สินค้ารวม : 0 บาท ไปที่ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น : ยอด 10,000 บาท ลด 7%

ติดตาม tracking

ติดตามสถานะสินค้า

ซองไปรษณีย์พลาสติก/กล่องไปรษณีย์/ถุงแก้ว

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณแววตา สกุลสรรเสริญ
 2. [email protected]
 3. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย
 4. K.Araya Lee
 5. คุณพิชามญชุ์ คำสี
 6. คุณนฤชล กีรติยาพงษ์
 7. คุณณัฐพล พูลทวีป
 8. คุณนิราวัณ กิติสกล
 9. คุณศิริณญา ศิลปาภินันท์
 10. คุณเพ็ญจันทร์ บัวเพ็ง
 11. คุณพิมลสิริ ช่วยศรี
 12. คุณพรทิพย์ ชูกันหอม 1
 13. คุณพรทิพย์ ชูกันหอม 2
 14. คุณพรทิพย์ ชูกันหอม 3
 15. คุณสกุลสตรี แต่งงาม
 16. คุณพลกฤต สิทธิสาร
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณอารียา ซำเซ็น​
 19. คุณธัญพร สำราญ
 20. Kerry Express (1 วัน)

 21. คุณสิริวิมล ชื่นทองหลาง
 22. คุณวรัญญา แก่นสา
 23. คุณยุพดี​ ภู​กฐิน​
 24. คุณอัจฉรา กิ่งแก้วก้านทอง
 25. คุณหมิว
 26. คุณสุดใจ คำใสขาว
 27. คุณสุภาพร มีธรรม
 28. DHL /SP (1-3 วัน)

 29. คุณหทัยรัตน์ นวลศรี
 30. คุณธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์
 31. ร้าน ULOVE-SHOP
 32. ร้าน ULOVE-SHOP
 33. J&T Express (1-3 วัน)

 34. คุณธีรวัฒน์ ศรีโรภาส Tracking ID : 669504585283
 35. คุณธนารัตน์ ชุ่มประเสริฐ Tracking ID : 663147276890
 36. K.Jenni quennell Tracking ID : 662570952459
 37. ร้าน 2 PUN-SHOP Tracking ID : 660689683789
 38. คุณนวภา เเหลมเพ็ชร Tracking ID : 660948343339
 39. ร้าน Onnacloset Shop Tracking ID : 660621608420
 40. คุณสมัชญา นามติง Tracking ID : 664318196742
 41. คุณนัซรีน จินารง Tracking ID : 669847778666
 42. คุณกชกร อ่อนน้อม Tracking ID : 668006588668
 43. คุณธันยพร พุ่มห่วง Tracking ID : 663479606069
 44. คุณสร้อยสุดา Tracking ID : 665675316273
 45. ร้าน 2 PUN-SHOP Tracking ID : 665735653281
 46. คุณยามีล๊ะ ทองดอเลาะ Tracking ID : 666554003119
 47. คุณปุณรดา Tracking ID : 668297744501
 48. คุณณัชชา แซ่ลิ้ม Tracking ID : 661969490943
 49. คุณชานนท์ นันทกิจ Tracking ID : 664813927825
 50. คุณอภิญญา ศรีประสิทธิ์ Tracking ID : 667230247609
 51. คุณปิยะธิดา โมรานอก Tracking ID : 664430775891
 52. คุณอภิชญา สุวรรณปิยะกุล Tracking ID : 665723689284
 53. ร้าน 2 PUN-SHOP Tracking ID : 666425453495
 54. คุณปุณรดา Tracking ID : 666954406064
 55. ร้าน Tua-Prode SHOP Tracking ID : 667407207584
 56. คุณสุกัญญา หวานฉ่ำ Tracking ID : 668956787921
 57. คุณศิริชัย กาญจนวนิชกุล Tracking ID : 668143923075
 58. คุณธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์ Tracking ID : 661218211299
 59. คุณณัฐสุดา บุญทอง Tracking ID : 668715340856
 60. คุณธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์ Tracking ID : 664587297550
 61. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณใบเงิน มหาจันทร์
 2. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 3. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 4. คุณวิชชุดา คำไท้
 5. คุณณัฐธิดา รุ่งรัตน์
 6. คุณจิตรวดี ศรีฟ้า
 7. คุณศุภกานต์ ผูกอ้น
 8. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์ 1
 9. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์ 2
 10. คุณประภาส เพชรแสง
 11. คุณสองชัย แซ่เจีย
 12. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 13. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล
 14. Kerry Express (1 วัน)

 15. คุณสุพัตรา จันทรอมรพร
 16. คุณทัศนีย์ สระทองล้อม
 17. คุณแสงดาว
 18. คุณปิยนุช แก้วสว่าง
 19. คุณชิดชนก วัฒนาโภคยกิจ
 20. คุณเพ็ญเพชร. เอื้อเฟื้อพันธ์
 21. คุณวโรชา กาฬมิค
 22. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 23. คุณดนิตา จังหวัดมนี
 24. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 25. คุณสุภัทร พึ่งประเสริฐ
 26. คุณประภัสสร บัวศรี
 27. คุณวิไลรัตน์ สาลี
 28. DHL (1-3 วัน)

 29. คุณธัญพร สำราญ
 30. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล
 31. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 1
 32. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 2
 33. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 3
 34. DHL /SP (1-3 วัน)

 35. คุณอภิญญา บริษัท ไดอารี่กรุ๊ป(2007) จำกัด
 36. คุณหัทยา โยธา
 37. คุณชัยวัฒน์ แท่นจินดารัตน์
 38. ร้าน ULOVE-SHOP 1
 39. ร้าน ULOVE-SHOP 2
 40. คุณขนิจฐา ธันวา
 41. คุณเสฎฐวุฒิ โพธิ์งาม
 42. คุณปิ่นมุข ชัยวงศ์เวช
 43. คุณเบียร์ ห้องB33
 44. ร้านเพชรไผ่ทอง
 45. คุณหว่าหวา
 46. J&T Express (1-3 วัน)

 47. คุณจิตติกานต์ โสมเกษตรินทร์ Tracking ID : 668031783735
 48. คุณเพ็ญพันธุ์ Tracking ID : 660669356332
 49. คุณประภาพร​ กันทา Tracking ID : 665259843937
 50. ร้าน BABYSKATE Tracking ID : 662752026374
 51. คุณสุพิชฌาย์ อรรถพรรังษี Tracking ID : 666701557820
 52. คุณบุศรา รุ่งสองแคว Tracking ID : 669505650111
 53. คุณณัฐชา บุญสิน Tracking ID : 662040319042
 54. คุณรวิภา จันทราอุกฤษฏ์ Tracking ID : 668656528188
 55. คุณแป้ง Tracking ID : 669613276533
 56. คุณนรีกานต์ โสภณ Tracking ID : 667415821103
 57. คุณสุทัตตา ขันแข็ง Tracking ID : 667189386108
 58. คุณจตุพร ภูมิภาค Tracking ID : 663285017229
 59. คุณโรสตีนา ดือราแม Tracking ID : 666506310617
 60. คุณกุลธิดา พรชัยชนะกิจ Tracking ID : 660430272539
 61. คุณพุทธรักษ์ สุรินเปา Tracking ID : 669906824412
 62. คุณพันธ์ทิพย์ เชี่ยวชาญชัยกุล Tracking ID : 663272222937
 63. คุณวรวีร์ อุดรกิจ Tracking ID : 664401389380
 64. คุณนิศารัตน์ ทับสุวรรณ Tracking ID : 665639087984
 65. คุณน้ำฝน สอพิมาย Tracking ID : 665280600850
 66. คุณกุ้ง Tracking ID : 666748206592
 67. คุณวิภาดา ลื้ออนันต์ศักดิ์ศิริ Tracking ID : 666183311193
 68. คุณชัยฤทธิ์ สังฆกิจ Tracking ID : 668644765648
 69. คุณอัญ ว่องกุลจิรัฏฐิติ Tracking ID : 662289052610
 70. คุณสิริเพ็ญ โตคมขำ Tracking ID : 669307965542
 71. คุณกิตติศานต์ พัฒนวงศา Tracking ID : 664563876915
 72. คุณผกาสินี แสงมาลา Tracking ID : 663606311883
 73. K.Sumana Arayasombat Tracking ID : 666749141340
 74. คุณปุณรดา Tracking ID : 665895044872
 75. คุณปริญญาภรณ์ คำมรก Tracking ID : 662113817572
 76. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 12/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวราภรณ์ แสนศรีมหาชัย
 2. คุณสมบัติ พรหมรักษา
 3. คุณปาล์ม
 4. คุณปภานัน ทะนันชัย
 5. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 6. คุณธนาภรณ์ พุ่มมาลา
 7. คุณมัลลิกา นนท์มุด
 8. ร้านทีที ปริ้น แอนด์ ก็อปปี้
 9. คุณจันทิมา เพียงเกษ
 10. คุณเอกชัย ผ่องใส
 11. คุณลักษิกา พิเศษนิธิโชติ 1
 12. คุณลักษิกา พิเศษนิธิโชติ 2
 13. คุณธนกร ลักษณะวรรณกุล
 14. คุณกาญจน์จภัทร เลิศเกียรติกุล
 15. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 16. คุณเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์
 17. คุณสุจิตรา กั้วเจริญ 1
 18. คุณสุจิตรา กั้วเจริญ 2
 19. คุณสุภัทรา ร่มฉัตรเงิน
 20. คุณดนิตา แก้วเสนีย์
 21. คุณสัมฤทธิ เล่าเลิศฤทธิกุล
 22. คุณดารณี พลเหิม
 23. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่)
 24. คุณวีระพงษ์ 1
 25. คุณวีระพงษ์ 2
 26. คุณสุวิชา
 27. คุณวัชนาภา
 28. Alphafast (1วัน)

 29. บริษัท มาร์ส อินโนเวชั่น จำกัด
 30. คุณทศพล (คุณแจ๊ค)​
 31. Kerry Express (1 วัน)

 32. คุณเยาวลักษณ์
 33. คุณมิลิน วินทะไชย
 34. คุณภัครธร แก้วคำภา
 35. คุณถาวร เรืองอ่อน
 36. คุณศิวกร เมธีโสธร
 37. คุณชัชฎา พรติยากุล
 38. ร้าน Outdoor​ Life
 39. DHL /SP (1-3 วัน)

 40. คุณนวลพรรณ เกิดมีเงิน
 41. คุณกากา แซ่โง้ว
 42. คุณสุดารัตน์ ศรีสุข
 43. คุณอังศุมาลิณ รอดสาลี
 44. J&T Express (1-3 วัน)

 45. คุณวริดา วงษ์พยัคฆ์ Tracking ID : 666592134250
 46. คุณศุภิสรา พันธ์ดารา Tracking ID : 663855682123
 47. คุณวาสนา สุดดี Tracking ID : 662756813570
 48. คุณพิยะดา พะนะลม 1 Tracking ID : 666744288499
 49. คุณพิยะดา พะนะลม 2 Tracking ID : 667599733308
 50. คุณปารีรัตน์ ถาวรรัตน์ Tracking ID : 663900874454
 51. คุณเกศราพร ไพยกาล Tracking ID : 665884664061
 52. คุณพัชราวลัย เขื่อนพันธ์ Tracking ID : 662682566392
 53. คุณเกษร เภลี Tracking ID : 667406442120
 54. คุณวาสนา ร่มไทร Tracking ID : 669740243278
 55. คุณวรรณี ผานิตย์ Tracking ID : 665547851333
 56. คุณนันทิชา แสนคำฟู Tracking ID : 669604849838
 57. คุณโสภิตา สาครินทร์ Tracking ID : 667877834466
 58. คุณอุษณี Tracking ID : 669705130564
 59. คุณปุณรดา Tracking ID : 665215294492
 60. คุณเจษฎา การัณย์สุข Tracking ID : 666361575634
 61. คุณสุนิสา เกยานนท์ Tracking ID : 663261410877
 62. คุณสิทธิชัย ภาษีสวัสดิ์ Tracking ID : 664076493804
 63. คุณวราภรณ์ ศรีอนุพันธุ์ Tracking ID : 660320671366
 64. ร้าน 2 PUN-SHOP Tracking ID : 663767320253
 65. คุณศุภรดา (แพร) Tracking ID : 665238522633
 66. คุณอรอนงค์ (สั่งสินค้า) 1 Tracking ID : 668045048946
 67. คุณอรอนงค์ (สั่งสินค้า) 2 Tracking ID : 667572180096
 68. คุณธัญญารักษ์ นาคยา Tracking ID : 663329061006
 69. คุณภัทนีวรรณ Tracking ID : 664232737855
 70. TP Logistic (3-5 วัน)

 71. คุณวีระพงษ์ 3
 72. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจีระพร อินต๊ะวงค์
 2. ร.ต.อ.หญิง อรปรียา แดงวงษา
 3. คุณกชภรณ์ เนื่องโสม
 4. คุณวราภรณ์ ธนานะ
 5. คุณรติรัตน์ บุญสมจินต์
 6. คุณปัทมา วิสภักดิ์
 7. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์ 1
 8. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์ 2
 9. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 10. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 11. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 3
 12. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 4
 13. บริษัท ดีแอนด์ดับเบิ้ลยู บราเธอร์
 14. คุณนิภา ศุภนาม 1
 15. คุณนิภา ศุภนาม 2
 16. คุณบุษกร พิลากุล
 17. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
 18. คุณธนกร สุนทรนนท์
 19. K.Mink 1
 20. K.Mink 2
 21. คุณธนกร สุนทรนนท์
 22. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 1
 23. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 2
 24. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี
 25. คุณดรุณี พันพินิจ
 26. คุณกฤษณะ
 27. คุณนฤภร แห่งสมัย
 28. คุณอภิชาติ บุษบง
 29. คุณวีระพงษ์ 1
 30. คุณวีระพงษ์ 2
 31. คุณวีระพงษ์ 3
 32. คุณรัฐภัทร
 33. คุณดรุณี
 34. Alphafast (1วัน)

 35. คุณนฤมล ยะคำป้อ
 36. คุณสิริกานดา ยอดนุ่ม
 37. คุณพรกมนวัฒน์ เมฆสิริพัทร์
 38. คุณคัทลียา ยีดำ
 39. คุณกนกวรรณ อบเชย
 40. Kerry Express (1 วัน)

 41. คุณณัฐพล พูลทวีป
 42. คุณพรชัย อึ๊งแสงภากรณ์
 43. คุณชวิกา ไตรศิวะกุล
 44. คุณนิว
 45. คุณชัญญาวีร์ ดีเติม
 46. คุณพัชริดา ทุมมาศ
 47. คุณศิริบูรณ์ อุ่นเรือน
 48. คุณรัชฎาภรณ์ ภวันนา
 49. คุณสุพิชญา ราชอินตา
 50. คุณภัทรภร แสงทองสุข (ร้านกรีนเฮาส์)
 51. คุณธมลวรรณ
 52. คุณอรชพร ขวัญคม
 53. คุณสาวิตรี ศรีสว่าง
 54. คุณปนัดดา กันหาแก้ง
 55. คุณเมทินี สูงเทียมเมฆ
 56. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด (Office)
 57. คุณสิรภพ เนตรสว่าง
 58. คุณกิตติชัย ถาวโร
 59. คุณธิดารัตน์ โนวังหาร
 60. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล
 61. คุณธนายุทธ กิจชัยเจริญ
 62. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล
 63. คุณอานุทัศน์
 64. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 65. คุณทุเรียน กาญจนการี
 66. คุณติว
 67. คุณปริญดา ศรียาภัย
 68. คุณณัฐวุฒิ ขัติรัตน์
 69. คุณนฐมนต์ ฉายบุก
 70. ร้าน RUDEDOGHAPPY
 71. คุณถวัลย์ สามคำลือ
 72. บริษัท เรม13 เทรดดิ้ง จำกัด
 73. DHL (1-3 วัน)

 74. คุณสาวิตรี ดีประดับ
 75. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด
 76. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 77. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 78. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 1
 79. คุณเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ 2
 80. DHL /SP (1-3 วัน)

 81. คุณชนาธิป บุญรอด
 82. คุณสุปรีดา​ ใจมั่น​
 83. K.poohphitcha
 84. คุณกัลยกร เบญจประเสริฐกิจ
 85. คุณนิพาภรณ์ มะโนวัน
 86. คุณอริสรา สุขสมัย
 87. คุณสิรินทรา ทาแก้ว
 88. บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 89. คุณภรณ์ทิพย์
 90. คุณพิมพ์ชนก มณีจันทร์
 91. J&T Express (1-3 วัน)

 92. คุณสุภาพร ทศพล Tracking ID : 667891813267
 93. คุณไพจิตร บุญเกิด Tracking ID : 664594449050
 94. คุณสราวุธ รัตนวิจิตร Tracking ID : 661344583209
 95. บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด Tracking ID : 664000782970
 96. คุณฉัตริน บุญสุภาพ Tracking ID : 661515779769
 97. คุณณปภัทร​ มุ่งหมาย​ Tracking ID : 662491990989
 98. คุณวัชพงษ์ บุญเสริม Tracking ID : 663682692694
 99. คุณสมศักดิ์ มีสัตย์ Tracking ID : 669602165096
 100. คุณสุกัญญา นรัฐกิจ Tracking ID : 669402995286
 101. คุณพลอยนภัส นกอักษร Tracking ID : 665933524860
 102. K.Archa Politanont Tracking ID : 666157327096
 103. คุณสุกฤษฎิ์ ตรีแก้ว Tracking ID : 662667564800
 104. คุณกชมน เลิศสิทธิ์ Tracking ID : 669195676449
 105. คุณสุมณฑา พันธ์จำปา Tracking ID : 662647441982
 106. คุณสุมีนะ พรมเชื้อ Tracking ID : 668815691122
 107. คุณสาริณี แดงเกิด Tracking ID : 660657253128
 108. คุณจันจิรา Tracking ID : 661917155895
 109. คุณฟาน ดาหามิ Tracking ID : 664901535737
 110. คุณรติชา จิรโสภาโภคิน Tracking ID : 666146500579
 111. คุณสุธี คำมั่น Tracking ID : 668526998907
 112. คุณแพนด้า เบเกอรี่ Tracking ID : 660146125518
 113. คุณโอมเพี้ยง Tracking ID : 663324142648
 114. คุณพรนิภา สามี Tracking ID : 666449482871
 115. ร้าน weekender.bkk Tracking ID : 664585879645
 116. คุณชนิกานต์ แสงอรุณ Tracking ID : 667149747586
 117. คุณธัญญลักษณ์ การถาง Tracking ID : 666794152778
 118. คุณอุไรวรรณ. กิ่งชา Tracking ID : 668101414773
 119. คุณสิทธิพงษ์ ชีวันสิริสุข Tracking ID : 660436438713
 120. คุณอรวรรณ อังกุรวิโรจน์ Tracking ID : 666792394026
 121. คุณปราณภัทร ระหา (ตู่) Tracking ID : 665207192964
 122. คุณกรกันยา Tracking ID : 667388983627
 123. คุณณิชมน สุขสำราญ Tracking ID : 663604437110
 124. คุณกชพรรณ แคหอม Tracking ID : 664041939031
 125. คุณป้อม พันธุ์พรหม Tracking ID : 668787777108
 126. คุณจิราภรณ์ งามเฉลียว Tracking ID : 668044591156
 127. คุณวัชรี อารยะพนาวัลย์ Tracking ID : 662993383701
 128. คุณชนัญญา คงยืน Tracking ID : 664579602891
 129. คุณภัคจิรา ขำค้ำไพ Tracking ID : 663199332552
 130. คุณฐิตินันท์ ดรกันหา Tracking ID : 664644137914
 131. คุณสุธาพร เที่ยงดี Tracking ID : 662106961130
 132. คุณรัชดาพร ศรีบุษย์ Tracking ID : 667508732411
 133. คุณกรรณิการ์ คชารักษ์ Tracking ID : 665530149057
 134. คุณจิราภรณ์ ป้องนอก Tracking ID : 667230110543
 135. คุณอลิสา Tracking ID : 668390597184
 136. คุณอรจิรา เบื้องบน Tracking ID : 664730911346
 137. คุณภาสกร Tracking ID : 664629657892
 138. คุณปาริชาติ โพธิ์อ่อน Tracking ID : 660080011968
 139. คุณจักรพันธ์ จิราพรศรี Tracking ID : 661198541855
 140. คุณกาญจนา วานิชดี Tracking ID : 668669136940
 141. คุณอภิสิทธิ์ สุดเอก Tracking ID : 662163848221
 142. คุณเปาซี เบญนิแม Tracking ID : 664834044116
 143. คุณอุบาสิกานวลน้อย อินสุวรรณ Tracking ID : 660074414313
 144. คุณวราภรณ์ ศรีอนุพันธุ์ Tracking ID : 660228095060
 145. คุณชลลัดดา Tracking ID : 663394632163
 146. คุณเปรม Tracking ID : 667368792737
 147. คุณกัญญ์กณิษฐ์พา Tracking ID : 660497578854
 148. คุณปภาพร​ พุ่มไสล Tracking ID : 663204021374
 149. คุณศิริลักษณ์ วงษ์อารีย์ Tracking ID : 669877612984
 150. คุณนิตยา ยุทธแสน Tracking ID : 663927999626
 151. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 09/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณขลันธร วรวัฒนตระกูล
 2. คุณอารีจิต ไชยวงศ์
 3. คุณปภานัน ทะนันชัย
 4. คุณจิดาภา อุ่นเจริญ
 5. คุณปนัดดา อุตตริต
 6. คุณอร​วรรณ​ เงิน​ชุ่ม
 7. คุณสมปอง เหนี่ยวรั้งใจ
 8. คุณภัทรวุฒิ พัวไพโรจน์
 9. คุณทวีชัย
 10. คุณศิวาภา 1
 11. คุณศิวาภา 2
 12. คุณศิวาภา 3
 13. คุณศิวาภา 4
 14. คุณศิวาภา 5
 15. คุณศิวาภา 6
 16. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 17. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 18. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 3
 19. K.Pongsawad Kamyen
 20. Alphafast (1วัน)

 21. K.Issnee B.
 22. คุณสุธิดา แสงอนุศาสน์
 23. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 24. คุณภัคภร จินตพัฒนะ
 25. คุณประลองยุทธ วังขอนทอง
 26. คุณนิตยา​ จันทรคาต​
 27. K.Rinrapat Titiratpokin
 28. คุณวรรษมน บุญจันทร์
 29. Kerry Express (1 วัน)

 30. คุณสรพจน์ เลิศไตรรักษ์
 31. คุณพิมชนก ทองลิ่มสุด
 32. ร้านดลการป้าย
 33. คุณวรวุฒิ ปราณี
 34. คุณโสภิตา โสพิลา
 35. คุณอรรคพล วิริยาภิวัฒน์
 36. คุณซัมซูเรียณี วามิง
 37. คุณจีรศักดิ์ (คุณต้น)
 38. คุณอรอุมา. ทีปกากร
 39. คุณสุดาวดี ชมตา
 40. คุณปวริศ บุญจิตรากุล
 41. คุณวิฑูร จึงวัฒนกิจ
 42. คุณสยาม สมฤทธิ์
 43. ร้าน Faifashion
 44. คุณญาดา เหมเจริญ
 45. คุณภัครธร แก้วคำภา
 46. คุณภาพฝน แววตระการ
 47. คุณณัฐกานต์ บุญรอด
 48. DHL (1-3 วัน)

 49. คุณทับทิม 1
 50. คุณทับทิม 2
 51. บริษัท ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) จำกัด 1
 52. บริษัท ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) จำกัด 2
 53. DHL /SP (1-3 วัน)

 54. คุณประสิทธิ์ เจริญรัมย์
 55. คุณสิรินดา สุขะ
 56. คุณวราภรณ์ ตั้งศรีวงษ์
 57. คุณณิชชา กวีกุลพงษ์
 58. คุณอภิญญา พ. ตันวัฒนเสรี
 59. คุณนุชนารถ นิลพฤกษ์
 60. คุณสุภัทรา ขวัญศิริโรจน์
 61. คุณเพ็ญพิชชา ตาคำ
 62. ร้าน KT's playground
 63. ร้าน Clothes Room By Lovelyshop
 64. คุณวราพร ตั้งประสิทธิ์
 65. J&T Express (1-3 วัน)

 66. คุณพรพิมล มุ่งทุ่งกลาง Tracking ID : 665349843891
 67. คุณอารดา พลไทร Tracking ID : 666293964510
 68. คุณศรุดา อภิชัยเดชสกุล Tracking ID : 664434343377
 69. คุณพรทิพย์​ นิมิตรประโคน​ Tracking ID : 660399889799
 70. คุณกนกวรรณ ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ Tracking ID : 662429721974
 71. ร้าน Meetung.bag Tracking ID : 662907911490
 72. คุณภิญญาพัชณ์ เพ็ชร์อำไพ Tracking ID : 663595040957
 73. คุณกาญจนา วานิชดี Tracking ID : 666924436163
 74. คุณอริสรา เมินกระโทก Tracking ID : 662635193192
 75. คุณบีเชีย หม้า Tracking ID : 665374447706
 76. คุณพรรณธิพร เพ็ชรงาม Tracking ID : 662903965439
 77. คุณภาพศิลป์ แดงแสงทอง Tracking ID : 664005945531
 78. คุณพิมพ์ชนก นามสวาท Tracking ID : 660649837219
 79. คุณกนกกร ไชยเลิศ Tracking ID : 664338556228
 80. คุณปรีชญา ทรงบุญรอด Tracking ID : 667416478992
 81. K.Sumana Arayasombat Tracking ID : 661590853915
 82. คุณสุภัทรา อรุณพูลทรัพย์ Tracking ID : 663624829396
 83. คุณมินตรา จันทร์จริง Tracking ID : 668559136201
 84. คุณอรวรรณ ศรีวอุไร Tracking ID : 664940348144
 85. คุณรัชชดา เราะไทยสงค์ Tracking ID : 666749793330
 86. คุณวิลาสินี แพบรรยง Tracking ID : 660848052541
 87. คุณบุญเรือน เรือนทอง​ Tracking ID : 662859614901
 88. คุณทุ่งมน เพ็ชรสังหาร Tracking ID : 665382307197
 89. คุณชาช่า Tracking ID : 661420557278
 90. คุณสมจิรา หาญกล้า Tracking ID : 665298123660
 91. คุณบุครอ วะจิดี Tracking ID : 661147603459
 92. คุณพิชานัน Tracking ID : 663259760414
 93. คุณเขมราษฎร์ สายวงค์ Tracking ID : 665972240706
 94. คุณธัญลักษณ์ กุมทอง Tracking ID : 666731089557
 95. คุณพิชญาภา นาคเทวัญ Tracking ID : 660468603659
 96. คุณนิดา มังคละโชติกุล Tracking ID : 669026175058
 97. K.Diva_uniform Tracking ID : 666183019949
 98. K.warunee paojantawong Tracking ID : 669701739080
 99. คุณแอน กฤติญา Tracking ID : 669471897151
 100. K.Piyada Ngaopoothong Tracking ID : 665676898314
 101. คุณศิริพรรณ อยู่สะเปนานนท์ Tracking ID : 668691080493
 102. คุณวาว Tracking ID : 666350355372
 103. คุณเจี๊ยบ Tracking ID : 668320081443
 104. คุณศรัญญา รองเดช Tracking ID : 662460021080
 105. คุณจ๊ะเอ๋ Tracking ID : 660644982792
 106. คุณพลภัทร บ่อทองคำกุล Tracking ID : 665832660424
 107. คุณน้ำผึ้ง พันธุ์พฤกษ์ Tracking ID : 662702369917
 108. คุณวิยะดาภรณ์ โคกทอง Tracking ID : 666988750565
 109. คุณศิริพร ชัยอุดม Tracking ID : 667543184194
 110. คุณศศิประภา จันทร์ศรี Tracking ID : 662809931410
 111. คุณมาลินี Tracking ID : 660577386894
 112. คุณสุรีรัตน์ เอี่ยมสอาด Tracking ID : 663065598953
 113. คุณชนิตา หอมชื่น Tracking ID : 665433580980
 114. คุณชญาธร เมธารัตนธร Tracking ID : 669601091606
 115. คุณอทิตญา Tracking ID : 669871584624
 116. คุณลพัชชา กาใจทราย Tracking ID : 662386300663
 117. คุณสมหญิง แสงจันทร์ Tracking ID : 660161245915
 118. คุณพนิดา พันตาวงษ์ Tracking ID : 666553862694
 119. คุณสุภาวีร์ เกษรบัว Tracking ID : 665561688132
 120. คุณรัตนวรรณ ศรีไพร Tracking ID : 661169344980
 121. คุณณัฏฐวดี กำลังกล้า Tracking ID : 663426406916
 122. คุณกัญญณัช บูรณเบญญา Tracking ID : 669058190324
 123. คุณธัญกานต์ รักน้อย Tracking ID : 661174736497
 124. คุณธมลวรรณ Tracking ID : 666912733364
 125. คุณนันทวัฒน์-เจริญผล France-Messi Tracking ID : 665979429853
 126. คุณพงษ์​เทพ​ พงษ์​พา​นิช​ Tracking ID : 669223064974
 127. คุณณัฐกานต์ นามปัญญา Tracking ID : 660531566395
 128. คุณสุกัญญา นรัฐกิจ Tracking ID : 666126654751
 129. คุณฟิตรียา ปาเลาะ Tracking ID : 667022689483
 130. คุณธัญธร ไตรสิริโชค Tracking ID : 669116054436
 131. คุณบุญชนิต คำแก้ว Tracking ID : 665257107869
 132. คุณต่อพงษ์ พลสยม Tracking ID : 665770420172
 133. คุณนุ่น อชริญา บุญชู Tracking ID : 667365920433
 134. คุณพรรณธิพร เพ็ชรงาม Tracking ID : 665583539066
 135. คุณทิพยวดี มลิซ้อน Tracking ID : 665987201454
 136. คุณกิติยา พรายจันทร์ Tracking ID : 663322975596
 137. คุณชฎาพร Tracking ID : 663955861080
 138. คุณสิริวรรณ ไพศาลวรรณ Tracking ID : 661021667865
 139. TP Logistic (3-5 วัน)

 140. คุณสิ่วยิน
 141. คุณอดิเทพ สุวรรณมาศ
 142. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. หจก.บานาน่า เจ
 2. คุณณัฐริญา หางศร
 3. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 1
 4. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 2
 5. บจก.ชุติมา คอนเนค 1
 6. บจก.ชุติมา คอนเนค 2
 7. บจก.ชุติมา คอนเนค 3
 8. บจก.ชุติมา คอนเนค 4
 9. บริษัท บ็อกซ์มี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 1
 10. บริษัท บ็อกซ์มี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 2
 11. คุณภัทรภร พินิจ
 12. คุณดาว
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์ดีดี เอ็กซเพรส 1
 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์ดีดี เอ็กซเพรส 2
 15. คุณสิ่วยิน 1
 16. คุณสิ่วยิน 2
 17. K.Pongsawad Kamyen
 18. Alphafast (1วัน)

 19. K.Nattida S.
 20. คุณอนันต์ เกตุมงคลฉวี
 21. คุณรินลดา (คุณริน)
 22. Kerry Express (1 วัน)

 23. คุณออฤดี สุขเสริม
 24. คุณอำนาจ
 25. K.Boonyavee Plangsiri
 26. บริษัท ดีแอนด์ดับเบิ้ลยู บราเธอร์ จำกัด
 27. บริษัท ซานต้าคิง จำกัด(ติดตอคุณปุ้ย)
 28. บริษัท ดีทูคิดส์ จำกัด
 29. DHL /SP (1-3 วัน)

 30. คุณนรินทร์ หลำริ้ว
 31. คุณอรุณี ศรีสวัสดิ์
 32. คุณอาทิตยา เจริญศิลป์
 33. คุณวัชรี คประภา
 34. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข
 35. คุณบัญญวัต ทองสวรรค์
 36. คุณกมนวรรณ วงศ์ว่องไว
 37. J&T Express (1-3 วัน)

 38. คุณกษมา ศรีวัฒนกุล Tracking ID : 668805355250
 39. คุณบุษกร แช่มฉลาด Tracking ID : 666562602713
 40. คุณสุนิทรา สันโดษ Tracking ID : 663103936697
 41. คุณอรุณ หมัดเลียด Tracking ID : 662321953368
 42. คุณฟาร์เดีย​ แวอาลี Tracking ID : 662187942941
 43. คุณนีลวรรณ แสงสิงห์ Tracking ID : 667704531333
 44. คุณพูไซมะห์ หะยีสาและ Tracking ID : 661676719094
 45. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 06/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณรัตนากร ราชนคร
 2. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 3. คุณชุติกาญจน์ จิตอามาต
 4. คุณกษิดิศ พัฒนา
 5. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 1
 6. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 2
 7. คุณปรัชญา สิงห์โต 1
 8. คุณปรัชญา สิงห์โต 2
 9. คุณเล้ง โถงโฉม 1
 10. คุณเล้ง โถงโฉม 2
 11. คุณศศิธร ขันธ์ชัยภูมิ
 12. คุณเค
 13. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 14. คุณวัชนาภา ชาติมนตรี
 15. คุณภรภัทร อดุลยานุโกศล
 16. คุณหน่าน้า
 17. คุณแนน ร้านlittlekids11 (ไม่มีคนอยู่ฝากป้อมยาม) 1
 18. คุณแนน ร้านlittlekids11 (ไม่มีคนอยู่ฝากป้อมยาม) 2
 19. คุณรัฐพล พรรณเชษฐ์
 20. คุณสุทธิลักษณ์ แสงจันทร์
 21. คุณสรธัญ เพียมา
 22. คุณณิชภัทร สิริยะเสถียร
 23. คุณคุณรุจิรา สัยเกตุ
 24. คุณดวงใจ นามวงศ์
 25. คุณบุษยา คำแก้ว
 26. คุณสิริกานดา ยอดนุ่ม
 27. คุณพัฒนันท์ สินะวิวัฒน์
 28. คุณห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว อินดัสทรี้
 29. คุณปรางมาศ โตส้ม
 30. คุณกฤติญา เรืองเวช 1
 31. คุณกฤติญา เรืองเวช 2
 32. คุณกฤติญา เรืองเวช 3
 33. คุณกฤติญา เรืองเวช 4
 34. คุณกฤติญา เรืองเวช 5
 35. คุณกฤติญา เรืองเวช 6
 36. คุณซาย
 37. คุณจุฑาทิพย์
 38. K.RAVIPA
 39. Alphafast (1วัน)

 40. คุณกนิษฐา สวัสดิ์นะที
 41. คุณพิมพ์กมล รักญาติ
 42. Kerry Express (1 วัน)

 43. คุณเพ็ญเพชร. เอื้อเฟื้อพันธ์
 44. คุณสุภาพร มีธรรม
 45. คุณริรินดา ชโลธร
 46. คุณนพเก้า โพยมพันธุ์
 47. บริษัท ดีแอนด์ดับเบิ้ลยู บราเธอร์
 48. คุณแก้วอลงกรณ์ งอกคำ
 49. คุณพรชัย อึ๊งแสงภากรณ์
 50. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 51. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 52. คุณชัชฎา โชติการดิษกุล
 53. คุณวรนิชา สายนาค
 54. คุณสุดารัตน์ แพงศรี
 55. คุณเจนจิรา ซาฟีอี
 56. คุณเสกสรรค์​ สร้อย​อุดม
 57. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 58. คุณสุวิมล คุณสาร
 59. คุณมัลลิกา ทับทิมนาค
 60. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 61. คุณยศนันท์ สังข์ทอง
 62. คุณณัฐพล พูลทวีป
 63. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 64. คุณขวัญชนก
 65. DHL (1-3 วัน)

 66. คุณสมศิลป์ คำไกษร
 67. คุณวิรวรรณ วโรรส
 68. DHL /SP (1-3 วัน)

 69. ร้าน Goodybra Shop
 70. คุณนันทิชา แสนคำฟู
 71. คุณฐานิดา สว่างรวมโชค
 72. คุณจารุนันท์ จิตจำนงค์
 73. คุณสิริกร บู่สามสาย
 74. คุณเอมอร อภิวงค์
 75. คุณวราภรณ์ ศรีอนุพันธุ์
 76. คุณศิริวิมล แสนมะฮุง
 77. ร้าน BABYSKATE
 78. คุณธัญชนก สาทรสัมฤทธิ์ผล
 79. คุณวราพร ตั้งประสิทธิ์
 80. คุณปวีณา พรมเมือง
 81. J&T Express (1-3 วัน)

 82. คุณเอกอาทิตย์ ปอสูงเนิน Tracking ID : 668907804185
 83. คุณเจนจิรา. นาสอน Tracking ID : 666418248903
 84. คุณณัฐกัณต์ อันทลิงเงอร์ Tracking ID : 663114184530
 85. คุณปิยลักษมณ์ ประภานิจ Tracking ID : 664476565393
 86. คุณอธิสรรค์ พิมพ์คณาวรากุล Tracking ID : 665768146214
 87. คุณวิจิตรตา ชุมมี Tracking ID : 663545452931
 88. คุณภูริชญา ท่าหิน Tracking ID : 669908162652
 89. คุณเยาวลักษณ์ ภู่โต Tracking ID : 663858044585
 90. คุณเพ็ญนภา แสงเพ็ชร Tracking ID : 665833071337
 91. คุณพนาวัลต์ มิ่งมิตรสุภาพร Tracking ID : 667923935674
 92. คุณชิดชนก สุขโกเมศ Tracking ID : 666901486658
 93. คุณกนกกาญจน์ งิมขุนทด Tracking ID : 663741742272
 94. คุณณัฐ Tracking ID : 666301773013
 95. ร้าน 2 PUN-SHOP Tracking ID : 667151607271
 96. คุณมานิดา สัสดีเดช Tracking ID : 669766092752
 97. คุณเชวี คุ้มกลาง Tracking ID : 668265909479
 98. คุณณริสสา ใจเปรียว Tracking ID : 666075608750
 99. คุณวราภรณ์ จงคดี Tracking ID : 663751249502
 100. คุณนัฐิภรณ์ พันธ์ชูเพชร Tracking ID : 669348464778
 101. ร้าน Little Baby All About Kids Tracking ID : 663093627688
 102. คุณสร้อยสุดา ยาดิบ Tracking ID : 662395775190
 103. คุณรวิสุดา ภักดีศรี Tracking ID : 669986351948
 104. คุณศรัญญา ตรัยรัตนากร Tracking ID : 660462849870
 105. คุณชนานาฏ สอนธรรม Tracking ID : 666111935784
 106. คุณร้านเสื้อผ้าฝ้ายราคาถูก 180-300บาท Tracking ID : 666479515777
 107. คุณดริน ธาราพิพัฒนกุล Tracking ID : 669935116396
 108. คุณวราทิพย์ Tracking ID : 668064211615
 109. คุณอนุสร Tracking ID : 660361109769
 110. คุณนพพล อ่ำเพ็ชร Tracking ID : 661414484586
 111. คุณนารีมี มะลี Tracking ID : 665371551979
 112. คุณวีระชัย สุจิตานันท์ Tracking ID : 662984632684
 113. คุณชลาวดี ทองงาม Tracking ID : 667174748018
 114. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง Tracking ID : 666134061974
 115. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 04/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสโรชา เปียนุ่ม
 2. คุณกมลภัทร สุขภิรมย์
 3. คุณณัฐสิทธิ์ รัตนา (0929529030)
 4. คุณอภิณห์พร อสัตถสนธิ
 5. คุณสิวาพร ศักดิ์เกษมชัยกุล
 6. คุณไรวินทร์
 7. คุณสมภพ ทับทิม
 8. ร้านขนิษฐาดีไซน์
 9. K.Ongard Piphoppinyo
 10. คุณปอม
 11. คุณทิพรัตน์ เอี่ยมชาวนา (คุณหมิว)(ไม่มีคนรับโยนเข้ามาในบ้านได้เลย)
 12. คุณยุ้ย
 13. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 14. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 15. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 16. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 17. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 18. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 19. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 20. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 21. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 22. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 10
 23. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 11
 24. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 12
 25. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 13
 26. khun thanyaluck (Custom)
 27. Alphafast (1วัน)

 28. คุณปวดี จารุกิจพิพัฒน์
 29. คุณกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ (ฝากที่นิติเลยไม่ต้องโทร)
 30. Kerry Express (1 วัน)

 31. คุณธัญชนก เกษมสำราญ
 32. คุณนารีรัตน์​ แดงสิงห์
 33. คุณกมลชัย ถนอมวัฒน์
 34. คุณบุญส่ง งามพลกรัง
 35. คุณชัชฎา พรติยากุล
 36. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 37. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 38. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา
 39. คุณอำไพ อินช้อย
 40. เจ๊หน่อยโรงเกลือ
 41. DHL (1-3 วัน)

 42. คุณพรทิพย์ จินดา
 43. คุณเศรษฐิสิทธิ์ 1
 44. คุณเศรษฐิสิทธิ์ 2
 45. DHL /SP (1-3 วัน)

 46. คุณนักปราชญ์ ลำจวน
 47. คุณยุทธการ เจียตระกูล
 48. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง
 49. คุณวรางคณา กลัดแก้ว
 50. คุณรมิดา ภิญโญสุจินดา
 51. คุณกิ่งกาญจน์ ทิพย์คูนอก (ห้อง15)
 52. คุณกัลชนา สิตวงษ์
 53. คุณชุติมา ปานเพ็ชร
 54. K. Khwanruthai Prasertying
 55. คุณศุภสันต์ ปทุมรัตน์
 56. คุณอุไรวรรณ. กิ่งชา
 57. คุณสุพรรษา มณีปัทมเกตุ
 58. คุณวนาลี สนิทเหลือ
 59. คุณส้มโอ คงเจริญ
 60. คุณมรรยาท กัณหา
 61. คุณมิ๊ก บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
 62. J&T Express (1-3 วัน)

 63. คุณกาญจนา แซ่เล้า Tracking ID : 668388974209
 64. คุณกาญจนา พุ่มมะรินทร์ Tracking ID : 668019550464
 65. คุณวรัญญา บรรดิษเสน Tracking ID : 669980549564
 66. คุณกานต์สิรี วิชาคำ Tracking ID : 669292575004
 67. คุณภาณุวิชญ์ ภักดีสุทธิ์ Tracking ID : 663308314474
 68. คุณศรีพร อัศวนิเวศน์ Tracking ID : 662711043359
 69. คุณจันทร์จิรา. ไพยกาล Tracking ID : 665655433358
 70. คุณอินทุภา อินต๊ะนอน Tracking ID : 661972948450
 71. คุณธัญญารัตน์ วงศ์ศิริ Tracking ID : 667379419605
 72. คุณเกษรวดี สีดำ Tracking ID : 669556544727
 73. คุณสุภัสสร ฟุ้งเฟื่อง Tracking ID : 660036663625
 74. คุณศรัณญา พันธุ์ศรี Tracking ID : 661432499902
 75. คุณอุ่นเรือน บุญช่วย Tracking ID : 664522008162
 76. คุณปรียาภรณ์ มังดินดำ Tracking ID : 667074441782
 77. คุณซูฮัยลา สุหลง Tracking ID : 667656331535
 78. คุณสุดใจ หอมดี Tracking ID : 662363239165
 79. บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด Tracking ID : 665244152526
 80. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 03/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวันชัย บุญดี
 2. คุณกฤษกร จำปาทอง
 3. คุณปาริฉัตร ชาติพจน์
 4. คุณเพ็ชร์รัตน์ ชินนุแหน (คุณแอร์รี่)
 5. คุณหยาดฝน
 6. คุณจิรวดี ลิมปนะพันธุ์
 7. บริษัท มาเจสทิค ไนน์ จำกัด
 8. คุณกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
 9. คุณจรรยวรรธน์ เอกตระกูลเกษม
 10. คุณณัฐชยา
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณธัญพงศ์ แจ้งอรุณ
 13. คุณจริยา เปี่ยมสกุล
 14. คุณปิยะพร ธีระภาสกร
 15. คุณกัณนิชา
 16. Kerry Express (1 วัน)

 17. หจก.เบบี้ สตัฟ
 18. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 19. คุณอภิญญา เรืองมาก
 20. คุณนิชาภา สังเวียน
 21. คุณอาริสสรา
 22. คุณทาริกา มั่นกลัด
 23. คุณทองพิทักษ์ ซัพพลาย
 24. K.Pat
 25. คุณอติมา จันทร์ดา
 26. คุณกิตติพงษ์ ตรีวิศวกิจ
 27. คุณศศิธร ปินใจ
 28. K.Mint supa
 29. DHL (1-3 วัน)

 30. คุณสุภาวดี ไชยวงษา 1
 31. คุณสุภาวดี ไชยวงษา 2
 32. DHL /SP (1-3 วัน)

 33. คุณสราวุธ รัตนวิจิตร
 34. HN.SHOPS **store
 35. คุณสุรารักษ์ สมบัติ
 36. K.Phummarin Panprohm
 37. คุณจเร บุญกร
 38. คุณหิรัญ น้อยพิทักษ์
 39. คุณประภาภรณ์ สาปัญญา
 40. คุณรวิปภารัศมิ์ พูลนิติพร
 41. คุณยศวดี พรหมชนะ
 42. J&T Express (1-3 วัน)

 43. คุณสุกัญญา หวานฉ่ำ Tracking ID : 667391099889
 44. คุณศศิธร มาเปีย Tracking ID : 665459195336
 45. คุณกนกอร คุณนาม Tracking ID : 662133407727
 46. คุณเกศวดี สุริยะ Tracking ID : 665679147839
 47. คุณกฤษสุดา พัลวัลย์ Tracking ID : 668043027792
 48. คุณสายัน วงศ์ประเสริฐ Tracking ID : 661693348045
 49. คุณกรรณิกา Tracking ID : 664414461684
 50. คุณอลิสา Tracking ID : 669371097709
 51. คุณรัตติกาล ลินพล Tracking ID : 662808094437
 52. บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด Tracking ID : 664587870459
 53. คุณชัยวลัญช์ เลิศสกุลชาญชัย Tracking ID : 663332032988
 54. คุณณปภาภร สืบญาติ Tracking ID : 666064443179
 55. คุณพัชรา ศิลารัตน์ Tracking ID : 669757199402
 56. คุณณัฏฐวิตรา จิตราช Tracking ID : 663584412170
 57. คุณประภัสสร ไชยศิลป์ Tracking ID : 669622198633
 58. คุณจุฑามาส​ ผิวทองงาม Tracking ID : 660108851679
 59. คุณฐิติรัตน์ สภาพโชติ Tracking ID : 669809575598
 60. ร.ท.โชติวัต ผิวผ่อง (ของบิว) Tracking ID : 669143229090
 61. คุณรัชนีวรรณ ชื่นตระกูลวิทยา Tracking ID : 660740359509
 62. คุณวราภรณ์ จงคดี Tracking ID : 663565466731
 63. คุณสุทัตตา ขันแข็ง Tracking ID : 663920409926
 64. คุณศิรินาถ สะอาดเอี่ยม Tracking ID : 662697935164
 65. คุณธนพัชญ์ สมประติ Tracking ID : 663070362041
 66. ร้าน inbox korat Tracking ID : 663453709624
 67. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 02/12/2562

  SCG (1วัน)

 1. ส.ต.รัชชานนท์ กมลวิบูลย์
 2. คุณปิยะฉัตร วัฒนพานิช
 3. คุณศิโรฒม์ คงธนกุศล
 4. คุณอัจฉราภา สุวรรณโชติ
 5. คุณยงยศ ติยะพรไชย (มิตรสัมพันธ์ซักแห้ง)
 6. คุณจุฑามาศ พึ่งสาย
 7. คุณนที ตั้งทองทวี
 8. คุณพรชัย อึ๊งแสงภากรณ์
 9. คุณสิโรชินี นิโรบลวงศ์
 10. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 11. คุณสิรินาถ เสตกุล
 12. คุณสมภพ อินทปัต
 13. คุณปัณฑารีย์ อัครไตรเวช
 14. คุณนิโลบล วงศ์ธีรโรจน์
 15. K.Pongsawad Kamyen
 16. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์
 17. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณธำรงชัย วุฒิยาสกุล
 20. คุณวิมลทิพย์ จารุกิจพิพัฒน์
 21. คุณกฤษกนก สุขคณาลักษณ์
 22. คุณปุณณวรรธน์ ปึงพัฒนาเจริญ
 23. คุณวารีรัตน์
 24. Kerry Express (1 วัน)

 25. คุณสุดใจ นาคบาตร
 26. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 27. K.Pattarawan Yaowaratt
 28. คุณรดา นามรัก
 29. คุณธนาภรณ์ ชำนิหัส
 30. คุณวชิราพร กุลบุตร
 31. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กพลัส อินเตอร์เทรด 88
 32. คุณสุกัญญา บุญธูป
 33. คุณสุวจี วงศ์อนันต์
 34. คุณมณฑกาญจน์ ไชยโสดา
 35. คุณแทนไท. ชาตะรัตน์
 36. ร้านดลการป้าย
 37. คุณภัททิยา ศรีพูล
 38. คุณรพีพร ขอเจริญเกียรติ
 39. คุณพิมพ์พิศา สิทธิ์เดชธนิสร
 40. คุณศิภาพร
 41. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด
 42. DHL (1-3 วัน)

 43. คุณชูพงษ์ ศรีทองเสถียร
 44. DHL /SP (1-3 วัน)

 45. คุณวรรณี ผานิตย์
 46. คุณไอริณ วสุเสถียร
 47. คุณกองแก้ว ทาดี
 48. คุณพัฒน์นรี ตาสี
 49. คุณประสิทธิ์ เจริญรัมย์
 50. คุณศุภากร เรืองวงษ์
 51. คุณจริยา ตรีนพ
 52. คุณมีโชค เกษมสุข
 53. คุณอิสริยาภรณ์ ชุณหเพสย์
 54. คุณอภิชญา สุขเจริญ
 55. คุณอานนท์ พูนทวี
 56. คุณเมธาวีย์ ดีชา
 57. คุณอันนา ไชยวิโน
 58. คุณวิศารัตน์ มั่นสุข
 59. คุณปสุตา หอมขจร
 60. คุณเจนจิรา ปิ่นแก้ว
 61. คุณสิปปวิชญ์ สาริโน
 62. คุณพิมพ์พิศา โฉมศรี จัดซื้อ Non Cosmetics
 63. J&T Express (1-3 วัน)

 64. คุณกิตติศานต์ พัฒนวงศา Tracking ID : 669111099832
 65. คุณอนุรักษ์ สุริวงษ์ Tracking ID : 666245483192
 66. คุณเอ้ สุนิษา โฉมศรี Tracking ID : 667757913572
 67. คุณสุพัตรา คัดไชย Tracking ID : 661999342704
 68. คุณชฎาพร บัญฑิตย์ Tracking ID : 668920873034
 69. คุณกองแก้ว ทาดี Tracking ID : 662458473847
 70. คุณศุภกฤต แสนศิริ Tracking ID : 663001121830
 71. คุณอภิรุจี มิตรวงษา Tracking ID : 664146763199
 72. คุณวรกมล กังวาลย์ Tracking ID : 662889833537
 73. คุณอรพิณ อรรคฮาต Tracking ID : 661264316231
 74. คุณพรัตน์ดา ร้อยแก้ว Tracking ID : 660192848079
 75. คุณรัตติยากร ทองมี Tracking ID : 662598644178
 76. คุณหนึ่งหนึ่ง Tracking ID : 661330179946
 77. คุณสุทัตตา แสนเมือง Tracking ID : 664409710204
 78. คุณไลลา Tracking ID : 661941796305
 79. คุณมีโชค เกษมสุข Tracking ID : 660472336572
 80. คุณอริยา บางขุนทศ Tracking ID : 661266208781
 81. คุณขวัญชนก แซ่ลิ้ม Tracking ID : 669357301979
 82. คุณไอลดา Tracking ID : 667951324823
 83. K.Aumpaiwan Tawee Tracking ID : 669070563735
 84. คุณพัชยา พัฒนกุลอนันต์ Tracking ID : 663495222648
 85. คุณกนกวรรณ เสาวพันธ์ Tracking ID : 665719340949
 86. คุณธิดาวัลย์ เล็กตัว Tracking ID : 662571808619
 87. คุณปาราลี สัญญาทอง Tracking ID : 669742742353
 88. คุณจิตติกาญจน์ เลียงวงษ์สันต์ Tracking ID : 663129377377
 89. คุณอัมพร ปากศรี Tracking ID : 662902972535
 90. คุณศุภนิดา โคตะบิน Tracking ID : 667390561978
 91. คุณสุรีย์พร เข้มแข็ง Tracking ID : 660101001877
 92. คุณพัชรินทร์ เรืองมงคลเลิศ Tracking ID : 667406311138
 93. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 30/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจรูญ ทองเลื่อน
 2. คุณนัทธภัทร เกตุฉิม
 3. คุณสุณัฐธิดา ล้อมเมตตา (คุณมีน)
 4. คุณวิไลรัตน์ สารี
 5. คุณณัฐชยา พงศ์ทองกุล (พี่ตา)
 6. คุณณัฐชยา พงศ์ทองกุล (พี่ตา)
 7. คุณริรินดา ชโลธร
 8. คุณริรินดา ชโลธร
 9. คุณศิริพร บุญอ้าย
 10. K.Name_J
 11. Kerry Express (1 วัน)

 12. คุณอัจฉรา
 13. คุณรัชพร คำปินใจ
 14. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 15. ร้านรองเท้า simplevehicle
 16. คุณเพ็ญเพชร. เอื้อเฟื้อพันธ์
 17. คุณรวินท์นิภา ทะนันชัย
 18. คุณลัลนภดา สายพรหม
 19. บริษัท ลาลาดา ออฟ เอเชีย จำกัด
 20. DHL /SP (1-3 วัน)

 21. คุณซาญาณี แวอาลี
 22. คุณปิยาภรณ์ หินแก้ว
 23. คุณบีเชีย หม้า
 24. คุณแอม. นา
 25. คุณอัครยา ผาติโสภณ
 26. คุณอนุรักษ์ แพงแก้ว
 27. คุณกิตติคุณ บุตรมา
 28. คุณนงนุช กันสาร
 29. คุณณัฐนิช
 30. คุณณปภัช ธัญกิจโภคิน
 31. คุณเกศกัญญา ทองอินทร์
 32. ร้าน SPY Babyshop เสื้อผ้าเด็กราคาถูก
 33. คุณพิณลดา รักษ์ศรีทอง
 34. คุณสมนันท์ ทารักษ์
 35. คุณกัลยรัตน์ เชื้อชมภูภากร
 36. คุณพรพรรณ ภิญโญ
 37. คุณทัศน์ทยา บุญฤทธิ์
 38. J&T Express/SP (1-3 วัน)

 39. คุณจิตลดาภรณ์ กุลปัญญา (Tracking code : 661440249855)
 40. คุณลลนา ศรีวิชัย (Tracking code : 663095769976)
 41. คุณณัฐวัฒน์ จันทน์พินิจ (Tracking code : 662587887655)
 42. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 29/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณปพิชญา แสนใจ
 2. คุณสุกัญญา ดวงสีหา
 3. คุณหทัยวรรณ ไพบูลย์
 4. K.nan
 5. คุณมะลิวัลย์ วงศ์ใหม่
 6. คุณประภามาศ
 7. คุณพัณณ์วรา อภิสิทธิ์นพคุณ
 8. คุณณัฐณภัทร นุ่มน้อย
 9. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 10. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 11. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 12. คุณรัตนา แพงศรี
 13. K.Ongard piphoppinyo 1
 14. K.Ongard piphoppinyo 2
 15. K.Ongard piphoppinyo 3
 16. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 1
 17. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 2
 18. คุณอัฐวุฒิ ปิติพล 3
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณสุจิตรา สัตนันท์
 21. K.Dolacha
 22. คุณอุดม ฝ่ายการเงิน
 23. Kerry Express (1 วัน)

 24. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 25. K.Fern
 26. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล
 27. คุณทุเรียน กาญจนการี
 28. คุณธมลวรรณ
 29. คุณแวน
 30. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่)
 31. DHL (1-3 วัน)

 32. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 1
 33. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 2
 34. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 3
 35. คุณปิยพรรณ
 36. DHL /SP (1-3 วัน)

 37. K.ying_aphinya
 38. คุณอภิญญา เตชะมานิ
 39. คุณบุญวรรณ สังคะทิพย์
 40. คุณสุชานาฎ เอนกนพรัตน์
 41. คุณสุจิตรา
 42. คุณสิรารัตน์ ณ ลำปาง
 43. คุณประภาส บุญทัน
 44. คุณเจนจิรา อินต๊ะคำ
 45. คุณนุพงษ์​ กาญจนาทองสี
 46. K.Jittiwat M
 47. คุณสุนันทา. ภู่ยินดี
 48. คุณสุภาพร พิมพ์เงิน
 49. คุณเอมอร อภิวงค์
 50. คุณปาณิสรา บุญแผน
 51. คุณเปรมฤทัย ควินรัมย์
 52. คุณอารยา​ ลบแย้ม
 53. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 28/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณกรรณิการ์
 2. คุณพิมพ์พิศา. สิทธิ์เดชธนิสร
 3. คุณญาณิน พรมสุวรรณ์
 4. คุณณปภัช พันธ์แพง
 5. คุณกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ 1
 6. คุณกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ 2
 7. คุณสุชาดา มารีประสิทธิ์
 8. คุณเท็น 1
 9. คุณเท็น 2
 10. คุณแชมป์ 1
 11. คุณแชมป์ 2
 12. คุณณัฐริญา หางศร
 13. คุณธนเอก สิงหจารุ
 14. ร้านจ๊ะโอ๋
 15. คุณยุ้ย
 16. คุณเล้ง โถงโฉม
 17. คุณอุไร พรมเสาร์
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณธนารักษ์ ขวัญดี
 20. คุณธีรรินทร์ ศุภวัฒนาวรานันท์
 21. คุณสมศักดิ์ สืบสาย
 22. คุณพิชญา
 23. Kerry Express (1 วัน)

 24. คุณสุนารี สะมะแอ
 25. คุณยุวชา
 26. คุณเจตน์พัทธ์ ศิริชัยขจร
 27. คุณทิวาพร หนูเนตร
 28. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 29. คุณวริยา วิริยะกุล
 30. คุณทิพย์สุรางค์ ภัควันต์
 31. DHL /SP (1-3 วัน)

 32. คุณนันทินี ป้องบุญจันทร์
 33. คุณพรอุษา มาลัย
 34. คุณพรพรรณ ยิ่งยง
 35. คุณธัชชา ควรพันธุ์
 36. คุณอาอีฉ๊ะ เบ็ญอะดรัม
 37. คุณศุประภาพร จรรยาธรรม
 38. คุณยุรนันท์ เพิ่มขึ้น
 39. คุณวิรินทร์ญา
 40. คุณวุฒิพณ สุขเจริญนุกูล
 41. ร้าน Double A Shop
 42. คุณนันท์สุจิตรา
 43. คุณเจนจิรา โยธารักษ์
 44. คุณสิริรัตน์ เหมือนดอกไม้
 45. คุณอู๊ด
 46. คุณอับดุลเลาะ สิติเลาะ
 47. คุณปิยะวรรณ โคตรวงศ์
 48. คุณนิชุดา ผิวสด
 49. คุณคมสัน รังเพชร
 50. คุณศุภกานต์ โพธิปิน
 51. คุณพิมพ์สุดา อุตตะมัง
 52. คุณแพรวา พงษ์ศิริโสภาพร
 53. K.Witchulada Wongprayoon
 54. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 27/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณกรกช
 2. คุณมัณฑกร เชี่ยวชาญ
 3. คุณอนุตรีย์ อัมมะลิน
 4. คุณนิตยา คำนิลนคร
 5. คุณวีระศักดิ์
 6. คุณไปรยา อารีย์ 1
 7. คุณไปรยา อารีย์ 2
 8. คุณวัชริศ
 9. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 1
 10. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 2
 11. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 3
 12. คุณพลอย
 13. K.chayanin j
 14. Alphafast (1วัน)

 15. คุณอินท์ชลิตา พงศ์ฉัตรหิรัญ
 16. คุณบุ๊ค
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณสมใจ เกตุไหม
 19. คุณผ่องศรี งวงช้าง
 20. คุณทองพิทักษ์ ซัพพลาย
 21. บริษัท คอสเมคอน จำกัด
 22. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 23. คุณมนสิการ ปูรณานนท์
 24. คุณพิชชาภรณ์ ประทุมศรี
 25. คุณปารณีย์ ผาทอง
 26. K.Pat
 27. คุณอภิชาติ บุษบง
 28. คุณศิวศิษฏ์ วาจาสิทธิ์
 29. คุณสยาม สมฤทธิ์
 30. DHL /SP (1-3 วัน)

 31. K.Archa Politanont
 32. คุณลลิตภัทร โสตถิลักษณ์
 33. คุณทักษพร โลกาพัฒนา
 34. คุณพัชระ ราชไชยา
 35. คุณนภัส แป้นสุวรรณ
 36. คุณอรจิรา เบื้องบน
 37. คุณอารียา ชายโสย
 38. คุณวรินทร ศรีโยหะ
 39. คุณประวีณา อินทสุวรรณ
 40. คุณอาทิตยา เดชคุ้มธัญญพัทธ์
 41. คุณศุภมิตร​ สิงห์มนัส
 42. คุณสิริพร สุทธหลวง
 43. คุณอารยา ลบแย้ม
 44. คุณอุ้ม พรจินดา
 45. คุณธนธร ตั่นเล่ง
 46. คุณธัญพร แจ่มจำรัส
 47. คุณณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์
 48. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 26/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. Bokeh (Thailand) Co.,Ltd.
 2. คุณเอกชัย ผ่องใส
 3. คุณปณิชกานต์ บุญรมย์
 4. คุณวิรากานต์ วันแว่น
 5. คุณศุภัคชญา เดชสุวรรณ์
 6. คุณเค
 7. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (คุณไข่มุก)
 8. คุณธนกร ศุภเดโชชัย (เฮียตอง)
 9. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
 10. คุณเกษศิรินทร์ ลาบุดดี
 11. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 12. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 13. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 14. คุณแอ๋ม 1
 15. คุณแอ๋ม 2
 16. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 1
 17. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 2
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณนภมณฑล ลิ้มสิริวัฒนกุล
 20. grathena
 21. Kerry Express (1 วัน)

 22. คุณณัฐพล พูลทวีป
 23. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 24. คุณปาริฉัตร ชาติพจน์
 25. คุณสุฑาวุฒิ พรรณโกมุท
 26. คุณอลิสา วัฒนาพิชิตชัย
 27. คุณสุคนธ์ทิพย์ นาเมืองรักษ์
 28. TN Garment โรงงานผลิตเสื้อแฟชั่นราคาถูก
 29. คุณกิตติกานต์ ซอหะซัน
 30. คุณประภาส เพชรแสง
 31. ร้าน Outdoor​ Life
 32. คุณรุ่งรัตน์ แซ่เตีย
 33. DHL /SP (1-3 วัน)

 34. คุณปรางมาศ โตส้ม
 35. คุณปานชนก บุญแจ่ม
 36. คุณนันท์สุจิตรา
 37. คุณฟ้า มุขสุดา
 38. คุณปุญพรรธน์ รัตนพิมจุฬา
 39. คุณปรางค์ภัสสร ธรรมเจริญ
 40. คุณวารุณี เทียนสมบูรณ์
 41. คุณดุสิดา ปรารถนาธรรมกุล
 42. คุณประเสริฐ ริทธิ์หมัด
 43. คุณรสสุคนธ์ บุญรัตน์
 44. คุณบุญวรรณ สังคะทิพย์
 45. คุณชิดกมล พวงภู่
 46. คุณหนึ่งหนึ่ง
 47. คุณกัญญา นวลจันทร์
 48. คุณกุ้ง
 49. คุณนีลวรรณ แสงสิงห์
 50. คุณสุจิตรา วอแพง
 51. คุณทิพวรรณ มาอยู่
 52. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 25/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณดารุณี ทรัพย์อิ่มเอิบ
 2. คุณจักร เอื้ออังกูรวงศ์
 3. คุณเบญจรัตน์ ช่วยแสง
 4. คุณชญาน์วัต ศิริจางคพัฒนา
 5. คุณมนพัทธ์ สินสิริพัฒนผล
 6. คุณสกุลตรา สมบัติสถาพร
 7. คุณโอภาส เครือแปง
 8. คุณสรพจน์ เลิศไตรรักษ์
 9. คุณภาณุมาส เกิดสุข
 10. ร้าน Apple Jeans (คุณน้ำ)
 11. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง
 12. คุณศรุตา แก้วกาหลง
 13. คุณโบว์
 14. Kerry Express (1 วัน)

 15. คุณมณีวรรณ
 16. บริษัทโลตัส ซีทแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 17. คุณน้อง มาย
 18. คุณชาคร โกมุทกาญจน์
 19. คุณน้ำตาล
 20. คุณกัญญาวีร์ สกุลพิพัฒน์
 21. คุณวิทยา สุขเสน
 22. คุณนาฎธิยา เหล่าพงศ์หาญ
 23. คุณสุกัญญา บุญธูป
 24. คุณนภสร นวกิจบำรุง
 25. คุณเบญญาภา กาศสุวรรณ
 26. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 27. คุณอังคณา จันทร์ประเสริฐ
 28. คุณเกลียวใหม่ ทินกร ณ อยุธยา
 29. คุณติยาภา ชุติโศภน
 30. คุณแพรว
 31. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 32. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร
 33. คุณจันทิมา ชนาวงศ์
 34. คุณอารี เจริญศรี
 35. คุณพลอยชมพู ชื่นดี
 36. คุณรัชวัณย์ ฮวง
 37. DHL (1-3 วัน)

 38. คุณสมศิลป์ คำไกษร
 39. คุณอัษฎาวุธ ตาแล
 40. คุณจารุวรรณ ทายศ (คุณแหวว)
 41. DHL /SP (1-3 วัน)

 42. คุณพร ราชล้อม
 43. คุณณัฐชยา หมีไทย
 44. คุณฐิติยา พินิจ
 45. คุณวันดี
 46. คุณสุรีรัตน์ โตศาสตร์
 47. คุณกาญจนา ตาคำ
 48. คุณกาญจนา ตาคำ
 49. คุณปรีดาพร แก้วนามไชย
 50. คุณณัฐนันท์ ทองคำ
 51. คุณมุกข์รุจี ธีร์บวรเดชาธัญ
 52. คุณเนา พรหมสุทธิ์
 53. คุณธัญญารัตน์ วัฒนายุ
 54. คุณไลลา
 55. คุณศิรินญา เมืองครุธ
 56. คุณนิตยา ยุทธแสน
 57. คุณจันทร์อาภรณ์
 58. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 23/11/2562

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 22/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณอภิรักษ์ คชเวช
 2. คุณโสภาพร สายชม
 3. คุณยุ้ย
 4. คุณสรพงษ์ วังแก้ว
 5. คุณกฤษฎาพร กันทะวัง
 6. คุณนฤพล หอมนาน
 7. K.Pongsawad Kamyen
 8. คุณสุกัญญา อินทะเสม
 9. บริษัท บางกอกกู๊ดดี้ส์ จำกัด 1
 10. บริษัท บางกอกกู๊ดดี้ส์ จำกัด 2
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณเยาวลักษณ์ แก้วมาเคน
 13. คุณมีทิพ ตามเสรี
 14. คุณแพรพลอย ชุติมาสกุล
 15. Kerry Express (1 วัน)

 16. คุณชัชฎา พรติยากุล
 17. คุณวิศิษฎ์ ชือไพเวสน์
 18. คุณอุษณีย์ พวงสุวรรณ
 19. คุณชลธิชา ตั้งเกษมสราญ
 20. คุณภูชิชย์ พัศระ
 21. DHL (1-3 วัน)

 22. คุณวีระชาติ ใจสม
 23. คุณชัชฎา โชติการดิษกุล
 24. คุณทิพย์สุดา แก้วแสน
 25. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 1
 26. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 2
 27. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 3
 28. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล 4
 29. คุณสายสุนีย์ วงศ์ภักดี 1
 30. คุณสายสุนีย์ วงศ์ภักดี 2
 31. คุณสายสุนีย์ วงศ์ภักดี 3
 32. DHL /SP (1-3 วัน)

 33. คุณวรชัย พงศ์พิสุทธิ์วณิช
 34. คุณลักขณา เผือกพันธ์(ห้อง14)
 35. คุณจิรปรียา ชุณหพาณิชย์
 36. คุณกานต์พงศ์ มงคลนาม
 37. คุณสายชล พิมพ์เงิน
 38. คุณณิชาภัทร แสงศรี
 39. คุณมัลลิกา บูลย์เวช
 40. TP Logistic (3-5 วัน)

 41. คุณสิ่วยิน
 42. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 2. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 3. คุณวิภาพร พัฒโท
 4. คุณอภิญญา เรืองมาก
 5. คุณนภารัตน์ แก่นไร่
 6. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์ 1
 7. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์ 2
 8. คุณชัชชัย บุญพงษ์ 1
 9. คุณชัชชัย บุญพงษ์ 2
 10. คุณเนรมิตร แสนนาม
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณวทันยา อนันตกิจไพบูลย์
 13. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 14. คุณรชยา
 15. Kerry Express (1 วัน)

 16. คุณจุฑามาศ บัวพันธ์
 17. คุณกันต์พจน์ กรปริพรรห์
 18. คุณเอกพงษ์ อมรวัฒนคุณชัย
 19. คุณเฉลิมพันธ์ แก้วโบราณ
 20. คุณจิราพร นพนาคร
 21. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์
 22. บริษัท คลังสปา จำกัด
 23. คุณวัชพงษ์
 24. DHL /SP (1-3 วัน)

 25. คุณหิน
 26. คุณจันทร์จิรา. ไพยกาล
 27. คุณนิตยา ชิตวงค์
 28. คุณสุชาดา นิยะกิจ
 29. คุณอรอุมา เหง้าบุตร
 30. คุณสมนันท์ ทารักษ์
 31. คุณจิราพร ปานสุวรรณ
 32. คุณเอมอร อภิวงค์
 33. คุณชุติมา ฉิมสา
 34. คุณวรรณภรณ์ ใจหาญ
 35. คุณภควัต สมอยู่
 36. คุณดาว
 37. คุณอธิชา วงค์คำหล้า
 38. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสิทธิศักดิ์ เอกอุดมทรัพย์
 2. คุณสุภาภรณ์
 3. คุณเจตน์พัทธ์ ศิริชัยขจร
 4. คุณวรัตม์ โตโพธิ์ไทย
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์ดีดี เอ็กซเพรส (สำนักงานใหญ่)
 6. คุณนภัสรพี วิระคำ
 7. บริษัท บ็อกซ์มี โกลบอล ติดต่อคุณหน่อง
 8. คุณดรุณี ช. 1
 9. คุณดรุณี ช. 2
 10. คุณดรุณี ช. 3
 11. คุณดรุณี ช. 4
 12. คุณนัชชา
 13. คุณวาทินี
 14. คุณรัชฎา วิทวุฒิศักดิ์
 15. คุณทราย 1
 16. คุณทราย 2
 17. คุณภัทรดนัย
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณวิมลทิพย์ จารุกิจพิพัฒน์
 20. คุณวริศรา. คูณเมือง
 21. k.chayanin j.
 22. Kerry Express (1 วัน)

 23. คุณพรเพ็ญ แสงขาว
 24. K.Padcha lilitsuvan
 25. คุณพิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 26. คุณพีรภัทร อุไรเวศ
 27. คุณวรัญญา มีภูมิรู้ ( จอดหน้าคอนโด UTD)
 28. คุณสกุลสตรี แต่งงาม
 29. ร้านแพรวมาเชอรี่
 30. คุณชัชฎา พรติยากุล
 31. คุณณัฐกาณร์ ปิติแสงชัย
 32. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด (Office)
 33. คุณกิตติคุณ อรรถกมล
 34. คุณชั​ชฎา​พร​ เจริญ​ศิริ​วาทิน​
 35. คุณนาถฐยา ประดับญาติ
 36. คุณศิรดา
 37. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด
 38. DHL (1-3 วัน)

 39. คุณอุเทน ศรีนาคเรือง
 40. คุณวัชรินทร์ การะเกษ
 41. DHL /SP (1-3 วัน)

 42. คุณจุรีย์รัตน์ คำภิระแปง
 43. คุณพิไลวรรณ มารัตน์
 44. Shopping 24 hrs.
 45. คุณศิริพร เขื่อนคำ
 46. คุณชลธิชา โพธิ์งาม
 47. คุณศรันย์ ลันสุชีพ
 48. คุณปาริชาติ วิเศษฤทธิ์
 49. คุณถิรายุ หาสินทรัพย์ 1
 50. คุณถิรายุ หาสินทรัพย์ 2
 51. คุณถิรายุ หาสินทรัพย์ 3
 52. คุณกมลรัตน์ จอมฟอง
 53. คุณธารทิพย์ จุลโท
 54. คุณรุ่งรัศมี วิเลปะนะ
 55. คุณกาญติมา วะนานาม
 56. คุณวัชราภรณ์
 57. คุณวิภาพร. พรมศร
 58. คุณชนิตา หอมชื่น
 59. คุณปาริชาติ วิเศษฤทธิ์
 60. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล
 61. คุณวันทนีย์ เพ็งหยวก
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/11/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวันชัย บุญดี
 2. คุณขวัญชนิกา
 3. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก
 4. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก
 5. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ
 6. คุณกาญจนา ญะเมืองมอญ
 7. คุณเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์
 8. Kerry Express (1 วัน)

 9. คุณผ่องศรี งวงช้าง
 10. คุณสุภาพร มีธรรม
 11. คุณรัชฎาภรณ์ ภวันนา
 12. บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด (K'Nut)
 13. คุณนัทธมน สกุลกาญจนดล (บ้านเหลือง)
 14. คุณธัญรัศม์
 15. DHL /SP (1-3 วัน)

 16. คุณเจนจิรา จรรยาสวัสดิ์ศรี
 17. คุณเพชรสริณลฎา
 18. คุณไชยวัฒน์ จันทมาส
 19. คุณนันทิชา แสนคำฟู
 20. คุณจุรีพร โพธิฆัมพร
 21. คุณประชา ดามี
 22. คุณธนภัทร อักษรจินดารัตน์
 23. คุณสุชาดา วังแสนแก้ว
 24. คุณณัฐกฤตา น้อยอิ่ม
 25. คุณผาณิตา ฮิเท้ง
 26. คุณจิราพร ยศวิไล
 27. คุณจันทร์จิราภรณ์ บุบผาชาติ
 28. K.weekender.bkk
 29. คุณนพดล
 30. คุณณัฐพร ทิพแก้ว
 31. คุณสุชานาฏ กวาวสิบสอง
 32. คุณพัทธนันท์ วงษ์กุ้ย
 33. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ ในราคาส่ง

ซองไปรษณีย์พลาสติก A

ซองไปรษณีย์พลาสติก ดีที่สุดในย่านนี้ ด้วยเม็ดพลาสติก เกรดคุณภาพ ทั้งเหนียว ทั้งทน แถบกาวแน่นหนา ไม่หลุดลอกระหว่างส่ง ทึบแสง ไร้กลิ่นพลาสติก

ซองไปรษณีย์เกรดประหยัด

ซองไปรษณีย์พลาสติก เกรด B ราคาประหยัด คุณภาพคับซอง ดีงามทุกการสัมผัส ราคาถูก และ บางกว่าเกรด A เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณสมบัติเท่าเกรด A เลย

กล่องไปรษณีย์

อยากได้กล่องไปรษณีย์ ที่ทนจริงๆ มีไหม ? กล่องไปรษณีย์ของเรา เกรด KA125 แท้ คุณภาพ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ไม่ผุไม่พังแน่นอน

ถุงใสแก้ว OPP/PPA

ถุงแก้วใส ผลิตจากวัสดุ OPP และ PPA อย่างดี ที่ให้ความเหนียวของขอบด้านข้างถุงแก้ว ที่หนาเป็นพิเศษ ใส่ของได้ไม่แตกง่าย มีทั้ง แบบแถบกาวปกติ แบบสอดลิ้น และแบบปรุข้าง

อุปกรณ์เสริมแพ็ค

อุปกรณ์เสริมการแพ็คสุดแกร่ง ยกขบวนทัพจัดเต็มเพียบ ทั้งเทปกาว 100หลา ตัวตัดเทปกาว จับถนัดมือ ปากกาเขียนซองไปรษณีย์ และซองพลาสติกหลังกาว เอาไว้ใส่ที่อยู่ลูกค้า

Paperang

สุดยอดแห่งเทคโนโลยี ประหยัดค่าหมึกพิมพ์ไปได้เยอะ ใช้ง่ายสั่งการผ่านมือถือ พิมพ์จ่าหน้าพร้อมกระดาษแบบสติ้กเกอร์ แปะง่าย เหนียวแน่น เพิ่มมูลค่าให้กับจ่าหน้าได้ดี

เลือกซองไปรษณีย์พลาสติกอย่างไรให้เหมาะกับคุณ ?

หนึ่งในปัญหากวนใจสำหรับผู้เริ่มขายสินค้าออนไลน์ หรือผู้ที่สนใจอยากที่จะใช้ซองไปรษณีย์พลาสติกแทนบรรจุภัณฑ์เดิม วันนี้เรามีคำตอบครับ ประเภทแรก ซองไปรษณีย์พลาสติกแบบ “เกรด A” ผิวเรียบเนื้อสัมผัสดี ซองเหนียว กาวแน่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่คุณภาพดี ชนิด LDPE (รีไซเคิลใหม่ได้) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์อย่างดี

ประเภทต่อมา ซองไปรษณีย์พลาสติกแบบ “เกรดประหยัด” ราคาถูก กาวเหนียว เนื้อแน่น เพียงพอต่อการใช้งาน ผลิตจากเม็ดพลาสติกแบบ LDPE ที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว เหมาะสำหรับผู้ต้องการประหยัดต้นทุน แต่ยังมองหาสินค้าคุณภาพดีเพื่อมาใช้งาน ถือเป็นตัวเลือกที่ดี อีกหนึ่งตัวเลือกครับ

ประเภทสุดท้าย ซองไปรษณีย์พลาสติก “สีพาสเทล เกรดประหยัด” ราคาถูกมากๆ ตัวซองมีลักษณะบาง มองเห็นวัตถุภายในเล็กน้อย ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด MDPE ที่นิยมใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซองไปรษณีย์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ที่ใช้กับสินค้าเกรดอื่นๆของเรา แต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก