันทชพร
 54. คุณปวีณา พรมเมือง
 55. คุณภานุวัฒน์ มาอยู่
 56. K.Pangrum
 57. คุณอาลุน​ พระศรี​สมบูรณ์​
 58. K.Pichasit limprapanukulkit
 59. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณโยษิตา ธรรมสาร
 2. คุณอำไพ อินช้อย
 3. คุณสมพงษ์ รักคิด (คุณบอย)
 4. คุณศุภลักษณ์ คำคูณเมือง
 5. คุณณสาวิตร เผดิมอรรถกิจ
 6. คุณกัญญะวีช์ บุญสำราญ
 7. คุณเนรมิตร แสนนาม
 8. คุณปิยะวรรณ
 9. บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 10. คุณเค
 11. คุณศุภกร อาษานาม 1
 12. คุณศุภกร อาษานาม 2
 13. คุณกาญจนา สมพร (ส่งตรงทางเข้าออกพนักงาน)
 14. คุณสุรีย์ภรณ์ อยู่คร้าม
 15. ร้าน OLD SKULL Lampang
 16. ร้านซันเจริญ (คุณณัฐสิมา กิจสมนึก)
 17. คุณเกศินี ตุลายนะ (คุณหงส์)
 18. คุณมณฑารัตน์ ทรงเผ่า
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณนงลักษณ์ อินทรชูเดช (บริษัท Cox&Jsp)
 21. คุณแพรวพรรณ แซ่คู
 22. คุณบุญสม(เปลี่ยนปากกา)
 23. Kerry Express (1 วัน)

 24. คุณรัศมี ฤทธิ์เดชขจร
 25. คุณสุกัญญา บุญธูป
 26. คุณวัชรพล อร่ามพิบูลย์ผล
 27. คุณอนุชิต
 28. บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 29. คุณสมายล์ กนกวรรณ
 30. คุณพัชรินทร์ ละออสุวรรณ
 31. คุณยุวชา
 32. DHL (1-3 วัน)

 33. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 1
 34. คุณณัฐวรรณ ตั้งเลิศเวชกุล 2
 35. คุณภานุภัทร สิทธิวงศ์ 1
 36. คุณภานุภัทร สิทธิวงศ์ 2
 37. DHL /SP (1-3 วัน)

 38. คุณรัตติยา พันธุฟัก
 39. คุณโยษิตา
 40. คุณจิตรานนท์ ถีนานนท์
 41. คุณวชิราภรณ์ พรรณเชษฐ์
 42. คุณเจนจิรา อินต๊ะคำ
 43. คุณศศิวิมล ภิญโญโชค
 44. คุณโก๋
 45. คุณอลันดา บุญยัง
 46. คุณวาสนา แผนขาว
 47. คุณลลิตา พลิคามิน
 48. คุณกัณฐณัฎฐ์ วงศ์เจษฎาสกุล
 49. คุณศิริศักดิ์ วิวัฎฎ์กุลธร
 50. คุณพุฒธมนต์​ ภู่มาลัย
 51. คุณอรพรรณ สมเกตุ
 52. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข
 53. คุณปรียาภรณ์ วิชัยกุล
 54. คุณนิกร อุดมฐาปนกิจ
 55. คุณทศพล ลิ่วปฐมวงษ์
 56. K.NooCherry
 57. คุณอรทัย พานทอง
 58. คุณพงศ์สุภา ธไนศวรรย์
 59. คุณสิริมล เอียดทอง
 60. คุณณิชญา พรธงไชย
 61. คุณนุชนาถ แพทย์เจริญ
 62. คุณพรนิภา เดี่ยวสันติกุล
 63. คุณศุภรดา ธีรภาพพงษ์
 64. คุณสกลกร ขุนศรี
 65. คุณรุ่งนภา ภู่แสง
 66. K.TOLKUNG
 67. คุณจุฬาภรณ์ เหล็กแจ้ง
 68. คุณชยภัทร กอจิรัฐิติกาล
 69. คุณเสาวลักษณ์ เพชรกาญจนมาลา
 70. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสุทิรา ตันบุตร
 2. คุณคเชนทร์ โปธา
 3. ร้าน​ Linmada​
 4. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 5. คุณปุนนดา ชวาลคุณ
 6. คุณณิชกานต์ เกตุคำ
 7. คุณพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล
 8. คุณรินทร์ลภัส จิรพิสัยสุข
 9. คุณจันทิมา​ ปรากฏรัตน์
 10. คุณนูรีซา อูมา
 11. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 12. คุณอนัญญา ปัญญาไพูลย์วงศ์
 13. คุณธิติพัทธ์ ละออ
 14. คุณลักษณ์วิภา อุ่นผูก
 15. คุณนิธิวดี รักแพ
 16. คุณสุชาดา ทรัพย์เมือง
 17. คุณโบว์ 1
 18. คุณโบว์ 2
 19. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล
 20. Khun Pongsawad Kamyen
 21. คุณสิริกร โพธิ์กระโทก
 22. Kerry Express (1 วัน)

 23. คุณตติยา เขียวประเสริฐ
 24. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 25. คุณอธิชา อัศวชัยโสภณ
 26. คุณดลชา โรจนสุภัค
 27. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 28. คุณกานต์พิชชา ตระกูลสาขจรสิริ
 29. คุณพัฒนกิจ สมภาร
 30. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล (ใบกำกับภาษี)
 31. DHL /SP (1-3 วัน)

 32. คุณศศิวิมล โสตถิสถาวร
 33. คุณชนัญชิดา รุ่งเพชรรัตน์
 34. คุณวรรณิสา กำจรพานิชเจริญ
 35. คุณสุรีวัลย์ รื่นสุข
 36. คุณจริน ปานสังข์
 37. คุณอัฟณาน ลาเต๊ะ
 38. คุณฝาฎีลา โสะเบ็ญอาหลี
 39. คุณเจนสรินทร์ กองทอง
 40. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล
 41. คุณพรพิมล. ศรีรักษา
 42. คุณอโรชา โพธิ์น้ำทรัพย์
 43. คุณศรัญญา อินทร์ภักดี
 44. คุณณัฐธีรา ไชยปันดิ
 45. Khun Vichai songsermsakuldee
 46. คุณโสภาพรรณ แสนศรี
 47. คุณทรงยศ ปั้นหยา
 48. คุณวารุณี วิลัยเกษ
 49. คุณพิมลศุภ จรชัย
 50. คุณเมวดี ชัยจันทร์
 51. คุณวิจิตรา​ วรคันทักษ์
 52. คุณเยาวรัตน์ ผาแก้ว
 53. คุณภัณฑิรา ธิติบดินทร์
 54. คุณรชนิศ หนูน้อย
 55. คุณรัฐศาสตร์
 56. คุณกุลนิภา ศรีจันต๊ะ
 57. คุณวิกัณตา บุญราช
 58. คุณชนนิกานต์ รักวนิชย์
 59. คุณจิต​ติ​พงษ์​ แสง​คำ​พันธุ์​
 60. คุณอชิรญา พิรักษา
 61. คุณกมลวรรณ สัตตบงกช
 62. คุณประภาศิริ เหลาหมวด
 63. คุณอัครวัฒน์ พูลทรัพย์
 64. คุณจารุวรรณ อินทรพินิจ
 65. คุณกาญจนา ผมธรรม
 66. คุณกวินนา สายันต์
 67. คุณหทัยกาญจน์ ภูสนาม
 68. คุณปัทมา ชิดสวน
 69. คุณนุชนารถ วิชัยรัมย์
 70. Khun Thippawan Chaiyaraj
 71. คุณซูลกิฟลี มะแซ
 72. คุณพีรัสม์ ทองประพันธ์
 73. คุณอภิรดี แซ่โง้ว
 74. คุณกนกวรรณ ขวัญย่อง
 75. คุณรวิวรรณ​ โยธาจันทร์
 76. คุณนายยุทธศักดิ์ ชูชีพ
 77. คุณนิภาพร แก้วประเสริฐ
 78. คุณสรวงสุดา คำยันต์
 79. คุณวิรุญา แก้วสมบูรณ์
 80. คุณอลงกรณ์ ไชยวิเศษ
 81. คุณทักษพร พรมสีแก้ว
 82. คุณสุวรรณรัตน์ แก้วจ่าง
 83. คุณชญานุศภัฒค์ พักตรพันธานนท์
 84. บ้านโกหลิว
 85. คุณจารุชา มณีวงค์
 86. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวีระเทพ คำพญา
 2. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 3. คุณฌัจชญานิษฐ์ ปิดดวงแก้ว (คุณอร)
 4. คุณปนิษฐา ภิญโญ
 5. คุณดวงใจ ขาวช่วย
 6. คุณอภิญญา เรืองมาก
 7. คุณสิริพร ใหญ่กระโทก
 8. คุณนวพร นามวงค์
 9. คุณศุภการณ์ เตชะวงค์
 10. คุณแสงทอง กันนุฬา
 11. คุณณัฐกาณร์ ปิติแสงชัย
 12. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 13. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 14. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 15. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 16. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 17. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 18. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 19. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 20. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณสุภสร
 23. คุณภารดี ติยะวัชรพงศ์
 24. คุณจิดาภา หม่อนสงคราม
 25. คุณบุญสม สุกปลั่ง
 26. คุณภัคภร จินตพัฒนะ
 27. คุณจุธาทิพย์ เรือนศรี (คุณฝน)
 28. คุณแสตมป์(ตัวอย่างถุงขาว)
 29. คุณเบนซ์
 30. Kerry Express (1 วัน)

 31. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร
 32. คุณปาลิดา (แนน)
 33. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 34. คุณอมรรัตน์ สีมะไมล์
 35. Khun NATTIYA
 36. คุณสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมสกุลดี
 37. คุณวรรณา ทับล้อม
 38. คุณรินทร์ลภัส (ปิ๊ง)
 39. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 40. คุณสยาม สมฤทธิ์
 41. คุณอภิชัย เจนเจริญพันธ์
 42. คุณคัคนาพร แตงอยู่ (คุณปอ)
 43. คุณศรินธร นครกัณฑ์
 44. ร้าน RUDEDOGHAPPY
 45. คุณฐิติพร นุ่มเกลี้ยง
 46. บริษัท มาเจสทิค ไนน์ จำกัด
 47. บ.เอส เจ แอล เทรดดิ้ง จำกัด
 48. คุณกัญญาภัค หวาวันจาน
 49. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย
 50. คุณประภาพร เอื้อเฟื้อ
 51. คุณนัทธมน สกุลกาญจนดล (บ้านเหลือง)
 52. คุณปวิณา โสภารักษ์์
 53. คุณพนิดา งามพิทักษ์กุล
 54. คุณนุชรัตน์ สุขประเสริฐ
 55. คุณณัฐศรัณย์ สิงห์สุทธิโสทร
 56. DHL (1-3 วัน)

 57. คุณปฏิเวธ อักกะวิเนต
 58. คุณอัษฎาวุธ ตาแล
 59. คุณวิชชุดา จันทวี
 60. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร 1
 61. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร 2
 62. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร 3
 63. DHL /SP (1-3 วัน)

 64. คุณชนากานต์ บัวฮองแสง
 65. คุณพัฒน์นรี ตาสี
 66. คุณธิดารัตน์ เวชประสิทธิ์
 67. คุณกมลทิพย์
 68. คุณสุรศักดิ์​ สุทธิ​ธน​มาศ​
 69. คุณพานิดา อาษาสนา
 70. คุณอุรชา เย็นตระกูล
 71. คุณอภิญญา ทองคลอด
 72. คุณขนิษฐา. สิงห์ทองลา
 73. คุณพงษ์ศักดิ์
 74. คุณวิภา ถูกนึก
 75. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณรัตนากร 1
 2. คุณรัตนากร 2
 3. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 1
 4. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ 2
 5. บริษัท อินเทอร์ แลคชั่น จำกัด 1
 6. บริษัท อินเทอร์ แลคชั่น จำกัด 2
 7. คุณมธุรส คุ้มภัย
 8. คุณกฤษฎาพร กันทะวัง
 9. คุณซอ
 10. คุณชฤดา ปิยรัตนคุณากร
 11. คุณชญากุล หาญานุวัฒน์
 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ (เอกสาร)
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณอำพล 1
 15. คุณอำพล 1
 16. Kerry Express (1 วัน)

 17. คุณพิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 18. คุณสุนทร เลิศพนมวรรณ
 19. คุณอุไร พรมเสาร์
 20. คุณสุนิษา นิลพันธ์
 21. คุณสุดาวดี แสนแสน (บ้านครูนก) 0898871495
 22. DHL /SP (1-3 วัน)

 23. คุณอิศรานันท์ แสงนนท์
 24. คุณแป้ง
 25. คุณภัทราภรณ์ บัวเรียง
 26. คุณอทิตยา สละ
 27. คุณจิระ สีมะเดื่อ
 28. คุณพรพิมล พลธี
 29. คุณศิริลักษณ์ โถคำนาม
 30. คุณณัฐรินีย์ สว่างวงศ์
 31. คุณวุฒิพงษ์ อุตตะมัง
 32. คุณนิศากร เพชรรัตน์( ร้านดีดีมินิมาร์ท )
 33. คุณดารุณี ทิพย์บุญศรี
 34. คุณเฉลิมพล ชูเชิด
 35. คุณศิริพร. เนื่องภิรมย์
 36. คุณอรพรรณ กิ่งจันมน
 37. คุณธีระศักดิ์ เติมวิสิฐกุล
 38. คุณทิพวรรณ ชัยมงคล
 39. คุณพรทิพย์ เตชะวงค์
 40. คุณณิชานันท์ โรจนวงศ์
 41. คุณณัฐชยา หมีไทย
 42. คุณมณฑิรา เจิงกลิ่นจันทน์
 43. คุณวิทยา ปุผาลา
 44. คุณจิราพรรณ สาระบูรณ์
 45. คุณขัตติยาภรณ์ รัตนอนันต์
 46. คุณสุถภาภรณ์ จรัสนิวัฒน์
 47. Khun Noppadon รัตนยาติกุล
 48. คุณเบญจพร ปิ่นนิล
 49. คุณเจี๊ยบ
 50. คุณฐิตารีย์ เปี่ยมสุขสัมพันธ์
 51. คุณสุวจี ชาญวิทย์กรณ์
 52. คุณนิภาพร แก้วประเสริฐ
 53. คุณชินาภา พูลเกษม
 54. คุณปนัสยา นครศรี
 55. คุณสาลินี สุทธิธนานุสรณ์
 56. คุณฟีนระชัย ลาดนอก
 57. คุณศุภมาส ปิ่นทอง
 58. คุณญาดา อุนธุระเลิศ
 59. คุณพิรุณ ศรีคร้าม
 60. คุณสุนินทา อยู่เย็น
 61. คุณวิชชุดา บวรเกษมสุข
 62. คุณมนฤทัย
 63. คุณอุไรรัตน์. สิทธิ
 64. คุณนฤธิ์ท มาประโคน
 65. คุณอรทัย บุญลาภ
 66. คุณวิลาวรรณ โพธิ์จันทร์
 67. ร้าน I SEE CUP
 68. คุณกรกมล ก๋งอุบล
 69. คุณศรัญ มูซอ
 70. คุณกนกกุล เยื่องสกุล
 71. คุณสมหญิง นวลละออ
 72. คุณรมณีย์ ยอดขันธ์
 73. คุณศุภชัย ปันปวง
 74. คุณนราภิวัฒน์ มีนกิตติกุล
 75. คุณเฟื่องฟ้า ภูเต้านิล (นุ่ม)
 76. คุณสุณิษาอินอำนวย
 77. บริษัทมิลยาร์ดเมอริท จำกัด
 78. คุณพิมพ์ใจ วรรณพงษ์
 79. คุณจิรชยา ยนสิงห์
 80. คุณวีรินทร์ สุวรรณวงศ์
 81. คุณปรินทร แก้วผ่าน
 82. คุณบุศรา วงศ์เพชรพิทักษ์
 83. คุณจีรนันท์ เกตุวงศ์ษา
 84. คุณสุนทร ใจกล้า
 85. คุณวัลลี ศรีนวล
 86. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 09/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. Training Lab Ltd. 1
 2. Training Lab Ltd. 2
 3. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 1
 4. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 2
 5. คุณวิจิตรา เย็นใจ
 6. คุณมลิดา เดชสายบัว
 7. คุณไอซ์
 8. คุณกิตติศักดิ์ ปาณะศรี
 9. คุณจรรยา พรมเสนา
 10. คุณณัฐกิตติ์ แป้นถึง
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณสุกานดา
 13. คุณธนกร ปทุมรัตนเดชากร
 14. คุณพิรัลพัชร วัฒนมณี
 15. Kerry Express (1 วัน)

 16. Khun Natchathat
 17. คุณทิวาพร หนูเนตร
 18. คุณชานนท์ วงศ์ป้อม
 19. Khun Pichaporn Prathumsri
 20. คุณกิตติกานต์ ซอหะซัน
 21. คุณมัทนา พรมสะอาด
 22. คุณณัฐพล พูลทวีป
 23. DHL (1-3 วัน)

 24. คุณกษิดิศ 1
 25. คุณกษิดิศ 2
 26. คุณกษิดิศ 3
 27. DHL /SP (1-3 วัน)

 28. คุณพนัชกร ปานบุญ
 29. คุณนรินทร์ หลำริ้ว
 30. คุณธาริณี ขจิตวัฒนกุล
 31. คุณบรรเจิด ธารากุลประทีป
 32. คุณสุปราณี คูหาแก้ว
 33. คุณภรณ์ทิพย์
 34. คุณพิมพ์จุฑา เจียวยี่
 35. คุณพรเพ็ญ เอี่ยมสอาด
 36. คุณสุพรรณษา
 37. คุณจิตลดาภรณ์ กุลปัญญา
 38. คุณต้อมแต้ม
 39. คุณสุพรรษา กองแสนแก้ว
 40. คุณชวลิต แดงพร้อม
 41. คุณอรวรรณ ทวีวรนาถ
 42. Khun Maneeratkaewmaneechai
 43. Khun Weeraya Noijaf
 44. คุณธนัตดา กองเพชร
 45. คุณสุธาสินี จันธิมา
 46. คุณอนุรัตน์ ธงไชย
 47. คุณอุสา ยันเจริญ
 48. คุณอรวรรณ ระวังชนม์
 49. ร้าน someone tsai
 50. คุณธิดารักต์ บัวใหล
 51. คุณธัชรียา คุ้มสิงห์สันต์
 52. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 08/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. ร้านผึ้งน้อยสันกำแพง 1
 2. ร้านผึ้งน้อยสันกำแพง 2
 3. ร้านผึ้งน้อยสันกำแพง 3
 4. คุณ นภาพร คุ้มราษฎร์
 5. คุณศุภกร อาษานาม 1
 6. คุณศุภกร อาษานาม 2
 7. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 8. คุณธมลวรรณ
 9. K.Pongsawad Kamyen
 10. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 11. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 12. Alphafast (1วัน)

 13. บริษัท ลัลนภดา จำกัด
 14. คุณกันติยา อินต๊ะกาวิล (คุณมะปราง)
 15. คุณพลอยปภัส สุขโชติ
 16. คุณนรี พ่วงความสุข
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณอารีรัตน์ ไตรสุขสันต์
 19. คุณริรินดา ชโลธร
 20. คุณอัญชลี อยู่ดี
 21. บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด
 22. คุณนูรยีฮัน วาบา
 23. โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์
 24. คุณสมปอง เหนี่ยวรั้งใจ
 25. คุณนพพร จิรพัฒน์ธำรงกุล
 26. คุณเกศรา พูลสวัสดิ์
 27. คุณนิลลักษณ์ ใจโพธิ์
 28. คุณกวินทิพย์ สุภาปุ
 29. DHL (1-3 วัน)

 30. คุณกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์ 1
 31. คุณกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์ 2
 32. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 1
 33. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 2
 34. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร 3
 35. DHL /SP (1-3 วัน)

 36. คุณพงศกร จันทร์เฟื่อง แผนกการตลาด
 37. คุณอรพรรณ สมเกตุ
 38. คุณเยาวเรศ แพบุตร
 39. คุณนัตตา ลีลาจริยาธรรม
 40. คุณนวพร หอมกลิ่น
 41. คุณวรทัศน์ ตันตระกูล
 42. คุณมาลิณี
 43. คุณเอมอร อภิวงค์
 44. คุณปรียา โพธิ์กลิ่น
 45. คุณอารยา​ ลบแย้ม
 46. คุณนันทกลักษณ์ สังข์ภิรมย์
 47. K.Sarapong
 48. คุณเพียงพิศ สายสุวรรณ
 49. คุณธีระ กฐินทอง
 50. คุณธารขวัญ
 51. คุณอมราวดี
 52. คุณจิราภา บุญเกิด
 53. คุณทับทิม เจนกลาง
 54. คุณอารยา เนตรใจบุญ
 55. คุณวรฤทัย ทิศกระโทก
 56. คุณกนกพร โสงขุนทด
 57. คุณสรารัตน์ น้อยนคร
 58. K.Vasita
 59. คุณจันจิรา สิทธิวิบูลย์
 60. คุณชนิศา หวงวงษ์
 61. คุณอภิสรา​ ขันชลี (คุณตอง)​
 62. คุณกาญจนา วะลุนธรรม
 63. คุณณทร
 64. คุณศิรินันท์ แสนคนึง
 65. คุณนาวาวี ดือราแม
 66. K.Tan1177
 67. คุณนงลักษณ์ ทองดี
 68. คุณปลายฝน โพธิมูล
 69. คุณทัศนีย์ ทศราช
 70. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณไรวินทร์
 2. คุณสถาพร ทรงความดี
 3. คุณวริสรา เสนาะ
 4. คุณศิราณี เชื้อกลาง 1
 5. คุณศิราณี เชื้อกลาง 2
 6. คุณทุเรียน กาญจนการี
 7. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 8. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 9. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์
 10. คุณประภาภรณ์(ชดเชยเทป)
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณจารวี สิงห์ทร (คุณหมิว)
 13. คุณจรัสศรี คงปันนา
 14. คุณเปรม
 15. คุณวิชนิกานต์ ไชยชนะ
 16. Kerry Express (1 วัน)

 17. คุณเสาวลักษณ์ โตจริง*
 18. คุณอธิชา สุขสุวรรณ
 19. คุณอำไพ อินช้อย
 20. คุณอิทธิพล มะหะหมัดจินดา
 21. คุณวัสสิกา สุวรรณจันทร์ (คุณออย)
 22. คุณวิสสุตา
 23. คุณสุกัญญา บุญธูป
 24. คุณสรธัญ เพียมา
 25. คุณชนิดา บุญอำพล
 26. คุณอภิญญา วรเกียรติดำรง
 27. คุณเจนณรงค์ วิสุเวส
 28. คุณสุวลักษณ์ สำราญศาสตร์
 29. คุณฐิติชญา
 30. คุณจินตนา ยงพาณิชย์
 31. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 32. ร้านเบบี้บอร์น
 33. K.Name_J
 34. คุณนูรฮูดา สาและ(ชดเชยสินค้า)
 35. คุณอารี เจริญศรี
 36. DHL (1-3 วัน)

 37. คุณทับทิม
 38. คุณพงษ์ศิริ อารีประชาภิรมย์
 39. คุณกนกวรรณ จาตุรวาณิช
 40. คุณวาสนา ปลื้มใจ
 41. DHL /SP (1-3 วัน)

 42. คุณศุภณัฏฐ์ ภักดีเศวตโชติ
 43. คุณณัฏฐทิตา พัชรมณีกุล
 44. คุณณิชชาพัณณ์ ขันทรัพย์
 45. คุณศุภณัฐ จำปาสุข
 46. คุณสุภาภรณ์ ทองสุข
 47. คุณสมฤดี พิมพ์โคตร
 48. K.NooCherry
 49. คุณวริศราภรณ์ ติเรือน
 50. คุณนารีชา คอน
 51. คุณสุภัสสร ศรีนาหอม
 52. คุณสุนิศา
 53. คุณสาริณี แดงเกิด
 54. คุณศราวุท ทานันท์
 55. คุณนุชรัช เกื้อสกุล
 56. คุณวิลาวัลย์ จันทร์หล้า
 57. คุณรักชาติ โอเขียว
 58. คุณเมริษา (มิ้ง)
 59. คุณภัทราภรณ์ ส่งเสมอ
 60. คุณพรวนิดา เสลาลักษ์
 61. คุณอมรรัตน์. พุทธกิจ
 62. คุณพนัตดา
 63. คุณวิรงรอง ดีขม
 64. คุณอฐิพงศ์ นันทศรีนนท์
 65. คุณณิชากร หมวกเปียะ
 66. คุณพิชญ์สิณี เขื่อนจันทึก
 67. K.Unchalee Nakkhamsiri
 68. คุณวิภา นิรนาท
 69. คุณสุกัญญา ศัพเสนาะ
 70. คุณสุรีย์พร เชาวน์รุ่งเมธี
 71. คุณจรรยา โปลิศ
 72. คุณภูรี สุวรรณพิพัฒน์
 73. คุณยุพารัตน์ วระชินา
 74. คุณจินตนา. พินราช
 75. K.Mangpor​
 76. คุณรสรินทร์ อินทุขหิต
 77. คุณวฤษสพร (มายด์)
 78. คุณโย
 79. คุณพัชราภา แถมพยัคฆ์
 80. คุณจีรณิฐา วีราสุขสันติลาภ
 81. คุณวาสนา พรหมเมตตา
 82. คุณจัตตารีย์ สุวรรณทัต
 83. คุณณิชกานต์ วาดคำ
 84. TP Logistic (3-5 วัน)

 85. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 14 กล่อง
 86. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 06/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสุพรรษา ลีนา
 2. คุณธิดารัตน์ จันทร์สุข
 3. คุณณัฏฐกานต์​ ชูมาลัยวงษ์
 4. คุณจุฬาณี ธัญญเจริญ
 5. คุณอภิชญา พินิจพรพรรณ
 6. คุณศรชัย ลิ้มไพบูลย์
 7. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 8. คุณนภัสรพี วิระคำ
 9. คุณชาตรี เชิดชูบุพการี
 10. คุณกิติมา ศรีสุขกลาง
 11. คุณรัชชนก บัวขันธ์
 12. คุณวีระพงษ์ (เบอร์ 4 : 30 Pcs) 1
 13. คุณวีระพงษ์ (เบอร์ 4 : 30 Pcs) 2
 14. คุณวีระพงษ์ (เบอร์ 4 : 30 Pcs) 3
 15. คุณวัลชลี 1 (บิลใหญ่)
 16. คุณวัลชลี 2 (บิลใหญ่)
 17. คุณวัลชลี 3 (บิลใหญ่)
 18. คุณวัลชลี 4 (บิลใหญ่)
 19. คุณวัลชลี 5 (บิลใหญ่)
 20. คุณวัลชลี 6 (บิลใหญ่)
 21. คุณวัลชลี 7 (บิลใหญ่)
 22. คุณวัลชลี 8 (บิลใหญ่)
 23. Kerry Express (1 วัน)

 24. คุณก้อง วงศ์อารยา
 25. Khun Sarita
 26. ร้านแพรวมาเชอรี่
 27. คุณอภิชาติ บุษบง
 28. คุณอาภารัตน์ บุญชัยวัฒนา
 29. คุณณรินทร์ธร บุญจันทร์
 30. คุณวันวิสา
 31. คุณณัฐกาณร์ ปิติแสงชัย
 32. คุณกฤติยา คำสุวรรณ
 33. คุณภัททิยา ศรีพูล
 34. คุณณัฏฐ์จิราพร เข็มปัญญา
 35. คุณชาญชัย มะโนมาน
 36. คุณประภาส เพชรแสง
 37. คุณภัทรมน ฤทธิ์เพ็ชร
 38. คุณจิน ชัชวรรณ์
 39. คุณน้ำตาล
 40. คุณลี่(ใบกำกับ)
 41. คุณมนัสพันธน์ (เปลี่ยนที่อยู่)
 42. DHL (1-3 วัน)

 43. Joy shop 1
 44. Joy shop 2
 45. DHL /SP (1-3 วัน)

 46. คุณรวิสุดา ประภาสโนบล
 47. คุณถุงเงิน เรืองสมุทร
 48. คุณยลธิตา พระสว่าง
 49. Khun Kasmini
 50. HN.SHOPS **store
 51. คุณทรรศพร ดำรงวิวัฒน์
 52. คุณเรวดี เยาวะ
 53. คุณนิภาภรณ์ มูลเกษ
 54. คุณสุธิดารัตน์ เนื้อนิล
 55. คุณฮีดายะห์ สอาด
 56. คุณศุภากร เรืองวงษ์
 57. คุณกนกวรรณ ทองปลิว
 58. คุณโชติกา วะชุม
 59. คุณสุริวิภา สุวรรณ
 60. คุณนิศาชล บัวดี
 61. คุณนันทนา ขาวจันทร์
 62. คุณชฎาพร. ซื่อเสมอ
 63. คุณศราวุธ แสนปัญญา
 64. คุณศลิษา คล้ายทอง
 65. คุณพิมพ์สุดา อุตตะมัง
 66. คุณกชกมล วิจาราณ์
 67. คุณรัชดาภรณ์ วิริยะประทีปบุตร
 68. คุณโย
 69. คุณวนิดา แก้วคำกอง
 70. คุณนุชรา โยธะกา
 71. คุณศักดิ์สิทธิ์ หมื่นมะโน
 72. คุณศิพิม ทวีทำนุสิน
 73. คุณธีรดา โกมลวาณิช
 74. คุณเบียร์ (humming beer natural product)
 75. คุณภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์
 76. คุณสุนิษา อาดำ
 77. คุณลำพรวน ฉายาเวช
 78. คุณวันดี หอมสุคนธ์
 79. คุณบีเชีย หม้า
 80. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 05/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณศิรินภา ปวนใจศรี*
 2. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 3. คุณสิโรชินี นิโรบลวงศ์
 4. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด
 5. คุณสรพงษ์ วังแก้ว
 6. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา (0288955093)
 7. คุณสุรารักษ์ สมบัติ*
 8. คุณอรสา นวลฉวี
 9. คุณอรอนงค์ แต่งพลกรัง
 10. คุณทิพธัญญา ทองมี
 11. คุณธนภัทร มหาวรรณศรี
 12. คุณแสงเดือน อินประสิทธิ์
 13. คุณกนกวรรณ อะทะรัมย์
 14. คุณณัฐกิตต์ เบญจมาศ
 15. ร้านขนิษฐาดีไซน์ 1
 16. ร้านขนิษฐาดีไซน์ 2
 17. คุณศิรินภา เกษตทรัพย์สิน
 18. คุณสุพัตรา วัฒนาประชากุล
 19. คุณปาริฉัตร ชาติพจน์
 20. คุณวรัญญา แก่นสา
 21. โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์
 22. คุณปาณณัชชา มหิวรรณ
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณบีเชีย หม้า*
 25. คุณแพรทิพย์ แซ่ฮ้อ
 26. คุณสมปราชญ์ นรินทร์
 27. คุณณัฐกฤตา​ อาษาวุธ
 28. คุณชนนิกานต์ เมืองมูล
 29. คุณอริษา กองจันทร์
 30. คุณสลิลโรจน์ เกตุจันทร์
 31. คุณเบญจรัตน์ ช่วยแสง
 32. คุณอุไรวรรณ จับบัง
 33. คุณกนกอร โฆษิตมงคลชัย
 34. คุณเอกพิทักษ์ บุญมา*
 35. คุณ จตุพล สุภิสิงห์
 36. คุณปริศา ปุริโต
 37. คุณชนนภัทร จันทรสาขา
 38. Kerry Express (1 วัน)

 39. บริษัท นิทิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 40. คุณวิฑูร จึงวัฒนกิจ
 41. คุณอัสนีนัส เกตน์แสวงงาม
 42. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 43. คุณปนัดดา อุตตริต
 44. คุณชุติกาญจน์ จิตอามาต
 45. คุณแสงดาว
 46. คุณปุญญพัฒน์ ศรีชัยวิทย์
 47. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 48. Khun Voraphan
 49. คุณชัชชม รักขิตกูล
 50. คุณณัฐกานต์ บุญรอด
 51. คุณอุษณีย์ พวงสุวรรณ
 52. คุณคุณจารุณี ทรัพย์สมบูรณ์ (ปลา)
 53. คุณมนัสพันธน์ นาคถาวร
 54. ฉลวยผ้าไทย (0618059362)
 55. คุณวิรัตติกาล ปันคำ
 56. เคุณวนเนซ่า ติตัส
 57. คุณเกียรติพงษ์ วงษา
 58. คุณชญากาณฑ์ ยุติธรรม
 59. คุณภัทรมน ฤทธิ์เพ็ชร
 60. คุณริณ
 61. บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด (ใบกำกับภาษี)
 62. DHL (1-3 วัน)

 63. คุณกัญญาภัค 1
 64. คุณกัญญาภัค 2
 65. คุณภิชญาพร จันทร์นา
 66. คุณนปภัสร์ ชูสุวรรณ
 67. คุณทับทิม 1
 68. คุณทับทิม 2
 69. DHL /SP (1-3 วัน)

 70. คุณวัฎฏิรัตน์ ทองมั่ง
 71. คุณศิริลักษณ์ โถคำนาม
 72. คุณวิมลเรขา กล้าชาญชัย
 73. คุณมุทิตา พามมา
 74. คุณวริศราภรณ์ ติเรือน
 75. คุณครูปลา
 76. คุณกัญญารัตน์ ป้องหลักคำ
 77. คุณทรงกลด เเจ่มฟ้า
 78. คุณมันตา อารมย์เพียร
 79. คุณมูฮัมหมัดฮัมดี มะฮูลู
 80. คุณวีรภัทร สองเมือง
 81. คุณณรงค์ศักดิ์ ดำปิน
 82. คุณไอริณ ทักษิณาวาริน
 83. คุณศศิรัศมิ์ บางประสิทธิ์
 84. คุณนธีกานต์ สุนันชู
 85. คุณพิมพ์ณฎา จันทวัง
 86. คุณยุพารัตน์ วระชินา
 87. คุณแพรวไพลิน ธรรมราช
 88. คุณกานต์พิชชา วัฒน์หิรัญภาคิน
 89. คุณวิภาวี ภัทรวิทย์
 90. คุณนูรฮูดา สาและ
 91. คุณสุนิดา เมธาวีสุวรรณ
 92. คุณชลิตา ประยงค์
 93. คุณชนิตา หอมชื่น
 94. คุณกิตติศักดิ์ เบ้าทอง
 95. คุณสุธาสินี จันธิมา
 96. คุณธันยชนก ศิริผึ้ง
 97. คุณชญาภา ศรีนุติภาคิน
 98. คุณสกาวเดือน สมหวัง
 99. คุณยุพาวดี พรหมมา
 100. คุณชลลดา วิเศษศรัณย์
 101. คุณอรุณ ไก่นิล
 102. คุณจิณณะ ทัศพัฒน์
 103. คุณปุญญาภัทร์
 104. คุณนิตยา ดาราสิทธิ์
 105. คุณสุวิมล รัตนพันธ์
 106. คุณประภาภรณ์ พฤกษมหาศาล
 107. คุณพัทณวดี มะริธง
 108. คุณศุภาวดี ชูช่วย
 109. คุณพรพนา สร้างเสริมพันธุ์ (ส้มโอ)
 110. คุณอรสา ไกยราช
 111. คุณพัชชาพลอย ธรรมธนสิริ
 112. คุณอภิรดี ทองสาร์
 113. คุณพระพิทักษ์​พงษ์​ ปาระมี
 114. คุณปรัชญากรณ์ แทนแสง
 115. คุณสุรนาถ เชื้อมั่น
 116. คุณแคทรียา
 117. คุณเบญญทิพย์ โทไข่ษร
 118. คุณสุชาดา ศรีสกุลเตียว(หมู)
 119. คุณปวีณ เพชรรัตน์
 120. คุณวรินดา โรจนะ
 121. คุณจรรยา. แสนจู
 122. คุณทัชนีกร โม้หอชัย
 123. คุณจิรายุ เชื้อทอง
 124. คุณนิตยา นุ่นชูผล
 125. คุณนันทินี ป้องบุญจันทร์
 126. คุณธนัท เหล่านิพนธ์
 127. คุณพิชิตพงศ์ หงษ์ทอง
 128. คุณทิพวัลย์ สุ่มทอง
 129. คุณรวิทพรรณ กิจวัฒนาทรัพย์
 130. คุณปานชนก สุยะตุ่น
 131. คุณหิรัญญา หงส์นพคุณ
 132. คุณลาภิสรา ศรีบุญมา
 133. คุณอรอุมา สันติสุข ( น้องเอ ปั้ม)
 134. คุณหยาดรุ้ง ขาวสุวรรณ
 135. คุณมริษา พุ่มห่อ
 136. คุณศิรประภา ตังสกุล
 137. ใคุณบเตย
 138. คุณศรัญญา หลำเบ็ญสะ
 139. คุณชญานี ดีอ้อม
 140. คุณวาสนา ปัญญาคล่อง
 141. คุณภาสินี ทองมหา
 142. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 03/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. บจก.ออฟพิมุส (034-826055)
 2. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์
 3. คุณนิศาวรรณ อิ่นแก้ว
 4. คุณธรรมนูญ แสงมณี
 5. คุณโอภาส เครือแปง
 6. คุณชยกร โรจน์ทนง
 7. คุณสีวยิน 1
 8. คุณสีวยิน 2
 9. คุณสีวยิน 3
 10. คุณสีวยิน 4
 11. คุณสีวยิน 5
 12. คุณสีวยิน 6
 13. คุณสีวยิน 7
 14. คุณสีวยิน 8
 15. คุณสีวยิน 9
 16. คุณสีวยิน 10
 17. คุณสีวยิน 11
 18. คุณสีวยิน 12
 19. คุณสีวยิน 13
 20. คุณสีวยิน 14
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณวัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ
 23. คุณศักดิ์สิทธิ์ ใจช่วง
 24. K. Tanyaporn Charoenpornsombat*
 25. คุณนริศรา ปรางทอง
 26. คุณพุ่มข้าว ยศเครือ
 27. คุณทัชชญา ชัยเมืองมูล
 28. คุณธีรุตย์ อาจสันเที๊ยะ (5406)
 29. Kerry Express (1 วัน)

 30. คุณพงศกร จุลนวล
 31. คุณเนตรวิภา ปวีณธิติอนันต์
 32. คุณวารุณี วงษ์เพ็ชรเขียว
 33. คุณเชียงใหม่คิดส์
 34. คุณศิตา คดดวง
 35. คุณณัฐริกา กั้ววัลย์
 36. คุณกชกร สามารถ
 37. คุณเอกชัย หอซิน
 38. คุณวิราภรณ์ ทองลาด
 39. คุณอามีน ตนหน*
 40. คุณทัศนีย์ สระทองล้อม
 41. คุณอภิญญา เรืองมาก
 42. คุณวิศารัตน์ มั่นสุข*
 43. คุณเปรียว
 44. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์ 1
 45. คุณอัษฎชัย (ใบกำกับภาษี)
 46. DHL (1-3 วัน)

 47. คุณเกศิณี รอดหร่าย
 48. คุณชุดาพร บุญเย็น 1
 49. คุณชุดาพร บุญเย็น 2
 50. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 51. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 52. คุณนุสรา
 53. คุณทิวัตถ์ แก้วอักษร 1
 54. คุณทิวัตถ์ แก้วอักษร 2
 55. คุณทิวัตถ์ แก้วอักษร 3
 56. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 1
 57. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 2
 58. DHL /SP (1-3 วัน)

 59. คุณวันวิสาข์ ชนพันธ์นนท์
 60. คุณอามีเนาะ อาลีแก
 61. คุณชลดา แสงสว่าง
 62. คุณพรรรณทิพย์ ทัดพลอย
 63. คุณประภัสสร ใจมา
 64. คุณวิมลวรรณ แสงเพ็ชร
 65. คุณอนุพงษ์ วงษ์จำปา
 66. คุณลักขณา ขุมทอง
 67. คุณจริยาภา ผลอินหอม
 68. คุณเมธาวรินทร์ ภาพร
 69. คุณสิรินาถ ศรีวิไล
 70. คุณวิชสุดา โสภักดี
 71. คุณปราดเปรียว ทุนเหลือ
 72. คุณสุภาวดี ดีสุภาพ
 73. คุณจิณณพัต มุทธากาญจน์
 74. คุณแก้วตา นามคำ
 75. คุณณัฐวดี สิงห์ลา (ห้อง425)
 76. Khun Game
 77. คุณมัทรี มงคลมหัทธนะ
 78. คุณพิมพ์ชนก มะโนวร
 79. คุณสุวรรณี โสบุญ
 80. คุณจิตติมา มีชัย
 81. ร้าน Dollyteddy
 82. คุณจุฑากาญจน์ ฟักทอง
 83. คุณศิริภรณ์ หมื่นหาญ
 84. คุณณัฐวัฒน์ คงกูล
 85. คุณภัคจิราพร สิงคราช
 86. คุณสุภาพร รักตระกูล
 87. คุณพัฒนพล ฝุกฝัด
 88. คุณโสรยา พันสนิท
 89. คุณจริยา ปัตแวว
 90. คุณนฤมล ทยากรวรกิจ
 91. คุณอัญชิตา ส้มภู่
 92. คุณนูรไฮดา หะยีเจะเฮง
 93. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 02/08/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณมนัญญา เสฏฐัตต์
 2. คุณนิภาพร (คุณพิม)
 3. คุณประไพรพงค์ สุวรรณ
 4. คุณวิทยา เพ็งนคร
 5. คุณสุชาดา เดวันดา
 6. Khun Ongard piphoppinyo 1
 7. Khun Ongard piphoppinyo 2
 8. คุณจีระศักดิ์
 9. คุณปกรณ์ภาค แซ่ลี้
 10. คุณปกรณ์ภาค แซ่ลี้
 11. คุณณัฐวุฒิ (ส่งสินค้าชดเชย)
 12. คุณพัชรี (ส่งสินค้าชดเชย)
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. บริษัท ซัน.ที โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)(062-717-6777)
 15. คุณณิษา พรหมรักษา
 16. คุณอ้อม อาภรณ์
 17. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่)
 18. คุณกันน์
 19. คุณรัตนาภรณ์​ จารุ​กิตติ​์ธีร​กุล
 20. คุณกฤติยา คำสุวรรณ
 21. คุณปิยเกียรติ โพธิ์กลิ่น
 22. คุณกรีญดา แก้วกำเหนิด
 23. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 24. คุณฐาปนา คงเนียม
 25. คุณชัชฎา พรติยากุล
 26. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 27. DHL (1-3 วัน)

 28. คุณชลัน​ภรณ์​ หมัด​ห​ลำ 1
 29. คุณชลัน​ภรณ์​ หมัด​ห​ลำ 2
 30. คุณชลัน​ภรณ์​ หมัด​ห​ลำ 3
 31. คุณเกียรติมา (แนน)
 32. คุณปรัชญา ศิริโสดา
 33. DHL /SP (1-3 วัน)

 34. คุณสุพัตรา
 35. คุณรัชดาพร ผ่องแผ้ว
 36. คุณอาทิตย์ โชคธนพร
 37. คุณมูฮัมหมัดฮัมดี มะฮูลู
 38. คุณจิตตินันท์ จันทร์สิน
 39. คุณสิริญญา วิริยะศิริพจน์
 40. คุณธิติมา มหายศ
 41. คุณกิตติชัย กาฬสุวรรณ
 42. คุณศิวะเทวี นิรินธนชาติ
 43. คุณกุลธิดา ฉวีวรรณ์
 44. คุณปิยะมาศ ชาภักดี
 45. คุณชัยชัช อึ๊งใช้
 46. คุณกัณฐ์ธาร์กานต์ วงศ์ภมร
 47. คุณธัญพร ทับบุรี
 48. คุณภัทร์วรรณ สิทธิรัตนสุนทร
 49. คุณพรรัตน รุ่งเรือง
 50. คุณสุภาณี บาราเฮม
 51. คุณทิพรดา สายสลำ
 52. คุณกัญญารัตน์ ทิมประดับ
 53. คุณนุชนารถ วิชัยรัมย์
 54. ร้าน August Shop
 55. คุณอภิรดี
 56. คุณสรชัย ใจสาร
 57. คุณนพกร ไชวงค์
 58. คุณวิรงรอง ประโมกข์
 59. คุณชมพู่ ทองภู
 60. คุณกัญญารัตน์ มาแย้ม
 61. คุณพบพร อินทร์อยู่
 62. คุณอัยยรินทร์ ปินเครือ
 63. คุณศิรินันท์ แสนคนึง
 64. คุณนุช วริศรา
 65. คุณ ธีรพงศ์ คงกวิน
 66. คุณมณฑา ว่องวัตรพงศ์
 67. คุณนภนภัส หน่อนาค
 68. คุณณัฐดนัย สวัสดิวงค์
 69. คุณวารินทร์ สุนทรภัณฑ์
 70. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล
 71. คุณนิรัญญา แสนคำ
 72. คุณจารุณี​ สีจันทึก
 73. คุณธมลวรรณ เตชะศรีอมรรัตน์
 74. จ.อ.หญิงรัตนาภรณ์ ถนอมวงษ์
 75. คุณมัชฌิมา อุดมศิลป์
 76. คุณจินตนา ธีระมานะสินธุ์
 77. คุณการะเกด สีหลักร้อย
 78. คุณนีรนุช ยามา
 79. คุณศิวาพรนากงาม
 80. คุณสุวนันท์ บรรจงแจ่ม
 81. คุณกุลธิดา สิทธิวรเนตร
 82. คุณเสกสรร ด่านจิระมนตรี
 83. คุณอัมพร ดีทา
 84. คุณกนกพร แสนสุข
 85. HN.SHOPS **store
 86. Khun Ploynaphat sunthonchancharoen
 87. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 01/07/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสุชาดา มารีประสิทธิ์
 2. คุณสุภาพร บุตรศรีภูมิ
 3. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 1
 4. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 2
 5. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 3
 6. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 4
 7. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 1
 8. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 2
 9. คุณรัตนา ลาภเวที
 10. คุณประภาพรรณ สังข์โสด
 11. คุณอภิญญา นิลคง
 12. คุณธงชัย บุตรพงศาพันธ์
 13. คุณอิทธิพล มะหะหมัดจินดา
 14. คุณประภามาศ
 15. คุณนิศาชล จำปาทอง
 16. คุณเฉลิมพงศ์ แซ่เตียว
 17. คุณกนกวรรณ เพิ่มพล
 18. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณรวิวรรณ​ โยธาจันทร์*
 21. คุณจุฬาลักษณ์ การเร็ว
 22. คุณภิรญา
 23. คุณกฤษฎาภา กฤดากร
 24. Khun All
 25. Kerry Express (1 วัน)

 26. คุณประภัสสร บัวศรี
 27. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 28. คุณวาริส หริณโรจน์โสภณ
 29. คุณอามีรา มูดอ
 30. Khun Ladavan
 31. คุณชยพล ธรเจริญศรี
 32. ร้านเสื้อผ้าฝ้ายราคาถูก 180-300 บาท*
 33. คุณเอกชัย หอซิน
 34. คุณภัทรธีรา
 35. คุณธมนวรรณ พรหมชาติ*
 36. คุณณัฐวุฒิ ขัติรัตน์ (ตรวจสอบ)
 37. คุณณัฐชานันท์
 38. คุณสรธัญ เพียมา
 39. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 40. คุณพิมพ์​ประไพ​ ตอง​ติด​รัมย์​
 41. หจก.เบบี้ สตัฟ
 42. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 43. คุณถิรนันท์ ไตรรัตน์
 44. คุณอาดีลัน เจ๊ะแต
 45. DHL /SP (1-3 วัน)

 46. คุณสุธาสินี เรืององอาจ
 47. คุณสุวันทา ทะสา
 48. คุณพัชรินทร์ ศรีก้อนแก้ว
 49. คุณธัญญารัตน์ น่วมไม้พุ่ม
 50. คุณพิมพ์สุภัค เพ็ชรสอาด
 51. คุณศิริลักษณ์ โถคำนาม
 52. คุณนิตินัย สีหาบุตร
 53. คุณศศิธร ยกศิริ
 54. คุณชุติมันต์ ยาวะระ
 55. คุณพัชร์ภรณ์ เอิบกมล
 56. คุณสุกัญญา หอมหวล
 57. คุณรุ่งนภาภรณ์ แก้วชนะ
 58. คุณชลิดา กันยวิมล
 59. คุณวลัยลักษณ์ ออนตะไคร้
 60. คุณแววตา​จันทร์​พึ่ง​
 61. คุณจุฑารัตน์​ วิบุญชาติ
 62. คุณธวัลรัตน์ จันทร์แดง
 63. คุณพนิดา คงทอง
 64. คุณศราวุธ แสนปัญญา
 65. คุณจุฑาทิพย์ พันธ์แจ่ม
 66. คุณบุษปพัชร์ ภู่มาก
 67. คุณกันตนา อาจลุน
 68. คุณสุนทร ใจกล้า
 69. คุณนลินทิพย์ คำเรือง
 70. คุณขนิษฐา สุตวัฒน์
 71. คุณศุภามาส ภู่งามดี
 72. คุณจุดารัตน์ พิมพิศาล
 73. คุณพัชรินทร์
 74. คุณเกศวรินทร์ คงนาม
 75. คุณดารัชฎ์ สุขสวัสดิ์
 76. คุณกัลยาณี บุญสิงห์
 77. คุณสราญตา ตรีทานนท์
 78. คุณกฤตพร กิจติเจริญ​ (ห้อง416)​
 79. คุณณัฐชริญา แสงเพชร
 80. คุณฮุไซนา ดำดี
 81. คุณเพ็ญนภา สุดใจดี
 82. คุณเรืองลดา ชลประสิทธิ์
 83. คุณสหรัฐ ทองสัมฤทธิ์
 84. คุณวัลย์ลดา สุขสมโภชน์
 85. คุณปฏิมภรณ์ รอดเที่ยงธรรม
 86. คุณวงศ์ศิริ แป้นพัฒน์
 87. คุณรสรินทร์ ลาตวงษ์
 88. คุณเอนกสกุล พงษ์บรรเทา
 89. Khun Archa Politanont
 90. คุณปริศนา สุเป็ง
 91. Khun Pairoj Prajak
 92. คุณภัทร​ จองถวัลย์
 93. คุณโกมลชนก สุวรรณวัฒน์
 94. คุณอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว
 95. คุณสุพัตรา กมลพันธุ์
 96. คุณสุกัญญา ชลไพร (รับเอง)
 97. คุณวรินท์ประภา ภูมิสุข
 98. คุณจุฑาธิปต์ ขอพรประเสริฐ
 99. คุณสุภาภรณ์ กลขุนทด
 100. คุณชลธิชา ไพบูลย์สาธิต
 101. คุณวิชัยรัตน์ บุญเทพ
 102. คุณอนุรัตน์ ธงไชย
 103. คุณลัชชา ถนอมสิงห์
 104. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ