สินค้ารวม : 0 บาท ไปที่ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น : ยอด 10,000 บาท ลด 7%

ติดตาม tracking

ติดตามสถานะสินค้า

ซองไปรษณีย์พลาสติก/กล่องไปรษณีย์/ถุงแก้ว

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 17/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณธรรมนูญ แสงมณี
 2. คุณเค
 3. คุณแคท
 4. คุณคนึงนิจ เฉียดไธสง
 5. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 6. คุณจีระศักดิ์
 7. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา
 8. คุณทุเรียน กาญจนการี
 9. คุณอนัญญา ปัญญาไพูลย์วงศ์
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาลิน 1
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาลิน 2
 12. คุณวิภาพร สุขสง่า
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณจุฑารัตน์ ช่อพยอม (คุณแนน ADMIN)
 15. คุณสุดฤดี พัฒน์เเช่ม
 16. คุณปู​ จันทร์หอม
 17. คุณชลธีร์ อภิรมย์วรการ
 18. คุณจุฑามาศ​ เหล่า​รัตนา​นนท์​
 19. คุณจีระนันท์(เอกสาร)
 20. Kerry Express (1 วัน)

 21. คุณศรัณยู อุนการุณวงษ์
 22. คุณประมุข จิตจาตุรันต์
 23. คุณกิติยากร​ณ์​ พรหม​คณะ​
 24. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร
 25. คุณแนน ร้าน littlekids11
 26. บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด
 27. คุณวุฒินันท์ ธรรมวงค์ชัย
 28. คุณกรองมณี แคล้วโยธา
 29. บริษัทเน็กซ์สไปร์จำกัด(เอกสาร)
 30. J&T Express (1-3 วัน)

 31. คุณทานตะวัน เทียมถนอม Tracking ID : 667118754762
 32. คุณพิรญาณ์ นพรัตน์ Tracking ID : 660550028113
 33. K.Rokeeyoh Pradu Tracking ID : 662399490311
 34. คุณนันทรัตน์ แป้นด้วง Tracking ID : 666730064695
 35. คุณสิริลักษณ์ สุขสุเมฆ Tracking ID : 667546240914
 36. K.Patita phetsong Tracking ID : 666620921810
 37. คุณบุญต้อม มูลเมือง Tracking ID : 666704585871
 38. คุณอารดา พลไทร Tracking ID : 664700907055
 39. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข Tracking ID : 668333472924
 40. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : 665351434280
 41. K.Ketkaew Khamphut(CREAM) Tracking ID : 665687212533
 42. k.nichanun Tracking ID : 665466975982
 43. คุณกากา แซ่โง้ว Tracking ID : 666792318833
 44. คุณอารยา ชมสูง Tracking ID : 663252980059
 45. คุณศรันย์ ลันสุชีพ Tracking ID : 663385358361
 46. คุณพจนา วิชิตกุล Tracking ID : 665202310715
 47. คุณวทันยา อ่อนเรือ Tracking ID : 669559827311
 48. คุณณัฐพล นาควานิช Tracking ID : 661422378886
 49. คุณอมรรัตน์ คำชุ่ม Tracking ID : 665846781122
 50. คุณเอมอร อภิวงค์ Tracking ID : 662359967916
 51. คุณทุ่งมน สิริกุลวงศ์ Tracking ID : 666664406154
 52. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 15/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณชัชชม รักขิตกูล
 2. คุณจรรยา พิรานรัมย์ (คุณนุ๊ก)
 3. คุณตา
 4. คุณเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์
 5. K.Kimheang
 6. คุณบุษกร พิลากุล
 7. คุณรัชพล น้ำฝน 1
 8. คุณรัชพล น้ำฝน 2
 9. คุณรัชพล น้ำฝน 3
 10. คุณรัชพล น้ำฝน 4
 11. คุณนลินี บุญมา
 12. Kerry Express (1 วัน)

 13. คุณสายฝน วิรุณราช
 14. คุณธันวา โขนภูเขียว
 15. คุณวรัญญา แก่นสา
 16. J&T Express (1-3 วัน)

 17. คุณนัฐพัฒน์ พรหมดำ Tracking ID : 661264026247
 18. คุณปัทม์ จันทนิมิ Tracking ID : 668363823558
 19. คุณรัชนี 2855 Tracking ID : 663933920550
 20. คุณภาคินี ศรีเจริญสุข Tracking ID : 664549487661
 21. คุณพร 9859 Tracking ID : 662202822133
 22. คุณพรทิชา Tracking ID : 663090284117
 23. คุณเฟาซียะห์ ดาราเซะ Tracking ID : 661231986386
 24. คุณนาจนารี นพเก้า Tracking ID : 667011083397
 25. คุณณัฐณิชา หัตถพณิชพร Tracking ID : 667207655841
 26. คุณกิติมา สงวนนาม Tracking ID : 660294303217
 27. คุณจริญญา วงษ์สหัสวรรษ Tracking ID : 665335018726
 28. K.Chananthicha Tracking ID : 662309670421
 29. คุณอาภา โยธาทิพย์ Tracking ID : 669477044473
 30. คุณรัตนาภรณ์​ ป๊อปปี้ Tracking ID : 669892576262
 31. คุณกุลชนันท์ สุขนิยม Tracking ID : 668133396522
 32. คุณสัณห์สินี อุดมกัน Tracking ID : 669346049475
 33. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณจามจุรี เหล็กศิริ
 2. คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา
 3. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 4. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 1
 5. คุณสุนีย์ เพิ่มทวี 2
 6. คุณสมศักดิ์ วลัยลักษณาภรณ์
 7. คุณวีรวิชญ์ เตียวเจริญธนธร 1
 8. คุณวีรวิชญ์ เตียวเจริญธนธร 2
 9. คุณวีรวิชญ์ เตียวเจริญธนธร 3
 10. คุณธัญญาลักษณ์
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณมรกต จิตอารีเสถียร
 13. คุณณัฐณิชา ไล่เลย
 14. Kerry Express (1 วัน)

 15. คุณยุวชา คำชู
 16. คุณนิพันธ์ คีตวัชรานันท์
 17. คุณณัฐวุฒิ เชาวน์จิรัฐติกาล
 18. ร้านแพรวชุดราตรี
 19. คุณนิริรดา แสนสุนนท์
 20. คุณสยาม สมฤทธิ์
 21. คุณนัทธมน สกุลกาญจนดล
 22. คุณฐิติพร นุ่มเกลี้ยง (คุณส้ม)
 23. DHL (1-3 วัน)

 24. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล 1
 25. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล 2
 26. คุณภรทิพย์ ตฤณเกศโกศล 3
 27. DHL /SP (1-3 วัน)

 28. คุณกฤษณภัทร์ ยิ้มน้อย
 29. J&T Express (1-3 วัน)

 30. คุณดารารัตน์ อุณหพันธ์ Tracking ID : 661453151191
 31. คุณรัชดาพร สระสังข์ Tracking ID : 668157335372
 32. คุณอาย เปียฉิม Tracking ID : 663520091599
 33. คุณปาล์ม Tracking ID : 669858955230
 34. คุณทุ่งมน เพชรสังหาร Tracking ID : 669285477720
 35. คุณศุภวรรณ ทองประศรี (A4) Tracking ID : 660690761717
 36. คุณสายรุ้ง พลรักษ Tracking ID : 666014263477
 37. คุณชลธิดา มะลัยคำ Tracking ID : 660903012405
 38. คุณศรัณยา ดิษสุนรัตน์ Tracking ID : 660367106322
 39. คุณสุกัญญา เกิดมงคล Tracking ID : 667620243975
 40. K.ninja.moji Tracking ID : 665962065290
 41. คุณสุรัญตา ซ้ายเบี้ยว Tracking ID : 669762978900
 42. คุณสมชาย Tracking ID : 667611663162
 43. คุณรวิสุดา ภักดีศรี Tracking ID : 669866230106
 44. คุณจิราวรรณ ปราบโจร Tracking ID : 668780069380
 45. คุณกนกรักษ์. สงตลาด Tracking ID : 668918005892
 46. คุณศิริวรรณ ภู่รักแก้ว Tracking ID : 663290797956
 47. คุณกานต์พงศ์ มงคลนาม Tracking ID : 668841475596
 48. คุณศันสนีย์ ริ้วเจริญฤทธิ์กุล Tracking ID : 663764100784
 49. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณนงเยาว์ คงหาเพชร
 2. K.Ongard piphoppinyo 1
 3. K.Ongard piphoppinyo 2
 4. K.Ongard piphoppinyo 3
 5. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 1
 6. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 2
 7. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 3
 8. คุณวรพงศ์ ลีตระ 1
 9. คุณวรพงศ์ ลีตระ 2
 10. คุณวรพงศ์ ลีตระ 3
 11. คุณธีรภัทร์
 12. คุณณัฐชยา พงศ์ทองกุล (พี่ตา)
 13. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 1
 14. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 2
 15. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 3
 16. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 4
 17. คุณสายยนต์ บุษบาเมือง 5
 18. Alphafast (1วัน)

 19. คุณออฤดี สุขเสริม
 20. ร้านดลการป้าย
 21. Kerry Express (1 วัน)

 22. คุณณัฐริญา หางศร
 23. คุณสุพรรณี สุขใส
 24. คุณสุภาพร มีธรรม
 25. คุณจุฑามาศ ศักดิ์จิรพาพงษ์
 26. คุณสุวจี วงศ์อนันต์
 27. คุณมณีวรรณ
 28. คุณกัลยารัตน์ โฆษิตานราพร
 29. คุณสิริวิมล ชื่นทองหลาง
 30. คุณพัณณ์วรา อภิสิทธิ์นพคุณ
 31. DHL (1-3 วัน)

 32. คุณสมศิลป์ คำไกษร
 33. คุณว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชานาฎ อู่อ้น
 34. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 35. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 36. J&T Express (1-3 วัน)

 37. คุณสกุณา หวังเอียด Tracking ID : 660191613835
 38. คุณประชา ดามี Tracking ID : 665495473783
 39. คุณชนัญญา คงยืน Tracking ID : 669272454736
 40. คุณอารียา ชายโสย (แผนก QA / Reliability engineer) Tracking ID : 667343577107
 41. คุณศรุตา เพ็ชญไพศิษฏ์ Tracking ID : 669976989275
 42. คุณวนาลี สนิทเหลือ Tracking ID : 664158093152
 43. คุณสมนันท์ ทารักษ์ Tracking ID : 660485877512
 44. คุณฤทัยรัตน์ ใหมทอง Tracking ID : 668527912149
 45. คุณจุธารัตน์. เย็นจิตร Tracking ID : 669841230378
 46. คุณจิตร์รัฐฎา เจนไธสง Tracking ID : 669760445924
 47. คุณวิศารัตน์ มั่นสุข Tracking ID : 661575733614
 48. คุณนันทิกานต์ นุชโสภา Tracking ID : 669372494351
 49. คุณลลิตา อุณหพันธ์ Tracking ID : 663553932542
 50. คุณดารารัตน์ อุณหพันธ์ Tracking ID : 661453151191
 51. คุณรัชนี ฤกษ์นาวี Tracking ID : 664509714881
 52. คุณถนอม สุขรี่ Tracking ID : 663822812296
 53. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 12/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณปนัดดา เปี่ยมมอญ
 2. คุณสุดใจ หมิว
 3. คุณอภิณห์พร อสัตถสนธิ
 4. คุณศิรัสกร ชมภูเมืองชื่น
 5. คุณอรยา ตุไยรัมย์ (คุณเฟินเฟิน)
 6. คุณธนภร โชติกสถิตย์ (คุณไข่มุก)
 7. คุณเบญจรัตน์ ช่วยแสง
 8. คุณฉัณฑรัตน์ (ร้านกระเป๋าโยโย่)
 9. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 10. คุณวัชริศ สุริยาอาภรณ์
 11. คุณอภิชาติ บุษบง
 12. คุณชวมินทร์ อินช้อย
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณเอกวัฒน์ เอกจริยาวัฒน์
 15. คุณกิติการณ์ บินเซ็น
 16. คุณอังคณา ศิลป์อนันต์
 17. คุณชนะชัย ทับทิม
 18. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 19. K.Natchathat
 20. คุณเจ๊ะรอฮิง เจ๊ะแว
 21. คุณปัญจรีย์ อะเนกา (คุณพิม)
 22. คุณพิมชนก บุญสีมาศ (แพทย์แผนไทย)
 23. คุณหนึ่งฤทัย กุลณา
 24. คุณซาย Custom
 25. DHL (1-3 วัน)

 26. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 27. DHL /SP (1-3 วัน)

 28. คุณจิรัชญา จูรานุกูล
 29. ร้าน HN.SHOPS **store
 30. J&T Express (1-3 วัน)

 31. คุณกรรณานุช เกษมสันต์ ณ อยุธยา Tracking ID : 660602417805
 32. คุณฐิติพงศ์ ดอนลาว Tracking ID : 669814829399
 33. คุณพริมรตา Tracking ID : 664450355675
 34. K.Sarawut Suebsai Tracking ID : 660966899964
 35. คุณธัญญารัตน์ วัฒนายุ Tracking ID : 663082091173
 36. คุณชมพู่ Tracking ID : 668846393913
 37. คุณชนกนันท์ สุระขุนทด Tracking ID : 661467276639
 38. คุณขวัญฤดี ดวงดาวงษ์ Tracking ID : 669533421170
 39. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณสมายล์ กนกวรรณ
 2. คุณสุชาดา มารีประสิทธิ์
 3. คุณประเสริฐ กมลศุภภิญโญ
 4. บริษัท บางกอกกู๊ดดี้ส์ จำกัด 1
 5. บริษัท บางกอกกู๊ดดี้ส์ จำกัด 2
 6. คุณวิไลลักษณ์ เรืองด้วง
 7. หจก. ดับเบิ้ล พี แอนด์ เจ เทรดดิ้ง
 8. คุณกัญญาพัชร์ ศรีเสมอ
 9. คุณวรรณยุพน ปั้นสุข
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญานี 88
 11. คุณกานต์รวี สืบวงษ์ (คุณมิ้ง)
 12. ร้านขนิษฐาดีไซน์
 13. คุณปรียากรณ์ จังสิริพัฒนกุล
 14. คุณวิภาพร พัฒโท
 15. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 16. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 17. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 18. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 19. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 20. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 21. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 22. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 23. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 24. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 10
 25. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 11
 26. ร้านไอเดียอิ๊น
 27. คุณยุ้ย 1
 28. คุณยุ้ย 2
 29. ร้าน PMK
 30. Kerry Express (1 วัน)

 31. คุณอรนุช คงศรี
 32. คุณกุลรงศ์รอง ศศิอัยวัฒน์
 33. คุณสุฑาวุฒิ พรรณโกมุท
 34. คุณชยพัทธ์ ชูปาน
 35. คุณภัททิยา ศรีพูล
 36. ร้านพิสมัย
 37. คุณติยาภา ชุติโศภน
 38. คุณกิตติพันธุ์ กันโต
 39. K.Ammy
 40. คุณนฤมล ชินพงศธร
 41. คุณชาลิดา
 42. คุณบังอร ทองอินทร์
 43. J&T Express (1-3 วัน)

 44. คุณสุดารัตน์ วัฒนาโยธิน Tracking ID : 661461425415
 45. คุณประชา ปล้องเงิน (เล็ก) Tracking ID : 661130603448
 46. คุณชนิตา หอมชื่น Tracking ID : 662485049326
 47. คุณศิริชัย วารินพิพัฒน์ Tracking ID : 663433549673
 48. คุณศรศุทธวีร์ สกุลทรัพย์ถาวร Tracking ID : 665642478933
 49. คุณวัชพงษ์ บุญเสริม Tracking ID : 663162700496
 50. คุณพิมพา บุตรเกศ Tracking ID : 666907875644
 51. คุณญัสรินดาช์ ปาแย Tracking ID : 665812605953
 52. คุณวณิชยา ไตรทิพย์ Tracking ID : 664852602222
 53. คุณฮาเล รอดเกตุ Tracking ID : 665374715158
 54. คุณปิยธิดา ยุวาพัฒน์ Tracking ID : 667019156603
 55. K.YOYO' Tracking ID : 661384534910
 56. คุณศรารัตน์ กวยทะวิมล Tracking ID : 666778538503
 57. คุณระวีวรรณ กาลจักร์ Tracking ID : 663415684085
 58. ร้าน Kisssdoll (K.Ann) Tracking ID : 669936064293
 59. บริษัท ไดอารี่กรุ๊ป(2007) จำกัด (คุณอภิญญา การตลาด) Tracking ID : 661348059136
 60. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 10/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. ร้าน SCC SPORTS
 2. คุณอัจฉราภา สุวรรณโชติ
 3. คุณยศนันท์ สังข์ทอง
 4. K.Rossukon Jeennongjok
 5. คุณวารินทิพย์ พุทธธนสุนทร
 6. คุณรุ่งอรุณ จันทรกุลโล
 7. คุณวีระชัย
 8. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 1
 9. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 2
 10. คุณบัว ชีพอาภรณ์
 11. บจก.ฟีนิกซ์ อโกรเทค
 12. คุณภรภัทร์ สุดายุวร
 13. คุณสุฒิชัย ขจรวรกาญจน์
 14. คุณรัชพล น้ำฝน 1
 15. คุณรัชพล น้ำฝน 2
 16. คุณรัชพล น้ำฝน 3
 17. คุณรัชพล น้ำฝน 4
 18. คุณรัชพล น้ำฝน 5
 19. Alphafast (1วัน)

 20. คุณยลพัชร์
 21. คุณทยิดา อัษฎาธร
 22. K.Wara
 23. คุณกำพล สุริวงษ์
 24. คุณลลิตา พ่วงน้อย
 25. คุณเบียร์ บุดทิลาด
 26. Kerry Express (1 วัน)

 27. คุณสิตมณี เจียรบุตร
 28. คุณพรวิษา ลิ้มอิ่ม
 29. ร้าน So cute shop
 30. คุณเบญจพร มหาเปารยะ
 31. คุณวราภรณ์ ธนานะ
 32. คุณอัซมี ดอรอแม
 33. คุณสุวิมล เอื้อโสภณ
 34. คุณอติมา จันทร์ดา
 35. คุณวิภา ดัชถุยาวัตร
 36. K.May
 37. คุณอัญชิษฐา แป้งนวล
 38. คุณรัชพร คำปินใจ
 39. คุณอัสรี ดาโอะ
 40. คุณนก ​
 41. คุณสุนารี สะมะแอ
 42. คุณจิราภรณ์ พิพวนนอก
 43. คุณจีรศักดิ์ (คุณต้น)
 44. K.jiraporn
 45. DHL (1-3 วัน)

 46. บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด (คุณอ๋อม) 1
 47. บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด (คุณอ๋อม) 2
 48. บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด (คุณอ๋อม) 3
 49. คุณอังคณา กล่ำทวี 1
 50. คุณอังคณา กล่ำทวี 2
 51. DHL /SP (1-3 วัน)

 52. คุณจินดาวรรณ บวรวิริยะนาถ
 53. คุณหนึ่งหนึ่ง
 54. คุณเอมิกา ธรรมรักษ์
 55. J&T Express (1-3 วัน)

 56. คุณวิไลพร แม้นศิริ Tracking ID : 667090878772
 57. คุณอรรถกร วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ Tracking ID : 667455247536
 58. คุณเอมอร อภิวงค์ Tracking ID : 663344822249
 59. คุณดวงเดือน แจ้งไผ่ Tracking ID : 662933546353
 60. คุณเอกอาทิตย์ ปอสูงเนิน Tracking ID : 663811723197
 61. คุณสุธีรา สิงห์คนา Tracking ID : 668514507184
 62. คุณพชราวลี รุจาคม Tracking ID : 669873638510
 63. คุณศิริวรรณ ไกลหา Tracking ID : 661941680558
 64. คุณทุ่งมน เพ็ชรสังหาร Tracking ID : 668450086310
 65. คุณปิยะมาศ ทักวงศรี Tracking ID : 661771786292
 66. คุณกุ้ง Tracking ID : 664030291889
 67. คุณแอม ซาลอน Tracking ID : 666156696405
 68. คุณนารินทร์ อินธิแสง Tracking ID : 665652060691
 69. คุณกนกวรรณ ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ Tracking ID : 666055892566
 70. คุณอมรรัตน์ ห้อง 148 Tracking ID : 663070157315
 71. คุณภวริญชน์ ชูศักดิ์ Tracking ID : 669608462705
 72. คุณขนิษฐา วงษ์ชื่น Tracking ID : 665507622751
 73. คุณนวพร มีน้อย Tracking ID : 661104210004
 74. คุณนภัส ใช้ธูปทอง Tracking ID : 664104183574
 75. คุณจีรวัฒน์ รัตนกร Tracking ID : 663158965663
 76. คุณดารณี ศรีดา Tracking ID : 663494221383
 77. ร้าน Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 660697962419
 78. คุณกัลยกร เบญจประเสริฐกิจ Tracking ID : 661045515327
 79. K.Mammoth Sprd Tracking ID : 668701707093
 80. คุณพิเชษฐ ชินอักษร Tracking ID : 663050938467
 81. คุณนคร ยิ้มวาสนา Tracking ID : 665532024206
 82. คุณอรรถพล รักษ์จันทร์ Tracking ID : 668169624677
 83. คุณสมภพ บุญบุรี Tracking ID : 669534587752
 84. คุณนริศา ประเสริฐสิทธิ์ Tracking ID : 668158033827
 85. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 07/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. K. โบว์
 2. คุณบุญนาค สังข์ทอง
 3. คุณศิริลักษณ์​ สะมะจิ​ตร์
 4. คุณชยกร โรจน์ทนง
 5. คุณกนกวรรณ ศศิวชิรางกูล
 6. คุณสราวุฒิ ศรีเพ็ชร์
 7. คุณรัตนากร ราชนคร
 8. คุณณัฐณภัทร นุ่มน้อย
 9. คุณพิชยา เศรษฐธนดล
 10. คุณหน่าน้า
 11. บริษัท.ชัยเจริญมัลติเทรดดิ้ง 1
 12. บริษัท.ชัยเจริญมัลติเทรดดิ้ง 2
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณคุณนาถฐยา ประดับญาติ
 15. คุณปุญชรัสมิ์ สุเภากิจ
 16. คุณอรวรรณ ทองงาม
 17. คุณศิรประภา ตั้งจิตต
 18. ร้านฮานรีสซันสโตร์
 19. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 20. คุณวิรัลพัชร บำรุงสุขสวัสดิ์
 21. คุณภูดิส สุขธงไชยกูล
 22. คุณนลินี บุญมา
 23. คุณปานรุ้ง ภัทโรวาสน์
 24. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 25. คุณภาณุมาส เกิดสุข
 26. คุณปาลิกา​ รุ่งโรจน์รัตกุล
 27. คุณสถาพร
 28. DHL (1-3 วัน)

 29. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 1
 30. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 2
 31. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 3
 32. คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร (ร้านกิจถาวร) 4
 33. DHL /SP (1-3 วัน)

 34. คุณบุณย์นลิน วินิจนันทกร
 35. คุณมะลิวัน เอ่งฉ้วน
 36. J&T Express (1-3 วัน)

 37. คุณสุภาพร นาระทอน Tracking ID : 669073882401
 38. คุณฐิติพร มิ่งไชย Tracking ID : 662011866024
 39. Iconic Skincare Tracking ID : 662995681180
 40. สมุนไพรแม่เปิ้ล บ้านจันทร์วาด Tracking ID : 662222946866
 41. คุณน้ำฝน สอพิมาย Tracking ID : 666782421338
 42. คุณไอลดา ภิญโญสุจินดา Tracking ID : 666854983403
 43. คุณวราภรณ์ จงคดี Tracking ID : 663024984263
 44. คุณรมิดา ภิญโญสุจินดา Tracking ID : 663938096365
 45. คุณกฤติกา ชูดวง Tracking ID : 660304935479
 46. คุณปริญญาภรณ์ คำมรก Tracking ID : 662486759252
 47. คุณกรรณิกา พวงลำภู Tracking ID : 661105487571
 48. ร้านเเวเเอนด์หม๊ะ Tracking ID : 661537239271
 49. คุณลักษมีกานต์ เขตบ้าน Tracking ID : 661225191315
 50. คุณลลิตา อุณหพันธ์ Tracking ID : 663335749919
 51. คุณวิทยา เกื้อทาน Tracking ID : 660989365132
 52. คุณวรวรัญชน์ ทองฤทธิ์ Tracking ID : 663882283804
 53. คุณลภัสรดา คำนิล Tracking ID : 668985179325
 54. คุณสิราวรรณ Tracking ID : 660312931867
 55. คุณณัฐติยา เตียวตระกูล Tracking ID : 666791479120
 56. คุณทับทิม เจนกลาง Tracking ID : 666658961120
 57. K. Sumana Arayasombat Tracking ID : 663158989897
 58. คุณนรินทร์ทิพย์ จันทร์สิงห์ Tracking ID : 668982242108
 59. คุณสิริลักษณ์ Tracking ID : 664330399764
 60. คุณศุภกานต์ โพธิปิน Tracking ID : 660948494964
 61. คุณปรารถนา. แดงประเสริฐ Tracking ID : 662701735778
 62. คุณนิพนธ์ Tracking ID : 663440634796
 63. คุณสุทธิทิพย์ อรรถบดีสกุล Tracking ID : 661805989112
 64. คุณฟ้า Tracking ID : 667743267244
 65. คุณขวัญจรัสส ทองขัน Tracking ID : 668842743872
 66. คุณภควัต รัตนแสง Tracking ID : 661865181558
 67. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 06/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. นายวัฒนสิทธิ์ ไตรเวียง
 2. คุณประภัสสร บัวศรี 1
 3. คุณประภัสสร บัวศรี 2
 4. คุณทิพวัลย์ เหล่าสกุล
 5. คุณจารุวรรณ วรแสน
 6. คุณสุจิตตรา พรพิทยากุ 1
 7. คุณสุจิตตรา พรพิทยากุ 2
 8. Style by signature
 9. คุณศิริพงษ์ แก้วรักษา 1
 10. คุณศิริพงษ์ แก้วรักษา 2
 11. คุณพรรษวุฒิ
 12. Alphafast (1วัน)

 13. คุณจิราภา ศรสูงเนิน
 14. คุณพชรวรรณ ไวท์
 15. คุณวริศรา คูณเมือง
 16. Kerry Express (1 วัน)

 17. คุณปวิตรา ดวงเดือน
 18. The Northstar Logistic(2015) (ติดต่อคุณนนท์)
 19. คุณวชิราพร กุลบุตร
 20. คุณปุณยวีร์ พันธุ์ไพโรจน์
 21. คุณนิชานันท์ รัตนชัยกิตติพล
 22. คุณทุเรียน กาญจนการี
 23. คุณวโรชา กาฬมิค
 24. คุณสิริชัย วิจิตรลักษณา
 25. J&T Express (1-3 วัน)

 26. New Look Product Tracking ID : 663588039159
 27. คุณมณิศรา ปาพ้นภัย Tracking ID : 662287146826
 28. คุณอัฟวาน ยามะแอ Tracking ID : 666832561210
 29. ส.ท.จรูญรัตน์ วรรณรัตน์ Tracking ID : 664729706208
 30. คุณณัฐภัทร Tracking ID : 661555104944
 31. คุณธนกร Tracking ID : 666291526408
 32. คุณวรินทร ศรีโยหะ Tracking ID : 663580117000
 33. คุณพรรวิสาข์ โชควรุณรักษา Tracking ID : 668547278860
 34. คุณร้านพีเอ็มเค Tracking ID : 663997213584
 35. คุณภัทราวดี เพ็งไธสง Tracking ID : 663038031564
 36. คุณสายสุณีย์ ทองใบ Tracking ID : 664013281578
 37. คุณสุกฤษฎิ์ ตรีแก้ว Tracking ID : 662093995204
 38. คุณรุ่งนพา มีมูซอ Tracking ID : 667795704276
 39. คุณจรรยา จันทร์ท้วม Tracking ID : 662904805578
 40. ร้านพีเอ็มเค Tracking ID : 667159498303
 41. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 05/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณอังคณา จันทร์ประเสริฐ
 2. บริษัท ดีแอนด์ดับเบิ้ลยู บราเธอร์
 3. คุณสมศักดิ์ วลัยลักษณาภรณ์
 4. คุณวิภาวี วิสุทธิ์นวรัตน์
 5. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 6. คุณเค
 7. คุณไพรัลยา ชัยชนะ
 8. K.Sasiprapa
 9. คุณประภัสสร ธีระวาส
 10. คุณกัญญาพัชร์ ศรีเสมอ
 11. Alphafast (1วัน)

 12. คุณปุณณวรรธน์ ปึงพัฒนาเจริญ
 13. ร้าน AEC BUILDER
 14. คุณเจนณรงค์ ผลินยศ
 15. Kerry Express (1 วัน)

 16. คุณนันทณัฏฐ์ ศรีสัจจกูล
 17. คุณนุชนภา เรือนจันทร์
 18. คุณมนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
 19. คุณภรณภัทร เตชกุลพงศ์กร
 20. บริษัท พีเอ็นพี ลัค จำกัด
 21. คุณวิรดา เลิศทัศนะพร
 22. คุณภูชิชย์ พัศระ
 23. คุณวันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น
 24. คุณธนสร กอวรพันธุ์
 25. คุณณัฐพล พูลทวีป
 26. K.Issnee B.
 27. K.Mint supa
 28. คุณล้อมพร ผาติหัตถกร
 29. บจก.ทำน้อยได้มาก (เอกสาร)
 30. บจก.ลาลามูฟอีซี่แวน (เอกสาร)
 31. DHL /SP (1-3 วัน)

 32. คุณดารานาถ อินเฟือย
 33. คุณลักขณา เผือกพันธ์(ห้อง14)
 34. คุณอธิชา สุวรรณนิตย์
 35. J&T Express (1-3 วัน)

 36. คุณสุรีย์พร เข้มแข็ง Tracking ID : 661344012581
 37. คุณลิลลี่ อาแวสือแม Tracking ID : 663637930209
 38. คุณสุกัญญา สายใจ Tracking ID : 663794171030
 39. คุณสายหยุด แขวงเมือง Tracking ID : 669880740871
 40. คุณขนิษฐา วงษ์ชื่น Tracking ID : 663568871588
 41. คุณปริญญาพร เถินมงคล Tracking ID : 662019793189
 42. คุณทองจันทร์ ไชยคุณ Tracking ID : 666758849466
 43. คุณสกุลตรา สมบัติสถาพร Tracking ID : 661115805878
 44. คุณคณิน อ. สุทธมนัสวงษ์ Tracking ID : 662355890978
 45. คุณนิษฐา แสงจันทร์ Tracking ID : 664132391389
 46. คุณนวลพรรณ เกิดมีเงิน Tracking ID : 661330152551
 47. คุณพิชญ์สุชา นิยมพันธุ์ Tracking ID : 661447595883
 48. คุณอรชพร ลิมปิโชติกุล Tracking ID : 665116559280
 49. คุณวันปิยะ ชูชมกลิ่น Tracking ID : 660253781705
 50. คุณออมพันธุ์​ อนุภาพพันธุ์ Tracking ID : 668929693241
 51. คุณวรรณวนัช กุลมาตย์ Tracking ID : 666194468333
 52. คุณกีรติยา บริพันธ์ Tracking ID : 665805309475
 53. คุณรุ่งนภา ภู่แสง Tracking ID : 665138225230
 54. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 04/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณเอกชัย ผ่องใส
 2. คุณกนกวรรณ วิชา
 3. คุณสิริยากร หนูสง
 4. คุณโชษิตา เลิศวิบูลย์งาม
 5. หจก.รุ่งโรจน์ เซ็นเตอร์
 6. คุณดวงใจ ขาวช่วย
 7. คุณจุฑามาศ บัวพันธ์
 8. บริษัท พีเอ็มสวีท จำกัด
 9. บริษัท ทรานพลัส วัน จำกัด
 10. คุณธนกร สุนทรนนท์ 1
 11. คุณธนกร สุนทรนนท์ 2
 12. คุณทาริกา มั่นกลัด
 13. คุณดารณี พลเหิม
 14. คุณสมภพ ทับทิม 1
 15. คุณสมภพ ทับทิม 2
 16. คุณสมภพ ทับทิม 3
 17. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จํากัด 1
 18. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จํากัด 2
 19. คุณหน่อง 1
 20. คุณหน่อง 2
 21. คุณหน่อง 3
 22. Alphafast (1วัน)

 23. คุณอุบลวดี พลายทอง
 24. คุณปิยวรรณ จิตต์บรรจง
 25. คุณณิชกานต์ (คุณนิว)
 26. คุณพีรวัฒน์ รักป้อง
 27. คุณนิอร ธูปแก้ว
 28. Kerry Express (1 วัน)

 29. คุณณัฐวดี พรมบุตร
 30. บริษัท แอ็บโซลูท ก๊ดส์ จำกัด
 31. คุณภาวิน หวังภักดั
 32. คุณสุภร ตันติวงศ์สถาพร
 33. คุณกันน์
 34. คุณรุ่งทิวา จองมน
 35. คุณฟ้าใส อุปถัมภากุล
 36. คุณบัวกัล ศรีรนทร์
 37. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 38. คุณพัชริดา ทุมมาศ
 39. คุณธนพล
 40. DHL (1-3 วัน)

 41. คุณเอกอนันต์​ ฤทธิ​ไชยนิตย์
 42. คุณเอกอนันต์​ ฤทธิ​ไชยนิตย์
 43. คุณมนพัทธ์ สินสิริพัฒนผล
 44. บริษัท ซีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
 45. คุณมนต์นภา เจนพิทยา
 46. J&T Express (1-3 วัน)

 47. คุณนันทิกานต์ สายแก้ว Tracking ID : 665097016085
 48. คุณสุชาดา กันแสง Tracking ID : 661455453340
 49. คุณพสิกา ชื่นสม Tracking ID : 668506572550
 50. คุณอชิรญา กะไชยวงษ์ Tracking ID : 664458180389
 51. คุณอนุรักษ์ สุริวงษ์ Tracking ID : 666794171615
 52. คุณสุนิตา จ่าเห็ม Tracking ID : 661847458993
 53. คุณมรรยาท กัณหา Tracking ID : 661445335543
 54. คุณณัฐชยา หมีไทย Tracking ID : 664723951521
 55. คุณลักษิกา โพธิกมล Tracking ID : 664691291250
 56. คุณชุตตินันท์ เพชรโปรี Tracking ID : 669357365265
 57. คุณนันทรัตน์ แป้นด้วง Tracking ID : 662420297546
 58. คุณเอมอร อภิวงค์ Tracking ID : 668328619417
 59. คุณสุกัลยา เสะยามา Tracking ID : 665957043527
 60. คุณปนิตา เหมือนวงค์ Tracking ID : 664617646642
 61. K.Niteevara Tracking ID : 660488890920
 62. คุณพิณลดา รักษ์ศรีทอง Tracking ID : 666709209634
 63. คุณจันทิมา ขลุ่ยทอง Tracking ID : 661538342267
 64. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข Tracking ID : 666825552663
 65. คุณศุภฤกษ์ อุพันวัน Tracking ID : 669791464936
 66. คุณสุนทรีย์ ศรียาวงศ์ Tracking ID : 664910668522
 67. คุณกฤษสุดา พัลวัลย์ Tracking ID : 668197904729
 68. คุณจารุพงศ์ (ของที่ส่งมาเป็นของเค้ก) Tracking ID : 660171316908
 69. คุณวันเพ็ญ จันดีศรี Tracking ID : 666707354125
 70. คุณธีรพันธุ์ ชะนะภัย Tracking ID : 662938182592
 71. คุณสิทธิชัย ภาษีสวัสดิ์ Tracking ID : 666640502777
 72. คุณปนัดดา อาลมิสรี Tracking ID : 663045495581
 73. คุณปุณยนุช ไกรรมณ์ Tracking ID : 660385544069
 74. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 03/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณสมใจ ลื้มนราภรณ์
 2. คุณสิทธิโชค ธนาวัฒน์พงษ์
 3. คุณสุภาวดี ไชยวงษา
 4. คุณนิราวรรณ อามะโนะ
 5. คุณนฤภร ฟองอ่อน
 6. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 1
 7. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 2
 8. คุณนำพล สังวาลย์พานิช 3
 9. คุณวาสนา จะรอนรัมย์
 10. คุณสุกานดา
 11. หจก.เอเมียเบิ้ล เทรดดิ้ง
 12. บริษัท พีแอนด์เอฟ 99 (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 13. คุณกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ 1
 14. คุณกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ 2
 15. อนุทิน น้อยศิริ
 16. คุณอัมรินทร์ สำอางค์
 17. คุณพีรพล วิจิตรวงศ์ทอง
 18. K.Nusara
 19. คุณธรรมนูญ แสงมณี
 20. คุณมาลาตี ทิพย์ถาวรกุล
 21. คุณเท็น 1
 22. คุณเท็น 2
 23. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 1
 24. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 2
 25. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 3
 26. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 4
 27. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 5
 28. บจก.ชุติมา คอนเนค (สำนักงานใหญ่) 6
 29. คุณสตรีรัตน์ ศิริพิพัฒนมงคล
 30. คุณสีวยิน 1
 31. คุณสีวยิน 2
 32. Alphafast (1วัน)

 33. คุณวนิดา จันทวงษ์
 34. คุณกวิสรา ภู่ขันเงิน
 35. คุณภัทราภรณ์. ภูหงเพชร
 36. K.Saw Sur Eh Kmone
 37. คุณกชกร
 38. คุณวัฒนสิทธิ์ ไตรเวียง
 39. คุณกรกนก (เอกสาร)
 40. Kerry Express (1 วัน)

 41. คุณอรุณี คีรีสัตยกุล
 42. คุณนิชานันท์ กระแสโท
 43. คุณนวพร นามวงค์
 44. คุณเอ้
 45. คุณนิรมล วัฒนาเสรีพล
 46. คุณอนรรฆนง ผลเอนก
 47. คุณลัดฟ้า เสนาธรรม
 48. คุณเมธยา พัฒนโกวิท
 49. คุณมัลลิกา ทับทิมนาค
 50. คุณชัชฎา พรติยากุล
 51. DHL (1-3 วัน)

 52. คุณมัลลิกา สันจิตร์ 1
 53. คุณมัลลิกา สันจิตร์ 2
 54. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 1
 55. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 2
 56. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 3
 57. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 4
 58. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 5
 59. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 6
 60. คุณปรัชญา เจ๊ะมะหมัด 7
 61. คุณศรุต ทองขวัญใจ 1
 62. คุณศรุต ทองขวัญใจ 2
 63. คุณณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 64. DHL /SP (1-3 วัน)

 65. คุณกรรณิการ์ ราชวงษ์
 66. คุณชาลิสา รางศรี
 67. คุณสุพรรณี​ พูลทวี
 68. คุณศุวิมล ถิตย์เสถียร
 69. คุณญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์
 70. คุณยุ้ย 307
 71. คุณชญานิษฐ์ โกวิทเทวาวงศ์
 72. J&T Express (1-3 วัน)

 73. คุณวิทูลย์ สาคร Tracking ID : 660556599245
 74. คุณนิตยา เกริ่นสระน้อย Tracking ID : 664837738917
 75. คุณณฐนน เกตุชาติ Tracking ID : 668428195073
 76. คุณกัลป์จรีย์ เขียวอ่อน Tracking ID : 668364687472
 77. คุณกาญจนา ประสมเพ็ชน Tracking ID : 662345268745
 78. คุณช่อผกา จรูญ Tracking ID : 664600098659
 79. คุณสมฤทัย มโนวรรณ Tracking ID : 660799860882
 80. คุณศรัณย์ Tracking ID : 661455496604
 81. คุณนฤมล ถาวรอุปกรณ์ Tracking ID : 660130788050
 82. คุณลภัสรดา วารีชล Tracking ID : 665003875098
 83. คุณปรียาพร จิระไพทูรย์ Tracking ID : 665770744839
 84. คุณมัศยา ชินบุตร Tracking ID : 661450605654
 85. K.Sirin Ekkomonrat Tracking ID : 663912122056
 86. คุณพิรุณ ศรีคร้าม Tracking ID : 664244678426
 87. คุณเพชรรัตน์ ทรงนาศึก Tracking ID : 666532880297
 88. คุณหนู สุวัฒนา Tracking ID : 662779890482
 89. คุณณัฏฐณิชา ประชานุรักษ์ Tracking ID : 669658782328
 90. คุณอัจจิมา สุขรุ่ง Tracking ID : 663236766083
 91. คุณพิมพ์ธวัล บุญชู Tracking ID : 669713291956
 92. คุณพัชราภรณ์ อินต๊ะตาน Tracking ID : 661632893628
 93. คุณเปรมฤดี ฟองช่อทิพย์ Tracking ID : 664387125219
 94. คุณเมลิน แสนวันดี Tracking ID : 669741937335
 95. คุณปิยะนุช สุขแป Tracking ID : 660129411378
 96. คุณวาสนา บัวทอง Tracking ID : 669698823574
 97. คุณปนัดดา สมบูรณ์เหมาะสม Tracking ID : 661296039419
 98. คุณฮานันยาห์ เเซ่หลิ่ว Tracking ID : 664272255116
 99. คุณอรรถพล เปี่ยมศิริ The Prop Tracking ID : 668567158710
 100. คุณเกษลา Tracking ID : 664388237741
 101. คุณบุญญารักษ์ สะวารี Tracking ID : 664520609768
 102. คุณสุวันทา ทะสา Tracking ID : 660977269976
 103. คุณอมรรัตน์ ใจบุญ Tracking ID : 666678773124
 104. คุณกวิณวัชร์ กวินวัฒนสิทธิ์ Tracking ID : 666310043521
 105. คุณรุ่งนพา มีมูซอ Tracking ID : 669780274415
 106. คุณอุ่นเรือน บุญช่วย Tracking ID : 668557636689
 107. คุณสุดาภรณ์ ทองทาบ Tracking ID : 666326419002
 108. คุณอนันต์ ปรีชาเกษมกิจ Tracking ID : 665291543648
 109. คุณรสริน หารดี Tracking ID : 665217441631
 110. คุณวัชราภรณ์ วิบูลกุล Tracking ID : 660725939225
 111. ร้าน Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 662653203777
 112. คุณวรรณิภา โพธิ์สูงเนิน Tracking ID : 662102529797
 113. ร้าน Bkkbedtime Tracking ID : 661066927411
 114. คุณปาริชาติ ทองอยู่ Tracking ID : 660781937310
 115. คุณพิทยาภรณ์ ตะยะชา Tracking ID : 665244144215
 116. คุณกมลวรรณ​ แป้นตระกูล(ร้านโอโซน มือถือ))​ Tracking ID : 663112850454
 117. คุณธัญธร วิริยะยุทมา Tracking ID : 668884272609
 118. คุณมุธิตา ศรีสมุทร Tracking ID : 668738714538
 119. คุณวิรัญชนา​ ชินชาคำ Tracking ID : 665243580395
 120. ร้าน Shopping 24 hrs. Tracking ID : 662073176039
 121. คุณสุภชาดา ยงประพัฒน์ Tracking ID : 665730340048
 122. คุณมณฑิตา ขีดวัน Tracking ID : 669938003407
 123. คุณเยาวรัตน์ ผาแก้ว Tracking ID : 660280926707
 124. คุณศิวัชญา คนึงกิจก้อง Tracking ID : 667318569613
 125. คุณพรพิมล จิตจะโป๊ะ Tracking ID : 664107921176
 126. คุณจิตรา น้อยอรุณ Tracking ID : 666760520467
 127. คุณเดชชาติ ฉันทะนิตย์ Tracking ID : 662695254562
 128. คุณอนุชา อิ่มเต็ม Tracking ID : 666803069250
 129. คุณณัฐณิชา รื่นสุข Tracking ID : 667540291441
 130. คุณชลิตา นำ้สมบูรณ์ Tracking ID : 667891590499
 131. คุณอภิญญา ศรีจันทร์ Tracking ID : 662827628194
 132. คุณอารยา​ ลบแย้ม Tracking ID : 669617243738
 133. คุณภคอร อดิเรกสาร Tracking ID : 668594209984
 134. คุณกิตติพงษ์ พรมเนตร์ Tracking ID : 662708540169
 135. คุณกัลยวรรณ์ การศักดิ์ Tracking ID : 668269088268
 136. คุณนันทิกาญจน์ ไม่โศก Tracking ID : 666249482406
 137. คุณพรรษชล สังข์สิงห์ Tracking ID : 662684337452
 138. คุณจริยา บุบผาชาติ Tracking ID : 663633588685
 139. คุณพันธชา ไทยสังคม Tracking ID : 663555946550
 140. คุณจารุวรรณ. เรือนมา Tracking ID : 664712531773
 141. คุณภราดา ครัดทัพ Tracking ID : 666445853422
 142. คุณสุนันทา โปทาหนัก Tracking ID : 663409574040
 143. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 01/02/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์ 1
 2. คุณศรายุทธ กิจสัมฤทธิ์ 2
 3. คุณพิไลพร เสรีมานะกิจ
 4. คุณวันชัย บุญดี
 5. K.Pongsawad Kamyen
 6. คุณขนิษฐา ไทยวิวัน 1
 7. คุณขนิษฐา ไทยวิวัน 2
 8. คุณชาตรี เชิดชูบุพการี
 9. ร้าน Apple Jeans (น้ำ) 1
 10. ร้าน Apple Jeans (น้ำ) 2
 11. คุณวีระพงษ์ 1
 12. คุณวีระพงษ์ 2
 13. คุณวีระพงษ์ 3
 14. คุณวีระพงษ์ 4
 15. คุณวีระพงษ์ 5
 16. คุณวีระพงษ์ 6
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณสวาท ชิดทองหลาง
 19. คุณพิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 20. คุณสมฤทัย ดิ่งรัมย์
 21. คุณนูรอัยนี เจะบาการ์
 22. คุณจารุวรรณ์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์
 23. คุณพิมพ์วิไล ใจโพธิ์ (เลอา เสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจมือสอง)
 24. คุณภัทรภร พินิจ
 25. คุณประภาพรรณ สังข์โสด
 26. คุณภาพิมล อิทธิเกษม
 27. คุณศุภกฤษ พงษ์ดา
 28. K.Ongard piphoppinyo
 29. คุณเมย์ เอกสาร
 30. ร้าน Apple Jeans (คุณน้ำ) เอกสาร
 31. DHL /SP (1-3 วัน)

 32. คุณวิชชา งามวสุศิริ
 33. J&T Express (1-3 วัน)

 34. คุณอรพรรณ จำเนียรพล Tracking ID : 667215480763
 35. คุณหญิง ชำนาญมิ่ง Tracking ID : 661687596762
 36. คุณนิภัทรา บุญภา Tracking ID : 669519056883
 37. คุณเอมมิกา อุดมลาภ Tracking ID : 661174828747
 38. คุณวัลยา จันทรพร Tracking ID : 666745984021
 39. คุณอรวรรณ(แจกัน) Tracking ID : 669240750281
 40. คุณบัณฑิต แซลี้ Tracking ID : 663742718801
 41. คุณพงษ์เทพ ประยูรเกียรติ Tracking ID : 666989129379
 42. คุณเหมือนขวัญ พัฒน์ชู Tracking ID : 668446662212
 43. K.nichanun Tracking ID : 661253841874
 44. คุณไชยวัฒน์ จันทมาส Tracking ID : 669062714902
 45. คุณสรพงศ์ เกียรติผดุงกุล Tracking ID : 668449168260
 46. คุณอธิชา บุดสาวาคำ Tracking ID : 666855748664
 47. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 31/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณพรทิพย์ จินดา
 2. คุณยศพงศ์ ชวนคิด 1
 3. คุณยศพงศ์ ชวนคิด 2
 4. คุณมินทร์ธีมา โภคาธาวินสกุล
 5. คุณวาสนา จันทะเวช
 6. คุณไรวินทร์
 7. คุณสรณ์สิริ สิงเนิน
 8. คุณเกษศิรินทร์ ลาบุดดี
 9. คุณเอมฤดี วังคะฮาต
 10. คุณนวลใจ ปฐมโพธิญาณ
 11. คุณสถาพร เมฆราตรี
 12. คุณหน่าน้า
 13. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 1
 14. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 2
 15. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 3
 16. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 4
 17. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 5
 18. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 6
 19. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 7
 20. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 8
 21. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 9
 22. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 10
 23. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 11
 24. คุณนารีรัตน์ คณารัมย์ 12
 25. Alphafast (1วัน)

 26. คุณนฤมล ยะคำป้อ
 27. คุณชนิดา อิทรทนง
 28. คุณวชพร สายสมบูรณ์
 29. Kerry Express (1 วัน)

 30. คุณชั​ชฎา​พร​ เจริญ​ศิริ​วาทิน​
 31. คุณอัฎฮา โต๊ะสาน
 32. คุณวิชัย ธุระพันธุ์
 33. คุณเมธิศ ศรีมนัส
 34. คุณเนตรยา พงษ์แสงศรี
 35. คุณณัฐวดี พรมบุตร
 36. บจก.เจแอนด์เค(ประเทศไทย)
 37. ร้านหนึ่ง โมดิฟาย
 38. คุณซูไรดา แมกอโว๊ะ
 39. คุณสิรินาถ เสตกุล
 40. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 41. คุณธมลวรรณ ธงเธียร
 42. J&T Express (1-3 วัน)

 43. คุณพรนิภา เปรมแปลก Tracking ID : 663536635746
 44. คุณวิรุญา เอกฉัน Tracking ID : 664518919038
 45. คุณเอมอร อภิวงค์ Tracking ID : 666771545979
 46. คุณสมสกุล สังสกุล Tracking ID : 665349937577
 47. คุณภาคิณ​ ทองสีก่ำ​ Tracking ID : 667962373936
 48. คุณเพียว Tracking ID : 662824313384
 49. คุณกมลชนก เหล่ารัตนสิริ Tracking ID : 668223993462
 50. ร้าน Car Deco Shop (คาร์ เด็คโค่ ช็อป) Tracking ID : 663119057829
 51. คุณพิกุลทอง เวียงนิล Tracking ID : 669089150283
 52. คุณพัณณ์วรา ไพโรจน์ธนากุล Tracking ID : 663196422969
 53. คุณอนุสรา Tracking ID : 663659761924
 54. คุณนริศรา อินทร์ทอง Tracking ID : 667457249844
 55. คุณศศิพร Tracking ID : 665416748811
 56. คุณรุ่งทิวา​ กลิ่นสังข์ Tracking ID : 661891981117
 57. คุณวานิสลา ปิ่นฉิม Tracking ID : 668514355425
 58. คุณราตรี ปัตลา Tracking ID : 660617133508
 59. คุณอชิรญาณ์ เอกทัตร Tracking ID : 661025964642
 60. คุณว​ราภรณ์​ ​ศรี​อนุพันธุ์ Tracking ID : 661667322096
 61. คุณซูฮานา หมะมูดอ Tracking ID : 660751812060
 62. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 30/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณเพิ่มพร เกียรติผดุงกุล
 2. คุณพัฒนันท์ สินะวิวัฒน์
 3. คุณอัษฎาวุธ ตาแล
 4. คุณนำพล สังวาลย์พานิช
 5. คุณปาณิสรา (คุณหญิง)
 6. คุณรุ่งนภา อุ่นเรือง
 7. คุณทินมณี หิรัญโยดม
 8. คุณศศิธร ขันธ์ชัยภูมิ
 9. คุณศุภิสรา ขุนรัตน์ (ถ้าไม่มีคนอยู่โยนเข้าไปในบ้านเลย)
 10. คุณยุทธ​พงษ์​ เหล่า​เศรษฐ​า​นันท์
 11. คุณอานันต์ แร่อ่อน (ลาดยาวเมืองใหม่)
 12. คุณสุดใจ คำใสขาว
 13. คุณยุ้ย
 14. คุณศิริพร
 15. คุณกานพิชชา
 16. คุณซาย
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณนิลลักษณ์ ใจโพธิ์
 19. คุณนฤภร
 20. คุณประภาส เพชรแสง
 21. หจก.เบบี้ สตัฟ
 22. บริษัท อาร์ที มายน์ จำกัด
 23. คุณปัถย์ จึงมาริศกุล
 24. คุณปียานุช ปันยัง
 25. คุณรัชวัณย์ ฮวง
 26. คุณวรรณวนัช (เอกสาร)
 27. DHL (1-3 วัน)

 28. คุณรัตติกาล คิดร่วม
 29. J&T Express (1-3 วัน)

 30. คุณดวงกมล อังควัฒนวิทย์ Tracking ID : 669689155431
 31. คุณธัญญลักษณ์ การถาง Tracking ID : 669101159289
 32. คุณชิดชนก สุขโกเมศ Tracking ID : 666221016529
 33. คุณศิริลักษณ์ มุทระพัฒน์ Tracking ID : 665051115422
 34. คุณศุภกานต์ รุ่งศรีพิเชียร Tracking ID : 662895732433
 35. คุณชณากาญจ์ เสือดี Tracking ID : 660444039555
 36. TY Wall Home Packaging.Co.,Ltd Tracking ID : 661656365494
 37. คุณวินัย ทรัพย์เจริญกุล Tracking ID : 661105560122
 38. คุณจารุวรรณ อินทรพินิจ Tracking ID : 669489313909
 39. คุณว​ราภรณ์​ ​ศรี​อนุพันธุ์ Tracking ID : 663140974703
 40. คุณอัจฉรา แก้วเกิด Tracking ID : 663799737233
 41. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 29/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณวิธิตา ทวีศานต์
 2. คุณวิไลพร แช่มเล็ก
 3. คุณอินทิรา ยอดอ้อย
 4. คุณรุจิรา สัยเกตุ
 5. คุณณัฐริญา หางศร
 6. คุณณัฐธีร์ อัครเลิศวรางค์
 7. คุณอภิชาติ บุษบง
 8. คุณกรวิภา ขวัญทอง
 9. คุณวราพร อนันตเวชกุล
 10. คุณวารีรัตน์ ทิพย์เนตร
 11. คุณวิชุนา​ รุ่งโรจน์กิจการ
 12. คุณศิริพร
 13. Alphafast (1วัน)

 14. คุณสุภัสสรา พวงทวี
 15. คุณวีรินท์รดา ทองไพบูลย์
 16. คุณณัฐฤณ อินทร์ขำ
 17. Kerry Express (1 วัน)

 18. คุณเกลียวใหม่ ทินกร ณ อยุธยา
 19. คุณภุชงค์ รัศมีแสงทอง
 20. คุณนภัสรพี วิระคำ
 21. คุณฐิติมา เปรี้ยวกระโทก
 22. คุณธนวุฒิ จันทร์สูรย์
 23. ร้านบ้านกระเป๋า (คุณฉัณฑรัตน์)
 24. DHL /SP (1-3 วัน)

 25. บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 26. คุณสิริกร บู่สามสาย
 27. J&T Express (1-3 วัน)

 28. คุณกาญจนา ผลมูล Tracking ID : 669447433277
 29. คุณพิศมัย Tracking ID : 663989683664
 30. คุณรัชนี วาศุกรี Tracking ID : 664784375988
 31. คุณไพจิตร ธารวรกุลยิ่งยง Tracking ID : 663230012848
 32. คุณภาคิณ​ ทองสีก่ำ​ Tracking ID : 663397192519
 33. คุณศรัณยา ทองพลาย (ฮานาดี้) Tracking ID : 660322866404
 34. คุณเจน Tracking ID : 669916701814
 35. คุณสุจิตรา ศรีรักษ์ Tracking ID : 667946589094
 36. คุณทัศชล วงศ์ชัดเจน Tracking ID : 667800938327
 37. คุณธมนณทร แซ่ลิ่ม Tracking ID : 660111387586
 38. คุณจิตรธีรา ปิยะศิริกาญจน์ Tracking ID : 665863177978
 39. จ.ส.อ สราวุธ ฤทธิกุล Tracking ID : 667075806886
 40. คุณฮายา Tracking ID : 666921609446
 41. คุณธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์ Tracking ID : 667537178428
 42. คุณอรุณรัตน์ กองชัย Tracking ID : 662752766663
 43. คุณกัญญาณัฐ ทองชัย Tracking ID : 661154337926
 44. คุณขวัญชนก ศรีภมร (คุณมีน) Tracking ID : 663362834439
 45. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 28/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณอัสนีนัส เกตน์แสวงงาม
 2. คุณกชภรณ์
 3. คุณนภสร นวกิจบำรุง
 4. คุณอำพล บุญมา (086-7798813)
 5. คุณทัศพร ลิ่วเสริมสิน
 6. คุณจิราพร พลังอุสาห์
 7. คุณสุเชาว์
 8. คุณอำไพ อินช้อย
 9. คุณอำไพ อินช้อย
 10. คุณสิโรชินี นิโรบลวงศ์
 11. คุณสิ่วยิน
 12. คุณภัทร์ธีนันท์ (Custom)
 13. Kerry Express (1 วัน)

 14. คุณณรากฤต พันธ์เจริญ
 15. คุณริณ
 16. คุณน้ำฝน นันทะสิงห์
 17. คุณนพเก้า ผลขวัญ
 18. คุณวิชัย ธุระพันธุ์
 19. K.NATTIYA
 20. คุณอนิสา ราด์ชี
 21. คุณอานุทัศน์ มีเจตนี
 22. ร้าน Brastoryy
 23. คุณพิชชากร จำเริญสุขสม
 24. คุณแอล (เอกสาร)
 25. J&T Express (1-3 วัน)

 26. คุณกชกร กันทา Tracking ID : 663931565964
 27. คุณลลิตา กลิ่นกำจรสุข Tracking ID : 664104080702
 28. คุณสุทธิภา. แก้วงาม Tracking ID : 662775249824
 29. คุณทัศนีย์ สิงห์ทอง Tracking ID : 661109383296
 30. คุณขวัญชนก ศรีภมร (มีน) Tracking ID : 666088229148
 31. คุณวรรณวนัช บูรพาเดชะ Tracking ID : 669242504824
 32. คุณฐนิดา ทาบุเรศ Tracking ID : 666838855743
 33. คุณมุทิตา มหาสบาย Tracking ID : 665486000444
 34. คุณงามณดา เพิ่มพูล Tracking ID : 667405718898
 35. คุณกัญญาณี พวงเปลี้ย Tracking ID : 664495620340
 36. คุณนภัส แป้นสุวรรณ Tracking ID : 660282152938
 37. คุณวรินภร Tracking ID : 669981265886
 38. คุณจริยา มณีเนตร Tracking ID : 661976138909
 39. คุณพลอยพรรณ ธีรชัย Tracking ID : 665302217186
 40. คุณสุกัญญา หวานฉ่ำ Tracking ID : 660098505122
 41. คุณภัทราพร สุภากริตร์ Tracking ID : 667652376975
 42. คุณอโรชา ยศวราเลิศ Tracking ID : 669847164401
 43. คุณนิภาภรณ์ จันธิมา Tracking ID : 662838527861
 44. คุณอมรทิพย์ ไพศาล Tracking ID : 665592459420
 45. คุณกนกวรรณ ชุมช่วย Tracking ID : 663238973500
 46. คุณวริษฐา อ่ำสุริยา Tracking ID : 661136112010
 47. คุณกัญญาพัชร์ เชิงฉลาด Tracking ID : 666816982280
 48. คุณจันทรา น้อยกลัด Tracking ID : 669418010102
 49. คุณสยุมภู สุหัตถาพร Tracking ID : 668762345444
 50. คุณสุวนันท์ Tracking ID : 664730641884
 51. คุณสาธินี พรหมจารี Tracking ID : 663274738234
 52. คุณธัญชนก กันทาสืบ Tracking ID : 667376517168
 53. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 27/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณสุพัตรา. จันทรอมรพร
 2. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ​ 1
 3. คุณกมลทิพย์​ กิจศิริ​ 2
 4. K.Mink 1
 5. K.Mink 2
 6. คุณสิวาพร ศักดิ์เกษมชัยกุล
 7. คุณเกศศิรินทร์ เกื้อสกุล
 8. คุณสุนิษา นิลพันธ์
 9. คุณพชรพล ศาสตร์เจริญ
 10. คุณปัทมนันท์ แก้วแฉล้ม
 11. คุณเอกชัย ผ่องใส
 12. คุณนวพร เม
 13. คุณศิริพงษ์ แก้วรักษา 1
 14. คุณศิริพงษ์ แก้วรักษา 2
 15. คุณณัฐวุฒิ เชาวน์จิรัฐติกาล
 16. Alphafast (1วัน)

 17. คุณกาญจนา เยียละนุท
 18. คุณดาวุด เหมหา (คุณวุด)
 19. K.Siriwanan Boosi
 20. Kerry Express (1 วัน)

 21. คุณสกุลสตรี แต่งงาม
 22. คุณวรรณา ชุ่มเย็น
 23. คุณนันท์นภัส
 24. คุณซัมซูเรียณี วามิง
 25. ร้านฮานรีสซันสโตร์
 26. คุณจุฑารัตน์ แก่นน้อย
 27. คุณอาดีลัน เจ๊ะแต
 28. DHL (1-3 วัน)

 29. คุณเฉลิมพร ศิริรัตน์ 1
 30. คุณเฉลิมพร ศิริรัตน์ 2
 31. คุณเฉลิมพร ศิริรัตน์ 3
 32. คุณเฉลิมพร ศิริรัตน์ 4
 33. คุณผักกาด
 34. คุณโอฬาร จินดา
 35. คุณประกายพรรณ จินดา
 36. คุณเศรษฐิสิทธิ์ ไหลนำเจริญ
 37. DHL /SP (1-3 วัน)

 38. คุณศรัญญา จันทาม่วง
 39. J&T Express (1-3 วัน)

 40. คุณนพพร จรรยากุลวงศ์ Tracking ID : 667388956637
 41. คุณจิราภรณ์ แสงโสด Tracking ID : 662204215336
 42. คุณสุลัยมาน ดาราโอะ Tracking ID : 666772641828
 43. คุณอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน Tracking ID : 665407361213
 44. คุณพริมรตา Tracking ID : 668659181945
 45. คุณธนพร Tracking ID : 664082078837
 46. คุณนารากร การนา Tracking ID : 660270752616
 47. คุณวนิดา แจ่มใส Tracking ID : 668858277091
 48. คุณปภัสรา แก้วบท Tracking ID : 660608827530
 49. คุณปิยะนุช เสนภักดี Tracking ID : 667640038174
 50. คุณนีลวรรณ แสงสิงห์ Tracking ID : 660730089949
 51. คุณสมจิตร มีคำ Tracking ID : 660970774271
 52. คุณฟาร์ดีล๊ะ หะมะ Tracking ID : 663166339641
 53. คุณเอวดา โชติอรุณรัตน์ Tracking ID : 664743952869
 54. คุณอารยา​ ลบแย้ม Tracking ID : 661932861207
 55. คุณฉันท์แข เปรมปรีชากุล Tracking ID : 662010022149
 56. คุณเอมอร อภิวงค์ Tracking ID : 666576922876
 57. ร้าน Lilyannie shop Tracking ID : 661727653215
 58. ร้าน IXOHOXI (ไอโซฮอคซี่) Tracking ID : 665761899325
 59. คุณรวิวรรณ จันทาพูน Tracking ID : 665925543028
 60. คุณวุฒิชัย จันทะกิจ Tracking ID : 664664164185
 61. คุณบีม Tracking ID : 666077840553
 62. คุณณัฐกัญญา ชุนศรี Tracking ID : 666644415509
 63. คุณเพ็ญพันธุ์ Tracking ID : 666181494751
 64. คุณสุกิตติ วงษา Tracking ID : 663166555407
 65. คุณวัชพงษ์ บุญเสริม Tracking ID : 666757153100
 66. K.Sumana Arayasombat Tracking ID : 667074897163
 67. คุณวันทนีย์ เพ็งหยวก Tracking ID : 666344354628
 68. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 25/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณศิณีกาญจน์ ศุภจีระภัทร์
 2. คุณอภิวัฒน์ ฮะสมบุญ
 3. คุณกันต์พจน์ กรปริพรรห์
 4. ร้าน​ Linmada​
 5. คุณสมนึก ออมแก้ว
 6. คุณกฤติกา กิติศรีวรพันธุ์
 7. คุณทยิดา อัษฎาธร
 8. Kerry Express (1 วัน)

 9. อัฎฮา โต๊ะสาน
 10. คุณปรมินทร์ เกตุพิพัฒสกุล
 11. ร้าน So cute shop
 12. คุณชัยยุทธ
 13. J&T Express (1-3 วัน)

 14. คุณนพพร จรรยากุลวงศ์ Tracking ID : 667388956637
 15. คุณมลธิยา Tracking ID : 660747423419
 16. คุณจิราภรณ์ แสงโสด Tracking ID : 662204215336
 17. คุณสุลัยมาน ดาราโอะ Tracking ID : 666772641828
 18. คุณสุดารัตน์ แสนสุข Tracking ID : 668159028617
 19. K.Kawita Tracking ID : 663061357364
 20. คุณอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน Tracking ID : 665407361213
 21. คุณอรวรรณ ระวังชนม์ Tracking ID : 665955482790
 22. คุณธิดารัตน์ รุ่งแสงจันทร์ Tracking ID : 668541775210
 23. คุณศรันย์ ลันสุชีพ Tracking ID : 660092868441
 24. K.Pakjira Rakcheep Tracking ID : 669116121723
 25. K.Aridee chemu Tracking ID : 661031340680
 26. คุณจันทร์จิรา ผ่องใส Tracking ID : 664958957947
 27. คุณวสุกาญจน์ นนทโคตร Tracking ID : 668619838446
 28. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 24/01/2563

  SCG (1วัน)

 1. คุณวีระศักดิ์
 2. คุณชานนทร์ เนียมก้องกิจ
 3. คุณวัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ
 4. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
 5. คุณชรินรัตน์ ศรีคำผึ้ง (คุณแนน)
 6. คุณกัญญาพัชร์ ศรีเสมอ
 7. คุณวิภาพร สุขสง่า
 8. คุณรัตนา ลาภเวที 1
 9. คุณรัตนา ลาภเวที 2
 10. คุณพรเทพ
 11. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 1
 12. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 2
 13. คุณพูนทรัพย์ ศิริขันธ์ 3
 14. ร้าน SCC SPORTS
 15. คุณศิรดา
 16. K.Chayanin
 17. Alphafast (1วัน)

 18. คุณนฤมล
 19. คุณอารีย์ เอื้อวศินธร
 20. Kerry Express (1 วัน)

 21. คุณอดิศร อ่อนหวาน
 22. คุณพรรณสวลี ณ มณี
 23. คุณณัฐณภัทร นุ่มน้อย
 24. คุณปาริชาติ บุตรชัย
 25. คุณอธิชา สุขสุวรรณ
 26. บจก.ฟีนิกซ์ อโกรเทค
 27. คุณอุไร พรมเสาร์
 28. คุณธนพล บุญรอด
 29. DHL /SP (1-3 วัน)

 30. คุณนภสร หุนนารา
 31. ร้าน Car Deco Shop(คาร์ เด็คโค่ ช็อป)
 32. J&T Express (1-3 วัน)

 33. คุณรุ่งนภา ภู่แสง Tracking ID : 660269490494
 34. คุณเกรียงศักดิ์ ศักดิ์จ้าย Tracking ID : 665419146894
 35. คุณนิตยา ยุทธแสน Tracking ID : 661016499454
 36. คุณรวิสุดา ภักดีศรี Tracking ID : 666800997994
 37. คุณเกษร พงษ์ดี Tracking ID : 663923663067
 38. คุณพลอยไพลิน ผดุงศิริเศรษฐ์ Tracking ID : 669513387914
 39. คุณกุลธิดา พรชัยชนะกิจ Tracking ID : 663026543820
 40. ▶ คุณลูกค้าสามารถเช็คสถานะพัสดุ ได้ที่ลิงค์

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ ในราคาส่ง

ซองไปรษณีย์พลาสติก A

ใครกำลังมองหาสินค้าสำหรับบรรจุสินค้า ห้ามพลาด เหนียวและหนา ไร้กลิ่นพลาสติก ปากกาวเหนียว ปิดซีลติดทน ไม่ขาดง่าย ทนทานทุกสภาพการขนส่ง

ซองไปรษณีย์เกรดประหยัด

คุุณภาพแน่น เกรด A อย่างไร เกรด B อย่างนั้น บางกว่าเพียงเล็กน้อย ส่งตรงถึงมือทุกท่าน ด้วยกันมัดห่อ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่ประหยัดถูกใจ

กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์สุดแกร่ง ที่คุณห้ามพลาด พร้อมด้วยสารเคลือบสุดพิเศษ ที่ทำการยับยั้งการรั่วซึม ของเม็ดน้ำ และ หยาดฝน ที่สาดโดนกล่องไม่ให้ยวบยุบ

ถุงใสแก้ว OPP/PPA

ผลิตด้วยวัสดุุ OPP และ PPA ช่วยเสริมสร้างขอบด้านข้างให้สามารถ รองรับน้ำหนักในการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ให้ปริ ขาด ออกจากกันได้ง่ายๆ คงทน ถุงโปร่งใส ไร้ที่ติใดใด

อุปกรณ์เสริมแพ็ค

ตัวช่วยในการแพ็คสินค้า ให้คงสภาพสินค้าให้สมบูรณ์แบบ มีทั้งเทปกาว เทปสีชา ตัวตัดเทปกาว ที่ช่วยอำนวยความสะดวก หรือ ปากกาเขียนซองไปรษณีย์พลาสติก ที่แห้งเร็ว กันน้ำ และ ซองพลาสติกหลังกาว ใส่ที่อยู่จ่าหน้า

Paperang

พิมพ์จ่าหน้ายังไงให้พร้อมต่อการขนส่งที่รวดเร็ว อย่าให้การพิมพ์จ่าหน้ามากวนหัวใจ ลองใช้ Paperang P1 ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ ไม่ต้องกลัวหมึกหาย พิมพ์ง่าย ขายคล่อง รวดเร็วทันใจ