ติดตาม tracking

ติดตามสถานะสินค้า

ซองไปรษณีย์พลาสติก/กล่องไปรษณีย์/ถุงแก้ว

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 21/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 2. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 3. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 3
 4. คุณชุติกาญจน์ จิตอามาต
 5. คุณจุฑามาศ ตระกูลมั่น
 6. คุณวัสสิกา สุวรรณจันทร์ (คุณออย)
 7. คุณรวิพัณณ์ เฮี้ยนชาศรี (ของน้องเน)
 8. K.NATTIYA
 9. ร้านหนึ่ง โมดิฟาย
 10. Ongard piphoppinyo 1
 11. Ongard piphoppinyo 2
 12. Ongard piphoppinyo 3
 13. K.Pat
 14. คุณศักดิ์ชัย ศรีเหรา
 15. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 16. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 17. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 18. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 3
 19. Alphafast (1วัน)

 20. K.wichaya
 21. คุณนราสิทธิ์ เกิดทวี (ถ้าไม่มีคนรับฝากป้อมยาม)
 22. คุณมาลีนา ด่านเท่ง
 23. คุณปารณีย์ โฆษิตสกุล
 24. คุณพิชุกานต์ ป้อมยุคล
 25. คุณณิชา สุทธาวรางกูล
 26. คุณจิตรโสภา โอสถานุภาพ
 27. Kerry Express (1 วัน)

 28. คุณอังคณา จันทร์ประเสริฐ
 29. คุณรดา นามรัก
 30. คุณปิยพร​ วัฒนะ
 31. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 32. คุณสุคนธา จิตกรสกุล
 33. คุณวริยา วิริยะกุล
 34. คุณนูรอัยนี เจะบาการ์
 35. คุณนัฐพงษ์ ปุราโส
 36. คุณจิราภา คนหมั่น
 37. คุณมัลลิกา ทับทิมนาค
 38. คุณชนิตา จำปาเทศ
 39. คุณอาภรณ์ทิพ โมงขุนทด
 40. คุณสุวรรณ์ บำรุงศรี
 41. คุณกนกพร พลรักษา
 42. คุณชาลิสา อรุณลาภ
 43. บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด
 44. คุณกวี ชายเนตร
 45. DHL (1-3 วัน)

 46. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 47. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 48. DHL /SP (1-3 วัน)

 49. คุณพัชราวลัย เขื่อนพันธ์
 50. คุณพัฐธิร์ชา ธนภัสนันท์
 51. คุณจุติพร เจือสุข
 52. คุณธัญพิชชา เมืองมูล
 53. คุณสุพิชญา จินดา
 54. คุณศุภกานต์ รุ่งศรีพิเชียร
 55. คุณโย
 56. คุณอุทัยวรรณ พุ้ยมอม
 57. คุณอิทธิยา หนูเนตร
 58. คุณสุธินี แซ่ซู
 59. คุณอุ่นเรือน บุญช่วย
 60. คุณนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
 61. คุณเบียร์ (humming beer natural product) 1
 62. คุณเบียร์ (humming beer natural product) 2
 63. คุณกัญญาณัฐ ทองชัย
 64. คุณวิมลพรรณ สิงห์หลง
 65. คุณหนึ่งฤทัย เทศรัตน์
 66. คุณหทัยรัตน์ บุดดา
 67. คุณณัฏศิญาพร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 68. K.Nipaporn Apinate
 69. คุณดุสิดา ปรารถนาธรรมกุล
 70. คุณกาญจนา สีตะการ
 71. คุณปิยพร ภู่นคร
 72. คุณแหวน. เปรมศักดิ์
 73. คุณตัง
 74. คุณอรัญญา พิศนอก
 75. คุณศุภรดา ธีรภาพพงษ์
 76. K.Picha_Pizshop
 77. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. ร้านม่อฮ่อมแพร 1
 2. ร้านม่อฮ่อมแพร 2
 3. ร้านม่อฮ่อมแพร 3
 4. คุณจิราพร พลังอุสาห์
 5. ร้าน BB กล่องไปรษณีย์
 6. คุณสิรินาถ เสตกุล
 7. คุณสุรัสวดี มีลา
 8. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 1
 9. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล 2
 10. คุณนารีรัตน์ 1
 11. คุณนารีรัตน์ 2
 12. คุณนารีรัตน์ 3
 13. คุณนารีรัตน์ 4
 14. คุณนารีรัตน์ 5
 15. คุณนารีรัตน์ 6
 16. คุณนารีรัตน์ 7
 17. คุณนารีรัตน์ 8
 18. คุณนารีรัตน์ 9
 19. คุณนารีรัตน์ 10
 20. คุณนารีรัตน์ 11
 21. คุณนารีรัตน์ 12
 22. คุณนารีรัตน์ 13
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณอินทิรา อุชาติ
 25. คุณพรทิวา
 26. คุณจรูญ ทองเลื่อน
 27. Kerry Express (1 วัน)

 28. คุณมณีรัตน์ โคเมือง
 29. คุณปนัดดา อุตตริต
 30. ร้านแพรวมาเชอรี่
 31. คุณอภิชาติ บุษบง
 32. DHL /SP (1-3 วัน)

 33. คุณไอรินทร์
 34. คุณยศวริศ พาทรัพย์มา
 35. K. Irin Wattanapiyarom 1
 36. K. Irin Wattanapiyarom 2
 37. คุณเสาวภาคย์ โม้วงษ์
 38. คุณเอมอร อภิวงค์
 39. คุณดารัณ​ อิ่นแก้ว
 40. คุณอารยา​ ลบแย้ม
 41. คุณรุจิกร สืบสุข
 42. คุณธีระชัย จันทร์พิมาย
 43. คุณสุพัตรา (บ้านแก้งโตนบ้านที่มีรถตู้)
 44. คุณวดวงสุดา มลการนา
 45. คุณภัสวรินทร์
 46. คุณพัชรินทร์ หลวงปูคา
 47. คุณเขมจิรา สะสวย
 48. คุณมนันญา กลมสิทธิ์
 49. คุณสุดารัตน์
 50. คุณสุวรรณา เปี่ยมปิยชาติ
 51. คุณอัจฉราภรณ์ เสริมสาตร์
 52. คุณเอมิกา ธรรมรักษ์
 53. ร้านสตาร์บิวตี้
 54. คุณนงค์ณภา ติลกสุวรรณ
 55. คุณสุพัตรา เนตรเสนา
 56. คุณปอปอ
 57. K. Fadilah Lateh
 58. คุณจารุวรรณ อินทรพินิจ
 59. คุณกนกรัชต์ ตรีวัฒนาวงศ์
 60. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 18/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. ร้าน เจ๊หน่อยโรงเกลือ 1
 2. ร้าน เจ๊หน่อยโรงเกลือ 2
 3. คุณกษิดิศ พัฒนา
 4. คุณมัลลิกา วงษ์ธานี
 5. คุณฐาปณีย์ นากชื่น
 6. ปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 1
 7. ปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 2
 8. ปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 3
 9. ปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 4
 10. ปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 5
 11. คุณวีระศักดิ์
 12. คุณประไพรพงค์ สุวรรณ
 13. คุณสวาสดิ์
 14. Alphafast (1วัน)

 15. คุณยุคลธร เกิดศรี
 16. คุณปิยวรรณ จิตต์บรรจง
 17. คุณพิสุทธิ์ เฮงและ
 18. K.Kirata
 19. Kerry Express (1 วัน)

 20. คุณสุวจี วงศ์อนันต์
 21. คุณวรัญญา แก่นสา
 22. คุณน้ำตาล
 23. คุณเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์
 24. คุณสุกัญญา บุญธูป
 25. DHL (1-3 วัน)

 26. คุณตูน วันวิสา
 27. บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด (คุณอ๋อม) 1
 28. บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด (คุณอ๋อม) 2
 29. DHL /SP (1-3 วัน)

 30. คุณสุพัตรา เจริญสุข
 31. K.Yu arissara
 32. คุณสุรารักษ์ สมบัติ
 33. คุณฟิรดาวส์ ชิดเอื้อ
 34. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง
 35. คุณดนุเดช ขลุ่ยแก้ว
 36. คุณคนางค์
 37. คุณสุภัทธณา งามวัฒนาเจริญ
 38. คุณกรุณา​ สีมา
 39. K.Pundaree Boonkerd
 40. คุณฐา
 41. คุณพงศ์นรินทร์ ไชยกรด
 42. คุณอุไรวรรณ กลิ่นอุบล
 43. คุณชิดชบา คงคาดิษฐ
 44. คุณวีราภรณ์ รุ่งโรจน์
 45. คุณหนึ่งหนึ่ง
 46. คุณจิรปรียา ชุณหพาณิชย์
 47. คุณพระอุทัย​ อภินนฺโท จอกนอก
 48. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณนิภา เปล่งโสภา
 2. คุณณัฏฐ์กานดา อมรรัตนโรจน์
 3. คุณสุธาสินี ยืนยง
 4. คุณอรชพร ขวัญคม
 5. คุณเบญญาภา แจ่มใส
 6. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (คุณไข่มุก)
 7. Alphafast (1วัน)

 8. คุณนันทวัฒน์ มณีแสง
 9. คุณจักรพันธุ์ สงวนสัตย์
 10. Kerry Express (1 วัน)

 11. คุณนิโลบล วงศ์ธีรโรจน์
 12. คุณภัททิยา ศรีพูล
 13. คุณลินดา คงจ้อย
 14. คุณวิมลณัฐ​ ย่อย​​กระ​โ​ทก
 15. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 16. คุณมุข
 17. คุณรพีพร ขอเจริญเกียรติ
 18. คุณเพ็ญเพชร. เอื้อเฟื้อพันธ์
 19. คุณศศิธร ปินใจ
 20. คุณจันทร์เพ็ญ ชิดเอื้อ
 21. คุณชนาพิมพ์ เปิ้ล
 22. DHL (1-3 วัน)

 23. คุณอำไพ อินช้อย 1
 24. คุณอำไพ อินช้อย 2
 25. คุณอำไพ อินช้อย 3
 26. DHL /SP (1-3 วัน)

 27. คุณธนาภา ปานพิมพ์
 28. คุณชาญวุฒิ แซ่เอี้ยว
 29. คุณวิชญาพร ลูกจันทร์
 30. คุณปัญจภัสร์ กีรติอักษรรัตน์
 31. คุณสุธี​
 32. คุณปาริฉัตร อุปรี
 33. คุณนุชนารถ วิชัยรัมย์
 34. คุณขวัญชนก แซ่ลิ้ม
 35. คุณนิภัทร ยศรุ่งเรือง
 36. K.Yodsaphat
 37. คุณฐิติมา นันทศักดิ์
 38. คุณนิภา กมลพละวัฒน์
 39. คุณขวัญฤดี ดวงดาวงษ์
 40. คุณนิภาพร ธัญญแก้ว
 41. คุณณัฐพงษ์ ศิริโสภณพงศ์
 42. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวันชัย บุญดี
 2. คุณณัฐณภัทร นุ่มน้อย
 3. คุณประเสริฐ กมลศุภภิญโญ
 4. คุณสุดาทิพย์ ทาเอื้อ
 5. คุณกวินธิดา สีทา
 6. คุณปริณดา ศีลมณี
 7. คุณรัตนากร
 8. คุณมีน สุณัฐธิดา
 9. บริษัท มัลติพาย จำกัด
 10. คุณวีรวิชญ์ 1
 11. คุณวีรวิชญ์ 2
 12. คุณวีรวิชญ์ 3
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 15. คุณน้อง มาย
 16. คุณณัฏฐณิชา คำนุชนารถ
 17. บริษัท Siam mohawk
 18. คุณโสภิตา โสพิลา
 19. คุณเนตรวิภา ปวีณธิติอนันต์
 20. คุณพรจิต
 21. DHL (1-3 วัน)

 22. คุณเอกอนันต์​ ฤทธิ​ไชยนิตย์ 1
 23. คุณเอกอนันต์​ ฤทธิ​ไชยนิตย์ 2
 24. DHL /SP (1-3 วัน)

 25. คุณสวาสดิ์ เหล็มแอ
 26. คุณศิริลักษณ์ โถคำนาม
 27. คุณพานิดา อาษาสนา
 28. คุณสุภาวดี ทองตุ๋ย
 29. คุณศรันย์ ลันสุชีพ
 30. คุณปิยพงษ์ เจริญศรี
 31. K.Archa Politanont
 32. คุณภาณุพงศ์ ภัทรธนกุล
 33. คุณน.ส.กันยาวีร์ อ้นมี
 34. คุณอารยา ลบแย้ม
 35. คุณปรียาภรณ์ วิชัยกุล
 36. คุณนรินทร์ หลำริ้ว
 37. คุณธีรพงศ์ คงกวิน
 38. TP Logistic (3-5 วัน)

 39. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว
 40. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณนลิตา เด่นอมรเลิศ
 2. คุณทุเรียน กาญจนการี
 3. คุณภูมิพัฒน์ ทรงเผ่า
 4. คุณวัชนาภา ชาติมนตรี
 5. คุณสิตมณี เจียรบุตร
 6. คุณสุรีย์ภรณ์ อยู่คร้าม
 7. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 8. คุณณัฐรินทร์ญา ผลอินทร์
 9. คุณกัลย์วัย์ สิรพงษวนิช
 10. คุณลลิตา พงษ์สินไชย
 11. คุณชนิดา ภูมิสถาน
 12. ร้าน Outdoor​ Life
 13. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 14. คุณภาณุวัฒน์ คะนิกา
 15. คุณแสงดาว
 16. คุณรมณีย์ ลือพรม
 17. คุณวณัสนันทร์ พลรงค์
 18. คุณศศินา ตาหลี
 19. บริษัท ดีทูคิดส์ จำกัด
 20. คุณอรพรรณ เเก้วปาน
 21. คุณภัชชุดา สายสิงห์ (คุณแพม)
 22. คุณสิวาพร ศักดิ์เกษมชัยกุล
 23. คุณดาว
 24. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 25. K.Pimsiri
 26. K.Pimsiri
 27. คุณเนเน่ สุนิสา 1
 28. คุณเนเน่ สุนิสา 2
 29. คุณนิสรา เลเดอเรอร์
 30. ร้าน Apple Jeans (คุณน้ำ)
 31. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์ 1
 32. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์ 2
 33. คุณอภิณห์พร
 34. คุณน้ำ
 35. Alphafast (1วัน)

 36. คุณแอม สิริจันทร์
 37. คุณจุฑามาศ บัวพันธ์
 38. คุณชลธีร์ อภิรมย์วรการ
 39. คุณนฤมล ทุ่งราช
 40. คุณศศิกาญจน์ กังวลทรัพย์
 41. คุณจิรชญา ปิ่นวิเศษ
 42. Kerry Express (1 วัน)

 43. คุณสยาม สมฤทธิ์
 44. คุณสุภาวดี ศรพรหมฉาย
 45. ร้านพรภัณฑ์
 46. คุณอารีย์ คุณบำรุง
 47. คุณอติมา จันทร์ดา
 48. คุณนาถฐยา ประดับญาติ
 49. คุณนลินี บุญมา
 50. คุณพัชริดา ทุมมาศ
 51. คุณรัฐภัทร อ่อนน้อม
 52. คุณปณิชา พิชยดนย์
 53. บริษัท มาเจสทิค ไนน์ จำกัด
 54. คุณเจษฎา วัชระดิษฐ
 55. คุณอัสรี ดาโอะ
 56. คุณทัศนีย์ สระทองล้อม
 57. คุณวิลาสินี ศาสตรวาหา
 58. K.Patsinee
 59. คุณแพรว
 60. คุณธัญยธรณ์ ชิระเดชไพบูลย์
 61. คุณเชียร ทองคำ
 62. คุณพลอยชมพู ชื่นดี
 63. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล
 64. คุณคมคิด วิเศษวิสัย
 65. คุณปิยนุช แก้วสว่าง
 66. คุณเกลียวใหม่ ทินกร ณ อยุธยา
 67. DHL (1-3 วัน)

 68. คุณเศรษฐิสิทธิ์ ไหลนำเจริญ
 69. คุณประภัสสร บัวศรี 1
 70. คุณประภัสสร บัวศรี 2
 71. คุณประภัสสร บัวศรี 3
 72. DHL /SP (1-3 วัน)

 73. คุณชมพูนุท ศรีมณีรัตน์
 74. คุณสุธิดารัตน์ เนื้อนิล
 75. คุณศศิธร คุณากรรังสิมันต์
 76. คุณอุบาสิกานวลน้อย อินสุวรรณ
 77. คุณวรกัญญา หมอนทอง
 78. คุณบงกช พีรพัฒนภูมิ
 79. คุณจุฑามาศ วรรณเศษ
 80. คุณปิยรัตน์ โอภากุล
 81. คุณยุวธิดา ยะมา
 82. คุณอันดาลีฟ ยาแล
 83. คุณอนุช กฤษณลีลา
 84. คุณปรมาภรณ์ ทองนุ่ม
 85. คุณชุติมา หงษ์ศิริ
 86. K.Pimrumpa (Pim)
 87. คุณอดิเรก สุไชยา
 88. คุณหิน
 89. คุณปัฐมาวดี แตงจันทึก
 90. คุณประภัสสรา ประสงค์จรรยา
 91. คุณพชร ธรรมประมวล
 92. คุณชัญญา นาคพันธุ์
 93. คุณวิชชา งามวสุศิริ
 94. คุณชนาภา ฤาชา
 95. คุณศศิโรมณ์ พนาลี
 96. คุณรณภพ
 97. คุณกอบศักดิ์ ศิริชัยมนัส
 98. คุณเจริญ อังคสุวรรณ
 99. คุณชลาลัย
 100. คุณรัชตา ธนากูลวุฒิพร
 101. K.Nawin Utharntharm
 102. คุณรัชดาพร ผ่องแผ้ว
 103. คุณอัญญาพร (ฝ้ายห้องอาร์ต)
 104. คุณระพีพร วิชัย
 105. คุณศรนรินทร์ แสงคะนอง
 106. คุณสราวุธ รัตนวิจิตร
 107. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 12/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณไอซ์ 1
 2. คุณไอซ์ 2
 3. คุณพิมพ์นารา ยี่สุ่นทอง
 4. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 1
 5. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 2
 6. คุณณัฐกุล รุจิวงศ์
 7. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 8. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 9. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 3
 10. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 4
 11. Kerry Express (1 วัน)

 12. คุณสรารัตน์ สุวรรณขำ
 13. คุณศริน​ยา​ จันทร์​ขาว (คุณน้ำหวาน)
 14. คุณเมธีรา วาดสุทธาชีพ
 15. DHL /SP (1-3 วัน)

 16. คุณไพรี ทองใคร้
 17. คุณณัฐรดา ขำจีน
 18. คุณวิศรุต ราชประสิทธิ์
 19. คุณอรุณวตี โคตรภูธร
 20. คนงค์นาถ มะโน
 21. K.Pachinee ภาชินี จงสุข
 22. คุณศิริลักษณ์ วัฒนะชัยกุล
 23. คุณบุณยานุช เตชธรรมธเนศ
 24. คุณพัชรี สุขชม
 25. คุณศศิธร แซ่อึ้ง
 26. คุณชนม์นิภา พัสดร
 27. คุณณัฐริกา บุตรดา
 28. คุณสมนันท์ ทารักษ์
 29. K.Thipsuda Moonduang
 30. คุณพัสกร คำขัน
 31. คุณอุษณี น้อยเมือง
 32. คุณกฤษดา กุวะลัย
 33. คุณหัสดี วรงค์สิงหรา
 34. คุณช่อผกา กล่ำกลิ่น
 35. คุณศิริลักษณ์ มุทระพัฒน์
 36. คุณสวนีย์ 3405
 37. คุณน้ำผึ้ง ทรงศิริ
 38. TP Logistic (3-5 วัน)

 39. คุณสิ่วยิน
 40. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง
 2. คุณเมธา ศุภนาม
 3. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 1
 4. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 2
 5. คุณกัลยาภัสร์ ล้อธารีเกียรติ 3
 6. คุณพรทิพย์ พินิจพงษ์
 7. K.Nitipan Jantichai
 8. คุณนิษฐ์นิภา บุญวัฒน์เรืองกุล
 9. คุณปรินทร์ โยธินนิธิกุล
 10. คุณแสงเดือน อินประสิทธิ์
 11. คุณเล้ง โถงโฉม
 12. คุณโอภาส เครือแปง
 13. K.Pongsawad Kamyen
 14. Alphafast (1วัน)

 15. คุณราชัน แก่นสนธิ์
 16. คุณภานุชนาฎ จักรกิจ
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณรัชพร คำปินใจ
 19. คุณสกุลตรา สมบัติสถาพร
 20. คุณซาร่า ราฮามัน
 21. คุณสุรชัย
 22. ร้าน BB กล่องไปรษณีย์
 23. คุณกัลยรัตน์ จิรกาลนุกุล
 24. คุณส.อ ณัฐดนัย ลำใย
 25. ร้านฝ้ายแฟชั่น
 26. คุณพิมพ์ฤดี ใยแก้ว
 27. บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด
 28. DHL (1-3 วัน)

 29. คุณณัฐวุฒิ เชาวน์จิรัฐติกาล
 30. คุณทิวัตถ์ แก้วอักษร 1
 31. คุณทิวัตถ์ แก้วอักษร 2
 32. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 1
 33. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 2
 34. คุณภานุภัทร สิทธิ์วงศ์ 3
 35. DHL /SP (1-3 วัน)

 36. คุณกมลพร คำหล้า
 37. คุณณัจฐพันธ์ ประจันตะเสน
 38. คุณรัดใจ​ ปคุณ​พูล​สิน​
 39. คุณปาณิสรา คำอ่อน
 40. คุณนงลักษณ์​ ทับเที่ยง
 41. คุณนาฎนารา โชติวงษ์
 42. คุณฐิติยากรณ์
 43. คุณศศิธร อนุสรณ์สุวรรณ
 44. คุณจิราภรณ์ มีสว่าง
 45. คุณรุ่งนภา คงสุข
 46. K.Kanlayada W
 47. คุณดวงแก้ว ขันทองคำ
 48. คุณอัศวเทพ เริงสำราญ
 49. คุณเก่ง
 50. คุณนูรอามีรา มีนา
 51. คุณกรัณฑรัตน์ จีมะวงษ์
 52. คุณจิราภรณ์ อภัยภักดี
 53. คุณมัณฑนา สถาพรวรกิจ
 54. คุณฤทัยรัตน์ รัตนวิจิตร
 55. K.Siriporn Deephiw
 56. คุณเฟรม
 57. คุณอัญชลี กันฉุน
 58. คุณมณิศรา ปาพ้นภัย
 59. คุณนิตยา ไทยวงษ์
 60. คุณธีรินทร์ วิชัยเฉลิมวงศ์
 61. คุณสุนิษา มูลขจร
 62. คุณศิริรัตน์ สิริศรีอนันต์
 63. คุณอริศรา ชานารถ
 64. คุณศิริพร วงศ์สกุล
 65. คุณกัญจน์วรุณ กิตติพลทิพย์
 66. CM MODERN DRUG[ร้านยา]
 67. คุณลภัสรดา อรรถจิตต์
 68. คุณภาณินี ขนาน
 69. คุณสุรัตณี โรจนานนท์
 70. คุณธารดา ชูทองรัตน์
 71. คุณอารดา นิยมเดชา
 72. คุณจิดาภาอุดมพันท์
 73. คุณอภิวัฒน์ จอมพล
 74. คุณสุกัญญา ไกรรักษ์
 75. คุณสุนิสา วิเศษแสง
 76. ฐาปนีย์ หาญนคร
 77. คุณกัญญาพร จันปัน
 78. คุณอรพิมล ตันศิวรัตน์
 79. คุณวรรณา นวมสุข
 80. คุณพิมพกานต์ วุฒิเวโรจน์
 81. คุณณิชารีย์ อุ่นคำ
 82. คุณกาญจนา พรมบุตร
 83. คุณสินทร์วราวุฒิ พูลเปี่ยม
 84. คุณสุวรรณา เปี่ยมปิยชาติ
 85. คุณศิริรัตน์ เหงี่ยมสูงเนิน
 86. คุณสายฝน สีสด
 87. คุณนราวิชญ์ เครือประเสริฐ
 88. คุณกาญจนา กฤตยานุกูล
 89. คุณสุธิศา ทองคำ
 90. คุณวรัญช์ธิตา ทวีโรจนพิมุกข์
 91. คุณแสนดีผ้าห่มฝ้ายทอมือ
 92. คุณเกียรติรัตน์ ปาลิไลยก์
 93. คุณศิริกัญญา สุขไทยสงค์
 94. คุณสราวุฒิ สุขสุยุติ
 95. คุณพิมพวรรณ กันทะเขียว
 96. คุณกรรณิการ์ เทียมแสน
 97. คุณณัฐชนน
 98. คุณสุนิษา แก้วสุวรรณ์
 99. คุณอนงค์นาฏ ราชสมบัติ
 100. คุณบุญรัตน์ พยอมหอม
 101. คุณพริมฌาลิน เกียรติภูมิพันธุ์
 102. คุณณธีร์​ ชัยสิทธิ์
 103. คุณสุวรรณา เปี่ยมปิยชาติ
 104. คุณพุทธิพร เหล่าประดิษฐ์
 105. คุณคุณานนต์ ปิ่นทองพันธุ์
 106. คุณกุลนิษฐ์ มาน้ําที่ยง
 107. คุณเนตรนภา แก่นกล้า
 108. คุณกรรณิการ์ เทียมแสน
 109. K.KO ZAW TUN
 110. คุณนันทพร ขาวขำ
 111. คุณชญานุช สินมา (เพื่อนมิ้ว)
 112. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณทิพยมาศ (โลชั่น1)
 2. คุณปัฐมน ประพันธ์พจน์
 3. คุณอารยา ศิริจรรยากุล
 4. คุณเรียวไผ่ จันทรชิต 1
 5. คุณเรียวไผ่ จันทรชิต 2
 6. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 7. คุณศันศนีย์
 8. คุณรัตนา ลาภเวที
 9. ร้านสุดสัปดาห์ 1
 10. ร้านสุดสัปดาห์ 2
 11. ร้านสุดสัปดาห์ 3
 12. คุณยุ้ย 1
 13. คุณยุ้ย 2
 14. คุณกฤษฎาพร กันทะวัง
 15. คุณเตชินี สิทธิจันทร์
 16. คุณวรรณธมล ชื่นรัมย์
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 19. คุณชนิสรา จันยะกาย
 20. คุณชัชฎา โชติการดิษกุล
 21. Kerry Express (1 วัน)

 22. คุณจารุณี ทรัพย์สมบูรณ์ (ปลา)
 23. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 24. คุณศลีลา หงษ์สุวรรณ์
 25. คุณพงศ์ภัทร ต่ายสกุลทิพย์
 26. คุณภัครธร แก้วคำภา
 27. คุณสุกัญญา บุญธูป
 28. DHL /SP (1-3 วัน)

 29. คุณเสาวลักษณ์ โพธิลักษณ์
 30. คุณสันติ อัครพัฒนานนท์
 31. คุณประไพพิศ ศรีภิรมย์
 32. K.Napason Navarat
 33. คุณทิพวรรณ มาอยู่
 34. คุณเรณู สิงห์ดี
 35. คุณรวิวรรณ​ โยธาจันทร์
 36. คุณโยษิตา
 37. คุณอุมาวรรณ แสงสนิท
 38. คุณอรพิน ชัยประสพ
 39. คุณเกรียงศักดิ์ สุมานิตย์
 40. คุณเอกสิทธิ์ จุติธรรมรัตน์
 41. คุณวรัชยา นิกรพล
 42. คุณวัชพงษ์ บุญเสริม
 43. คุณธนกร จันทร์ชื่น
 44. คุณณัฐสุดา รอดจบ
 45. ร้าน HN.SHOPS **store
 46. คุณจิราภรณ์
 47. คุณสุริวิภา สุวรรณ
 48. K.Fang
 49. คุณนัทรีพร เอื้อราษฎร์
 50. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 09/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณไรวินทร์
 2. คุณพลกฤต สิทธิสาร
 3. คุณอภิณห์พร อสัตถสนธิ
 4. คุณรัตนากร
 5. คุณธมลวรรณ
 6. คุณเจนจิรา​ ศรีโนนม่วง
 7. คุณสหัสวรรษ ปามุทา
 8. คุณชยกร โรจน์ทนง
 9. คุณสุจิตรา สิทธิศักดิ์
 10. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณนิพรรษา สายมายา (021010689)
 13. ร้าน I love steak (คุณปลา)
 14. คุณพิชญพักตร์ ระวังวงศ์
 15. คุณนิอร ธูปแก้ว
 16. คุณศิวภรณ์ ยอดใจ
 17. คุณกฤษณา ไชยบุญเรือง
 18. Kerry Express (1 วัน)

 19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กพลัส อินเตอร์เทรด 88
 20. คุณสุภาวดี ไชยวงษา
 21. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 22. คุณศักดิ์ศิริ โสมจัตุรัส
 23. คุณณกัญญา วัฒนะ
 24. คุณสุนารี สะมะแอ
 25. คุณจิร์ยาภัค ชูเชิด
 26. คุณกัลยารัตน์ โฆษิตานราพร
 27. DHL /SP (1-3 วัน)

 28. คุณศุภิสรา จิตสืบสาย
 29. คุณสุพัชราวรรณ ศรีไตรภพ
 30. คุณศิรินภา นพจินดา
 31. คุณอภินุช เพชราภิรัชต์
 32. คุณทิวากร พันธ์ศรี
 33. คุณปฐมพร ตันติดิลกวงศ์
 34. คุณศุภโชค ประเสริฐภูมิดำรง
 35. คุณญาณิศา คำจริง
 36. คุณผดาชไม วรรณสา
 37. คุณพลอยนภัส นกอักษร
 38. คุณวัชราภรณ์
 39. K.Deary Sayamol
 40. คุณพรสินี แช่มปรีชา
 41. คุณวราภรณ์ จงคดี
 42. คุณชุติมา ฉิมสา
 43. คุณบุญญรัตน์ ไทยสมบูรณ์
 44. คุณเยาวรัตน์ ผาแก้ว
 45. คุณธมลวรรณ เตชะศรีอมรรัตน์
 46. คุณไลวัลย์ ปักธงชัย
 47. คุณวรินทร ศรีโยหะ
 48. คุณธัญญารัตน์ วัฒนายุ
 49. คุณสุกานดา ธรรมดา
 50. คุณยุพิน สุ่มมาตร
 51. คุณสุพัตรา กสิวัตร
 52. คุณมนัญชยา
 53. คุณริตร์ชรา มาลารัตน์ (ป้าหน่อย)
 54. คุณจุฑามาศ ขุมทอง
 55. คุณแม่หลิงน้องสายหมอก
 56. คุณพงศ์ศิริ พิมลรัตน์
 57. คุณณัชมา ศรีราณีย์
 58. คุณเรวดี
 59. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 08/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก 1
 2. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก 2
 3. บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
 4. บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2
 5. คุณทาริกา มั่นกลัด
 6. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 1
 7. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 2
 8. คุณสุภาวดี คำหรรษา
 9. คุณวาสนา จูอุทัยตระกูล
 10. คุณพิทย์ธนนท์ เจริญวงษ์ตระกูล
 11. คุณปูริ​ดา​ แซ่​ฟุ้ง
 12. คุณละอองดาว ธรรมจักร์
 13. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 14. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 1
 15. คุณจิราธรณ์ คำโม้ 2
 16. คุณณรินทร์ธร บุญจันทร์
 17. คุณณัฐชยา พงศ์ทองกุล (พี่ตา)
 18. คุณณัฐชยา พงศ์ทองกุล (พี่ตา)
 19. คุณกิตติยา เกตุทอง
 20. คุณสตรีรัตน์ ศิริพิพัฒนมงคล
 21. คุณอัจฉราภา สุวรรณโชติ
 22. คุณศุภกร อาษานาม 1
 23. คุณศุภกร อาษานาม 2
 24. คุณศุภกร อาษานาม 3
 25. คุณศุภกร อาษานาม 4
 26. คุณนารีรัตน์ 1
 27. คุณนารีรัตน์ 2
 28. คุณนารีรัตน์ 3
 29. คุณนารีรัตน์ 4
 30. คุณนารีรัตน์ 5
 31. คุณนารีรัตน์ 6
 32. คุณนารีรัตน์ 7
 33. คุณนารีรัตน์ 8
 34. คุณนารีรัตน์ 9
 35. คุณนารีรัตน์ 10
 36. คุณนารีรัตน์ 11
 37. คุณนารีรัตน์ 12
 38. คุณนารีรัตน์ 13
 39. คุณนารีรัตน์ 14
 40. Alphafast (1วัน)

 41. คุณกระแต
 42. คุณกสิณา เดชะกุล
 43. บริษัท ซันกลาส ฮัท (ประเทศไทย) จำกัด
 44. Kerry Express (1 วัน)

 45. คุณเจนจิรา ซาฟีอี
 46. คุณกฤศ ลีลาประชากุล
 47. คุณชัชฎา พรติยากุล
 48. คุณพัทธนันท์ อ๊อดชา
 49. คุณเด่นพงษ์ สักพุ่ม
 50. คุณอานุทัศน์ มีเจตนี
 51. คุณธิดารัตน์ จารุกิจ
 52. คุณณัฐพร คืนดี
 53. คุณกาญจนา ทรงเลิศ
 54. คุณณัฐพล พูลทวีป
 55. DHL (1-3 วัน)

 56. คุณสุขุม คำดีฝั้น
 57. คุณรุ่งทิวา มากเมือง
 58. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่)
 59. DHL /SP (1-3 วัน)

 60. คุณสุพัตรา กสิวัตร
 61. คุณวราภรณ์ เฉลิมลาภ
 62. คุณสิทธิชัย แสนคำ
 63. คุณไฉไล ล้านคำ
 64. ร้านโครงเหล็กตลาดนัดราคาประหยัด
 65. คุณนิวัฒน์ พริกดำ
 66. คุณพัชรินทร์ เรืองมงคลเลิศ
 67. คุณกาญจนา บุตรกตัญญู
 68. คุณกันตณัช เด่นไพศาล
 69. คุณวัชรพรรณ มูมะหะหมัดซอและ
 70. คุณพรทิพย์ อินแสง
 71. คุณรุ่งทิวา สมปาน
 72. คุณศุภิสรา จิตสืบสาย
 73. คุณวรรัตน์ ปิยะพันธวงศ์
 74. คุณอารยา ลบแย้ม
 75. คุณจันทร์จิรา ไพยกาล
 76. คุณวิศัลยา เพ็ชรรัตน์
 77. คุณนูรอามีรา มีนา
 78. คุณเบญจวรรณ แย้มเจริญ
 79. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณเค
 2. คุณอนัญญา ปัญญาไพูลย์วงศ์
 3. คุณอัษฎชัย เจริญพงษ์
 4. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 5. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 6. คุณวัฒนา รุจิโมระ
 7. คุณรัตติกาล (คุณอ้อ) 1
 8. คุณรัตติกาล (คุณอ้อ) 2
 9. คุณแชมป์ 1
 10. คุณแชมป์ 2
 11. คุณศุภัคชญา กฎมัจฉา
 12. คุณนิภานันต์ ดีจันทร์
 13. คุณรุจิรดา ก้อนคำ
 14. คุณขวัญสุดา นามวงค์
 15. คุณกฤษกร จำปาทอง
 16. คุณสรธัญ เพียมา
 17. คุณวิไลหงษ์ ส่งเสริม
 18. คุณโศรยา หลวงสุภา
 19. คุณกาญจนา พันธนู
 20. คุณวนิดา จันทฤทธิ์
 21. คุณน้ำฝน จันผล
 22. คุณจารุณี ทรัพย์สมบูรณ์ (คุณปลา)
 23. Alphafast (1วัน)

 24. คุณพรทิพย์ เพ็ญสมบุญ
 25. คุณเดชา หน่องพงษ์
 26. ร้าน Karatbrand
 27. Kerry Express (1 วัน)

 28. คุณดวงธิดา คำดี
 29. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 30. K.Mint supa
 31. หจก.รุ่งโรจน์เซ็นเตอร์ 99 จำกัด
 32. คุณวีณา ลังกาสิเขต
 33. คุณทุเรียน กาญจนการี
 34. คุณนฤมล ชินพงศธร
 35. คุณจีรศักดิ์ (คุณต้น)
 36. ว่าที่ร้อยตรี นิกกี นิมะ
 37. คุณภาณุมาส เกิดสุข
 38. คุณสิวยิน
 39. DHL (1-3 วัน)

 40. คุณสรพงษ์ วังแก้ว
 41. คุณภัทชราพร ผาสม 1
 42. คุณภัทชราพร ผาสม 2
 43. คุณภัทชราพร ผาสม 3
 44. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 45. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 46. DHL /SP (1-3 วัน)

 47. คุณโสภาพรรณ แสนศรี
 48. คุณชนิตา หอมชื่น
 49. K.Air
 50. คุณธีรพงษ์ เกิดกลาง
 51. จ.ท.หญิงณฐิกา จันทร์ฟอง
 52. คุณณัฏฐทิตา พัชรมณีกุล
 53. คุณยุวดี ภาชนิด
 54. คุณเบญจมาศ แสงทอง
 55. คุณอนุรักษ์ แพงแก้ว
 56. ร้าน BABYSKATE
 57. คุณพิรญาณ์ เพ็ชรดี
 58. คุณทิพปภา โอดมั่น
 59. คุณรัตนา ทรงจิตร
 60. คุณอินทิรา กิจกาญจน์
 61. คุณปรียาภรณ์ คณะชาติ
 62. คุณธนัชพร แซ่อึ้ง
 63. คุณเมธินี ฮาบสุวรรณ
 64. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง
 65. ร้าน HN.SHOPS **store
 66. คุณชุติญา เอี่ยม​เจริญ​
 67. คุณขวัญชนก สุขสิน
 68. คุณชุติญา เอี่ยม​เจริญ​
 69. คุณกัญญารัตน์ ทิมประดับ
 70. คุณปภาวรินทร์ ผโลศิลป์
 71. คุณหทัยรัตน์ สำราญวงษ์
 72. คุณศุภกร ภาระกุล
 73. คุณณัฐชา รุณอินตา
 74. คุณศันสนีย์
 75. คุณพรรณี เคาะเชอ
 76. คุณจันทร์อาภรณ์ รอบเมือง(บายพาส)
 77. คุณโชติกา ด้วงวิเศษ
 78. คุณลัดดา เอี่ยวสานุรักษ์
 79. คุณณัชชา แซ่ลิ้ม
 80. คุณนันทิยาพร พ่วงรอด
 81. คุณเจนจิรา อินต๊ะคำ
 82. คุณไฉไล ล้านคำ
 83. คุณสุกัญญา มาตจันทึก
 84. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 05/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณนิตยา ศรียอด
 2. คุณนภาพร ศิริเลิศ
 3. คุณรัตนวรรณ สวนงาม
 4. คุณศรีรัตนา จึงตระกูล
 5. Kerry Express (1 วัน)

 6. K.Araya Lee
 7. คุณสุดฤดี พัฒน์เเช่ม
 8. คุณสุกานดา วงศ์ประเทศ
 9. คุณนุชจรีย์ ปุยสำลี
 10. คุณติว
 11. คุณประภัสสร บัวศรี
 12. DHL (1-3 วัน)

 13. หจก.กิตติวีรวงศ์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่) 1
 14. หจก.กิตติวีรวงศ์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่) 2
 15. หจก.กิตติวีรวงศ์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่) 3
 16. DHL/PT (1-3 วัน)

 17. คุณปฏิเวธ อักกะวิเนต (รหัสเช็คสถานะสินค้า ZC6QQE5Y)
 18. คุณพรเทพ เบญจศิริมงคล (รหัสเช็คสถานะสินค้า HVXBFU99)
 19. บริษัท ซีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า KX7BHQNX)
 20. บริษัท ซีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า S232JQAY)
 21. คุณกาญจนาพร สถิรเกียรติ (รหัสเช็คสถานะสินค้า U5HTS7TX)
 22. ปารีนา น้ำเพชร (รหัสเช็คสถานะสินค้า S5DG5SL9)
 23. คุณณัฐศรัณย์ สิงห์สุทธิโสทร (รหัสเช็คสถานะสินค้า 8FAQXRQD)
 24. กมลทิพย์ กิจศิร (รหัสเช็คสถานะสินค้า S5ET8NZP)
 25. คุณปราณี พันธ์พงษ์สานนท์ (ฝ่ายจัดซื้อ) (รหัสเช็คสถานะสินค้า JP2GK534)
 26. คุณสีวยิน (รหัสเช็คสถานะสินค้า 9A4RPQKK)
 27. คุณวราภรณ์ สุขุมานันท์ 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 86PKSE47)
 28. คุณวราภรณ์ สุขุมานันท์ 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า PTSNEX8S)
 29. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า HU43CCK3)
 30. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า GXDRK5LT)
 31. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 3 (รหัสเช็คสถานะสินค้า VU8N8PD2)
 32. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 4 (รหัสเช็คสถานะสินค้า BRUVQ4BN)
 33. หจก.อิงลิชชีวิตจริง 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า UQL6A98Y)
 34. หจก.อิงลิชชีวิตจริง 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 9HEV5B3H)
 35. DHL /SP (1-3 วัน)

 36. คุณวิภารัตน์ สุขภิญโญ
 37. คุณสุพิชญา พลเยี่ยม
 38. คุณรัตติยา สุทธิประภา
 39. คุณนิชกานต์ บุญเกิด
 40. คุณพยุง ตั้งใจ
 41. คุณวฤษสพร (มายด์)
 42. คุณไอริน เมืองนาโพธิ์
 43. คุณชนิดา พลเสน
 44. คุณอภิญญา บุ้งทอง
 45. ULOVE-SHOP 1
 46. ULOVE-SHOP 2
 47. คุณกาญจนา ขาวประเสริฐ
 48. คุณธิดารัตน์ คำทา
 49. คุณเสาวณีย์ ชีวนิชพันธ์
 50. คุณวัชรีวรรณ เสาะขุนทด
 51. คุณโชติกา ลารัว
 52. คุณศศิวิมล อักษรเสือ
 53. คุณเยาวรัตน์ ผาแก้ว
 54. คุณคลีนรา แสงจันทร์
 55. คุณสุกัญญา
 56. คุณผาณิต มิ่งโมลี
 57. K.Patcharee
 58. คุณสุขทิพย์ สุขใส
 59. คุณศุภฤกษ์ อุพันวัน
 60. คุณเบญจมาศ แซ่เจน
 61. คุณดวงจันทร์ ผลช่วย
 62. คุณกมลชนก ชูยงค์
 63. คุณพรลภัส อุทธสิงห์
 64. คุณปิยะนุช เสนภักดี
 65. คุณพัชริน โชติวรรณ
 66. คุณรัตติกาล หน่อปา
 67. คุณชีวาพร วิวรณ์รัตนชัย
 68. คุณสิปปวิชญ์ สาริโน
 69. คุณชัยชาติ รักษ์นิเวศน์
 70. คุณเจนจิรา คณาวิวัฒน์
 71. คุณปภัสสร บินอูมา
 72. คุณณพัชกร บุญนิล
 73. คุณวัชร อุบลแย้ม
 74. คุณณัฐวุฒิ สุวรรณราช
 75. คุณปิยะกาญจน์ ผลสมบูรณ์
 76. คุณอรทัย หมื่นภิรมย์
 77. คุณวิทยา จันทร์เอี่ยมผ่อง
 78. คุณเกณิกา​ เวช​วงษ์​
 79. KaoKlai-Shop
 80. คุณอารยา พันโยศรี
 81. คุณอุไรวรรณ ดงแดง
 82. คุณสกุลรัตน์ มณีจันทร์
 83. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 04/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. Pongsawad Kamyen
 2. คุณอังคณา สุวรรณ์
 3. คุณนิชาพัฒน์
 4. Kerry Express (1 วัน)

 5. คุณแวน
 6. คุณสิรภพ เนตรสว่าง
 7. คุณณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 8. คุณนพรัตน์ บุตรดี​
 9. คุณอภิพร เดชกุญชร
 10. คุณสิริลักษณ์ พิศาลสาคร
 11. DHL/PT (1-3 วัน)

 12. คุณธนเสฏฐ์ จงอุดมทรัพย์ (รหัสเช็คสถานะสินค้า G35ZFT6B)
 13. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล (รหัสเช็คสถานะสินค้า G8QR2A6V)
 14. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล (รหัสเช็คสถานะสินค้า KAC2QKUD)
 15. คุณกรกช (รหัสเช็คสถานะสินค้า HJQGXQ5U)
 16. คุณนิศาวรรณ อิ่นแก้ว (รหัสเช็คสถานะสินค้า 5SQUAGDX)
 17. คุณปิยเกียรติ โพธิ์กลิ่น (รหัสเช็คสถานะสินค้า LAZ5B2FC)
 18. คุณอภิญญา นิลคง (รหัสเช็คสถานะสินค้า Y4LXBUX3)
 19. คุณสิริวิมล ชื่นทองหลาง (รหัสเช็คสถานะสินค้า V27F2GQ7)
 20. คุณณัฐริญา หางศร (รหัสเช็คสถานะสินค้า TJSB2HAD)
 21. DHL /SP (1-3 วัน)

 22. คุณบุณยวีร์ ด้วงมั่ง
 23. คุณเชอรี่
 24. คุณสุดารัตน์. บุญมา
 25. คุณวีรยุทธ สุกจัด
 26. คุณธนภรณ์ ชุ่มวงค์
 27. คุณกนกวรรณ จำปาแดง
 28. คุณธราเทพ สอพิมาย
 29. คุณรุธิรินทร์ ชีวะเจริญไชย
 30. คุณอนิศรา เหลืองศุภบูลย์
 31. คุณสิริยากร วิเศษชาติ
 32. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 03/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณวไลลักษณ์
 2. คุณนวพร นามวงค์
 3. คุณกชนุช กาฬภักดี
 4. คุณนันทพร กำปั่นทอง
 5. คุณศุภวิชญ์ โสตทิพย์
 6. K.NATTIYA
 7. คุณสมหญิง
 8. บริษัท อเมซิ่ง ฟีลด์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 9. K.Dolacha
 10. คุณวรรณวิสา ภูมิภาค
 11. คุณศศิวรรณ สร้อยอากาศ
 12. คุณปิยะวรรณ
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณเพ็ญเพชร เอื้อเฟื้อพันธ์
 15. คุณจิระวัฒน์ ใจเที่ยง
 16. คุณเกวลิน แจ่มสว่าง
 17. คุณศิรินทิพย์ ทองมี
 18. คุณพีรศักดิ์ อู่อรุณ
 19. บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด
 20. คุณหทัยวรรณ ไพบูลย์
 21. คุณสัมพันธ์ แซ่หว่าง
 22. คุณสุกัญญา บุญธูป
 23. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 24. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 25. DHL/PT (1-3 วัน)

 26. คุณดวงใจ ขาวช่วย (รหัสเช็คสถานะสินค้า Q5QGEKPL)
 27. K.jutharat (รหัสเช็คสถานะสินค้า DTDG86ZY)
 28. คุณสุจิตตรา พรพิทยากุ (รหัสเช็คสถานะสินค้า RRAACB8Y)
 29. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 9QN28P4E)
 30. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 5X38HJBC)
 31. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 3 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 44V533RJ)
 32. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 4 (รหัสเช็คสถานะสินค้า JV6CNNQK)
 33. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า B353J9R4)
 34. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า KA5UTRBL)
 35. K.Baby​ Me (รหัสเช็คสถานะสินค้า B7LEBKXA)
 36. คุณรุ่งนภา อุ่นเรือง (รหัสเช็คสถานะสินค้า YJU5UBJS)
 37. คุณไปร์ท (รหัสเช็คสถานะสินค้า HYRDBB5B)
 38. คุณกนกวรรณ จาตุรวาณิช (รหัสเช็คสถานะสินค้า LYLB974F)
 39. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ (รหัสเช็คสถานะสินค้า 9ZYB62FA)
 40. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ (รหัสเช็คสถานะสินค้า 6VJ5SRUR)
 41. DHL /SP (1-3 วัน)

 42. คุณหยก แลเชอ (ฝากไว้ร้าน-แอล&ที Shop)
 43. คุณอันนา ศรีแสงฉาย
 44. คุณลักขณา เผือกพันธ์
 45. คุณวรรณวิษา มาตย์โพธิ์ศรี
 46. คุณชเนตตี สุขสวัสดิ์
 47. คุณกาญจนา แซ่เล้า
 48. คุณสุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ (ครูนุ่น)
 49. คุณขวัญกมล ปั้นหลุย
 50. คุณสโรชา อุตรักษ์
 51. K.Kamolkarn thongma
 52. คุณคุณาธิป เจียมประสิทธิ์
 53. คุณนัชยาพร​ เพ็ชรเทศ
 54. คุณวัชพงษ์ บุญเสริม
 55. คุณสาริณี นิพัทธกุศลศิล
 56. คุณวิภาพร พรมศร
 57. คุณชุติมา แซมเพ็ชร
 58. คุณอัจฉรา คงสีทอง
 59. คุณกฤษณา จิตไทย
 60. คุณโศภิษฐ์ จันทร์พิทักษ์
 61. ร้าน HN.SHOPS **store
 62. คุณอารยา​ ลบแย้ม
 63. คุณวิโรจน์ จันทร์ชุ่ม
 64. คุณวราภรณ์ ศรีอนุพันธุ์
 65. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 02/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณจีระศักดิ์
 2. คุณภัทรพร ปิติวิโรจน์
 3. คุณไอซ์
 4. คุณปราณี พันธ์พงษ์สานนท์ (ฝ่ายจัดซื้อ)
 5. คุณทุเรียน กาญจนการี
 6. คุณนราธิป พลตื้อ
 7. คุณอานันต์ แร่อ่อน (ลาดยาวเมืองใหม่)
 8. คุณศิรินภา นิวาสประกฤติ
 9. คุณเพ็ญนภา พิมพ์ทอง
 10. คุณภัทรดา ธนะจันทร์
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณนันทวัฒน์ มณีแสง
 13. คุณบุศรา ภัครกุลนนท์
 14. คุณเบญจวรรณ ชุนหชัย
 15. คุณสุทธิลักษณ์ แสงจันทร์
 16. Kerry Express (1 วัน)

 17. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 18. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 19. คุณเกลียวใหม่ ทินกร ณ อยุธยา
 20. K.Mint supa
 21. คุณณัฐินี ผลสุวรรณ (ยุ้ย a ดวง ) บริษัท อุ๊คบี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 22. คุณวิลาวัณย์ (บัญชี)
 23. คุณหฤทชนันท์ วัดเมือง
 24. คุณภัทรมน ฤทธิ์เพ็ชร
 25. หจก.เฮาเมินเทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่)
 26. คุณศรุตา อาภาวัชน์
 27. คุณธิดารัตน์ โนวังหาร
 28. DHL (1-3 วัน)

 29. คุณมนพัทธ์ สินสิริพัฒนผล
 30. คุณกัลยาณี มีชัย
 31. DHL/PT (1-3 วัน)

 32. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า PVXZYR8R)
 33. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า U2JFBHQG)
 34. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 3 (รหัสเช็คสถานะสินค้า QSYBA7E4)
 35. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 4 (รหัสเช็คสถานะสินค้า SK4C3ZNC)
 36. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 5 (รหัสเช็คสถานะสินค้า NZZBL722)
 37. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร ร้านกิจถาวร 6 (รหัสเช็คสถานะสินค้า NGJV89Q8)
 38. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 1 (รหัสเช็คสถานะสินค้า 5K76TVED)
 39. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 2 (รหัสเช็คสถานะสินค้า LCQ7SNZ2)
 40. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 3 (รหัสเช็คสถานะสินค้า F5VQBDZ4)
 41. คุณวีระพงษ์ บุญเขียว 4 (รหัสเช็คสถานะสินค้า TCCH5P52)
 42. บริษัท ฮิจาบป๊อป จำกัด (รหัสเช็คสถานะสินค้า ADV2DEFE)
 43. DHL /SP (1-3 วัน)

 44. คุณรมิตา​ ปานออ
 45. คุณจารุวรรณ อินทรพินิจ
 46. คุณศุภมิตร สิงห์มนัส
 47. คุณวรรณา
 48. คุณนุสรา โต๊ะเซะ
 49. คุณกฤชญา จตุรภัทร์
 50. คุณบุญทวี
 51. ร้าน HN.SHOPS **store
 52. คุณมาลา วรรณภิละ
 53. คุณชนัญชิดา
 54. คุณศรัญญา แต้มเต็ม
 55. คุณธนธรณ์ จันทร์แป้น
 56. K.Nut Keio
 57. คุณวิศรุต มงคลสุภา
 58. คุณวนาลี สนิทเหลือ
 59. คุณชรัญญา การเอื้อ
 60. คุณรัชนีวรรณ แก้วจ่าง (ร้าน Cookiexu’s fashion 4u)
 61. คุณศศิธร สมศรี
 62. คุณปุณวีย์​ เพิ่มพิพัฒน์
 63. คุณศันสนีย์ ศิริวรรณ (คุณออยบัญชี VGE ชั้น6)
 64. คุณวิภาดา โพธิ์เศษ
 65. คุณสาริศา อุดมวนิช
 66. คุณฟิรดาวส์ ชิดเอื้อ
 67. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 01/10/2562

  SCG (1วัน)

 1. คุณอดิเทพ 1
 2. คุณอดิเทพ 2
 3. คุณอดิเทพ 3
 4. คุณอดิเทพ 4
 5. คุณอดิเทพ 5
 6. คุณนาฤชุดา กาญจนสารธนา (ร้าน A&Mร้านกระโปรงซับใน)
 7. คุณรัตนากร
 8. คุณเปรมปรีดานนท์ พงษ์เพชร
 9. คุณสรสัญญ์ สังทอง
 10. คุณเอกพล อสมพันธ์
 11. คุณสุนิษา นิลพันธ์
 12. คุณกนกพร พลรักษา
 13. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์
 14. คุณนภัสรพี วิระคำ
 15. คุณสงกรานต์ ดอกไม้ขาว
 16. คุณอภิชาติ บุษบง
 17. K.Ongard piphoppinyo 1
 18. K.Ongard piphoppinyo 2
 19. คุณทัศพร ลิ่วเสริมสิน 1
 20. คุณทัศพร ลิ่วเสริมสิน 2
 21. Alphafast (1วัน)

 22. คุณภรภัทร์ สุดายุวร
 23. คุณจิรทีปต์ ทองรอด
 24. Kerry Express (1 วัน)

 25. คุณธนภูมิ เฮ้าจัตุรัส
 26. คุณณัฐธยาน์ (จูน)
 27. คุณดารณี พลเหิม
 28. คุณฟาริดา บรรเจิดไพบูลย์
 29. คุณอมรรัตน์ สีมะไมล์
 30. คุณณัฐพงษ์ เชียงลา
 31. คุณกาญจนา จุติอมรเลิศ
 32. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล
 33. คุณวัชรีพร เตชะฤทธิ์
 34. คุณยุทธ​พงษ์​ เหล่า​เศรษฐ​า​นันท์
 35. คุณนาถฐยา ประดับญาติ
 36. คุณสุชาติ กระฉอดนอก
 37. DHL/PT (1-3 วัน)

 38. คุณวิภาวี วิสุทธิ์นวรัตน์ (รหัสเช็คสถานะสินค้า 5L84ZZJH)
 39. DHL /SP (1-3 วัน)

 40. คุณน้ำมนต์ พันธุ
 41. คุณภัทราภรณ์ นภากูล
 42. คุณศิริศักดิ์ วิวัฎฎ์กุลธร
 43. คุณพัชรินทร์ ปล้องอ่อน
 44. คุณอลงกรณ์ ปรีเปรม
 45. คุณอภินุช เพชราภิรัชต์
 46. คุณรัชตา ธนากูลวุฒิพร
 47. คุณสุเมธ เกียรติยศ
 48. คุณมินตรา บัณฑิต
 49. คุณโซเนีย กำจรชูวงค์
 50. คุณเทิดศักดิ์ ประถมวงศ์
 51. คุณกาญจนา หล้าวงศ์
 52. K.Vorada siriphokkaphat
 53. คุณกิตติไกร ลีละพันธ์
 54. คุณสุชีรา วิทิตสุนทร
 55. คุณธนะวัฒน์ คชวงค์
 56. คุณทิฆัมพร ขันทีท้าว
 57. คุณวันวิสา ศรีฤกษ์
 58. คุณพรทิพย์ มังคล้าย (เต้น)
 59. คุณอนุภา โกสิลา
 60. TP Logistic (3-5 วัน)

 61. คุณสิ่วยิน
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ

ซองไปรษณีย์เกรดเอ

ซองไปรษณีย์ที่หนาที่สุดในตลาด กาวเหนียว ผิวเรียบ นุ่มสัมผัสหรู ไร้กลิ่นพลาสติก ดูพรีเมี่ยม สินค้าบรรจุในถุงใสดึงใช้งานง่ายมีป้ายฉลากบอกขนาดชัดเจน

ซองไปรษณีย์เกรดประหยัด

ซองไปรษณีย์พลาสติกเกรดประหยัดที่ผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์คือการประหยัด พอใช้งานได้ บางกว่าเกรดเอ และทึบแสงน้อยกว่า แต่ด้านการใช้งานก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร

กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ A125/M กระดาษลัง KA125แท้ เนื้อแข็งพิเศษมีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ที เคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำได้ดีกว่าเดิม เหมาะสำหรับค้าขายออนไลน์

ถุงใสแก้ว OPP/PPA

ถุงใสจะมีทั้ง ถุงแก้วแถบกาวที่ผลิตจาก OPP, แบบถุงแก้วแถบกาวแบบปรุข้าง มีรูระบายอากาศ, แบบถุงลิ้นที่ผลิตด้วยวัสดุ PPA ที่ผลิตมาให้ขอบข้างๆเหนียวพิเศษ

อุปกรณ์เสริมแพ็ค

อุปกรณ์เสริมแพ็คจะประกอบไปด้วยซองพลาสติกใสหลังกาวไว้แปะหน้ากล่องและถุง เทปกาว ตัวตัดเทปกาว ไปจนถึงปากกาเขียนซองไปรษณีย์พลาสติก

Paperang

Paperang P1เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแก้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ได้มาก และมีสินค้ากระดาษสติกเกอร์ที่ตัดขอบข้างเพื่อง่ายต่อการใช้งาน